લસણની લણણી

લસણ નો પાક ૧૩૦ થી ૧૩૫ દિવસે તૈયાર થાય છે. લસણનો પાક ઉપરના ભાગોથી પીળા કલરનો કે બજરીયા કલરનો થાય અને સુકાય જાય એટલે પાક લણણી માટે તૈયાર થઈ ગયો એમ કહેવાય. ૪ થી ૫ મહિનામાં કંદ તૈયાર થઈ જાય અને તેનો આધાર વાવેતર, સંભાળ ૠતુ તથા જમીન પર રહે છે. લણણી વહેલી કરવામાં આવે તો સંગ્રહ વ્યવસ્થા દરમ્યાન ગુણવત્તા નબળી પડે છે. જયારે મોડી લણણી કરાય તો અંકુર ફૂટી જાય અને ગુણવત્તા સારી ન રહે. જમીનમાંથી લસણને પાન સાથે ઉપાડવું અને તેની નાની નાની ઝુડીઓ બનાવી તે સીધી હારમાં ગોઠવી બે દિવસ સુધી ખેતરમાં રાખ્યા બાદ ઝુડીઓને છાંયાવાળી જગ્યામાં પાસ પાસે ઊભી ગોઠવવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ લસણના કંદ ઢંકાય જાય તે રીતે ફરતે માટીનો થર ચડાવવામાં આવે છે. આમ કરવાથી વધારેનું પાણી સૂકાઈ જાય છે અને કંદ નકકર થાય છે. ત્યારબાદ ૨૦ થી ૩૦ દિવસે કંદ ઉપરના પાન ૨.૫ થી ૩.૦ સે.મી.નું ડીટું રાખી કાપવામાં આવે છે. તેમજ કંદની નીચેના તંતુમૂળ દૂર કરવામાં આવે છે.

અમારા સોસીયલ મીડિયામાં જોડાવ

કૃષિ માહિતીનો ખજાનો

છોડમાં મેંગેનીઝની માત્રા અને વચ્ચેનો પારસ્પરિક સંબંધ :

 સંશોધન દ્વારા ઘણીવાર જાણવા મળ્યું છે કે મેગેનીઝની ઓછી માત્રા ધરાવતા છોડમાં રોગનું પ્રમાણ વધુ હોય છે, જેના વિવિધ કારણો છે. જેમ કે, છોડના મૂળમાં

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

આજે સ પૂછતાં આવડે તે શીખે છે

આજનો યુગ ટેલીકોમ્યુનિકેશનનો યુગ છે આજે માહિતી હાથવગી છે, જરૂર છે ગુગલને સાચો સવાલ પૂછવાની, આજે સવાલ પૂછતાં આવડે તે શીખે છે, રોજ થોડો સમય

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

નો ટીલેજ નો નવો કોન્સેપટ દ્વારા કરોડો ઉપયોગી બેક્ટેરિયાને કામે લગાડો.

આપણે જમીનને વારંવાર ખેડીને મદદ કરવાને બદલે નુકસાન કરતા હોઈએ છીએ , ભાસ્કર સાવે કહેછે કે જમીનને વારંવાર ખેડો નહિ , નિંદામણ પણ પાટલામાં આચ્છાદન

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

કૃષિમાં આર્ટીફિશિયલ ઇન્ટેલીજન્સ

ખેતીની નવી નવી શોધ અને સંશોધન આપણી ખેતીને બહેતર બનાવવા માંથી રહી છે કૃષિમાં આર્ટીફિશિયલ ઇન્ટેલીજન્સ એટલે કે એ.આઈ. દ્વારા ઘણા સુધારા અને સાધનો આવી

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

અને માં આવતી

ખેતરમાંથી ઘાસ અને નીંદામણ દૂર કરવું. પાકમાં નિયત સમયાંતરે પિયત આપતાં રહેવું. બ્યૂવેરીયા બેસીયાના અથવા મેટારીઝયમ એનીસોપ્લી નામની ફૂગ ૬૦ ગ્રામ ૧૫ લિટર પાણીમાં ભેળવી

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

ક્પાસની ગુલાબી ઇયળ નું નિયંત્રણ કરવા વાંચો.

મોજણી અને નિગાહ માટે હેક્ટરે પાંચની સંખ્યા પ્રમાણે ગુલાબી ઈયળના નર ફૂદાને આકર્ષતા લ્યૂર સાથેના ફેરોમોન ટ્રેપ ગોઠવવા. ફૂદા ટ્રેપમાં પકડાવવાની શરૂઆત થાય અને સતત

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

: માં ભૂકી છારો

રોગની શરૂઆત જણાય કે તરત જ પ્રથમ છંટકાવ વેટેબલ સલ્ફર ૫૦ ગ્રામ ૧૫ લિટર પાણીમાં ભેળવી કરવો. બીજાે છંટકાવ ૧૫ દિવસે હેક્ઝાકોનાઝોલ ૫ ઇસી ૧૫

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો