તમે મગફળીની શ્રેણીમાં છો

ીના નું નિયંત્રણ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું ?

ધૈણના ઢાલિયા રાત્રિના સમયે પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતા હોવાથી ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં એક પ્રકાશ પિજર/ હેક્ટર પ્રમાણે ગોઠવી તેમાં આકર્ષાયેલ

ીના પાકમાં આવતી સફેદ કૃગના નિયંત્રણ માટે

ટ્રાયકોડર્માં પાઉડરનો ઉપયોગ ખેડૂતો કરતા થયા છે. મગફળીમાં આવતો આ થડના સડાનો રોંગ સ્કેલોરીશીયમ રૉલ્ફસી નામની સફેદ ફૂગને

મગફળીના આગોતરાં પાનનાં ટપકાં

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLUWD5rcY8ngyyEuGN-9bc4dukCPm0Gdcgl6LAQZ4wXkcDqn0-SHLwF0DEh151TM6Wbh7us2I2tVlQYwehobUFzRh_OShGB-gvDyl4OygHVXOpGWOhGszi4NhZfYLApL3E5i2pgxwZ6Qb-guqAeM3DkmPw=w800-h445-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ના આગોતરાં પાનનાં ટપકાં

 રોગની શરૂઆત થાય ત્યારે કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ વેપા 8  ગ્રામ અથવા મેન્કોઝેબ ૭૫ વેપા 40  ગ્રામ અથવા ક્લોરોથેલોનીલ ૭૫

મગીમાં લોહતત્વની ઊણપ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLURUUW_wZA1iGyNDntmakl3LwnSCKGoHTUL0cw8wYPoHhQRAwDdlSZ2V9F3d733pWiDOync6GEAn5usIFHWIEnAM9oQp-bwVlwIecMaSiOcSH7Bcva8Yq9_Hrh-wj8wFvAVaiKSTTr0CT2whA70g4yd9g=w800-h445-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ીમાં લોહતત્વની ઊણપ

 ફેરસ સલ્ફેટ/ હીરાકસી (૨૦%) 150  ગ્રામ  ,  લીંબુના ફૂલ (સાઇટ્રિક એસિડ) 15 ગ્રામ 15  લિટર પાણીમાં ઓગાળી બે

મગફળીની લીલી ઈયળ અને પાન ખાનાર ઈયળ

ીની અને પાન ખાનાર

🍀 પાન ખાનાર ઇયળની માદા ફૂંદી જથ્થામાં ઈંડાં મૂકતી હોય જેથી તેનો વીણીને નાશ કરવો. 🍀 આ જીવાતના ફૂદા રાત્રિના

કંપની ન્યુઝ : અને જૈવિક

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLVyudw4caP-Va5qrVssyMRAZjZCBSiyz-s9hhjA5_7-RYgBCn3Fpyr2lseBJ2vv-getabUYb5WuFegKVu9ZTaOydquHmSj4ak2hNq4Pj2DxJUfmOCG649d8NHMl7HoSGp2nhI6ywlLCtG64RcRaPdQorQ=w1050-h692-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: અને જૈવિક

મગી : માં કાળી-સફેદ થી થતા ો અને તેનું નિયંત્રણ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLWmXNOHk5xNMGpX00v7uRcVxAwlKmOwTpjIZrdnHMnwc12bKi0Vnr7sxPftr6_4ZDq9TiwxNI_f_MRjgQDasqSQOUAydy3QKdRS6OiU7jMP_gFki2stKcXn_goczGMQ2MbBDnVRJHp7Keu--9ACT0oLGg=w1050-h671-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ી : માં કાળી-સફેદ થી થતા ો અને તેનું નિયંત્રણ

ખેતી પદ્ધતિ : નિકાસમાં વિઘ્ન –

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3dL46FX8Y3V9lIzPn9FjbvPeMRYxYOcW2vaqi44StZJh7pXjPrkzjvejFvWYKVvT0YdkO0SVhYs4b3Jqj8Spzbrxh8huXsJDPEMIVvv9nL_P6CesNtD7BclNiWWQ57hMvB6c7LNW6JZ3lODIuq8BRrHlg=w656-h889-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: નિકાસમાં વિઘ્ન –

મગફળીના : ીના રોગોનું સંકલિત નિયંત્રણ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://krushivigyan.com/wp-content/uploads/Krushi-Vigyan-August-2020-2-20_result.jpg?is-pending-load=1" />

ીના : ના રોગોનું સંકલિત નિયંત્રણ

બાયર લાભુસૂત્ર : ીના ો સામે રક્ષણ એટલે બાયરના નાશકો

" loading="lazy" data-lazy-src="http://krushivigyan.com/wp-content/uploads/bayer.jpg?is-pending-load=1" />

લાભુસૂત્ર : ીના ો સામે રક્ષણ એટલે બાયરના નાશકો

બાયરની નવી – એવરગોલ એક્સટેન્ડ⁠ ⁠ ⁠

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-0HYp_800OLY/XRdEUN3vNlI/AAAAAAAA6Ow/HBsXYCgquAoSllVJGj-TsABOmF9B-JEbgCLcBGAs/s1600/54%2BMAY%2B2019-32.jpg?is-pending-load=1" />

ની નવી – એવરગોલ એક્સટેન્ડ⁠ ⁠ ⁠

ફૂગનાશક ફેંન્ડર

" loading="lazy" data-lazy-src="https://3.bp.blogspot.com/-S4Y6duqDGsk/WfGy9FLrRrI/AAAAAAAAlys/psjPOs0WSmUyFTqgmSO7vIOb5DqjGhzbACLcBGAs/s1600/34.jpg?is-pending-load=1" />

યુ પી એલ : નવું નાશક ફેંન્ડર

નવું ફૂગ્નાશક ફેંન્ડર   ફૂગનાશક ફેન્ડર ફેન્ડર : ફેન્ડર એસડીએચઆઈ અને તરાઈ ટ્રાઇઝોલ જૂથના મિશ્રણનું એક નવું જ