ના છોડમાં કેવી રીતે આવે છે ?

હવે મરચીના છોડમાં રોગ કેવી રીતે આવે છે ? તે સમજીએ, રોગકારકના ફેલાવામાં કોણ કોણ ભાગ ભજવે છે તે પણ સમજી લેવું જોઈએ. કોઈપણ રોગકારક જે તમારા ખેતરમાં આવ્યું છે તેને ફેલાવા માટે અનુકુળ વાતાવરણ અને સમય જોઈએ. રોગકારક તો જ ફેલાય જો તેને હોસ્ટ મળે એટલે કે મરચીના રોગ મરચીમાં ફેલાય કપાસમાં નહિ, એટલે જ તો આપણે કહીએ છીએ ને કે એવા બે પાકો સાથે ન વાવવા કે બન્નેમાં સરખો રોગ લાગતો હોય. દા.ત. ભીંડા સાથે કપાસ નું વાવેતર ન કરાય .

અમારા સોસીયલ મીડિયામાં જોડાવ

કૃષિ માહિતીનો ખજાનો

જાતે ખેતી કરનાર ખેડૂતો ધંધા વાસ્તે કેવી કાળજી લઈશું ?

જાતે ખેતી કરનાર ખેડૂતો ધંધા વાસ્તે કેવી કાળજી લઈશું ?

જાતે ખેતી કરનાર ખેડૂતો ધંધા વાસ્તે કેવી કાળજી લઈશું ? :   વધુ વાંચવા માટે કૃષિ વિજ્ઞાન લવાજમ ભરો.   https://krushivigyan.com/get-free-copy/

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

ખેતરમાં ઈયળભક્ષી પક્ષીઓને બેસવા માટે ઝાડના ડાળા કાપીને છૂટાછવાયા ઊભા કરી તેમને બેસવાની વ્યવસ્થા કરવી. પુખ્ત ઈયળોને હાથથી વીણીને કેરોસીનવાળા પાણીમાં નાખીને નાશ કરવો. કુદરતી

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

ની ખેતીમાં સૌથી સારું ફોલીયર સ્પ્રે કયું છાંટવું ?

ખાતરની અને તેમાય ઉપરથી છાંટવાની વાત છે ત્યારે બટેટાની ખેતીમાં સૌથી સારું ફોલીયર સ્પ્રે ખાતર કયું છાંટવું તેવું કોઈ પૂછે તો એક જ નામ છે

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

ચોમાસુ આવે એટલે આપણે પાણીને રોકીને માં ઉતારવા માટે…

ચોમાસુ આવે એટલે આપણે પાણીને રોકીને જમીનમાં ઉતારવા માટે નાના નાના ચેક ડેમ, ખેત તલાવડી, આડ બંધ, બોરી બંધ વગેરે કરતા હોઈએ છીએ. આ વર્ષે

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

: ીના આગોતરાં પાનનાં ટપકાંના રોગ નિયંત્રણ કેમ કરવું.

 રોગની શરૂઆત થાય ત્યારે કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ વેપા 8  ગ્રામ અથવા મેન્કોઝેબ ૭૫ વેપા 40  ગ્રામ અથવા ક્લોરોથેલોનીલ ૭૫ વેપા 40  ગ્રામ અથવા હેક્ઝાકોનાઝોલ ૫ ઇસી

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

: નું પતંગીયુ

ઉપદ્રવિત અને ખરી પડેલ ફળોને નિયમિત વીણી લઇ ઈયળ સહિત નાશ કરવો. નાના ફળોને કાગળની શંકુ આકારની ટોપી અથવા કાગળની કોથળી ચડાવવાથી નુકસાન ઓછું થાય

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

ઢીંગરી અથવા ઓઈસ્ટર ની ખેતી

ઢીંગરી અથવા ઓઈસ્ટર મશરૂમની ખેતી ઢીંગરી મશરૂમ સાધારણ તાપમાને / (૧૮o-૨૮o સે.) થઈ શકે છે. ઉપરાંત તેમાં રહેલા સારા ગુણધર્મો જેવા કે સારો સ્વાદ અને

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

પસંદગી : મરચીની લંબાઈ ખુબ સારી થાય છે.

મારા ગામમાં મરચીનું ઘણું ખરું વાવેતર થાય છે. હું છેલ્લા ઘણા વર્ષથી મરચી વાવું છું જેમાં મેં આ વર્ષમાં વિશ્વાસ કંપનીનું યોગી વેરાઈટી નું વાવેતર

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો