તમે લીબુંની શ્રેણીમાં છો

લીબુ ગુણકારી

 દુનિયામાં લીંબુનો ઉપયોગ સવધિક પ્રમાણમાં  થાય છે, કારણ કે, તે સર્વ સ્થળે સરળતાથી પ્રાપ્ત થાય તેવું સસ્તુ અને

લીંબુનું પાનકોરીયું

" loading="lazy" data-lazy-src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK6Mvan_tFrXkaLABDrXIj76d8c5wvRFMwoDsfV-DmziByakAPXrLUwmBQBuAGW_WLuoZdXv3TtCt7ylg7F4uhXCbE5RRwzCiiO743J9LOtPIjDBpVRqIelspxktXnfJY0Dqw0l5BDPsjo60sscH8w7gIKLLxK1bZv5OvtJLM60tIv5Yd5ZkCtt1v0/s320/image18.jpg?is-pending-load=1" />

નું પાનકોરીયું

લીંબુમાં નવી ફૂટ નીકળતી હોય ત્યારે છટણી કરવી નહીં. છટણી ફક્ત શિયાળામાં જ કરવી.  વારંવાર નાઈટ્રોજનયુકત ખાતરો આપવા