કૃષિ માહિતી : રાસાયણિક ની વિપરીત અસર

કયારેક કપાસના પાન અને છાડન અન્ય કુમળા ભાગોમાં વિકૃતિ જોવા મળે છે. તે માટે સંભવિત કારણોમાં મોટે ભાગે માનવીય ભૂલો જવાબદાર હોય છે. જેમ કે ભલામણ ન હોવા છતાં ખેડૂતો કીટનાશક સાથે ફૂગનાશક, વૃદ્ધિ નિયંત્રક કે પ્રવાહી ખાતર મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવાથી આવા રસાયણની આડ-અસરથી કપાસના પાન લાંબા, બરછટ અને વિકૃતિ પામેલ જોવા મળે છે. ઘણી વખત નીંદણનાશકનો છંટકાવ કર્યા બાદ સ્પ્રેયર (પંપ)ની ટાંકી, નોઝલ અને હોઝપાઈપ બરાબર સાફ કર્યા ન હોય અને તેનો ઉપયોગ કીટનાશક કે ફૂગનાશકનો છંટકાવ કરવા માટે કરવામાં આવે તો પણ છોડ પર તેની વિપરિત અસર જોવા મળે છે. ભલામણ કરતાં વધુ સાંદ્રતાએ કોઈ કૃષિ રસાયણનો છંટકાવ કરવાથી અથવાતો લાંબો સમય પડી રહેલ અને વપરાશની અવધિ વીતી ગયા પછી તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો પાન પર તેની વિપરિત અસર જોવા મળે છે.

અમારા સોસીયલ મીડિયામાં જોડાવ

કૃષિ માહિતીનો ખજાનો

જર્મન દેશના લોકો કેવી રીતે ઓછા ખર્ચે ઉત્પાદન લે છે તેની વાતો મેળામાં જાણવા મળશે

વિદેશની વાત કરીએ તો આ મેળામાં જર્મન દેશનો મોટો ડોમ હશે ત્યાં ખેતીને લગતી માહિતી અને તે લોકો કેવીરીતે ઓછા ખર્ચે ઉત્પાદન લે છે તેની

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

ના માં સ થયેલ ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો ૨૦૨૩

મેં રાસી સીડ્સનો નિયો કપાસનું વાવેતર કરેલ હતું જેમાંથી મને એકરે ૧૧૨ મણનું ઉત્પાદન મળેલ છે. અશોકભાઈ કાછડિયામુ. સીદસર તા. જામજોધપુર જી. જામનગર મો. 98254

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

પસંદગી : મરચીમાં નો બગાડ નહીવત છે.

નિધી સીડ્સ મરચીમાં કલર જલ્દી ગમી જાય એવો થાય છે. મેં નિધિ સીડ્સના મરચા નિધિ ૫૦૫નું વાવેતર કર્યું હતું જેમાં ફ્લાવરીંગ વહેલું લાગે છે અને

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

: રાસી અને સોશિયલ મીડિયા – ખેડૂતોમાં આનંદો…

રાશિ સીડ્સ કંપનીના કપાસ ની જાતો RCH 659 રાશિ મેજીક અને RCH 797 જાતો વિષે વાંચો.

દરરોજ વાંચવા અમારી સાથે જોડાવ
?- ફેસબુક પેઇઝ : https://www.facebook.com/krushi.vigyan
? – ટેલીગ્રામ ચેનલ : https://t.me/krushivigyan
✳️ – વોટ્સઅપ ગ્રુપ : http://wa.me/919825229966?text=krushi

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

મધુ સંચય : ભૂખ

સવાર થી સાંજ પડી. ધરતી પર અંધકારના ઓળા ઉતારવા લાગ્યા. ભૂખથી ટળવળતા ફકીરને ક્યાંયથી બટકું રોટલો ન મળ્યો. એને કારણે કેટલા અપમાન સહેવા પડે છે, કેટલી લાચારી ભોગવવી પડે છે.

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

ગળતિયું કે છાણિયું :

ગળતિયું ખાતર તૈયાર કરવા માટે ખેતરનો કચરો, શાકભાજીનો કચરો, ઢોરનું છાણ-પેશાબવાળી માટી, – રાખ, છોડના પાંદડા, લીલો ક્ચરો, સકું ઘાસ, લીલો પડવાશ, ક્પાસ, એરંડા, તુવેર,

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

: મકાઇના પાકમાં ટપકાંવાળી લશ્કરી ઇયળનું નિયંત્રણ કેમ કરવું ?

પ્રકાશ પિંજર પ્રતિ હેક્ટરે એકની સંખ્યામાં ગોઠવી આ જીવાતનાં પુષ્ટને આકર્ષી નાશ કરવો.  આ જીવાતનાં નર ફૂદાંને આકર્ષતા ફેરોમોન ટ્રેપ ૫૦ પ્રતિ હેકટર પ્રમાણે ગોઠવવા

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

: દીવેલા ઘોડીયા

દિવેલાની ઘોડીયા ઈયળ અને પાન ખાનારી ઈયળની પુખ્ત ફૂદીઓ પ્રકાશ તરફ આકર્ષાય છે. જેથી હેક્ટર દીઠ એક પ્રકાશ પિંજર ગોઠવીને ફૂદીઓને મોટી સંખ્યામાં આકર્ષીને નાશ

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

: વેલાવાળા માં

વેલાવાળા શાકભાજીમાં પાનના ટપકાં : કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ વેપા 8  ગ્રામ અથવા કોપર ઓક્ઝિક્લોરાઇડ ૫૦ વેપા 50 ગ્રામ અથવા મેન્કોઝેબ ૭૫ વેપા 45  ગ્રામ 15  લિટર

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો