જાતે ખેતી કરનાર ખેડૂતો ધંધા વાસ્તે કેવી કાળજી લઈશું ?

જાતે ખેતી કરનાર ખેડૂતો ધંધા વાસ્તે કેવી કાળજી લઈશું ?

જાતે ખેતી કરનાર ખેડૂતો ધંધા વાસ્તે કેવી કાળજી લઈશું ? :   વધુ વાંચવા માટે કૃષિ વિજ્ઞાન લવાજમ ભરો.   http://krushivigyan.com/get-free-copy/

Read More

ધ્યેય સિદ્ધિ માટે માંહ્યલો મક્કમ હોય તો કોઈના કહ્યે ભાંગી ન પડાઈ

ધ્યેય સિદ્ધિ માટે માંહ્યલો મક્કમ હોય તો કોઈના કહ્યે ભાંગી ન પડાઈ

ધ્યેય સિદ્ધિ માટે માંહ્યલો મક્કમ હોય તો કોઈના કહ્યે ભાંગી ન પડાઈ   તમને બધાને પણ અનુભવ તો હશે જ કે કોઇ નવું કામ હાથમાં લઈએ ત્યારે અને એમાંય ગ્રામીણ સમાજમાં નિષ્ફળતાનો ડર દેખાડનારા ઘણા માણસો મળી આવતા હોય છે. અને ભાઇઓ ! ક્યારેક એવું પણ બને કે “કાગનું બેસવુ અને ડાળનું ભાંગવું” જેમ એક સાથે બની રહે તેમ કોઇ એકાદ બાબતમાં થોડીકેય નિષ્ફળતા જો મળી જાય ? તો આપણા મનમાં પણ એમની વાત સાચી હોવાનું લાગી જવાનું. વધુ વાંચવા માટે કૃષિ લવાજમ ભરો.

Read More