કૃષિ માહિતી : લક્ષણો પ્રમાણે માં માવજત

સૂકારા અને મૂળખાઈ રોગમાં છોડ સૂકાય છે. દેશી કપાસની જાતોમાં જમીનજન્ય ફૂગથી થતા સૂકારાના રોગમાં છોડ ધીમે ધીમે સૂકાય છે. આ સૂકારો નીચેથી ઉપરની ટોચ તરફ આગળ વધે છે. રોગની તીવ્રતા વધુ હોય તો પાન ખરી પડે છે.
આવા રોગિષ્ઠ છોડ જમીનમાંથી સહેલાઈથી ખેંચાઈ આવતો નથી. રોગિષ્ઠ છોડના થડને અને મૂળને ઊભુ ચીરીને જોતાં રસવાહીનીઓ બદામી અથવા કાળા રંગની જોવા મળે છે. ભારે કાળી ભાસ્મિક જમીનમાં આ રોગ જોવા મળે છે. મૂળખાઈ (મૂળનો સડે) રોગના લક્ષણો સૂકારાથી થોડા અલગ છે. તેમાં છોડ એકાએક ચીમળાઈ જાય છે અને ખેતરમાં રોગ ગોળાકાર (કૂંડીના રૂપમાં) સૂકાતા આગળ વધે છે. આવા રોગિષ્ઠ છોડના પાન ખરતા નથી પરંતુ છોડ પર ચીમળાયેલ પરિસ્થિતિમાં લટકી રહે છે. રોગિષ્ઠ છોડના મૂળ સડેલા જોવા મળ છે. તેથી રોગિષ્ટ છોડ જમીનમાં સહેલાઈથી ખેંચી શકાય છે. જમીનનું તાપમાન ઊંચુ હોય ત્યારે આ રોગની શક્યતા વધુ જણાય છે. આવુ ઊંચુ તાપમાન ખાસ કરીને ઓતરા-ચીતરાના નક્ષત્રમાં જોવા મળે છે. મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાતની ગોરાડું અને રેતાળ જમીનમાં આ રોગનું પ્રમાણ વધુ જોવા મળે છે. જ્યારે કાળી જમીનમાં તેનું પ્રમાણ નહિવત જણાય છે.

અમારા સોસીયલ મીડિયામાં જોડાવ

કૃષિ માહિતીનો ખજાનો

આજે લઈને તો કોણ ખેતરે જાય છે ?

એકવીસમી સદીનો યુગ ઝડપી બની ગયો છે. મોટર અને મોટરસાયકલ આવી ગયા છે. ભલે ચાર પાંચ કિલોમીટર દૂર ખેતરવાડી હોય. સીમનો મારગ દશ મિનિટમાં વળોટીને

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

અને માં આવતી ગાભમારાની ઇયળનું નિયંત્રણ

કાર્બોફ્યૂરાન ૩% દાણાદાર કીટનાશક પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે ચાસમાં આપી વાવણી કરવાથી પાકની શરૂઆતની અવસ્થામાં આ જીવાત સામે રક્ષણ મેળવી શકાય છે. કાર્બફ્યૂરાન ૩%

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો
ટકાઉ ખેતી નફાકારક નથી અને નફાકારક ખેતી ટકાઉ નથી એવા સમયે શું કરવું? 

ટકાઉ ખેતી નફાકારક નથી અને નફાકારક ખેતી ટકાઉ નથી એવા સમયે શું કરવું? 

ટકાઉ ખેતી નફાકારક નથી અને નફાકારક ખેતી ટકાઉ નથી એવા સમયે શું કરવું?  તેનો વિચાર કરવાની જરૂર છે, પ્રાકૃતિક ખેતી, કુદરતી ખેતી , સજીવ ખેતી,

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

નો : કાળા ચાઠાંનો રોગ

બટાટાના કંદ પર રોગની કઠણ કાળી પેશીઓ સ્વરૂપે જોવા મળે છે જે માટી ચોંટેલ હોય તેવું જણાય છે પરંતુ જો પાણીથી ધોવામાં આવે તો કાળા રંગના ચાઠાં

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

: શું સોયાબીન તેલીબીયાપાક છે ?

વનસ્પતિજન્ય પ્રોટીન સ્ત્રોતમાં ગુણવત્તાની દ્રષ્ટિએ સોયાબીનનું પ્રોટીન ઉત્તમ પ્રકારનું ગણવામાં આવે છે. કારણ કે, તેમાં રહેલા અત્યંત આવશ્યક એમીનો એસીડ વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા (ડબલ્યુ. એચ.

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

: માં ડૂંખ વેધક

શેરડીના ખેતરમાં પ્રકાશપિંજર તથા ફેરોમોન ટ્રેપ ગોઠવીને જીવાતની મોજણી કરવી.  એક ટ્રાઈકોકાર્ડના આઠ ભાગ કરી દરેકને ૧૫ x ૧૫ મીટરના અંતરે પાનની નીચેની બાજુએ ટ્રાઈકોકાર્ડનો

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

ટેકનોલોજીની સરળતાને લીધે આપણી કેટકેટલીક મુશ્કેલીઓ સરળ થઇ રહી છે

સમય બદલાય રહ્યો છે, ટેકનોલોજીની સરળતાને લીધે આપણી કેટકેટલીક મુશ્કેલીઓ સરળ થઇ રહી છે, તમે વિચાર તો કરો કે છેલ્લા થોડા વર્ષમાં શહેરના આપણા ખાનપાન

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

રીગ : માં બળીયાં ટપકાં

રોગિષ્ઠ ડાળીઓની છટણી કરી બાળીને નાશ કરવો.  રોગિષ્ઠ ડાળીઓ કાપી લીધા બાદ કોપર ઓક્સિકલોરાઈડ ૫૦ વેપા ૬૦ ગ્રામ ૧૫ લિટર પાણીમાં ઓગાળી અથવા ૧ ટકાના

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

પૂરતા પ્રમાણમાં છોડને લભ્ય બને તે માટે કઈ નવી રીતો શોધાય છે ?

ખાતર પૂરતા પ્રમાણમાં છોડને લભ્ય તે માટે હવે વિવિધ રીતો શોધાય છે તેની વાત કરીયે . વિદેશની કંપનીએ યુરિયા ઉપર પટ આપવાનું DCD શોધ્યું છે

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો