નિધિ સીડ્સ

નિધિ સીડ્સ કંપનીના પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરવા અહી ક્લિક કરો. –  3,600 total views,  1 views today

 3,600 total views,  1 views today

અજીત સીડ્સ.

અજીત કંપનીના પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરવા અહી ક્લિક કરો. આ વર્ષે કપાસ ની ખેતી માં ગુલાબી ઈયળથી બચવા ક્યાં બીજની પસંદગી, ક્યા અંતરે વાવેતર અને ક્યારે ફેરોમોન ટ્રેપ મુકવા તેની વૈજ્ઞાનિક માહિતી મેળવવા અજીત સીડ્સના પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરો. અને તમારી કપાસની ખેતી બદલી નાખો.        123 total views

 123 total views

૧૫મો કપાસ બીજ પસંદગી વિશેષાંક 2020

૧૫મો કપાસ બીજ પસંદગી વિશેષાંક 2020

ગુજરાતના હજારો ખેડૂતો માટે ખાસ  કૃષિ વિજ્ઞાન કપાસ બીજ પસંદગી વિશેષાંક બધા ખેડૂત મિત્રો ફ્રી  વાંચી શકશે વાંચો એપ્રિલનો અંક ઘેર બેઠા  ઘરમાં રહો સુરક્ષિત રહો