તમે શાકભાજી પાકોની શ્રેણીમાં છો

પર્ણ-વ- વેધક

પર્ણ-વ-ફળ પાનકોરીયું મારવા માટે ક્લોરાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫% એસસી 6 મીલિ અથવા ફલ્યૂબેન્ડિએમાઇડ ૪૮૦% એસસી 6 મીલિ અથવા સાયાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૦.૨૬%

ની લીલી ઇયળ

લીલી ઈયળના નર ફૂદાને આકર્ષતા ફેરોમોન ટ્રેપ હેકટરે ૪૦ પ્રમાણે ગોઠવવા અને લ્યૂર દર ૨૧ દિવસે બદલવી. કિવનાલફોસ

માં ક્યારે અને કેટલું આપવું ?

ટામેટાના પાકને ચોમાસા દરમિયાન વરસાદની પરિસ્થિતિ, જમીનનો પ્રકાર અને બીજની જાત અને પાકની જરૂરિયાત મુજબ પિયત આપવું. પ્રથમ

રીંગણી નાના પર્ણ/ લઘુ પર્ણ/ ગટ્ટીયા પાન

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLXDaFbA0xQ25mhREEsOWXzp9S9jvajcNRW9e0K8DjajB3ayDJvAM4wP24Ri8EKHNZH5qPGsRzQjsV4vMVVok6j_s4sm2Lf60jcy5XMIyNUI_IWShpaFQ5DD2T6Rw2KRp2n0JGnVwvqsmxfO64HJ9I-ZiA=w958-h531-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ી નાના પર્ણ/ લઘુ પર્ણ/ ગટ્ટીયા પાન

રોગવાળા છોડ નો ઉપાડીને નાશ કરવો અને પાકને નીંદણમુકત રાખવો.  રીંગણના ધરૂની ફેરરોપણી કરતાં પહેલાં ટ્રેટાસાઈક્લિનના ના દ્રાવણમાં

ભીંડાનો પીળીયો પીળી નસનો

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLVHIF8aEWGNcyTxjnVvu3Z2CZkqMFlD7gFCixPbum_bqt-WU722bydipxwpyKq4ddWaip8cnq-yLMuUU49IDevP6URAu6oeCFcJlWz6x0tmtIk6YApEV8Fk5JlVpynzxm5-1AIjR3svysxgAO-jDz8yyg=w1234-h688-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો પીળીયો પીળી નસનો

રોગના અસરકારક નિયંત્રણ માટે શરૂઆતમાં રોગિષ્ઠ છોડ દેખાય કે તરત ઉપાડી નાશ કરવો. ઇમીડાકલોપ્રીડ ના ૪૦, ૫૫ અને

લીબુ ગુણકારી

 દુનિયામાં લીંબુનો ઉપયોગ સવધિક પ્રમાણમાં  થાય છે, કારણ કે, તે સર્વ સ્થળે સરળતાથી પ્રાપ્ત થાય તેવું સસ્તુ અને

મરચી, ટામેટી નો  કોકડવા

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLV4jcT7D4mYKu6H0ar_7Zr3gdA_d5AazlpPQTqpTwzVovlqwZlfOuySp9elPnnV2f6IvQ5hxdqc2ZWaDRsy0IfpvkTyMUtwS1Gz5WtojkaBo4lEOU9DjvZtBuawPXvhsZWIyB2Pi4y_AqGhDO2IUANG-A=w1461-h807-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

, ટામેટી નો  કોકડવા

રોગનો ફેલાવો સફેદમાખીથી થતો હોવાથી તેના નિયંત્રણ માટે મરચીના પાકમાં ફેનપ્રોપેથ્રીન ૩૦ ઇસી 8 મીલિ અથવા પાયરીપ્રોક્ષીફેન ૧૦

વાલિટી કેવો રંગ લાવે છે તે વાંચો.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLWEuQaxaBjRti5-PepgMmgZwQXUcrGUpvB_2nOMuLBQFUvl8iGh7O61lB_4wHMcfnINcZvtO9SOpVHv-swGn_TgpYfjAnanu40Y8EQNbPTnmRO4JJAQ0Q6I8qSd7U16TMo2iYSKFPmVAztPX0bd44n-Uw=w1144-h636-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

લ્યો ક્િટી કેવો રંગ લાવે છે તે વાંચો.

આંધ્ર પ્રદેશ થી સમાચાર છે અને ત્યાંનું છાપું ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ જણાવે છે કે જૂન 22 ના મરચી બઝાર

સુરણ નું વાવેતર

સુરણ નું વાવેતર

સુરણ ને “કંદમૂળ પાક ના રાજા’ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. રોપણી બાદ આંખો ફૂટવા માટે ઊંચું ઉષ્ણતામાન હોવું

લીંબુનું પાનકોરીયું

" loading="lazy" data-lazy-src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK6Mvan_tFrXkaLABDrXIj76d8c5wvRFMwoDsfV-DmziByakAPXrLUwmBQBuAGW_WLuoZdXv3TtCt7ylg7F4uhXCbE5RRwzCiiO743J9LOtPIjDBpVRqIelspxktXnfJY0Dqw0l5BDPsjo60sscH8w7gIKLLxK1bZv5OvtJLM60tIv5Yd5ZkCtt1v0/s320/image18.jpg?is-pending-load=1" />

નું પાનકોરીયું

લીંબુમાં નવી ફૂટ નીકળતી હોય ત્યારે છટણી કરવી નહીં. છટણી ફક્ત શિયાળામાં જ કરવી.  વારંવાર નાઈટ્રોજનયુકત ખાતરો આપવા

મરચીના ચુસીયા

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLXlFiGzi32FWLSx4mRhTbabgzA38HeuFV4fRxhYNM0QB454ofknX3_u93wP6OHGo54ePG_AXblzxMWnQG1Ov1sanUoIc3czkKFnwQygSf4xw_-qyn4qDIVdFVw31hmpzCp85o_cfHRZioPsdD4nPpTw2Q=w800-h445-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ના ચુસીયા

 મરચીની રોપણી કરવાની હોય તે ખેતરમાં ઉનાળામાં ઊંડી ખેડ કરવી.  તંદુરસ્ત ધરૂ ઉછેરવા ધરૂવાડીયાની જમીનમાં ઉનાળામાં સોઈલ સોલારાઈઝેશન

ના તડતડિયાં

 ભીંડા વાવતાં પહેલાં એક કિ.ગ્રા. બીજ દીઠ ૧૦ ગ્રામ ઇમિડાક્લોપ્રીડ ૭૦ ડબલ્યૂએસ અથવા ૯ મીલિ ઇમિડાક્લોપ્રીડ ૬૦૦ એફએસ

🍀

મરચીની ખેતીમાં કાળજી નંબર 2 કોઈ હોય તો મરચીની  ફેર રોપણી પછી થોડા દિવસ મરચીના છોડને આખા ખેતરમાં

🍀

🌶 મરચીની ખેતીમાં સૌથી વધુ શું કાળજી લેવી ? બીજો પ્રશ્ન છે વધુ ટીડીએસ વાળું પાણી મરચીમાં ચાલે

: મીંજ અને ચૂસીયાં પ્રકારની

આ જીવાતોના ઉપદ્રવની શરૂઆતમાં  વર્ટીસીલીયમ લેકાની નામની ફૂગનો પાઉડર ૬૦ ગ્રામ ૧૫ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. ચૂસીયાં

: પીળી નસનો નો કોઈ ઉકેલ ખરો ?

રોગિષ્ઠ છોડ દેખાય કે તરત ઉપાડી તેનો નાશ કરવો.રોગનો ફેલાવો રોકવા ટોલફેનપાયરાડ ૧૫ ઇસી ૩૦ મિ.લિ. અથવા ફેનપ્રોપેથ્રીન

પસંદગી વિશેષાંક: આજ ની કંપની વિશ્વાસ સીડ્સ

કંપની સાથે સીધી વાત કરવા અહી ક્લિક કરો. કંપની સાથે સીધી વાત કરવા અહી ક્લિક કરો. કંપની સાથે

પસંદગી વિશેષાંક: આજ ની કંપની એક્સેન હાઈવેજ.

કંપની સાથે સીધી વાત કરવા અહી ક્લિક કરો . કંપની સાથે સીધી વાત કરવા અહી ક્લિક કરો .

મરચીનો – બેક્ટેરીયલ વિલ્ટ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLVMtv7Od1KbSfc4HRCjeM_tPGIGvcc0AJak7CYfL7YP40uwmqSsqBPWFidur67DHujYozW4bQLvGUTQNgNYSvwhwEmnzog1Cbyg2qxVKnzw-J8uwSwRzzX9oJwpcP6wc9V0h2BDT9f5K-PPYyBsLgcvjg=w1400-h945-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો – બેક્ટેરીયલ વિલ્ટ

મરચીનો – ફ્યુઝેરીયમ વિલ્ટ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLUbebKzicM9VXwar1P1wi9gHcv7jf-84bMaE-dYHtBBjJOYM6fauy81TsLc07WgVLkZeoCuS19x8MlTLqZVaRSTF_zqaiXixRGr4uM5My8SrzF5gltakttOJ_zgMVmRQwpDkbVNys4lhS1H7ECtyrBvrg=w1400-h901-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો – ફ્યુઝેરીયમ વિલ્ટ

મરચીનો – પાઉડરી મીલ્ડ્યું

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLWJGNxNP3QGD2TpI9TkaRVe34UvAwhiN1K2tHDrKYDdssDYHT69IJiMNnz2x5RQ2VMNxhnHLe_T6_8gGwObNDdikDAta1d7w2-k3SIUBal4LFBMqT8jK9ggXu04IO2RDsLZJCjLI8uDTwpu28ykcJ24Kg=w1050-h663-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો – પાઉડરી મીલ્ડ્યું

મરચીનો – ફાઈટોપ્થોરા બ્લાઈટ –

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLWBUhr-wuKU1JJW0qB3U1e3ZfJ2x5QZQbFe0qn33n_0iQHtv8DoQ9ZgHv2tD3D4oIkSS-cDetzUB739DYFwM-9b6T076nc0g-6yrJdPed3Bf1gb7coCEqEIEuUeg2eXEgwnM0XvcD7NcLPAZnhOgIxNoQ=w1050-h595-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો – ફાઈટોપ્થોરા બ્લાઈટ –

મરચીનો – એન્થ્રેક્નોઝ – પરોટ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLUAJX-ejf1n11UvWbPak-0BPHyyJx3hqaE2Ji3hgumGXEG5nGgc_TKjTNnwm2I0v2PwAJVXscM-nPP__TzCnQ3YfQX-8o4zMBeFquz6ksjSTwqDn43JhdjK7bUhYJz-SlZIYFz0qnWKFL99-UUFTC0cIw=w1050-h680-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો – એન્થ્રેક્નોઝ – પરોટ

મરચીનો – સીનોફોરા બ્લાઈટ – એક ડાળીનો

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLWw6mLIQjaqrz6jdkSBAoCtuqs_jxJ4CtihhBT3lN4m2aXBHA6ErcargbGg4PnNRg1B2Oe0Rk_ZMuk0dM8LTrtq6OjrJY1vSd_HUh99m8pUN7j3BGstS_vuOcH2tcVLvENdVbVYRbEByWQ4M91R7M6WQw=w1050-h661-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો – સીનોફોરા બ્લાઈટ – એક ડાળીનો

મરચીનો – સર્કોસ્પોરા લીફ સ્પોટ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLURDlgB7iln_Kc3eJQeK3pklKg0ICiZ3uPoxIoVQR6LdpTCK6oh7ckULM8lXNcVt7woXYl337k-JLQns1EaEtcMr_6N7tgaLni9m2yKLtVKp0Ewlek_yLsBHiz64PsPktaoP7HqoZ5w1OoIdx469NXf9A=w1050-h654-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો – સર્કોસ્પોરા લીફ સ્પોટ

મરચીનો – બેક્ટેરીયલ લીફ સ્પોટ – પન્ના ટપકા

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLWE36knISMvLcxSVIGoaCjDEhZPC_Ir7wgFEBxyZolg16zwATX1pvW4kRqT3JS10IHBqQhvJCyTzMVfFtHmVN813-qjh7z8GYO9HaRuadayVo3F8WGfPC-IffAQ6oN-FrNB3AZKtqAkmvjCGwDIJudzcg=w1050-h649-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો – બેક્ટેરીયલ લીફ સ્પોટ – પન્ના ટપકા

મરચીનો – સ્કલોરોશિયમ રોલ્ફ્સી

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLVrEEZnX0U1njFEMK4U1uQtgv91D0ulvFI0ARUVRBtqU8uCf9ePTsfMXMP7ZXskkV26YqLtdMnvlenyGT86eN8VcWYmWt9thEz0oaEht0VyZ8cyFFZxqqTlcy7Y-PI3HHVeAoDg9JgBFZHAts0GYdoIMw=w1050-h643-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો – સ્કલોરોશિયમ રોલ્ફ્સી

મરચીનો – લીફ કર્લ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLWL9lF11KGYCNg20T5JS9Ia6PM1bMBF__B5Ir_rtujzcNBa4RzUHyRLt-KoV_55Lw1cnL1YqsIK1xBz5wdahkamWbvY0TXrfzeDOfd97kFytdIcbqzE5OUsKeAJ4UF7w48dt3q7b5VzOqhBf--KW7QAcw=w1050-h647-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો – લીફ કર્લ

મરચીમાં સંકલિત

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLUsp389OeHXYPP_ewkJ12vOG4lHJcCmA5F1hISOaDcVyZooS17lVhKP47WcfCDgcgwzWBobyiyqj1ioTdeouwZCtmOQ1Zqn3CznZrEZ8zPPKq0fCkpz9854k0z6aYStEaiy3NjqCO-6a2Sx0s4ELarh6g=w1050-h589-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ત્રિકોણ એટલે શું ?

મરચીમાં સંકલિત

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLUsp389OeHXYPP_ewkJ12vOG4lHJcCmA5F1hISOaDcVyZooS17lVhKP47WcfCDgcgwzWBobyiyqj1ioTdeouwZCtmOQ1Zqn3CznZrEZ8zPPKq0fCkpz9854k0z6aYStEaiy3NjqCO-6a2Sx0s4ELarh6g=w1050-h589-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ની ખેતી માં ્ડોમિશ્રણનો ઉપયોગ

થ્રીપ્સને ઈંડા મુકાવનો ટાઈમ થયો છે તે કેમ ખબર પડે ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLXxSqIqPkUdGRCQYHWL09fmD754VSd-cTQ-7yR4tJf_YpC6BS4mZ-CgXjCnoozx7tjWHLFTBQ-zfhsWzkOPeaO6UBli7r7AqYdeVW9z_yacSBXBMgtTq9MsTXgnYJvL6Q5NHgdX6LXNqsQEHNGqQTf8xw=w1050-h558-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ને ઈંડા મુકાવનો ટાઈમ થયો છે તે કેમ ખબર પડે ?

મરચીમાં સંકલિત

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLUsp389OeHXYPP_ewkJ12vOG4lHJcCmA5F1hISOaDcVyZooS17lVhKP47WcfCDgcgwzWBobyiyqj1ioTdeouwZCtmOQ1Zqn3CznZrEZ8zPPKq0fCkpz9854k0z6aYStEaiy3NjqCO-6a2Sx0s4ELarh6g=w1050-h589-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

માં નિયંત્રણ

એરીસના ફર્ટીગેશનથી નું મબલક ઉત્પાદન

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLVyuziF5VrnC4Qk8kPg1tFd3UDiGfnoga0SP5nLk3pse4DJPGsWpxWdcBxhwjjvogWptYo1oU-qgKrPaEjgzLzlt85SX9CnM-zWu-n2XAsV90dLhk3tkEvcjvscxeHKaqNx1jDn35TehIgOTngepXjHaA=w1050-h686-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ના ફર્ટીગેશનથી નું મબલક ઉત્પાદન

મરચીની ખેતી કરતા ખેડૂતો માટે એરીસ એગ્રો લીમીટેડ મુંબઈનો એક સંદેશ ખુબ ઉપયોગી થાય તેવો છે તેથી મરચીની

મરચીના પાકમાં – ચાલો ઉત્પાદન વધારીએ.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLURSbPrM3HhTPWA-knwgaT9K0dhuBtMwN2xzWxSLOkWg59Vt7U7p-KbTgqD1hGQsgG5pCyYU5PKe-Xj1KhtcVe8HitOsPQEEjsJOETkhJAEDkR96uj2G8pt1vvk1-1WKKRNW7yL1tf_owcZA-OyhEPkWA=w1050-h606-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ના પાકમાં – ચાલો ઉત્પાદન વધારીએ.

જેનો પી.એચ. આંક ૬.૫ થી ૭.૫ ની વચ્ચે અને ટી.ડી.એસ. ૧૨૦૦ થી નીચે હોય અને કાર્બનિક પદાર્થ થી

મરચીના પાકમાં આટલું ખાસ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLVVkwjUc4uWq3ZgmVoExw9puhU5oBX2cmiUHcYXDhRGz2qlE8lOZYCsnxUhyib8Ak9xBnn7CNtRvZW7Bxvt9jWPkEAtmtKTqvbMQnHFNTene0I5dgWyCH6nleXkSlgT8ZSTpr30dKwDyizS3OBENGOuYQ=w1050-h607-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ના પાકમાં આટલું ખાસ

પાક સંરક્ષણની સાથે પાક પોષણ પણ પૂરું પાડતી દવા વિષે જાણવા એગ્રીલેન્ડની જૈવિક દવાઓ વિષે વધુ માહિતી મેળવવા

મરચાના પાકના ની વાત આવે ત્યારે કોઈ બાંધછોડ નહિ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLUZwUfLH23sy___2dfoDIybdFFBh7vlAtNGpPZR2l-VSEhE9X9ZMbmxbPoJPjhFV7s_4JYbXFWbPr597FlgtQqDzAbNfwg6QaCspV4laWBxNy0VCjb1_PKXh1BueyoKHcpYkGEG8FZ-0VwgYly4yF9ooQ=w1050-h591-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

તમારા ના પાકના ની વાત આવે ત્યારે કોઈ બાંધછોડ નહિ

મરચીના પાકને વધારે નફાકારક કેવી રીતે બનાવી શકાય તે ખરેખર ખૂબ જ અગત્યનું છે મરચીના પાકમા ત્રણ મુખ્ય

બાયર લાભસૂત્ર :ના પાકમાં સામે ક્રાંતિનો આરંભ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLWkJ8I40EnnP8XxemMn7KcCz69AZp3NPMyKmXI0wt6fEg59Zzqb1gmU4_Ardhr9P4fIjb50YPrs0_NqZD7F9NSSfEUWaTf5WjTMAv-NTQxPSH6afJSxv98cK8oCdhVpNx9-CJYAWyF7kreHBIEEeTip4Q=w1050-h585-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

લાભસૂત્ર :ના પાકમાં સામે ક્રાંતિનો આરંભ

મરચીની ખેતી : મરચીની ખેતીમાં પોષણ વ્યવસ્થા

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLVEO2mLQ3k6EFsYTDBBWbChdFJ6dqZUZdf9uOZDisLFIg2zEKjojcxnzMTEGwqDdm7j6Nra9Rh40jhTfpvDvxZ4_Z4nQycjzFvAlAhH2UtLwYlbAftgU9m9VRN5--eFD_QcpM1ZD9JQpAt2veHCCACDQg=w1050-h597-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ની ખેતી : મરચીની ખેતીમાં પોષણ વ્યવસ્થા

મરચી વિષે જાણો.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3f2iIGc80akQfChoPk1SV17Ctrb7cd9rqnSB0Pj6qudh7gao8B1g8c8PO4lOrT7hCDMyjSC5_cSVTPj9rLKl6MLIScbXF3J8_AVfHczJo8hHEegQxBrrhGk6ofutSf_n4rvqkGAsLq48JEVEdWoyfdmWg=w1878-h903-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ભારતની પ્રખ્યાત વિષે જાણો.

બોમ્બે સુપરની લાલ ની નવી જાત

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3eyIe31MLow38IX9ffZhHKG3nJiKevq1o-7-8OUOYlzF8rA9H76o0niqPXuso5reTCwO5tTYNypFqQ143lKyMzY6jXyEih_KJ3psbTk95QdOjviKy2-78k4KNX7_zbNOXl57ED2SAyaxxtvDzZNBPNU7Q=w684-h928-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ની લાલ ની નવી જાત

મરચાની સ ખેતી ડ્રિપ દ્વારા

" loading="lazy" data-lazy-src="http://krushivigyan.com/wp-content/uploads/Krushi-vigyan-january2021-19.jpg?is-pending-load=1" />

લાલ ની સ ખેતી ડ્રિપ દ્વારા

: બટાકાના પાકમાં ઝાયટેક્સ કંપનીના ઉત્પાદનોની કમાલ

નો : કાળા ચાઠાંનો રોગ

બટાટાના કંદ પર રોગની કઠણ કાળી પેશીઓ સ્વરૂપે જોવા મળે છે જે માટી ચોંટેલ હોય તેવું જણાય છે પરંતુ જો

મરચીમાં આવતો

" loading="lazy" data-lazy-src="https://4.bp.blogspot.com/-anHQ_ATcL3Y/W1W8C5jrx-I/AAAAAAAAqXs/tdCH1fFK1T8yPX8FJsmXzHfNyqYX4NkgwCLcBGAs/s1600/1.jpg?is-pending-load=1" />

માં આવતો

મરચીની ખેતી પાળા  ઉપર એટલે કે રેઈઝબેડ ઉપર ન થાય તો મરચીમાં આવતા રોગો વધે છે.  મરચીમાં ૧૪

ડમ્પિંગ ઓફ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://4.bp.blogspot.com/-IFe6L8RdYPs/W1MxEHRhuCI/AAAAAAAAqWc/BoOqixUAfYsFUH_lyX2a7rNxxXcdga6cACLcBGAs/s1600/damping-off%2Bleft%2Bphoto%2Bonly.jpg?is-pending-load=1" />

મરચીની ખેતી પાળા  ઉપર એટલે કે રેઈઝબેડ ઉપર ન થાય તો મરચીમાં આવતા રોગો વધે છે.  મરચીમાં ૧૪

બુંદ બુંદ સમૃદ્ધિ :ની ખેતીમાં ટપક દ્વારા સારું ઉત્પાદન

" loading="lazy" data-lazy-src="https://2.bp.blogspot.com/-7GO82p_D7qM/Wfh6JGaoC_I/AAAAAAAAl3k/FlyPnvaEAnA5I6z_caK8_5D5XD5Wy1tBgCLcBGAs/s1600/30.jpg?is-pending-load=1" />

:ની ખેતીમાં ટપક દ્વારા સારું ઉત્પાદન

મરચીની ખેતીમાં ટપક પિયત દ્વારા સારું ઉત્પાદન

શાકભાજી પાકોમાં

" loading="lazy" data-lazy-src="https://2.bp.blogspot.com/-IL9DYJRa2Hc/Wfhv07Pq91I/AAAAAAAAl2E/Ds6Yg1h6OpoRtvGpCn62jAt4kuwvGCuQgCLcBGAs/s1600/16.jpg?is-pending-load=1" />

પાકોમાં

શાકભાજી પાકોમાં સંકલિત જીવાત વ્યવસ્થાપન વધુ વાંચવા માટે બાજુમાં આપેલ ઈમેજ જુઓ અથવા કૃષિ વિજ્ઞાન લવાજમ ભરો વાર્ષિક

બુંદ બુંદ સમૃદ્ધિ : ડ્રીપ થી ની ખેતી બની નફાકારક

" loading="lazy" data-lazy-src="https://2.bp.blogspot.com/-B2FgI1-s2pU/WfGWvk5iLVI/AAAAAAAAlyU/re6-2VImNCwGuHUGvDcmaPvI3qagfAEQQCLcBGAs/s1600/32.jpg?is-pending-load=1" />

: ડ્રીપ થી ની ખેતી બની નફાકારક

નેટાફીમ ડ્રીપ થી ડુંગળીની ખેતી બની નફાકારક નેટાફીમ કંપની એ વિશ્વમાં ૧૧૦ દેશોમાં કામ કરતી અને ખેડૂતોમાં લોકપ્રિય

કાલવર્ણ થી થતો

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/8OdnA75vpNXGp84dFU8O0hLWwYXxFI0hhPkvpPwVAQuf44iVgiaemqf1VZIBMFMWjIwLP9aW2GOL-lSBakaamK-rkhj1aWQy1BBi9MluUI0jYt1eoUYEAxNPqm7ck74SepN0TwzktzeW44CArXK43YDtPHfqVEQeFwmUoMOK5yg0IK3h2Zb5hGXtL72fx0REN5yRxNPjylOQrsqW9uuTLMsTh-2M5FqGy7JyEOoDj68iB2AlmlSxHC0YKb3blGeCaYldeEvZG4wNIAOLHfquDm10bm4gMsaQvpeUS6zgYY0kwoPFfjnDUAOliLEuLo5VaJMVJkhZnIfxOOGxySGeYmztfD0962YDDJlX9p-nvQqKtaGW_4mHnCvcWduhjtNFSH-h9JOqOVXorxVnF6c2I0YtJF61KZMysu9e8wXTgMtsu0lCGalACMQzHMr9aICG0cj0pUO99LuZj_Ifo4NFkskABv-YK36oWwQxOpIppjfyY-NbcbLL7oMi7H_o3vDCnRKHR-DFBBSTMfpvR4Ja401QVXWIR3w1IMhjov20U22ziVjXpCDeB1x7R5LjhwpKwumHPHXm_NJQ293TWqLFgZ_8MzSIPvEk-sBE44H29B3gVSi_x36pSG_cij_D2FdEAp4Gi-gSN7A23r7p0_w-5llxUVeOFBmmWiMJLUhjA3yUZcwXFN9al24=w655-h888-no?is-pending-load=1" />

થી થતો

રોગ: માં રોગ નિયંત્રણ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3fFVT8Io_zP4qP40QFSQBo0EvsWV6gFmkW5yk7d78lNZ5p4HJqcR-bLTF0Sw1ffci_bilGSCM_MSb2_QCEAmePTlo6rLakMb_kcZofisO5Et8CJGThY0Lav5Um7Rg8gz9WOaNKLffkFFSsFhALc08Uwtg=w684-h927-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: માં રોગ નિયંત્રણ