ખેતીની માહિતીનો ખજાનો વાંચવા બાજુમાં ક્લિક કરો.

તમે ઇઝરાયલની ઉત્તમ ખેતીની શ્રેણીમાં છો

ઉત્તમ ખેતી : ની ખેતી કરાય ?

કોઈ ખેડૂતો નવું વાવેતર કરવા ઈચ્છુક હોય તો ચોમાસા પહેલા વાવેતર કરી દેવું યોગ્ય છે. કારણ કે વાવેતર ઉપર પસાર થયેલું ચોમાસું આખા વર્ષ જેટલું ગણ કરે છે…

વધુ વાંચો>>>>

ઉત્તમ ખેતી : સંગઠનથી સુધારા તરફ…

ગુજરાતમાં જે રીતે કચ્છમાં ખેતીનો વિકાસ થયો તે જોઈએ તો ત્યાં દાડમ, ખારેક, આંબા, ડ્રેગન ફ્રૂટ, ટેટી વિગેરે જેવા પાકો પ્રમાણમાં સારી રીતે, આંખે આખા વિસ્તારોમાં અને નફાકારક રીતે વાવતા થયા …..

વધુ વાંચો>>>>
ફળ ?

" decoding="async" loading="lazy" />

ઉત્તમ ખેતી : જાંબુ – ભવિષ્યનું ?

રાવણા કે ખાટીયા જાંબુને સેઢા-પાળે વાવેલા આપણે સૌએ જોયા છે. આ પાક હાર્ડ હોવાથી જ્યાં બીજા ફળપાકો ન થતાં હોય ત્યાં પણ સારી રીતે ઉછરી

વધુ વાંચો>>>>
ઇઝરાયલની ઉત્તમ ખેતી : ઇઝરાયેલ નું શહેર જેરુસલેમનો મબ શાંતિનું શહેર

" decoding="async" loading="lazy" />

ની ઉત્તમ ખેતી : ઇઝરાયેલ નું શહેર જેરુસલેમનો મબ શાંતિનું શહેર

વધુ વાંચો>>>>
ઇઝરાયલની ઉત્તમ ખેતી : માટે ઇઝરાયલની ઉત્તમ શોધ – બયોફીડ

" decoding="async" loading="lazy" />

: માટે ની ઉત્તમ શોધ – બયોફીડ

સામાન્ય રીતે ફળમાખી જેવી જીવાતોનું નિયંત્રણ કરવા માટે મીથાઇલ યુજીનોલ ટ્રેપ, ફેરોમોન ટ્રેપ,ક્યુંલ્યુંર, લાઇટ ટ્રેપ, તુલસી, પીળા ફુલો વિગેરે જેવી કાં’તો આકર્ષણથી અથવા દુર ભગાડનાર

વધુ વાંચો>>>>

નવીન હોમ : ની ઉત્તમ ખેતી

જુનાગઢથી રાજકોટ આવતા રસ્તામાં રોડ સાઈડની વાડીમાં એક બાપા યુરીયાની જેમ સુકા ભટ્ટ પડામાં કાઈક છાંટતા હતા. દુરથી જોતાં નવાઈ સાથે પ્રશ્ન થયો કે આ

વધુ વાંચો>>>>
ઇઝરાયલની ઉતમ ખેતી – પેસ્ટીસાઈડ રેસીડ્યુંઅલ ફ્રી ઉત્પાદનો

" decoding="async" loading="lazy" />

ની ઉતમ ખેતી – પેસ્ટીસાઈડ રેસીડ્યુંઅલ ફ્રી ઉત્પાદનો

વધુ વાંચો>>>>
હાઈડ્રોપોનીક્સનો સમન્વય, : :

" decoding="async" loading="lazy" />

એક્વાકલ્ચર અને નો સમન્વય, : :

એક્વાકલ્ચર અને હાઈડ્રોપોનીક્સનો સમન્વય, એક્વાપોનીક્સ એક નવી ખેતી પદ્ધતિ :   #ઇઝરાયલનીઉત્તમખેતી  #isreal #isrealAgriculture

વધુ વાંચો>>>>
ઇઝરાયલ ની ખેતી – ઘુવડ-ચીબરીનો ઉપયોગ

" decoding="async" loading="lazy" />

ની ખેતી – ઘુવડ-ચીબરીનો ઉપયોગ

ઇઝરાયલની ઉત્તમ ખેતી :  ઇઝરાયલે કર્યો ખેતીમાં પાક સંરક્ષણ માટે ઘુવડ-ચીબરીનો ઉપયોગ ખાલી ઈઝરાયેલ નઇ, કોઈ પણ વિકસીત દેશોના ઉદાહરણ જુઓ, તેના સર્વાગી વિકાસના મૂળમાં

વધુ વાંચો>>>>
ઇઝરાયલની ઉતમ ખેતી : ઇઝરાયલનો ખેડૂત વિપરીત પરિસ્થિતિમાં ખેતી કરી બતાવે છે. આપણે ?

" decoding="async" loading="lazy" />

ની ઉતમ ખેતી : ઇઝરાયલનો ખેડૂત વિપરીત પરિસ્થિતિમાં ખેતી કરી બતાવે છે. આપણે ?

વધુ વાંચો>>>>