તમે બાજરીની શ્રેણીમાં છો

બાજરી પાનનાં ટપકાં/ બ્લાસ્ટ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEXYLEdE82hC5hfzdNqdBcx9wtkBbbtXo7XdIL2yxKXorxqcilSCHP2oeWFsO4B3VY4IiWPSigicD5PNapnQuhhniQMftyV7qHo0nDChHGzme1A1n4IfKN7vqrF9YUYNnbVbdo9YgQiBM3NSPb3TT6z-vQ=w958-h531-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

પાનનાં ટપકાં/ બ્લાસ્ટ

રોગની શરૂઆત થાય ત્યારે કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ વેપા 15 ગ્રામ 15 લિટર પાણીમાં ઉમેરી બે છંટકાવ ૧૫-૨૦ દિવસના અંતરે

બાજરીમાં પાનનાં ટપકાં/ બ્લાસ્ટ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLURp2u8ArmsAuAZnu-DAOeRDUpRZOH3VhBjnr3b5dC2gyqr5edN9ygCrj9bGJU5X-ZiSYqka1XKQN7sCqUvrSxtkM5Ne9KdzFC1P900hKJulry0EgvC_14yjJMsc5zkRCCDqYBD17s12ruEt5m9vuDQmg=w1449-h808-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

માં પાનનાં ટપકાં/ બ્લાસ્ટ

કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ વેપા 15 ગ્રામ 15 લિટર પાણીમાં ઉમેરી બે છંટકાવ ૧૫-૨૦ દિવસના અંતરે કરવા

ની સાંઠાની માખી

ઇમિડાકલોપ્રીડ ૭૦ ડબલ્યૂએસ ૫ ગ્રામ/કિ.ગ્રા. બીજ પ્રમાણે માવજત આપી વાવેતર કરવું.  બિયારણનો દર ૫ કિ.ગ્રા./હે. પ્રમાણે રાખવો. પારવણી

: ભૂખરૂ ચાંચવું

ખેતરમાંથી અને ખેતરની ફરતેથી જંગલી બાજરી અને રાજગરાના છોડ વીણીને ભેગા કરી નાશ કરવો છોડના નુકસાનગ્રસ્ત ભાગોને પૂછ