: ટ્રાયકોડર્મા હવે લાઇમ સાથે

nidhi seeds rutu crop care jira cumin seeds
અમારા સોસીયલ મીડિયામાં જોડાવ

કૃષિ માહિતીનો ખજાનો

: અમેરિકાની ટેકનોલોજી હવે ભારતમાં.

નિધિ ઓર્ગેનિક લેન્ડ પ્રા. લી. કંપની દ્વારા અમેરિકન ટેકનોલોજી જેવી કે એમએસી અને એનયુઈ ટેકનોલોજી ધરાવતી પ્રોડક્ટ્સ ની વિશાળ રેંજ ઉપલબ્ધ છે.

વધુ વાંચો.

: . ।

બેસ્ટ એગ્રોલાઈફ બન્યું ભારતનું પ્રથમ ઉત્પાદક.
શિન્વા અને ઇઝુકી આવ્યું બઝારમાં.
ઇમારા અને જુડવા-જી નું લોન્ચિંગ
ડિસ્ટ્રપ્ટર હવે ભારતમાં.

વધુ વાંચો.

: ઘરે વાવો – તંદુરસ્તી મેળવો.

કિચન ગાર્ડન બનાવવાના ફાયદા, કિચન ગાર્ડન કેવી રીતે બનાવવું ? ક્યાં ક્યાં બિયારણ કિચન ગાર્ડનમાં વાવી શકાય ? વગેરે માહિતી માટે વાંચો.

દરરોજ વાંચવા અમારી સાથે જોડાવ
?- ફેસબુક પેઇઝ : https://www.facebook.com/krushi.vigyan
? – ટેલીગ્રામ ચેનલ : https://t.me/krushivigyan
✳️ – વોટ્સઅપ ગ્રુપ : http://wa.me/919825229966?text=krushi

વધુ વાંચો.

: સુમિલ કેમિકલની નવી પ્રોડક્ટ- બ્લેક બેલ્ટ અને લી .

સુમિલ કંપની એક આધુનિક ટેક્નોલોજીથી બનેલ એક એવી દવા જે દ્રાય કેપ ટેક્નોલાજી (કેપ્સુલ ) સ્વરૂપથી બનેલ છે. જે પાકમાં આવતી બધી જ પ્રકારની ઈયળ માટે અસરકારક દવા છે.

વધુ વાંચો.
nidhi seeds rutu crop care jira cumin seeds

આપણા પાકમાં આવતી વિવિધ ોનું જીવન ચક્ર કેવી રીતનું હોય છે ?

જીવાતની વાત ઉપરથી યાદ આવ્યું કે આ બધી આપણા પાકમાં આવતી વિવિધ જીવાતોનું જીવન ચક્ર કેવી રીતનું હોય છે તે આપણને ખબર હોવી જોઈએ અને

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો
વિક્રમ કપાસના ખેડૂતોના અનુભવો જાણવા સીધો ખેડૂતોને ફોન કરો અથવા પીળા રંગના બોક્ષ  ઉપર ક્લિક કરો અને કંપનીના પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરો.

વિક્રમ ના ખેડૂતોના અનુભવો જાણવા સીધો ખેડૂતોને ફોન કરો અથવા પીળા રંગના બોક્ષ ઉપર ક્લિક કરો અને કંપનીના પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરો.

વિક્રમ કંપનીના પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરવા અહી ક્લિક કરો.

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

દિવેલ નો સૂકારો

છાણિયું ખાતર અને લીલા પડવાશનો બહોળા પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવો. સુકારા સામે પ્રતિકારક જાત ગુજરાત દિવેલા સંકર-૭નું વાવેતર કરવું. બીજને વાવતાં પહેલાં કાર્બેન્ડાઝીમ ૧ ગ્રામ અથવા

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

પસંદગી વિશેષાંક: આજની કંપની

કંપની સાથે સીધી વાત કરવા અહી ક્લિક કરો. કંપની સાથે સીધી વાત કરવા અહી ક્લિક કરો. કંપની સાથે સીધી વાત કરવા અહી ક્લિક કરો.

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

: ની ડૂંખ અને કોરી ખાનારી ઇયળ

એમામેક્ટિન બેન્ઝોએટ ૫ એસજી 6 ગ્રામ અથવા ક્લોરાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫% એસસી 6 મીલિ અથવા સાયપરમેથ્રીન ૧૦% ઇસી 25 મીલિ અથવા ફેનવાલરેટ ૨૦% ઇસી 15 મીલિ અથવા

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

માં પાન ખાનાર

માદા ફૂદી જથ્થામાં ઈંડાં મૂકતી હોવાથી તેનો વીણીને નાશ કરવો. જમીન પર પડેલ પાંદડાની નીચે રહેલ ઈયળોને  હાથથી વીણીને નાશ કરવો. આ જીવાતના નર ફૂદાને

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

કૃષિ જ્ઞાન : પાકમાં આટલું ખાસ

અત્યારે ગુલાબી ઈયળનું નુકશાન ભલે ન દેખાતું હોય પણ ફેરોમોન ટ્રેપમાં ફૂદા ખુબ જ આવે છે. ફૂડની હાજરી હોય એટલે ઈંડા મુકવાનું કામ ચાલુ હોય એ નક્કી છે….

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

જૂનાગઢ કૃષિ યુનિ.નાં સંચાલક મંડળમાં કૃષિ ઉદ્યોગપતિ ડો.થોભણ ઢોલરીયાની નિમણુંક

સોલાર એગ્રોટેક પ્રા.લી.ના મેનેજીંગ ડાયરેકટર થોભણભાઈ ઢોલરીયાની જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીના સંચાલક મંડળમાં કૃષિ ઉદ્યોગપતિ તરીકે નિમણુંક કરવામાં આવી છે.  જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીની સતત રજૂઆતને ધ્યાનમાં

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

ધાટા વાવેતરનો માં ફાયદો

• છાંટણી અન કેમીકલના ઉપયોગથી દર વર્ષે ઉત્પાદન મેળવી શકાય.• શરૂઆતના વર્ષોમાં આંતરપાકથી વધારાની આવક મેળવી શકાય.• છોડની ઊંચાઈ ઓછી હોવાથી દવાનો છંટકાવ કરવો, કેરીની

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

રિટોરવા એક નવી પ્રોડક્ટ

શું તમે વાયરસ સામે એન્ટીવાઈરસ પ્રવૃત્તિ કરીને છોડને તેના આઘાતથી બચાવવા માંગો છો ? તો જાણો કે વાયરસ ચુસીયા જીવાત દ્વારા ફેલાય છે.
આ માહિતી તમારી ખેતી બદલી નાખે અને તમને ઉપાય મળી જાય. 9898038222

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

ઊભા પાકમાં ઉધઇના ઉપદ્રવનું નિયંત્રણ કેમ કરશો ?

ઊભા પાકમાં ઉધઇના ઉપદ્રવ વખતે ફિપ્રોનીલ ૫% એસસી ૧.૬ લિટર અથવા ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦% ઈસી ૧.૫ લિટર ૧૦૦ કિ.ગ્રા. રેતી સાથે બરાબર ભેળવી એક હેકટર વિસ્તારમાં

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

માટે અને આબોહવા કેવી જોઈએ ?

    સૂર્યમુખીનો એ ટૂંકાગાળાનો પાક છે જે બધા જ પ્રકારની જમીન અને દરેક પ્રકારની આબોહવા તથા વરસાદવાળા વિસ્તારમાં લઈ શકાય છે. આમ છતાં, સારા

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

આજે આપણે જે છીએ તે એટલે આપણે વખતો વખત લીધેલા નિર્ણયોનો સરવાળો

એક ખેડૂતપુત્ર તરીકે દરેકને દીપાવલીનું પર્વ ઉમંગ ઉત્સાહ અને આનંદથી કુટુંબ સાથે ઉજવવાની હોંસ હોય તે સ્વાભાવિક છે. દિવાળી રંગે ચંગે માણવા  માટે આપણે આખા

વધુ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો