ઇઝરાયલની ઉત્તમ ખેતી : ફળમાખી માટે ઇઝરાયલની ઉત્તમ શોધ – બયોફીડ

ઇઝરાયલની ઉત્તમ ખેતી : ફળમાખી માટે ઇઝરાયલની ઉત્તમ શોધ – બયોફીડ

સામાન્ય રીતે ફળમાખી જેવી જીવાતોનું નિયંત્રણ કરવા માટે મીથાઇલ યુજીનોલ ટ્રેપ, ફેરોમોન ટ્રેપ,ક્યુંલ્યુંર, લાઇટ ટ્રેપ, તુલસી, પીળા ફુલો વિગેરે જેવી કાં’તો આકર્ષણથી અથવા દુર ભગાડનાર (Repellent)કેમીકલ સીવાયની પ્રચલીત પધ્ધતિઓ અખત્યાર કરવામાં આવે છે. પરંતુ આ બધી પધ્ધતિઓમાં ઘણી બધી મર્યાદાઓ રહેલી છે. આવા વખતે દવા છાંટવાની સામાન્ય પધ્ધતિઓથી અલગ Slow Fluid Release (SFR) સીસ્ટમ કે જે ગુરુત્વાકર્ષણ બળને કારણે કામ કરે છે, તેવી પધ્ધતિથી ઇઝરાયેલમાં ફળમાખીનું નિયંત્રણ કરવામાં આવે છે.  

નવીન હોમ બાયોગેસ : ઇઝરાયલની ઉત્તમ ખેતી

જુનાગઢથી રાજકોટ આવતા રસ્તામાં રોડ સાઈડની વાડીમાં એક બાપા યુરીયાની જેમ સુકા ભટ્ટ પડામાં કાઈક છાંટતા હતા. દુરથી જોતાં નવાઈ સાથે પ્રશ્ન થયો કે આ બાપા સુકા ખેતરમાં શું નાખતા હશે? જાણવાની ઉત્કંઠા એ હદ સુધી વધી ગઈ કે ખેતર પાછળ છુટી જવા છતાં આઘેરે’ક ગાડી ઊભી રાખી, તે ખેતરમાં ગયા વિના ન રહેવાયું. “રામ-રામ બાપા, આ શું છાંટો છો?”  

એક્વાકલ્ચર અને હાઈડ્રોપોનીક્સનો સમન્વય, એક્વાપોનીક્સ : ઇઝરાયલની ઉત્તમ ખેતી :

એક્વાકલ્ચર અને હાઈડ્રોપોનીક્સનો સમન્વય, એક્વાપોનીક્સ  :  ઇઝરાયલની ઉત્તમ ખેતી :

એક્વાકલ્ચર અને હાઈડ્રોપોનીક્સનો સમન્વય, એક્વાપોનીક્સ એક નવી ખેતી પદ્ધતિ :   #ઇઝરાયલનીઉત્તમખેતી  #isreal #isrealAgriculture

ઇઝરાયલ ની ખેતી – પાક સંરક્ષણ ઘુવડ-ચીબરીનો ઉપયોગ

ઇઝરાયલ ની  ખેતી – પાક સંરક્ષણ  ઘુવડ-ચીબરીનો ઉપયોગ

ઇઝરાયલની ઉત્તમ ખેતી :  ઇઝરાયલે કર્યો ખેતીમાં પાક સંરક્ષણ માટે ઘુવડ-ચીબરીનો ઉપયોગ ખાલી ઈઝરાયેલ નઇ, કોઈ પણ વિકસીત દેશોના ઉદાહરણ જુઓ, તેના સર્વાગી વિકાસના મૂળમાં આવી બાબતો જ અવલોકાશે. #israel #Uttamkheti #Agriculture વધુ વાચવા કૃષિ વિજ્ઞાન લવાજમ ભરો.  મો. ૯૮૨૫૨૨૯૯૬૬