કૃષિ જ્ઞાન : નેનો ફર્ટિલાઈઝર્સ વિષે સરળ સમજણ

nidhi seeds rutu crop care jira cumin seeds
અમારા સોસીયલ મીડિયામાં જોડાવ

કૃષિ માહિતીનો ખજાનો

કૃષિ જ્ઞાન : પાકમાં આટલું ખાસ

અત્યારે ગુલાબી ઈયળનું નુકશાન ભલે ન દેખાતું હોય પણ ફેરોમોન ટ્રેપમાં ફૂદા ખુબ જ આવે છે. ફૂડની હાજરી હોય એટલે ઈંડા મુકવાનું કામ ચાલુ હોય એ નક્કી છે….

વધુ વાંચો.

કૃષિ જ્ઞાન : ઉભા પાકમાં આંટો મારો અને ઉપાય કરો – ઉત્પાદન વધશે.

ભાદરવા મહિનામાં આપણો કપાસ ખુબ જ સરસ રીતે વિકસીને ઉત્પાદન આપવા માટે તૈયાર થઈ ગયો હોય, પુષ્કળ પ્રમાણમાં ફાલ, ભમરી અને જીંડવા હોય છે. એટલે આ માસ દરમ્યાન કપાસ જેટલો જોવો ગમે તેટલું તેનું ધ્યાન પણ રાખવું પડે… વધુ માહિતી માટે ઇમેજ ઉપર ક્લિક કરી કંપની સાથે વાત કરો.

વધુ વાંચો.

કૃષિ જ્ઞાન : વડે

વાવણી પછી આવતા ફૂગના રોગો નું નિયંત્રણ કરવા કઈ દવા છાંટવી ? મરચીના પાકમાં સફેદફૂગ આવે અથવા કપાસમાં મોલો નો ઉપદ્રવ હોય તો શું શું પગલાં લેવા તે વિષે વાંચો.

દરરોજ વાંચવા અમારી સાથે જોડાવ
?- ફેસબુક પેઇઝ : https://www.facebook.com/krushi.vigyan
? – ટેલીગ્રામ ચેનલ : https://t.me/krushivigyan
✳️ – વોટ્સઅપ ગ્રુપ : http://wa.me/919825229966?text=krushi

વધુ વાંચો.

: સુમિલ કેમિકલની નવી પ્રોડક્ટ- બ્લેક બેલ્ટ અને લી .

સુમિલ કંપની એક આધુનિક ટેક્નોલોજીથી બનેલ એક એવી દવા જે દ્રાય કેપ ટેક્નોલાજી (કેપ્સુલ ) સ્વરૂપથી બનેલ છે. જે પાકમાં આવતી બધી જ પ્રકારની ઈયળ માટે અસરકારક દવા છે.

વધુ વાંચો.
aries agro

૧૫ જુલાઇથી ૩૧ જુલાઇ સુધીમાં વરસાદ પડે તો શું કરવું ?

ઘાસચારાના પાકો તરીકે મકાઇ, ગુંદરી જુવાર, સોલાપુરી જુવાર તેમજ દિવેલા, તલ પૂર્વા-૧ અને ટૂંકા જીવન કાળ વાળા પાકોનું વાવેતેર કરવું જો જુલાઇ અંત સુધીમાં વરસાદની

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

: ચીકુમાં મોથ

પ્રોફેનોફોસ ૫૦% ઈસી 20 મીલિ અથવા પ્રોફેનોફોસ ૪૦% + સાયપરમેથ્રીન ૪% (૪૪% ઇસી) 20 મીલિ અથવા લેમડાસાયહેલોથ્રીન ૨.૫% ઈસી 8 મીલિ અથવા ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦% +

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

ખેતરની વાત : મજૂર હવે મળતા નથી, વીણવાની મજુરી પણ ખુબ લાગી

પરિણામ જોઈને સાધનો વાપરવા પડશે કારણ કે મજૂર હવે મળતા નથી, કપાસ વીણવાની મજુરી પણ ખુબ લાગી તે આપણને યાદ છે એટલે જ જયારે આપણા

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

શું તમને સમાચાર મળ્યા કે મેગેઝીન હવે ટેલીગ્રામમાં ફ્રી વાંચવા મળે છે ?

જો ના, તો જાણો કે ૪૬ વર્ષથી પ્રસિદ્ધ થતું કૃષિ વિજ્ઞાન દર મહીને પ્રસિદ્ધ થાય છે અને તેનું વાર્ષિક લવાજમ રૂ. ૩૯૯ /- છે તેમાં

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

ઘણા ખેડૂત ભાઈઓ જરૂરી માત્રા કરતા વધુ વાપરે છે

ઘણા ખેડૂત ભાઈઓ જરૂરી માત્રા કરતા વધુ બિયારણ ખરીદી રાખે છે. વાવેતર સમયે ભલામણ કરતા વધુ બિયારણ વાવે છે. દરેક છોડને પુરતું પોષણ મળતું નથી

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

ઓર્ગનીક ખેતી, કુદરતી ખેતી

ઓર્ગનીક ખેતી, કુદરતી ખેતી, પ્રાકૃતિક ખેતી કે ઝીરો બજેટ આવા આવા અનેક નામોથી ખેડૂતોને ખેતી માટેની નવી રાહ બતાવવા માટે લોકો લાગી પડ્યા છે, સોશિયલ

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

મલ્ચીંગ : પ્લાસ્ટિક આવરણ (મલ્ચિંગ)નું સહાયનું ધોરણ શું છે?

• યુનિટ કોસ્ટ રૂ. ૩૨,૦૦૦/હે. અને પહાડી વિસ્તારમાં રૂ. ૩૬,૮૦૦/હે. • ખર્ચના ૫૦% સહાય • લાભાર્થી દીઠ ૨ હેકટરની મર્યાદામાં • એમ્પેનલમેન્ટ થયેલ ઉત્પાદક સંસ્થાના

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

: ગ્રો ઓનલાઈન – B2B ભારતના એગ્રો ડીલરનું માર્કેટ પ્લેસ

क्या आप कृषि विक्रेता या एग्रो इनपुट डीलर हो ? क्या आप जंतुनाशक और बिज विक्रेता है?  तो आपके लिया आ गया है इन्टरनेट पे

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

માં આગોતરો સૂકારો

 રોગની શરૂઆત થતાં કે ૩૫ દિવસ બાદ પ્રોપિકોનાઝોલ ૨૫ ટકા ઈસી ૧૫ મિ.લી. ૧૫ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો અને બીજા ચાર છંટકાવ ૧૨ દિવસના

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો