તમે ટામેટાની શ્રેણીમાં છો

પર્ણ-વ- વેધક

પર્ણ-વ-ફળ પાનકોરીયું મારવા માટે ક્લોરાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫% એસસી 6 મીલિ અથવા ફલ્યૂબેન્ડિએમાઇડ ૪૮૦% એસસી 6 મીલિ અથવા સાયાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૦.૨૬%

ની લીલી ઇયળ

લીલી ઈયળના નર ફૂદાને આકર્ષતા ફેરોમોન ટ્રેપ હેકટરે ૪૦ પ્રમાણે ગોઠવવા અને લ્યૂર દર ૨૧ દિવસે બદલવી. કિવનાલફોસ

માં ક્યારે અને કેટલું આપવું ?

ટામેટાના પાકને ચોમાસા દરમિયાન વરસાદની પરિસ્થિતિ, જમીનનો પ્રકાર અને બીજની જાત અને પાકની જરૂરિયાત મુજબ પિયત આપવું. પ્રથમ

મરચી, ટામેટી નો  કોકડવા

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLV4jcT7D4mYKu6H0ar_7Zr3gdA_d5AazlpPQTqpTwzVovlqwZlfOuySp9elPnnV2f6IvQ5hxdqc2ZWaDRsy0IfpvkTyMUtwS1Gz5WtojkaBo4lEOU9DjvZtBuawPXvhsZWIyB2Pi4y_AqGhDO2IUANG-A=w1461-h807-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

, ટામેટી નો  કોકડવા

રોગનો ફેલાવો સફેદમાખીથી થતો હોવાથી તેના નિયંત્રણ માટે મરચીના પાકમાં ફેનપ્રોપેથ્રીન ૩૦ ઇસી 8 મીલિ અથવા પાયરીપ્રોક્ષીફેન ૧૦