કર્તવ્ય સીડ્સનો કપાસના ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો.

કર્તવ્ય સીડ્સનો કપાસના ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો.

 19,256 total views,  322 views today

 19,256 total views,  322 views today

કર્તવ્ય સીડ્સનો કપાસના ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો.

કર્તવ્ય સીડ્સનો કપાસના ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો.

 7,993 total views,  2 views today

 7,993 total views,  2 views today

આપણું કર્તવ્ય : ચાલો અભિગમ બદલીએ

આપણું કર્તવ્ય : ચાલો અભિગમ બદલીએ

વર્ષો પછી આજે અલગ જ આનંદનો અનુભવ થયો અને ઘરે પહોચતાં જ મે હાથ પગ ધોયા ત્યાં જ તેમણે કહ્યું, કેમ આટલા ખુશ દેખાવ છો? મે કહ્યું આજે બધુ જ કામ ધાર્યું હતું તે પતિ ગયું. એમણે કહ્યું, એમાં આટલા ખુશ? તમે તો પાક્કા ખેડૂત બની ગયા. ના, હું ખેડૂત જ હતો અને છુ જ. મારા લોહીમાં ખેતી જ છે પણ ઘણા સમયે મને મારૂ ગમતું કામ કરવાનો મોકો મળ્યો છે. અને હું એનો ભરપૂર આનંદ ઉઠાવું છુ.   811 total views,  1 views today

 811 total views,  1 views today

કર્તવ્ય સીડ્સ – કંપની સાથે સીધી વાત કરવા પીળી પટ્ટી ઉપર ક્લિક કરો

કર્તવ્ય સીડ્સ – કંપની સાથે સીધી વાત કરવા પીળી પટ્ટી ઉપર ક્લિક કરો

કર્તવ્ય સીડ્સ કંપનીના પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરવા અહી ક્લિક કરો.

કર્તવ્ય કંપનીના કપાસ ના અનુભવો જાણો સીધો ખેડૂત ને ફોન કરો અથવા કંપનીના પ્રતિનિધિ સાથે સીધી વાત કરો.

કર્તવ્ય કંપનીના કપાસ ના અનુભવો જાણો સીધો ખેડૂત ને ફોન કરો અથવા કંપનીના પ્રતિનિધિ સાથે સીધી વાત કરો.

કર્તવ્ય સીડ્સ કંપનીના પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરવા અહી ક્લિક કરો.