: ની થ્રિપ્સ

ફેરરોપણી બાદ ૧૫ દિવસે ખેતરમાં છોડની ફરતે કાર્બોફ્યૂરાન ૩% જી ૭ કિ.ગ્રા./એકર પ્રમાણે આપવી.

ફેરરોપણી બાદ ૩૦ દિવસે ઈમિડાક્લોપ્રીડ ૧૭.૮% એસએલ 6 મીલિ અથવા લેમડા સાયહેલોથ્રીન ૫% ઈસી 8 મીલિ અથવા સ્પીનોટેરામ ૧૧.૭૦% એસસી 15 મીલિ અથવા સ્પાયરોટેટ્રામેટ ૧૫.૩૦% ઓડી 15 મીલિ અથવા એમામેક્ટિન બેન્ઝોએટ ૫% એસજી 6 ગ્રામ અથવા સ્પીનોસાડ ૪૫% એસસી 6 મીલિ અથવા ફીપ્રોનીલ ૫% એસસી 30 મીલિ અથવા સાયાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૦.૪% ઓડી 6 મીલિ અથવા એમામેક્ટિન બેન્ઝોએટ ૧.૫% + ફીપ્રોનિલ ૩.૫% એસસી અથવા ફ્લૂબેન્ડીએમાઇડ ૧૯.૯૨% + થાયાક્લોપ્રીડ ૧૯.૯૨% એસસી 8 મીલિ અથવા ઇન્ડોક્ઝાકાર્બ ૧૪.૫% + એસીટામીપ્રીડ ૭.૭% એસસી 15 મીલિ અથવા પ્રોફેનોફોસ ૪૦% + ફેનપાયરોક્ષીમેટ ૨૫% ઇસી 30 મીલિ અથવા પાયરીપ્રોક્ષીફેન ૫% + ફેનપ્રોપેથ્રીન ૧૫% ઇસી 15 મીલિ 15 લિટર પાણીમાં ભેળવી ૧૦ થી ૧૫ દિવસના સમયગાળે વારાફરતી છંટકાવ કરવો.
#thrips #થ્રિપ્સ

અમારા સોસીયલ મીડિયામાં જોડાવ

કૃષિ માહિતીનો ખજાનો

: પાકની ખેતીમાં રાખવાની કાળજી અંગે નો ખેડૂતોને સંદેશ.

ગુજરાતમાં શિયાળુ સીઝનમાં મુખ્યત્વે પાકતા પાકની યાદીમાં જીરું, ચણા, ધાણા અને ઘઉં જેવા પાકોની ખેતી થતી હોય છે. હું તમને આજે આ બધા પાક જે

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

: વેલાવાળા માં

વેલાવાળા શાકભાજીમાં પાનના ટપકાં : કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ વેપા 8  ગ્રામ અથવા કોપર ઓક્ઝિક્લોરાઇડ ૫૦ વેપા 50 ગ્રામ અથવા મેન્કોઝેબ ૭૫ વેપા 45  ગ્રામ 15  લિટર

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

પ્લાસ્ટિક મલ્ચીંગનો ખર્ચ કેટલો થાય ?

 સામાન્ય રીતે શાક્ભાજી જેવા પાકોમાં ૮૦% જેટલું કવરીંગ કરવામાં આવે તો લગભગ ૨૦,૦૦૦ રૂપિયા પ્રતિ હૈક્ટર ખર્ચ થાય છે. જ્યારે બાગાયતી પાકોમાં ૪૦% જેટલું કવરીંગ

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો
બીજમંત્ર : ૨૦૨૦માં કેટલાંક વીઝીટીંગ કાર્ડ “હરિયાળા” બનવા તૈયાર

મંત્ર : ૨૦૨૦માં કેટલાંક વીઝીટીંગ કાર્ડ “હરિયાળા” બનવા તૈયાર

૨૦૨૦માં કેટલાંક વીઝીટીંગ કાર્ડ “હરિયાળા” બનવા તૈયાર  #beejmantra #nraghuraman

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

ના ખેડૂતો માટે ખુબ સારા સમાચાર છે

મરચીની વાત નીકળી છે તો નોંધો કે મિઝોરમ રાજ્યમાં ઓર્ગેનિક રીતે પકાવવામાં આવતી મરચીની જાત બર્ડ આઈ પહેલી વખત અમેરિકામાં નિકાસ થઇ છે. ત્યાંના કૃષિ

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

?

ફોસ્ફેટિક ખાતરના કણોને માટીના કણો સાથે ફીક્સેસન થઈ જવાથી મૂળ દ્વારા પોષણ મેળવતા છોડને લભ્ય થતા નથી પરંતુ હવે તેમાં એક નવી ટેક્નોલોજી આવી છે

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

આપણા પાકમાં આવતી વિવિધ ોનું જીવન ચક્ર કેવી રીતનું હોય છે ?

જીવાતની વાત ઉપરથી યાદ આવ્યું કે આ બધી આપણા પાકમાં આવતી વિવિધ જીવાતોનું જીવન ચક્ર કેવી રીતનું હોય છે તે આપણને ખબર હોવી જોઈએ અને

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

સામુહિક કોઈ કામ આખું ગામ કરે તો ખેતી ખર્ચમાં કેટલી રાહત થાય શું તે તમને ખબર છે ?

સામુહિક કોઈ કામ આખું ગામ કરે તો ખેતી ખર્ચમાં કેટલી રાહત થાય શું તે તમને ખબર છે ? એકજ વાત લઈએ, જો આખું ગામ કપાસ

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

જેવુ કામ તેવા મેગેઝીનો બધા વાંચે અને તેના ધંધાને લગતા સેમિનારમાં પણ જાય

જેમ શેરબજાર વાળો વેપારી શેર બઝારનું છાપુ કેપિટલ વર્લ્ડ મંગાવે, ઓટો મોબાઈલવાળો વેપારી ઓટો મેગેઝીન મંગાવે, પડદા અને સોફા વાળા વેપારી હોમ ડેકોર મંગાવે, આર્કિટેક

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

પ્રાકૃતિક ખેતી : પ્રાકૃતિક કૃષિમાં ના વિવિધ ધટકો

(૧) ઉનાળામાં ઊંડી ખેડ કરવી(૨) શેઢા પાળાની સફાઈ(૩) પાકની ફેરબદલી(૪) પ્રતિકારક જાતોની વાવણી કરવી(૫) બીજનો દર વધારવો(૬) યોગ્ય સમયે પાકની વાવણી/રોપણી કરવી(૭) મિશ્ર/આંતરપાક પદ્ધતિ અપનાવવી(૮)

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

પ્રોસેસિંગ એટલે શું ?

પ્રોસેસિંગ એટલે શું ? મૂલ્યવર્ધન માટે પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં શાકભાજી સીધા આપવા ૧. ટામેટા : કેચપ, સોસ, સૂપ બનાવી શકાય. ૨. કઠોળ વર્ગના શાકભાજી : તુવેર,

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો