તમે ભીંડાની શ્રેણીમાં છો

ભીંડાનો પીળીયો પીળી નસનો

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLVHIF8aEWGNcyTxjnVvu3Z2CZkqMFlD7gFCixPbum_bqt-WU722bydipxwpyKq4ddWaip8cnq-yLMuUU49IDevP6URAu6oeCFcJlWz6x0tmtIk6YApEV8Fk5JlVpynzxm5-1AIjR3svysxgAO-jDz8yyg=w1234-h688-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો પીળીયો પીળી નસનો

રોગના અસરકારક નિયંત્રણ માટે શરૂઆતમાં રોગિષ્ઠ છોડ દેખાય કે તરત ઉપાડી નાશ કરવો. ઇમીડાકલોપ્રીડ ના ૪૦, ૫૫ અને

ના તડતડિયાં

 ભીંડા વાવતાં પહેલાં એક કિ.ગ્રા. બીજ દીઠ ૧૦ ગ્રામ ઇમિડાક્લોપ્રીડ ૭૦ ડબલ્યૂએસ અથવા ૯ મીલિ ઇમિડાક્લોપ્રીડ ૬૦૦ એફએસ

: પીળી નસનો નો કોઈ ઉકેલ ખરો ?

રોગિષ્ઠ છોડ દેખાય કે તરત ઉપાડી તેનો નાશ કરવો.રોગનો ફેલાવો રોકવા ટોલફેનપાયરાડ ૧૫ ઇસી ૩૦ મિ.લિ. અથવા ફેનપ્રોપેથ્રીન