તમે કપાસની શ્રેણીમાં છો

ની ી ઇયળ

 ગુલાબી ઈયળના નર ફૂદાંને આકર્ષતા લ્યૂર સાથેના ફેરોમોન ટ્રેપ મોજણી અને નિગાહ અર્થે હેક્ટરે પાંચની સંખ્યામાં ગોઠવવા. જ્યારે

ના ચૂસીયાં

  કપાસના બીયારણને કીટનાશકની માવજત આપેલ હોવાથી લગભગ ૩૦-૩૫ દિવસ સુધી આ જીવાત સામે રક્ષણ મળે છે.  વરસાદ

પસંદગી વિશેષાંક: આજની કંપની

કૃષિ વિજ્ઞાન દ્વારા બીજ પસંદગી વિશેષાંક પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ છે જેમાં આજ ની કંપની છે રાસી સીડ્સ. રાસી

કંપની ન્યુઝ : અને જૈવિક

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLVyudw4caP-Va5qrVssyMRAZjZCBSiyz-s9hhjA5_7-RYgBCn3Fpyr2lseBJ2vv-getabUYb5WuFegKVu9ZTaOydquHmSj4ak2hNq4Pj2DxJUfmOCG649d8NHMl7HoSGp2nhI6ywlLCtG64RcRaPdQorQ=w1050-h692-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: અને જૈવિક

બીટની યોગ્ય જાતની પસંદગી માટે માર્ગદર્શન

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3fzkhS3FS_xWNvyu6EzEGJFrxDrBNVmTS-z5Io4WTBvwW9gEzYv3W2hzVA7GBQ2CZ51sJfhgsnJ1sCmsahzDeUNZhMczkoJTwEVD1df1vYz0cs69hdQ5LzKUupZlaVt75vxAFF2bfs9A5_0PvzFN6lcvw=w1400-h862-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ની યોગ્ય જાતની પસંદગી માટે માર્ગદર્શન

બીટનું ઉત્પાદન વધારવા માટે ની જરૂરીયાત અને

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3eA1MJcpIYrF_mayGXrf6yhJT-WTyhTh9OE7ST77TnIsOt0gSoKyb--fAE__01hfaQIM9L-PBqAMspTutIHwmlT2Gc_IoGLEGXwjW_TBehiuFA2X9zkWGyIfhUX4riYqp1EGcbnpVg1_14ceCDngkoP2w=w1050-h717-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નું ઉત્પાદન વધારવા માટે ની જરૂરીયાત અને

કપાસની પસંદગી

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3chNSN4S9GhFyUiADFBhYCoALxyyDoTVY_bUok8ZvHeBuCBA5KpsbgDfu2WRI4zTzZbJpgQYZ0T09kWSsjNqVr5AtL5PRxsnRM1wZt6T8o1ZhTanwF8_KalsFpdbd3EyudK-f2DvsDZFyGSsbuCb8l3hA=w1050-h603-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

સ્ટ્રોંગ ની પસંદગી

કપાસના પાકમાં સમયસર ના પગલા લો.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3cXY25Tc4TEgoPaAhFbIM720W1BiWwUNy5q0_I4DDsS0A-DgVYAx1C0Qxx_SBpTfFrphhk7wlsenmp-JP1gEUgd6VYHDqKNtmErjwkkK0PpDHSFMgr0MmwV7FjJSJUG2pSOljqFN9HcScFhTwrI88dCbw=w809-h398-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ના પાકમાં સમયસર ના પગલા લો.

કપાસના પાકમાં વૃદ્ધી નિયંત્રક

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3es9Uszfd9MEVlxU9J0tNirnh5XpL1fPlAh4HBMFfMCFeShIQfG5S1g_-Vyk1KD0oPTF6dPOmVrmcOxPvA8-2Sx6B_jth0F5sFIrk1LkzvGozqmHezz3GKACVuo06bnBCK4LY4dX-ceimmdoDZhuaY_PA=w1050-h610-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ના પાકમાં વૃદ્ધી નિયંત્રક

કપાસની નવી ટેકનોલોજી બોલગાર્ડ- III

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3ejix0t74Rpia0Bx-oNpWngQe6cLCM_jEHS2t2FY14BMuFp7i92YRgMto2jPcfDLOJpLsNbKWhbI6nB_joOrm1rKtIA5wMEu4YjLT86CkjmEt6JzbX1_G1ZJwgZqXgugrmHPPF99MQT_vdHQDE7aZu0Rw=w1050-h621-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ની નવી ટેકનોલોજી બોલગાર્ડ- III

કપાસની ખેતીમાં અગત્યના કામો

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3dpWK-8v4ARq00zfosaZokYk93W3QLpF2fcbnXlRangqaIYSZT60DlY0e9pgi0Oa3C5Iim_chV1HkACPEGrUVQPAfCSfXbXt-ubQ_G6RNqhzYIOTfqA1ZLzVo0Kagm_DHT2iBWI5o2Q9BEJ5969rCbwRA=w1050-h577-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ની ખેતીમાં અગત્યના કામો

રાસી સીડ્સનો ના ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3fdvn3yhUMgbCiOa1NtSoT4BhxKQrQaZFPKsANCVl_cXvEy6d1Coyo7-fmuaDwWG8TwPdUYnHQpDoSz06XwkP36BsM8wwKB5uzvwz_xuqZOEmOs-W9ZEL4Rbg_PpDNBisSd4oF1JrFCX86E05OrHTErCQ=s903-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો ના ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો.

ગુલાબથી ડરવાની જરૂર નથી- સમયસર પગલા લો.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3fg0to3mYuLSXCp9lPrCV-Lnn5Nu4hRRDxhC099Yqka7sJWCgTotw-lKJNxDBQmByh-Mfr-mkIwcfaVf97RaK2mMU9wGWNZlKs--6e3btYRK7v1ff8dd7ppRwhA0tMY_32lYqIwphAy1nk9UvqpZdz-0w=w1050-h651-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

થી ડરવાની જરૂર નથી- સમયસર પગલા લો.

રાસી સીડ્સનો ના ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3egEdiqywLpgEz8zk6t0F7o4HLV4bBDSAa_pZ8WG9sR-TSuE805MNgmk6_3N4fprOulhXY-2mgCFPoDqA4zZhRgkoKqN47Iq8KLVTG3sNWe9s-C3JoBFn34oGE2AXNJBfhJ0dOKjvITICpyuGgOwO8TXA=w1050-h640-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો ના ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો.

મનની વાત : રાસીના ખેડૂતો કહે છે ની ખેતી કરવા જેવી.

" loading="lazy" data-lazy-src="http://krushivigyan.com/wp-content/uploads/Krushi-vigyan-january2021-20.jpg?is-pending-load=1" />

: રાસીના ખેડૂતો કહે છે ની ખેતી કરવા જેવી.

મનની વાત : ની “રાસી મેજીક” બિયારણની જાત ખેડૂતો શા માટે વખાણે છે ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3dEQZDF1htimms9s29ESKgOQoZGR26xRIRSMJhCtbDHAJ0Iz1A1BFcefxFp2ss-mw2TryF28NQJzrY_x4_Ee1OQ_raM-VztzCy3oBVp1GnTjOrRGhF0eNW3VuZvSd_Uvu5wq_YZWsYMqdExGWHvAcZEHQ=w656-h889-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: ની “રાસી મેજીક” બિયારણની જાત ખેડૂતો શા માટે વખાણે છે ?

મનની વાત : ના ઘાટા વાવેતર માટે ન્યુંમેટીક પ્લાન્ટરની મદદ દ્વારા રાશી સીડ્સની પહેલ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://krushivigyan.com/wp-content/uploads/Krushi-Vigyan-August-2020-2-25_result.jpg?is-pending-load=1" />

: ના ઘાટા વાવેતર માટે ન્યુંમેટીક પ્લાન્ટરની મદદ દ્વારા રાશી સીડ્સની પહેલ

મનની વાત : ને પુરતું પોષણ આપજો

" loading="lazy" data-lazy-src="http://krushivigyan.com/wp-content/uploads/KRUSHIVIGYAN_2020_07_JULY-color-13-scaled.jpg?is-pending-load=1" />

: ને પુરતું પોષણ આપજો

રાશી બીજ દ્વારા બીજ ની સાથે વેચાણ પછીની સેવા ઉપરાંત હાલ ના પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિ માં ખેડૂત તરીકે આપણે

કપાસ : કપાસનો કોઈ વિકલ્પ છે ? કપાસનું ઉત્પાદન કેમ વધારવું ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://4.bp.blogspot.com/-8FHtLw1iBks/Xqr9sor5y2I/AAAAAAABLOQ/PFY0T0a2mgYUeKwuhHdubdal4BsAHH4YgCK4BGAYYCw/s1600/014-020-1.jpg?is-pending-load=1" />

: કપાસનો કોઈ વિકલ્પ છે ? કપાસનું ઉત્પાદન કેમ વધારવું ?

ગુલાબ નિયંત્રણ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/--S3XdBramHI/XRc-F9MiHMI/AAAAAAAA6Jk/CHsSVWZyYicETWKi_u_COmDtU-xuS2djACLcBGAs/s1600/32%2BMAY%2B2019%2BCOLOR-14.jpg?is-pending-load=1" />

નિયંત્રણ

કપાસ : છે મહેનત માંગનારો પણ ખેડૂતોને સારું રળી દેનારો પાક છે

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-st0W8fLZrNI/XNwltMxOX9I/AAAAAAAA30Q/vH1mr-eeP7Uncd_sVN-bykTI_DgSq_gXgCLcBGAs/s1600/krushi%2Bvigyan%2BApril%2B2019%2B%2B%25288%2529.jpg?is-pending-load=1" />

: છે મહેનત માંગનારો પણ ખેડૂતોને સારું રળી દેનારો પાક છે

ગુલાબ નિયંત્રણ કેલેન્ડર ૨૦૧૯

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-ZK6yoMay1yo/XNwkDkRw4vI/AAAAAAAA3zg/ig4iSPxeato4UprGwqxkBvW9HkbDKwfLgCK4BGAYYCw/s1600/krushi%2Bvigyan%2BApril%2B2019%2B%2B%25283%2529.jpg?is-pending-load=1" />

નિયંત્રણ કેલેન્ડર ૨૦૧૯

ગુલાબી ઈયળ નિયંત્રણ કેલેન્ડર ૨૦૧૯

બુંદ બુંદ સમૃદ્ધિ: નું ઉત્પાદન વધારવા અને પાણીનો કંટ્રોલ તમારા હાથમાં લો.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://krushivigyan.com/wp-content/uploads/2019-03-march-11.jpg?is-pending-load=1" />

: નું ઉત્પાદન વધારવા અને પાણીનો કંટ્રોલ તમારા હાથમાં લો.

કર્તવ્ય સીડ્સ : જીવામૃત & કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://4.bp.blogspot.com/-jB28iOLTyxg/XBH2CNCQKJI/AAAAAAAAvKc/6dtN28eyyhwDotkQLuza0kLoR-hCTn6xwCK4BGAYYCw/s1600/16.jpg?is-pending-load=1" />

: જીવામૃત & કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ

ગુલાબ નું આવેદનપત્ર

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-5XuxaKEHXBI/W1wDYxZH19I/AAAAAAAAqcA/h6cokfSYnvAZVjRt_yCDBHaPxRVLmh2twCLcBGAs/s640/12%2Bgulabi%2Bavedan%2Bpatra.jpg?is-pending-load=1" />

નું આવેદનપત્ર

કપાસ ઉગાડતા ખેડૂતોને ગુલાબી ઈયળનું ખુલ્લુ આવેદન પત્ર  ગુલાબી ઈયળના અટહાસ્ય સાથે કપાસ ઉગાડતા ખેડૂતોને ખુલ્લી ચેતવણી અમે

કપાસ – પ્રો કોટન ચેલેન્જ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-g4qeHUUYWU4/Wx5qqFSvyiI/AAAAAAAAp_U/hRPN8mk2d3YJfK6rAY1-Svr5HHvEHHfdQCLcBGAs/s1600/39.jpg?is-pending-load=1" />

– પ્રો કોટન ચેલેન્જ