તમે પાક સંરક્ષણની શ્રેણીમાં છો

ીના નું નિયંત્રણ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું ?

ધૈણના ઢાલિયા રાત્રિના સમયે પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતા હોવાથી ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં એક પ્રકાશ પિજર/ હેક્ટર પ્રમાણે ગોઠવી તેમાં આકર્ષાયેલ

માથા બાંધનારી ઇયળ

એક પ્રકાશ પીંજર પ્રતિ હેક્ટર ગોઠવવાથી પાન વાળનાર ઇયળના ફૂદાની વસ્તી કાબૂમાં રહે છે. બીવેરીયા બેસીયાના નામની ફૂગનો

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEXTq5iRScMzhFal8-ntK3EH9SX2RYNtcVKI7xci7uiOB8WEGektpNw_5_YQd_TUC6RTbjXgX9Do2O3W-l2eyKKIZZBxU9Y1CY1vpKib888q7seXKdLikeCKyM8c2cDwtA3hY7OZxWKy64u2784z0jl-pQ=w958-h532-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

ને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ? દા . ત . આપણે કોશેટાને મારવા

અને માં આવતી ગાભમારાની ઇયળનું નિયંત્રણ

કાર્બોફ્યૂરાન ૩% દાણાદાર કીટનાશક પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે ચાસમાં આપી વાવણી કરવાથી પાકની શરૂઆતની અવસ્થામાં આ જીવાત

આપણા પાકમાં આવતી વિવિધ ોનું જીવન ચક્ર કેવી રીતનું હોય છે ?

જીવાતની વાત ઉપરથી યાદ આવ્યું કે આ બધી આપણા પાકમાં આવતી વિવિધ જીવાતોનું જીવન ચક્ર કેવી રીતનું હોય

ને શેનો ડર લાગે છે ?

ગયા અઠવાડિયાની ગુલાબીની ચોખ્ખી વાતું સાંભળીને આપણા વાચક મિત્રોને જાગતા કરી દીધા પણ વાત વાતમાં ગુલાબી ઈયળે તેને

પર્ણ-વ- વેધક

પર્ણ-વ-ફળ પાનકોરીયું મારવા માટે ક્લોરાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫% એસસી 6 મીલિ અથવા ફલ્યૂબેન્ડિએમાઇડ ૪૮૦% એસસી 6 મીલિ અથવા સાયાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૦.૨૬%

ના પાકમાં પર્ણચ્છેદનો સૂકારો

કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ વેપા 15 ગ્રામ અથવા એડીફેનફોસ ૫૦ ઈસી 15 મીલિ અથવા વેલીડામાયસીન ૩ એસએલ 15 મીલિ 15

ની લીલી ઇયળ

લીલી ઈયળના નર ફૂદાને આકર્ષતા ફેરોમોન ટ્રેપ હેકટરે ૪૦ પ્રમાણે ગોઠવવા અને લ્યૂર દર ૨૧ દિવસે બદલવી. કિવનાલફોસ

(રૂગોજ સ્પાયરિલિંગ વ્હાઇટફ્લાય)

શરૂઆતમાં પુખ્ત સફેદમાખીની મોંજણી માટે થડ ઉપર પીળા રંગના ચીકણાં પીંજર લગાવવા. પ્રથમ તબક્કે આ જીવાતના નિયંત્રણ માટે

ના પાકમાં આવતી સફેદ કૃગના નિયંત્રણ માટે

ટ્રાયકોડર્માં પાઉડરનો ઉપયોગ ખેડૂતો કરતા થયા છે. મગફળીમાં આવતો આ થડના સડાનો રોંગ સ્કેલોરીશીયમ રૉલ્ફસી નામની સફેદ ફૂગને

અને ની ગાભમારાની ઇયળ

કાર્બોફ્યૂરાન ૩% દાણાદાર કીટનાશક પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે ચાસમાં આપી વાવણી કરવાથી પાકની શરૂઆતની અવસ્થામાં આ જીવાત

ીના ઘૈણ

ધૈણના ઢાલિયા રાત્રિના સમયે પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતા હોવાથી ઉ૫દ્રવિત વિસ્તારમાં એક પ્રકાશ પિંજર/ હેક્ટર પ્રમાણે ગોઠવી તેમાં આકર્ષાયેલ

ીનાં

ઉ૫દ્રવિત વિસ્તારમાં પ્રકાશ પિંજર પ્રતિ હેકટરે એકની સંખ્યામાં ગોઠવી તેમાં આકર્ષાયેલ ઢાલિયા તેમજ પાન ખાનાર ઇયળના ફૂદાનો નાશ

ની વાતચીત – ૬

ટુંકમાં કપાસની ખેતી ફુલી ફાલી છે અને ફોરજી ના નામે નબળા કપાસ ખેડૂત ઉગાડે છે એટલે આપણુ જીવન

ની વાતચીત – ૫

ચાલો, જીંડવામાં ગરતા પહેલા ફેરોમોન ટ્રેપથી બચવાનું છે તે ઉપરાંત બીજું કાંઈ ઘ્યાન રાખવાનું બા ? હા ઈ

મગફળીનો અલ્ટરનેરીયાથી થતો સૂકારો

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLURp2u8ArmsAuAZnu-DAOeRDUpRZOH3VhBjnr3b5dC2gyqr5edN9ygCrj9bGJU5X-ZiSYqka1XKQN7sCqUvrSxtkM5Ne9KdzFC1P900hKJulry0EgvC_14yjJMsc5zkRCCDqYBD17s12ruEt5m9vuDQmg=w1449-h808-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ીનો અલ્ટરનેરીયાથી થતો સૂકારો

ની વાતચીત – ૪

બીજુ શું ઘ્યાન રાખવું બા !…સાંભળ અત્યારે આપણે ઈયળ સ્વરૂપે છીએ અને આપણને  બીજુ વરદાન છે કે આપણે

દિવેલાનો સૂકારો

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLXLFYGUHHKD2EzJjCtblNcO5hZGNAc_MggS55KQ_TGjOqcx30N-cJPMYGuWONblfczvND_cB4fVzPM9VwbonFBC3QY8AdszLI8vOXnbj18JK0UNLSmtMOpzFIHcNAoZUWoVpwzGt62P9G1nRCCHJ5kAGg=w1313-h741-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો સૂકારો

છાણિયું ખાતર અને લીલા પડવાશનો બહોળા પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવો.  સૂકારા સામે પ્રતિકારક  બીજની જાત ગુજરાત દિવેલા સંકર 7 

ની વાતચીત -3

હે, બા આપણને આ ખેડૂતો મારે કેવી રીતે તે કહો જેથી મારે બચવું કેમ તે ખબર પડે ?! 

ની વાતચીત -૨

નાની ગુલાબી કહે, હે બા, આપણે આમ મૂળ કયાંના ? લે તને ખબર નથી ? આમ તો આપણે

રીંગણી નાના પર્ણ/ લઘુ પર્ણ/ ગટ્ટીયા પાન

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLXDaFbA0xQ25mhREEsOWXzp9S9jvajcNRW9e0K8DjajB3ayDJvAM4wP24Ri8EKHNZH5qPGsRzQjsV4vMVVok6j_s4sm2Lf60jcy5XMIyNUI_IWShpaFQ5DD2T6Rw2KRp2n0JGnVwvqsmxfO64HJ9I-ZiA=w958-h531-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ી નાના પર્ણ/ લઘુ પર્ણ/ ગટ્ટીયા પાન

રોગવાળા છોડ નો ઉપાડીને નાશ કરવો અને પાકને નીંદણમુકત રાખવો.  રીંગણના ધરૂની ફેરરોપણી કરતાં પહેલાં ટ્રેટાસાઈક્લિનના ના દ્રાવણમાં

ની વાતચીત -૧

ગુલાબી ઈયળ વીણી પછી  શુુશપ્તાવસ્થામાં ચાલી ગઈ હતી. આજે  આળશ મરડીને કેમ જાગી? ખબર નહિ, હજુ કોશેટામાંથી ફુદા

ની વાતો

ગુલાબી ઈયળ વાળો કપાસ જલ્દી વેચી નાખવો અને આપણા ગામની નજીક  આવેલા જીનર્સ પાસે જઈને કપાસનો કચરો બાળી

ની ી ઇયળ

 ગુલાબી ઈયળના નર ફૂદાંને આકર્ષતા લ્યૂર સાથેના ફેરોમોન ટ્રેપ મોજણી અને નિગાહ અર્થે હેક્ટરે પાંચની સંખ્યામાં ગોઠવવા. જ્યારે

મગફળીનો અલ્ટરનેરીયાથી થતો સૂકારો

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLURp2u8ArmsAuAZnu-DAOeRDUpRZOH3VhBjnr3b5dC2gyqr5edN9ygCrj9bGJU5X-ZiSYqka1XKQN7sCqUvrSxtkM5Ne9KdzFC1P900hKJulry0EgvC_14yjJMsc5zkRCCDqYBD17s12ruEt5m9vuDQmg=w1449-h808-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

માં પાનનાં ટપકાં/ બ્લાસ્ટ

કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ વેપા 15 ગ્રામ 15 લિટર પાણીમાં ઉમેરી બે છંટકાવ ૧૫-૨૦ દિવસના અંતરે કરવા

ભીંડાનો પીળીયો પીળી નસનો

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLVHIF8aEWGNcyTxjnVvu3Z2CZkqMFlD7gFCixPbum_bqt-WU722bydipxwpyKq4ddWaip8cnq-yLMuUU49IDevP6URAu6oeCFcJlWz6x0tmtIk6YApEV8Fk5JlVpynzxm5-1AIjR3svysxgAO-jDz8yyg=w1234-h688-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો પીળીયો પીળી નસનો

રોગના અસરકારક નિયંત્રણ માટે શરૂઆતમાં રોગિષ્ઠ છોડ દેખાય કે તરત ઉપાડી નાશ કરવો. ઇમીડાકલોપ્રીડ ના ૪૦, ૫૫ અને

મરચી, ટામેટી નો  કોકડવા

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLV4jcT7D4mYKu6H0ar_7Zr3gdA_d5AazlpPQTqpTwzVovlqwZlfOuySp9elPnnV2f6IvQ5hxdqc2ZWaDRsy0IfpvkTyMUtwS1Gz5WtojkaBo4lEOU9DjvZtBuawPXvhsZWIyB2Pi4y_AqGhDO2IUANG-A=w1461-h807-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

, ટામેટી નો  કોકડવા

રોગનો ફેલાવો સફેદમાખીથી થતો હોવાથી તેના નિયંત્રણ માટે મરચીના પાકમાં ફેનપ્રોપેથ્રીન ૩૦ ઇસી 8 મીલિ અથવા પાયરીપ્રોક્ષીફેન ૧૦

શાકભાજીનો    

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLW1Hoc8Xh1G1b3Ag4gq3i9p6qvFT6XnKaYt4b2rfwuHEM7EwHD5zoQLhPL9K6OwPC59Fb91cMNLr-B2MTc9tBS-Qmtb6qA5hrTLQolyipTpA3_coUOexMKQW28-bzWUjC5zLuEj9AHDvqVWKrA16fX2Kg=w1134-h630-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

વેલાવાળા નો    

પાક ૪૫ થી ૫૦ દિવસનો થાય ત્યારે મેન્કોઝેબ ૭૫ વેપા 45 ગ્રામ અથવા કલોરોથેલોનીલ ૭૫ વેપા 45  ગ્રામ

ની પાન ખાનાર ઇયળ (સ્પોડોપ્ટેરા)

પાન ખાનાર ઈયળ (સ્પોડોપ્ટેરા)  સામૂહિક ધોરણે ફેરોમોન ટ્રેપ ૪૦ પ્રતિ હેકટર પ્રમાણે ગોઠવી આ જીવાતની વસ્તી કાબૂમાં  રાખી

ડાંગર ગાભમારાની ઇયળ અને ચૂસીયાં

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLU5f2L5GUQshWHLKPNCKVJpwIacAtsZlX7MzvFq9ABQP_8AcBptAm68nl9nU9KpGqwPu3cK1w_JGKLBj4Z5zC6VjrnpE80OUh0LEsnBcZ088XRBw2EAOLGVXjtkeIzsVjcxAXeWLJTByTGsusrIqagujA=w959-h535-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ગાભમારાની ઇયળ અને ચૂસીયાં

ગાભમારાની ઇયળના નિયંત્રણ માટે ખેતરમાં રાત્રીના સમયે પ્રકાશપીંજર ગોઠવી ગાભમારાની ઇયળના તેમજ લશ્કરી ઇયળના પુખ્ત આકર્ષીને નાશ કરી

શાકભાજીમાં પાનના  ટપકાં

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLXoeLCON-K3HCTP4dw0gRytyeWLDDkOyg3UBodJfbZ8GFeKWgugMQ0bR72LrFG-IgNyJbyv80rpI8OVjv6H9IIfGxNJR9g62MU5U52mtPK_HP3Rz8sN_CdCrObnq6pBw79XIRM1OvG2KV0uRZf_sNS9FA=w1137-h632-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

વેલાવાળા માં પાનના  ટપકાં

કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ વેપા 8  ગ્રામ અથવા કોપર ઓક્ઝિક્લોરાઇડ ૫૦ વેપા 50   ગ્રામ અથવા મેન્કોઝેબ ૭૫ વેપા 45 

મગીના પાકમાં આવતા કાતરા

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLXnQcml0Mgn5fIgo16BSajD09cfY3FwMkJN1Hb4ut0bkeDwF_bwTHVStSRlFQChB4oM68X5oiYIx7YkuWpPHlWcRS_ordI_-ZZ36Y53RuzuoY8PW_zD1V3i1Dzj2XjGtw4b2JG2QOq5TexmFsc05AEs8Q=w800-h445-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ના પાકમાં આવતા કાતરા

હેકટર દીઠ એક પ્રકાશ પિંજરનો ઉપયોગ કરી ફૂદીઓને આકર્ષી નાશ કરવો.  લીંબોળીની મીંજનો ભૂકો અથવા લીમડાના પાન ૫૦૦

મગીના આગોતરાં પાનનાં ટપકાં

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLUWD5rcY8ngyyEuGN-9bc4dukCPm0Gdcgl6LAQZ4wXkcDqn0-SHLwF0DEh151TM6Wbh7us2I2tVlQYwehobUFzRh_OShGB-gvDyl4OygHVXOpGWOhGszi4NhZfYLApL3E5i2pgxwZ6Qb-guqAeM3DkmPw=w800-h445-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ીના આગોતરાં પાનનાં ટપકાં

 રોગની શરૂઆત થાય ત્યારે કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ વેપા 8  ગ્રામ અથવા મેન્કોઝેબ ૭૫ વેપા 40  ગ્રામ અથવા ક્લોરોથેલોનીલ ૭૫

લીંબુનું પાનકોરીયું

" loading="lazy" data-lazy-src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK6Mvan_tFrXkaLABDrXIj76d8c5wvRFMwoDsfV-DmziByakAPXrLUwmBQBuAGW_WLuoZdXv3TtCt7ylg7F4uhXCbE5RRwzCiiO743J9LOtPIjDBpVRqIelspxktXnfJY0Dqw0l5BDPsjo60sscH8w7gIKLLxK1bZv5OvtJLM60tIv5Yd5ZkCtt1v0/s320/image18.jpg?is-pending-load=1" />

નું પાનકોરીયું

લીંબુમાં નવી ફૂટ નીકળતી હોય ત્યારે છટણી કરવી નહીં. છટણી ફક્ત શિયાળામાં જ કરવી.  વારંવાર નાઈટ્રોજનયુકત ખાતરો આપવા

ડૂંખ વેધક

શેરડીના ખેતરમાં પ્રકાશપિંજર તથા ફેરોમોન ટ્રેપ ગોઠવીને જીવાતની મોજણી કરવી. એક ટ્રાઈકોકાર્ડના આઠ ભાગ કરી દરેકને ૧૫ બાય

મગીમાં લોહતત્વની ઊણપ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLURUUW_wZA1iGyNDntmakl3LwnSCKGoHTUL0cw8wYPoHhQRAwDdlSZ2V9F3d733pWiDOync6GEAn5usIFHWIEnAM9oQp-bwVlwIecMaSiOcSH7Bcva8Yq9_Hrh-wj8wFvAVaiKSTTr0CT2whA70g4yd9g=w800-h445-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ીમાં લોહતત્વની ઊણપ

 ફેરસ સલ્ફેટ/ હીરાકસી (૨૦%) 150  ગ્રામ  ,  લીંબુના ફૂલ (સાઇટ્રિક એસિડ) 15 ગ્રામ 15  લિટર પાણીમાં ઓગાળી બે

(ધરૂ)નો જીવાણુથી થતો પાનનો સૂકારો/પાનનો ઝાળ

 ખેતરના શેઢાપાળા નીંદણ મુકત અને સાફ રાખવા. પાકમાં ભલામણ કરેલ જથ્થા મુજબ જ નાઈટ્રોજન યુકત ખાતરો ત્રણ કે

મરચીના ચુસીયા

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLXlFiGzi32FWLSx4mRhTbabgzA38HeuFV4fRxhYNM0QB454ofknX3_u93wP6OHGo54ePG_AXblzxMWnQG1Ov1sanUoIc3czkKFnwQygSf4xw_-qyn4qDIVdFVw31hmpzCp85o_cfHRZioPsdD4nPpTw2Q=w800-h445-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ના ચુસીયા

 મરચીની રોપણી કરવાની હોય તે ખેતરમાં ઉનાળામાં ઊંડી ખેડ કરવી.  તંદુરસ્ત ધરૂ ઉછેરવા ધરૂવાડીયાની જમીનમાં ઉનાળામાં સોઈલ સોલારાઈઝેશન

ના ચૂસીયાં

  કપાસના બીયારણને કીટનાશકની માવજત આપેલ હોવાથી લગભગ ૩૦-૩૫ દિવસ સુધી આ જીવાત સામે રક્ષણ મળે છે.  વરસાદ

મૂળખાઈ અને સૂકારો

 ઊભા પાકમાં રોગ જાેવા મળે કે તુરંત જ મેન્કોઝેબ ૭૫ વેપા, ૦.ર % (15  લિટરમાં 40 ગ્રામ) અથવા

ની થ્રિપ્સ

 ઉપદ્રવની શરૂઆતમાં લીમડાની લીંબોળીની મીંજનો ભૂકો ૫૦૦ ગ્રામ (૫% અર્ક) અથવા લીંબોળીનું તેલ ૩૦ મીલિ અથવા લીમડા આધારિત

ના તડતડિયાં

 ભીંડા વાવતાં પહેલાં એક કિ.ગ્રા. બીજ દીઠ ૧૦ ગ્રામ ઇમિડાક્લોપ્રીડ ૭૦ ડબલ્યૂએસ અથવા ૯ મીલિ ઇમિડાક્લોપ્રીડ ૬૦૦ એફએસ

ની સાંઠાની માખી

ઇમિડાકલોપ્રીડ ૭૦ ડબલ્યૂએસ ૫ ગ્રામ/કિ.ગ્રા. બીજ પ્રમાણે માવજત આપી વાવેતર કરવું.  બિયારણનો દર ૫ કિ.ગ્રા./હે. પ્રમાણે રાખવો. પારવણી

ચીકુની કળી કોરી ખાનાર

 બેસીલસ થુરીન્જીન્સીસ નામના જીવાણુનો પાઉડર 30 ગ્રામ અથવા બ્યૂવેરીયા બેસીયાના નામની ફૂગનો પાઉડર 60 ગ્રામ 15  લિટર પાણીમાં

ધરૂ મૃત્યુ/ ધરૂનો

 ધરૂવાડિયા માટે પસંદ કરેલ જગ્યામાં “સોઇલ સોલારાઇઝેશન” (સૂર્યકિરણ) કરવું, ગરમીના મહિનાઓમાં જ્યારે ખૂબજ તાપ પડે ત્યારે ધરૂવાડિયાને પાણી

ની

 બીજને ઇમિડાક્લોપ્રીડ ૭૦ ડબલ્યૂએસ ૭.૫ ગ્રામ અથવા ઇમિડાક્લોપ્રીડ ૬૦૦ એફએસ 10 મીલિ અથવા થાયામેથોક્ઝામ ૭૦ ડબલ્યૂએસ ૨.૮ ગ્રામ

ની ગાભમારાની ઇયળ

   આ જીવાતનો ઉપદ્રવ ધરૂવાડીયામાંથી જ શરૂ થઇ જતો હોઇ કાર્બોફયૂરાન ૩ ટકા અથવા કારટેપ હાઈડ્રોક્લોરાઈડ ૪ ટકા

: સીગાટોકા પાનનાં ત્રાકિયાં ટપકાં માટે ધ્યાન રાખવાની વાત

કેળના પાકમાં નીચેના ટૅપકાંવાળા પાન ૧.૫ થી ૨ મહિનાના અંતરે કાપી ખેતરની બહાર કાઢી બાળીને નાશ કરવો. રોગ

: મીંજ અને ચૂસીયાં પ્રકારની

આ જીવાતોના ઉપદ્રવની શરૂઆતમાં  વર્ટીસીલીયમ લેકાની નામની ફૂગનો પાઉડર ૬૦ ગ્રામ ૧૫ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. ચૂસીયાં

: ઉનાળે પણ આવે

મોલોની વસ્તી જાણવા પીળાં ચીકણાં ટ્રેપ ગોઠવવા. દર અઠવાડીએ જીવાતોનું સર્વેક્ષણ કરવું. ઉપદ્રવની શરૂઆતમાં બ્યૂવેરીયા બેસીયાના નામની ફૂગનો

: ભૂખરૂ ચાંચવું

ખેતરમાંથી અને ખેતરની ફરતેથી જંગલી બાજરી અને રાજગરાના છોડ વીણીને ભેગા કરી નાશ કરવો છોડના નુકસાનગ્રસ્ત ભાગોને પૂછ 

ી : પાન ખાનાર

માદા ફૂદી જથ્થામાં ઈંડાં મૂકતી હોવાથી તેનો વીણીને નાશ કરવો. જમીન પર પડેલ પાંદડાની નીચે રહેલ ઈયળોને  હાથથી

: પીળી નસનો નો કોઈ ઉકેલ ખરો ?

રોગિષ્ઠ છોડ દેખાય કે તરત ઉપાડી તેનો નાશ કરવો.રોગનો ફેલાવો રોકવા ટોલફેનપાયરાડ ૧૫ ઇસી ૩૦ મિ.લિ. અથવા ફેનપ્રોપેથ્રીન

ઘાસચારાની : ટપકાંવાળી લશ્કરી ઇયળ

લીંબોળીનો ખોળ જમીન તેયાર કરતી વખતે નાખવો. મકાઈના ખેતરમાં ૫૦ ફેરોમોન ટ્રેપ પ્રતિ હેકટરે લગાવી તેની લ્યૂર ૪૦

: પીળો પચરંગીયો

રોગગ્રાહી જાતોનું વાવેતર કરેલ હોય તો સફેદમાખીના વ્યવસ્થાપન માટે શોષક પ્રકારની જંતુનાશકો જેવી કે ડાયમિથોએટ ૩૦ ઇસી ૧૫

, જરબેરા ફૂલછોડ : થ્રિપ્સ

વધુ ઉપદ્રવ વખતે ખીલ્યા વગરની કળીઓને છોડની  પ થી ૬ સે.મી.ની ડાળી સાથે કાપી નાશ કરવો .  ડાયફેન્થૂરોન

મગફળીની લીલી ઈયળ અને પાન ખાનાર ઈયળ

ીની લીલી અને પાન ખાનાર ઈયળ

🍀 પાન ખાનાર ઇયળની માદા ફૂંદી જથ્થામાં ઈંડાં મૂકતી હોય જેથી તેનો વીણીને નાશ કરવો. 🍀 આ જીવાતના ફૂદા રાત્રિના

જીરુંની ખેતી : જીરુંના પાકની

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLWVJMSeMCbTKRwoinG7IiETFsN0L0D27eUfuTUEnHQ8d8mBFqA5GFVxFOBlRG3iBuYMWPm_VlgbrFtoCPrRtFXIrOfime0P7bM5I4GgOUkMHaJZf0EJahKzqIkK12foIR6plndOPjMdj45TuwY0k6RsDw=w571-h375-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ની ખેતી : જીરુંના પાકની

જીરૂ એ ટુંકા ગાળાનો તથા છીછરા મુળ વાળો પાક હોઇ સામાન્ય રીતે દર વર્ષ છાણિયું ખાતર આપવાની જરૂરિયાત

મશરૂમની ખેતી : ઢીંગરી (ઓયસ્ટર) મશરૂમની

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLUM1jNEO9lmaWQulLsf8r3gk6w3svdHzbXV3gPs1O0rpkCy3fcH0dlRKjgxZbj9fZYXB_GFSqrx1V5wwv0dQMLQlpcFzlZv7jv-kJBurkDpEetmVnj9_vfd-X3sBtUrZgk695tyFN2c7Ule2FkyN0ru3g=w571-h400-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ની ખેતી : ઢીંગરી (ઓયસ્ટર) મશરૂમની

કંપની ન્યુઝ : ની ખેતી ફાવે તો આકર્ષક વળતર આપે

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLX5nrwP1jseL302LjcnonRm0iDXseqzwJjnoOsAlyuBHf65AjK0Et20HNFSR-DTK7tHgwqisLi49jH0Y-jCOJButn_bHUFkM6cSyiodEB-CbtDKF5AFSTEgln8n3-dgkOH9CqwJCqbTyBZezfOrVl1A1Q=w571-h366-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: ની ખેતી ફાવે તો આકર્ષક વળતર આપે

લાલ ડુંગળી લાંબા સમય માટે સંગ્રહ થઈ શકાતી નથી. પરંતુ પીળી પત્તી ડુંગળી યોગ્ય દેખભાળ રાખવામાં આવે તો

ઘઉંમાં નિયંત્રણ : ઘઉંના પાકમાં સંકલિત રોગ નિયંત્રણ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLWbJSQJk0_kBDFoX4wkPioiq5p-iuUiCd_G61CDei6fT1LxyOxYA4f6gwcAb1sny-yMw-OSTFoLI7BhkHhQ9avn_A78gHKHdKlAqPLCBLjG3EWq4Y79ZlnKJfWOrv2hj9IJv92JQrx6IQWljOQuqD0zLQ=w608-h482-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

માં નિયંત્રણ : ઘઉંના પાકમાં સંકલિત રોગ નિયંત્રણ

ઘઉંમાં નિયંત્રણ : ઘઉંના પાકમાં સંકલિત રોગ નિયંત્રણ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLWqgAVSvvBUX9f4zf-Vi6LIdECjPx3cfpp9zUyvTuWHq3VnTqOp-Awhi3c9FyWmQvz5_LuIvXoOF2IdtJImjD6opaCnqMXllk8IkP_WO5IImxWmEHqDG6HEDgVvK6O1ijXSAwpAqkIo53FvyEEhD5kQNw=w608-h420-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

માં નિયંત્રણ : ઘઉંના પાકમાં સંકલિત રોગ નિયંત્રણ

શિયાળુ પાક માટે ઓ વડે આગોતરું આયોજન

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLXpoyFvak0Ns9vmajC8LSMm9veyt1WI5_r-3YlrqRr8MR4QSa6tJV6Gj4UQmpljqyVFur3ES9OBySWcJ8Qf0o-3tPnHCLq6CX0U9hx7DiO6kl6l3cK9kojfUbgFm_W7_XE3vmRPow5yY__rCofGYpku-A=w608-h417-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

કૃષિજ્ઞાન: પાક માટે ઓ વડે આગોતરું આયોજન

મરચીનો – બેક્ટેરીયલ વિલ્ટ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLVMtv7Od1KbSfc4HRCjeM_tPGIGvcc0AJak7CYfL7YP40uwmqSsqBPWFidur67DHujYozW4bQLvGUTQNgNYSvwhwEmnzog1Cbyg2qxVKnzw-J8uwSwRzzX9oJwpcP6wc9V0h2BDT9f5K-PPYyBsLgcvjg=w1400-h945-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો – બેક્ટેરીયલ વિલ્ટ

પાક સંરક્ષણ : માં આવતી ની ઓળખ અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLVfpPJA6P4OPRwEcmMHg-f6rnBXndJ8RhLwLaBKwLLfZbhXQ0HCTCdtFdrNItZ3THA9G9-L4-nY3H5tjKuLAqI-pE_NIxUopvRB0DBW1E6ojLCkDhPqI-ZfRoO6e7IUdxZpWaQ6CJLakSF1rN15hYRuHw=w1400-h940-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: માં આવતી ની ઓળખ અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ

મગી, અને માં નું

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLW5aKnnSbalCX-QO9sAJZwSGWeuAKpxFmxdEdp_0VTtxQ0vOPVYVkmnaIrSKM_UjKzXBk2doPp-iyOKjdo-YqU6haxEd5PZ6JKusueyRjxj9zoO8fK3J_DZFTI90ca5iFvNqPP_nJNb_LDZyPp-BWUm4w=w1400-h890-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

કૃષિજ્ઞાન: ી, અને માં નું

મરચીનો – ફ્યુઝેરીયમ વિલ્ટ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLUbebKzicM9VXwar1P1wi9gHcv7jf-84bMaE-dYHtBBjJOYM6fauy81TsLc07WgVLkZeoCuS19x8MlTLqZVaRSTF_zqaiXixRGr4uM5My8SrzF5gltakttOJ_zgMVmRQwpDkbVNys4lhS1H7ECtyrBvrg=w1400-h901-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો – ફ્યુઝેરીયમ વિલ્ટ

મરચીનો – પાઉડરી મીલ્ડ્યું

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLWJGNxNP3QGD2TpI9TkaRVe34UvAwhiN1K2tHDrKYDdssDYHT69IJiMNnz2x5RQ2VMNxhnHLe_T6_8gGwObNDdikDAta1d7w2-k3SIUBal4LFBMqT8jK9ggXu04IO2RDsLZJCjLI8uDTwpu28ykcJ24Kg=w1050-h663-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો – પાઉડરી મીલ્ડ્યું

મરચીનો – ફાઈટોપ્થોરા બ્લાઈટ –

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLWBUhr-wuKU1JJW0qB3U1e3ZfJ2x5QZQbFe0qn33n_0iQHtv8DoQ9ZgHv2tD3D4oIkSS-cDetzUB739DYFwM-9b6T076nc0g-6yrJdPed3Bf1gb7coCEqEIEuUeg2eXEgwnM0XvcD7NcLPAZnhOgIxNoQ=w1050-h595-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો – ફાઈટોપ્થોરા બ્લાઈટ –

મરચીનો – એન્થ્રેક્નોઝ – પરોટ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLUAJX-ejf1n11UvWbPak-0BPHyyJx3hqaE2Ji3hgumGXEG5nGgc_TKjTNnwm2I0v2PwAJVXscM-nPP__TzCnQ3YfQX-8o4zMBeFquz6ksjSTwqDn43JhdjK7bUhYJz-SlZIYFz0qnWKFL99-UUFTC0cIw=w1050-h680-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો – એન્થ્રેક્નોઝ – પરોટ

મરચીનો – સીનોફોરા બ્લાઈટ – એક ડાળીનો

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLWw6mLIQjaqrz6jdkSBAoCtuqs_jxJ4CtihhBT3lN4m2aXBHA6ErcargbGg4PnNRg1B2Oe0Rk_ZMuk0dM8LTrtq6OjrJY1vSd_HUh99m8pUN7j3BGstS_vuOcH2tcVLvENdVbVYRbEByWQ4M91R7M6WQw=w1050-h661-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો – સીનોફોરા બ્લાઈટ – એક ડાળીનો

મરચીનો – સર્કોસ્પોરા લીફ સ્પોટ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLURDlgB7iln_Kc3eJQeK3pklKg0ICiZ3uPoxIoVQR6LdpTCK6oh7ckULM8lXNcVt7woXYl337k-JLQns1EaEtcMr_6N7tgaLni9m2yKLtVKp0Ewlek_yLsBHiz64PsPktaoP7HqoZ5w1OoIdx469NXf9A=w1050-h654-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો – સર્કોસ્પોરા લીફ સ્પોટ

મરચીનો – બેક્ટેરીયલ લીફ સ્પોટ – પન્ના ટપકા

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLWE36knISMvLcxSVIGoaCjDEhZPC_Ir7wgFEBxyZolg16zwATX1pvW4kRqT3JS10IHBqQhvJCyTzMVfFtHmVN813-qjh7z8GYO9HaRuadayVo3F8WGfPC-IffAQ6oN-FrNB3AZKtqAkmvjCGwDIJudzcg=w1050-h649-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો – બેક્ટેરીયલ લીફ સ્પોટ – પન્ના ટપકા

મરચીનો – સ્કલોરોશિયમ રોલ્ફ્સી

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLVrEEZnX0U1njFEMK4U1uQtgv91D0ulvFI0ARUVRBtqU8uCf9ePTsfMXMP7ZXskkV26YqLtdMnvlenyGT86eN8VcWYmWt9thEz0oaEht0VyZ8cyFFZxqqTlcy7Y-PI3HHVeAoDg9JgBFZHAts0GYdoIMw=w1050-h643-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો – સ્કલોરોશિયમ રોલ્ફ્સી

મરચીનો – લીફ કર્લ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLWL9lF11KGYCNg20T5JS9Ia6PM1bMBF__B5Ir_rtujzcNBa4RzUHyRLt-KoV_55Lw1cnL1YqsIK1xBz5wdahkamWbvY0TXrfzeDOfd97kFytdIcbqzE5OUsKeAJ4UF7w48dt3q7b5VzOqhBf--KW7QAcw=w1050-h647-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો – લીફ કર્લ

મરચીમાં સંકલિત

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLUsp389OeHXYPP_ewkJ12vOG4lHJcCmA5F1hISOaDcVyZooS17lVhKP47WcfCDgcgwzWBobyiyqj1ioTdeouwZCtmOQ1Zqn3CznZrEZ8zPPKq0fCkpz9854k0z6aYStEaiy3NjqCO-6a2Sx0s4ELarh6g=w1050-h589-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ત્રિકોણ એટલે શું ?

થ્રીપ્સને ઈંડા મુકાવનો ટાઈમ થયો છે તે કેમ ખબર પડે ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLXxSqIqPkUdGRCQYHWL09fmD754VSd-cTQ-7yR4tJf_YpC6BS4mZ-CgXjCnoozx7tjWHLFTBQ-zfhsWzkOPeaO6UBli7r7AqYdeVW9z_yacSBXBMgtTq9MsTXgnYJvL6Q5NHgdX6LXNqsQEHNGqQTf8xw=w1050-h558-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ને ઈંડા મુકાવનો ટાઈમ થયો છે તે કેમ ખબર પડે ?

મરચીમાં સંકલિત

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLUsp389OeHXYPP_ewkJ12vOG4lHJcCmA5F1hISOaDcVyZooS17lVhKP47WcfCDgcgwzWBobyiyqj1ioTdeouwZCtmOQ1Zqn3CznZrEZ8zPPKq0fCkpz9854k0z6aYStEaiy3NjqCO-6a2Sx0s4ELarh6g=w1050-h589-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

માં નિયંત્રણ

ખેતી પાકોમાં થી નિયંત્રણ

આજના ઝડપી યુગમાં મોટાભાગના માણસો માનતા હોય છે કે, ફકત રાસાયણિક જંતુનાશક દવાથી જ જીવાતોનું ઝડપી અને સફળ

ોના નિયંત્રણ માટે વપરાતા કીટનાશકો અને તેના લક્ષણો આધારિત વર્ગીકરણ

આધુનિક ખેતીમાં વધુ ઉપજ મેળવવા માટે પાક સંરક્ષણ એક અનિવાર્ય અંગ ગણાય છે. તે માટે વપરાતા કીટનાશકો અંગેની

સાયનોપાયરાફેન : એક આધુનિક નાશક

" loading="lazy" data-lazy-src="https://krushivigyan.com/wp-content/uploads/mites.jpg?is-pending-load=1" />

: એક આધુનિક

હરિયાળી ક્રાંતિના ઉદય પછી કૃષિ ક્ષેત્રે ઉત્પાદન વધારાની સાથે સાથે કૃષિ રસાયણોનો પણ વપરાશ વધવા પામ્યો છે. ખાસ

વિછીયો (Loranthus, Dandropthoe falcate)

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.ggpht.com/6NriFRn3YcpbCZU8IX4RzJTZt5F6wRG5sDZ_CCieLTKNJ9MBuZSOnbVsGW0ineS8kgthmreupFDQHOSvpL4=s580?is-pending-load=1" />

(Loranthus, Dandropthoe falcate)

વિંછીયાની સૌથી સામાન્ય ભારતીય પ્રજાતિઓ વૃક્ષના થડ અને શાખાઓના અર્ધ પરજીવી છે. તે આંબાના વૃક્ષો પર સામાન્ય પરજીવી

વાકુંબો (Broom rape, orobanche spp.)

" loading="lazy" data-lazy-src="https://krushivigyan.com/wp-content/uploads/orobanche-spp..jpg?is-pending-load=1" />

(Broom rape, orobanche spp.)

વાકુંબો. પૂર્ણ મૂળ પરજીવી છોડ છે. વાકુંબો મુખ્યત્વે પાકની વૃદ્ધિ પામતા તબક્કા, ક્લ તબક્કા, ફળ તબક્કા અને પાકના બીજા તબક્કાને અસર કરે

અમરવેલ (નમૂળી, પીળીવેલ, આંતરવેલ) (Dodder, Cuscuta reflexa)

" loading="lazy" data-lazy-src="https://www.postbulletin.com/incoming/5157538-dmflzn-857fb6f21dda413b4e38b0033d721248.jpg/alternates/BASE_LANDSCAPE/857fb6f21dda413b4e38b0033d721248.jpg?is-pending-load=1" />

(નમૂળી, પીળીવેલ, આંતરવેલ) (Dodder, Cuscuta reflexa)

અમરવેલ પૂર્ણ પરજીવી આક્રમક નીંદણ છે. વિશ્વમાં અમરવેલની લગભગ ૧૦૦ પ્રજાતિઓ છે. બીજ ૮-૧૦ વર્ષ જીવીત રહી શકે

આગીયો (Striga, striga asiatica)

" loading="lazy" data-lazy-src="https://krushivigyan.com/wp-content/uploads/striga-asiatica.jpg?is-pending-load=1" />

(Striga, striga asiatica)

પરજીવી છોડ એ એવા છોડ છે જે પોતાની પોષણ જરૂરિયાત આંશિક અથવા સંપૂર્ણ રીતે અન્ય જીવંત છોડમાંથી મેળવે

ફૂલકાકરી (લેન્ટેના) (Lantana camara)

ગંધારી ફૂલકાકરી એ બહુવર્ષાયુ, આક્રમક, પરદેશી આયાતી નીંદણ છે. બહુવિધ રંગના ફૂલ ધરાવતાં આ સુપની આયાત સુશોભન વાડ તરીકે શ્રીલંકામાંથી

જળકુંભી (કાન ફુટી) (Eichhornia crassipes)

" loading="lazy" data-lazy-src="https://krushivigyan.com/wp-content/uploads/Eichhornia-crassipes.jpg?is-pending-load=1" />

(કાન ફુટી) (Eichhornia crassipes)

જળકુંભી પાણીમાં થતી અને તરતી બહુવર્ષાયુ પ્રકારની વનસ્પતિ છે. ૧૦-૨૦ સે.મી. પહોળા પાન પાણીમાં તરતાં રહે છે. પ્રકાંડ

ગુલ્લીદંડા (Phalaris minor)

" loading="lazy" data-lazy-src="https://krushivigyan.com/wp-content/uploads/Phalaris-minor.jpg?is-pending-load=1" />

(Phalaris minor)

ઘઉંના પાકમાં આ પરદેશી ઘુસણખોર આક્રમક નીંદણ છે. પંજાબ, હરિયાણા તથા ઉત્તર પ્રદેશમાં ઘઉંમાં આંતક મચાવી ખેડૂતોની ઉંઘ હરામ

બાજરીયું (Typha angustifolia) નીંદણ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://krushivigyan.com/wp-content/uploads/Typha-angustifolia.jpg?is-pending-load=1" />

ઘાયું (Typha angustifolia) નીંદણ

ઘાબાજરીયું બહુવર્ષાયુ ઘાસ વર્ગનું નીંદણ છે, તેના છોડ ૧.૫-૨ મીટર ઊંચા હોય છે. પાન અને થડ ઊભા હોય છે.

બરુ (Sorghum halepense) નીંદણ

બરુ (Sorghum halepense) નીંદણ

બરુ ૨ મીટર ઊંચાઈ ધરાવતું બહુવર્ષાયુ ઘાસ છે. તેનું પ્રસર્જન વાનસ્પતિક જડીયાથી તેમજ બીજથી થાય છે. તેનાં જડીયાં જમીનમાં 3 મીટર

ગાજરઘાસ (Parthenium hysterophorus) નિંદણ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://krushivigyan.com/wp-content/uploads/Parthenium-hysterophorus.jpg?is-pending-load=1" />

ઘાસ (Parthenium hysterophorus) નિંદણ

ગાજરઘાસ વર્ષાયુ, પ્રકાશ અને તાપમાન અસંવેદનશીલ, દ્વિદળી નીંદણ છે. તેનું પ્રસર્જન મુખ્યત્વે બીજથી થાય છે. એક છોડમાં ૫,૦૦૦ થી ૧૦,000 બીજ

નોળી (Convolvulus arvensis) નિંદણ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://krushivigyan.com/wp-content/uploads/Convolvulus-arvensis.jpg?is-pending-load=1" />

(Convolvulus arvensis) નિંદણ

છેલ્લાં થોડા વર્ષોથી આપણાં વિસ્તારમાં નાળી અથવા નોળીનો પ્રશ્ન વિકટ બનતો જાય છે. નોળીએ બહુવર્ષાયુ, ઊંડા મૂળ ધરાવતું,

ચીઢો (છયા) (Cyperus rotundus)

" loading="lazy" data-lazy-src="https://krushivigyan.com/wp-content/uploads/unnamed-1.png?is-pending-load=1" />

(છયા) (Cyperus rotundus)

ચીઢો નીંદણને છૈયા  કહે છે, તેનું અંગ્રેજી નામ નટસેજ (nutsedge) છે. ચીઢાની અનેક પ્રજાતિઓ છે, તે પૈકી આપણાં વિસ્તારમાં સાયપ્રસ રોટડસ (Cyperus

ધરો (ધોકડ) (Cynodon dactylon)

" loading="lazy" data-lazy-src="https://krushivigyan.com/wp-content/uploads/Cynodon-dactylon.png?is-pending-load=1" />

(ધોકડ) (Cynodon dactylon)

ધરો બહુવર્ષાયુ, છીછરા મૂળ ધરાવતું, એકદળી નીંદણ છે. બધી જ જગ્યાએ, બધા જ પાકોમાં થાય છે. ખાસ કરીને ગરમ અને ભેજયુક્ત

ડુંગળી માટે ક્યા ની ભલામણ છે.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://krushivigyan.com/wp-content/uploads/image-24.png?is-pending-load=1" />

માટે ક્યા નાશકની ભલામણ છે.

ડો. આર. કે. માથુકીયા, નિંદાણ નિયંત્રણ યોજના, કૃષિ મહાવિદ્યાલય, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સીટી, જુનાગઢ,

ધરો માટે ક્યા ની ભલામણ છે.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://krushivigyan.com/wp-content/uploads/image-33.png?is-pending-load=1" />

માટે ક્યા નાશકની ભલામણ છે.

ડો. આર. કે. માથુકીયા, નિંદાણ નિયંત્રણ યોજના,

શેરડી માટે ક્યા નાશકની ભલામણ છે.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://krushivigyan.com/wp-content/uploads/image-18.png?is-pending-load=1" />

માટે ક્યા ની ભલામણ છે.

ડો. આર. કે. માથુકીયા, નિંદાણ નિયંત્રણ યોજના,

કપાસ માટે ક્યા ની ભલામણ છે.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://krushivigyan.com/wp-content/uploads/image-17.png?is-pending-load=1" />

માટે ક્યા નાશકની ભલામણ છે.

ડો. આર. કે. માથુકીયા, નિંદાણ નિયંત્રણ યોજના,

ઘઉં માટે ક્યા ની ભલામણ છે.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://krushivigyan.com/wp-content/uploads/image-16.png?is-pending-load=1" />

માટે ક્યા નાશકની ભલામણ છે.

ડો. આર. કે. માથુકીયા, નિંદાણ નિયંત્રણ યોજના,

ડાંગર માટે ક્યા નાશકની ભલામણ છે.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://krushivigyan.com/wp-content/uploads/image-12.png?is-pending-load=1" />

માટે ક્યા ની ભલામણ છે.

ડો. આર. કે. માથુકીયા, નિંદાણ નિયંત્રણ યોજના,

ગુવાર/// માટે ક્યા નાશકની ભલામણ છે.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://krushivigyan.com/wp-content/uploads/image-31.png?is-pending-load=1" />

/// માટે ક્યા ની ભલામણ છે.

ડો. આર. કે. માથુકીયા, નિંદાણ નિયંત્રણ યોજના,

ચણા માટે ક્યા ની ભલામણ છે.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://krushivigyan.com/wp-content/uploads/image-11.png?is-pending-load=1" />

માટે ક્યા નાશકની ભલામણ છે.

ડો. આર. કે. માથુકીયા, નિંદાણ નિયંત્રણ યોજના,

મગ- - માટે ક્યા નાશકની ભલામણ છે.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://krushivigyan.com/wp-content/uploads/image-10.png?is-pending-load=1" />

- - માટે ક્યા નાશકની ભલામણ છે.

ડો. આર. કે. માથુકીયા, નિંદાણ નિયંત્રણ યોજના, કૃષિ મહાવિદ્યાલય, જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સીટી, જુનાગઢ,

રીંગણ માટે ક્યા નાશકની ભલામણ છે.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://krushivigyan.com/wp-content/uploads/image-29.png?is-pending-load=1" />

માટે ક્યા ની ભલામણ છે.

ડો. આર. કે. માથુકીયા, નિંદાણ નિયંત્રણ યોજના,

તલ માટે ક્યા ની ભલામણ છે.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://krushivigyan.com/wp-content/uploads/image-9.png?is-pending-load=1" />

માટે ક્યા નાશકની ભલામણ છે.

ડો. આર. કે. માથુકીયા, નિંદાણ નિયંત્રણ યોજના,

ભીંડા માટે ક્યા નાશકની ભલામણ છે.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://krushivigyan.com/wp-content/uploads/image-28.png?is-pending-load=1" />

માટે ક્યા નાશકની ભલામણ છે.

ડો. આર. કે. માથુકીયા, નિંદાણ નિયંત્રણ યોજના,

મગી માટે ક્યા નાશકની ભલામણ છે.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://krushivigyan.com/wp-content/uploads/image.png?is-pending-load=1" />

ી માટે ક્યા ની ભલામણ છે.

ડો. આર. કે. માથુકીયા, નિંદાણ નિયંત્રણ યોજના,

ટામેટાના પાક માટે ક્યા નાશકની ભલામણ છે.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://krushivigyan.com/wp-content/uploads/image-27.png?is-pending-load=1" />

ના પાક માટે ક્યા નાશકની ભલામણ છે.

ડો. આર. કે. માથુકીયા, નિંદાણ નિયંત્રણ યોજના,

લસણ માટે ક્યા ની ભલામણ છે.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://krushivigyan.com/wp-content/uploads/image-25.png?is-pending-load=1" />

માટે ક્યા નાશકની ભલામણ છે.

સાભાર : ડો. આર. કે. માથુકીયા, નિંદાણ નિયંત્રણ યોજના,

રાઈ માટે ક્યા નાશકની ભલામણ છે.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://krushivigyan.com/wp-content/uploads/image-5.png?is-pending-load=1" />

માટે ક્યા ની ભલામણ છે.

ડો. આર. કે. માથુકીયા, નિંદાણ નિયંત્રણ યોજના,

જીવાત : આધારિત કીટનાશક

" loading="lazy" data-lazy-src="https://krushivigyan.com/wp-content/uploads/Krushi-Vigyan-August-2020-2-14_result.jpg?is-pending-load=1" />

: આધારિત કીટનાશક

કથીરી

" loading="lazy" data-lazy-src="https://4.bp.blogspot.com/-kp6d_DDFYGE/Xms60LBudLI/AAAAAAABJNE/odCYMZarmy4ueZuUtCYOvyt7UugmTZaEQCK4BGAYYCw/s1600/24.jpg?is-pending-load=1" />

પાન

ડાયફેનથ્યુરોન

" loading="lazy" data-lazy-src="http://krushivigyan.com/wp-content/uploads/KRUSHIVIGYAN_2020_07_JULY-color-22-scaled.jpg?is-pending-load=1" />

ડાયફેનથ્યુરોન એ થાયો-યુરિયા જુથમાં સમાવેશ થતું અગત્યનું કીટનાશક છે. તેમજ તે કથીરીનાશક તરીકે પણ કામ કરે છે.

સાયનોપાયરાફેન

" loading="lazy" data-lazy-src="http://krushivigyan.com/wp-content/uploads/KRUSHIVIGYAN_2020_07_JULY-color-21-scaled.jpg?is-pending-load=1" />

સાયનોપાયરાફેન (cyenopyrafen) જુદા જુદા પાકોમાં નુકસાન કરતી પાનકથીરીના નિયંત્રણ માટે વાપરતા સારા પરીણામો મળેલ છે.

ફેનપાયરોક્ષીમેટ

" loading="lazy" data-lazy-src="http://krushivigyan.com/wp-content/uploads/KRUSHIVIGYAN_2020_07_JULY-color-20-scaled.jpg?is-pending-load=1" />

ફેનપાયરોક્ષીમેટ દવા સૌ પ્રથમ નિહોન નોહયાકૂ કંપની દ્વારા ૧૯૯૦માં તૈયાર કરવામાં આવી હતી જ્યારે તેની નોંધણી ૧૯૯૧માં કરવામાં

ક્રોમાફેનોઝાઇડ

ક્રોમાફેનોઝાઇડ

એક જૂથની કીટનાશકનો સતત ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તેની સામે રક્ષણ માટે પ્રતિકારક શક્તિ કેળવાય છે. આથી તેના

પાક સંરક્ષણ વિશેષાંક ભાગ – ૧ ડીજીટલ કોપી

" loading="lazy" data-lazy-src="https://krushivigyan.com/wp-content/uploads/2020-07Artboard-3.jpg?is-pending-load=1" />

વિશેષાંક ભાગ – ૧ ડીજીટલ કોપીફ્લુફેનોક્ઝુરોન

" loading="lazy" data-lazy-src="http://krushivigyan.com/wp-content/uploads/KRUSHIVIGYAN_2020_07_JULY-color-18-FILEminimizer.jpg?is-pending-load=1" />

પાકસંરક્ષણ વિશેષાંક :

ફ્લુફેનોક્ઝુરોન એક કથીરીનાશકની સાથે સાથે કીટનાશક તરીકે પણ કામ કરે છે. પરંતુ કૃષિમાં તે મુખ્યત્વે કીટનાશક કરતાં કથીરીનાશક

ટોલ્ફેનપાયરાડ એ સૌ પ્રથમ ૧૯૯૧ માં મિત્સુબીસી કેમિકલ કોર્પોરેશન દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ. ટોલ્ફેનપાયરાડ એ પાયરાઝોલ જુથમાં સમાવેશ

: ીમાં આવી નવી - વ્હાઈટફ્લાય

ગુજરાતમાં પ્રથમ વખત ૨૦૧૯ માં જુનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકામાં નોંધાયેલ છે તેમજ આ જીવાત મુળભુત રીતે ઉતર અમેરિકાના

મેટીરામ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/KcwU3Yqk0snnkUm9sgsEZITZF8CxpmSonHcrshS8A52f-zz9RcMO0yhHyIUCUqBi318VaOQ5dRKHqpYWrWguc1Vm6hCyo_qcJ5ldFE9duOQZvMFzFbbdLwGdz2ZpH29eCMri7DiqrJYlbFX3pO4A2ralZtM3rodWaTxRyZY0lkgf1_Tp4fAqV0MP8zaKnUpMTxq7B2dDJCGOuJ00Luo_hDoA7ri3O2N3ecKsvfYdQVeyFqfkVuz3VatjrMNWOI3BHsvGn62ICMzZbkeazyZ0E_wHKJ5LjyP2YAAzeHYrGqP2Y4AwrU9yRZC0A4YVQBVOu2SNOTi7S8UwFgXgllEhGtjfJZT-S4cHNk7svfH9apQmwFqqR31tY7W_V8FeSHje60ih13o5AWx_fD_FykEfqo2uXvG44rOth3VAFuPnk8CQFn9Ua5E-awPvSJf6skZzeZMDpXzAjXCxDf63b62BwlFssV7gn1c06Fq4N7keWVp6BNqwMYX_ACwc8P3h7QOptOTckwRUcyhQF76ZzbZ5HBISa6xwWErRXEHQ2FfFYiREx9wbf4bNHrKy1dO8qFt6M2fxUqGduWdt7Pdbnr9VQ5J03RrZjZeymQVgPDAnd4-bDH7OosYENmO6WwDKI1TYeLA53AM-5PfF-4Cdt0yBdqLK26vzERR-f9hbQrRXArnS1JAm0QubUoOORWEzlaxDBZkKUJG4a8sh81fjc-5F0m2GDmMh1CDXUzPoYDUK3B3g6Wvg=w655-h888-no?is-pending-load=1" />

કૃમિ સામે રક્ષણ આપતી એક આધુનિક કૃમિનાશક

" loading="lazy" data-lazy-src="https://4.bp.blogspot.com/-NeQ2Gq_dzHA/XlpG7VKqIlI/AAAAAAABIis/AXF4xf9FetAhdDPg_Y4njYu1YRP88CJdwCK4BGAYYCw/s1600/2020%2B1%2Binner_page-19.jpg?is-pending-load=1" />

નિમિટ્ઝ સામે રક્ષણ આપતી એક આધુનિક કૃમિનાશક

નિમિટ્ઝ કૃમિ સામે રક્ષણ આપતી એક આધુનિક કૃમિનાશક  #farmtechnology #nimitz

પાક સંરક્ષણ : બે કે વધુ રસાયણો મિશ્ર કરતા પહેલા વિચારો

" loading="lazy" data-lazy-src="https://2.bp.blogspot.com/-YY_Sb2Artl8/XlpGJRDAQyI/AAAAAAABIig/IkCGH8SPr-0N8fROIGDuBmNoRfwUpD8MwCK4BGAYYCw/s1600/2020%2B1%2Binner_page-17.jpg?is-pending-load=1" />

: બે કે વધુ રસાયણો મિશ્ર કરતા પહેલા વિચારો

બે કે વધુ જંતુનાશક રસાયણો મિશ્ર કરતા પહેલા વિચારો  #paaksanrakshan #cropprotection #ggrc

બાયર લાભસૂત્ર : ના પાકમાં

" loading="lazy" data-lazy-src="https://3.bp.blogspot.com/-R07ns-Mj6_I/XlpFldGpghI/AAAAAAABIiU/sVA6R_EgaJkVT9E9padMKoiJ2TSOKgItwCK4BGAYYCw/s1600/2020%2B1%2Binner_page-16.jpg?is-pending-load=1" />

: ના પાકમાં

ડુંગળીના પાકમાં થ્રીપ્સ  #bayerlabhsutra #onion #thrips #agriculture

સ્પીનોસાડવધુ વાંચવા માટે આપેલ ઈમેજ જુઓ અથવા કૃષિ વિજ્ઞાન લવાજમ ભરો વાર્ષિક લવાજમ ફક્ત રુ. ૨૫૦/- અથવા અમારું

મોલો

" loading="lazy" data-lazy-src="https://2.bp.blogspot.com/-ye2JAdTlDF8/Xms4Gx-tKKI/AAAAAAABJMc/DVwJle3zOlgf3x24w0Y8m1DCQH862CI2QCK4BGAYYCw/s1600/002%2B%252822%2529.jpg?is-pending-load=1" />

લીલી ઈયળ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://3.bp.blogspot.com/-SHNB_jswlLE/Xmtbj18GzxI/AAAAAAABJO4/5p_qu63Iwrgdmvy7RQy2_1W-XfoWYNzNgCK4BGAYYCw/s1600/002%2B%252827%2529.jpg?is-pending-load=1" />

લીલી

કુદરતની કેડીએ : વધુ અગત્યનું શું ? નિદામણનો નાશ કે અગમચેતીના ઉપાય ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-jXx8lJpAr6M/XRdOJFHcSuI/AAAAAAAA6RI/oaOYJe9Brso8RcXe6s5lN1LFiGXwDnplQCKgBGAs/s1600/2%2B%25283%2529.jpg?is-pending-load=1" />

: વધુ અગત્યનું શું ? નિદામણનો નાશ કે અગમચેતીના ઉપાય ?

નિંદામણ નિયંત્રણ વિશેષાંક. જુન ૨૦૧૯

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-y_UlkVkQYa8/XRdFKratPbI/AAAAAAAA6PU/M3mrSqVJiJENMpzR_4m-r-dYIWSK2G6UACLcBGAs/s640/krushi-vigyan.jpg?is-pending-load=1" />

નિયંત્રણ વિશેષાંક. જુન ૨૦૧૯

ખેડૂતોને ખુબ જ ઉપયોગી એવો નિંદામણ નિયંત્રણ વિશેષાંક પ્રસિદ્ધ થઇ ચુક્યો છે. જો તમારું લવાજમ પૂરું થઇ ગયું

ગુલાબી ઈયળ નિયંત્રણ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/--S3XdBramHI/XRc-F9MiHMI/AAAAAAAA6Jk/CHsSVWZyYicETWKi_u_COmDtU-xuS2djACLcBGAs/s1600/32%2BMAY%2B2019%2BCOLOR-14.jpg?is-pending-load=1" />

નિયંત્રણ

પાક સંરક્ષણ : પાક સંરક્ષણમાં દાણાદાર કીટનાશકો

" loading="lazy" data-lazy-src="https://2.bp.blogspot.com/-Chf9fAIVhzU/XBH75ovAahI/AAAAAAAAvOI/or2hxS-aMn0HqgbxdfabpZeh6RIAdntWQCK4BGAYYCw/s1600/31.jpg?is-pending-load=1" />

: પાક સંરક્ષણમાં દાણાદાર કીટનાશકો

ફૂગનાશક: ોની કાર્ય કરવાની પધ્ધતિ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://4.bp.blogspot.com/-2mex4AOehdg/XBH7hbeTN9I/AAAAAAAAvN8/h3rr2xOPnpEBkvaVxY7Q09__3mnqJo_ZACK4BGAYYCw/s1600/30.jpg?is-pending-load=1" />

: નાશકોની કાર્ય કરવાની પધ્ધતિ

નો : કાળા ચાઠાંનો રોગ

બટાટાના કંદ પર રોગની કઠણ કાળી પેશીઓ સ્વરૂપે જોવા મળે છે જે માટી ચોંટેલ હોય તેવું જણાય છે પરંતુ જો

ક્લોરોથેલોનીલ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/SWG9uDIlvyGPt_n2jYyYRFLF_NTGlPcdPSs1JVLTKskslZE300R69B3oUimNaOyC4ZVH1Ae_K42ratPfnvalq8_TrFYNHAQfIuNLmMKKriMOnNogiFWbSGIvWpOkbLR0a1j9Xg4DTCiKUvS7szZdRIGS4geTKWecHbgUMIgys_EP6dpxbDe3K-igiUU-Od7SctKngg0akEK-gUm1bwAh6tTN00qJmdC4oQ-ncTazebTXHMP_9ESauB4_M8j1jZ1Y5SeyPb-q_H9PtbDiVE_lhv2MrMWcLetiOEHSiHbQbDbaSGJBkZ5U20mWFzj2pKdAmhlvW62iH-TDcZ_bGP0hm9mROGaq_Y5-S11XtkUJwrfEnNyjb_KyMRXpOFv4iLAjJO3OWEiH6YoyUpMsI0cGqTWh9AtdFElnpFG9fHbfqQWxud4vVi-FqQvjsc5n1IZ0kp2G1rUfb-FJhH7EPPIDzGsygsiFvfb689l8i1LvnM8YVNd7FWSDTJnrcEYtGA85m8l8rb4Hyj-7ffROdwMq6vdTGI_vy7Qm9n9cFDNxfTEWT_HIUDaL99TV__gc-jq8_Hn6QJlGPAHbcA_08C8rd84_gJe-lwlx4CKrr4DwK4clZXg1ADJQ63ZkXl2pVDDe-Hc6RLygJqcrbHh9WMLqr8KooUXt8Cc8WZX2NwtpVZLKQOQpsmxpjL0R_3IenD35xeK70p5RyIKLkCdHvXbGW2yyyJucIEkfVgq3GzKbcXC4tXKG=w655-h888-no?is-pending-load=1" />

ટેબુકોનાઝોલ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/Z5-F1aJIhUvjHf19rXYLzf26DCyRywRy5P2rYH14ZO6wHvG49r0V-xhasfBIRpf4d4gc7mB-xBR9OFM3dqughPp8_CVkl81gbhT9YdiTBrd11xS2np2xSMBtOiHS7Pmz1FHMmeqybi6ubD48HHf-GhUbFfGuSp-VYmlEQ-_JpM7YqUXhaJys5xWrA2StyGwK0iQhoiIO4NfF0D2Y_UoF_-36bU_4LLQ4La2ArYpmdXqxeJkgrbsTJnZexgDECTJtSQW7l1aR52iBaajNmjNq5-MW7xvFCHFdWrC7IKvbLv4S9WhmDX0EKG3cfakX-zpAfrG8M7wWy9A_o-5kNNXTtSCloj1chHbJ92XEkXPBH5QFcAlVJRQuPRtJ6TWr0IBdN8hI5Z9OAsh706anr1PAeBuW5OL3f3HIVReuz9WdeYRgDbMRbazxQ3ee995WswqXeZmAnmMZQjdpXalQLl1AQagfx-rKbInleNBS7WeqxqDnOT0rEu5vvyhvHWL7X_hMiA9LebAhqOi2xQuc-Gna_23qQi2qxCuP6aThFiw0TNN27inPpJVb-HipoTFq_f_4wee4FJJfJcLc2Uk5ui_LVN7eCvJ_TuXuBZCM407AMi8nuXRCIcG5MaxZUfpDVnSQG4Tcj0UdH_2ttSFTBvhTlesINv-OBz_PL2wwv_6fV8BwHatkHZvV1xflgriiujnI0xFsCRiZY1lvJRTZjnu93t44CL1rONh6v0dE1ALcOcD3j289=w655-h888-no?is-pending-load=1" />

પ્રોપીકોનાઝોલ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/VzQ1rvH_kess4xu_zajHJ8ct_uwTe1M1RWcfWSY8VRVKMqliLcDUk6LOMaeQM6KdQYoNb5nQQRCQf4VJ2upaxX6e7qWpiAawQdpoGjbevIwPTqGz5gd0i1Tg4FGCxvIYHmbfncAdXDC7g759O8353kXR-OsUhVKGhlo8B7gE4yYAyNbMhlMmY6cZ9yEV7EbGFhUwRcoTpmPjJuWUkJKnqkm4yCk6oxOc0157oKmCJLihaKQPf5GX2lSM-v2IKd0jMLVZSzodnDOUxKKM94dY3pImuduymtqaFBDfNxQynJkHgerNbz9k9xf8PMy28iwDYEcRhuCU4Z3ubFmz8O-QPgKKP2Gzk8b5fECkUHoAhhupY-vZd49ALZN30w9EnmsUCf6RVedtR9Owr4tfGzLnKIksX5FC7gQTip8dBsmpqVk_lhOIGPAYRibR3EjookPd_6Q1Z62YM6xzoZVHospX89JZ0EbS1vIfZ9SHQdwXOj3qqTP46QluIVQe3oKTdyIe9UY22OS52FxTExEi7-SaYTCKSCG6buXXgDxHE0EAYTPC6-GVbgwJdRKzgrb3_25ZGJOstT0D-h0l-58U5R3EVaF5As8gMUQIQHsy1S3ue2Fgc8ZxMBXU-eeZcxWWmJE7QzRua_GxVULubYbsYLkfdHBFCMrCyP0Q8F9r0AOO4ZwwGsav6xBsirSJQ6-U4PVhax4JQgzUcqFgQGHsKWrwFd3FQVy-fdFFEl5Fu8RKggXKcMob=w655-h888-no?is-pending-load=1" />

હેક્ઝાકોનાઝોલ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/bO2de1ErvVuKfLTCv9ZVuhWbacWnFx5sEOg12U-pUHdIeK6TDNcL0s6Kl4HyWrrYuFJeQhHeMJcGCPOxUt11uwabRde6zcHWPC8kTkjLY9nyF-987FyafwLVA1K7JC81JnCaN_SgkUIEApBipIRh8buN-WFgmaqoeB76hICI4EjoQ4-QJbdQLuILSuxn9dVK8SMu62hinNMFbW98aWFMcU4C7Dnrtjtgk9VTdRFFe0yF4HCzMQ58_MrZbWekdizIbSUpnTjv0p2aINEKaxGXAjlNoFQ4UhpI4ekrpuc4IaZm0BUq5PiqKtumxtS0cC9xlazKmw1rUEs3__worUlKvMQo58yqgPWFJoE9_GcnU4T8pnJKK2opD8WC2zBINoj2CsCMHRRiSw7E8_O2P6QlSmObwbVPTc0r03ZoxMO48NpPFiDCV6xxSBKyPRXVEAeUtoTsZMu9cxB3hhpN_srfaMR7ba-FcY82AMzPN9xSpmuHbWTKkTcRpz819FwmN53TNkqiXJ1RaPuJ3ztJhFM5p1m79NKEK4MgeMKoIM5pVczMNAseqNBa0RKyVQ9bEY6LwxRQclWq2n9kAgJkjfkiqPfb7DqKfSEw_99IWlYWuCBaR0Qzt722oVd4h_45E91Eiw4E3QrIyAuXqZJRGCIRFziBZERAW3HYxonD2WnId2eb_RCtQWXHKufog0C0wfQ19oXWiKvNGkn5iSexJht9eRR_q5Af2dUNuBLTM7MR4_ZwSour=w655-h888-no?is-pending-load=1" />

પ્રોપીનેબ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/ixvjMTmndah5sA4igHSp_8MESI2vJSjaaOc_-IZXAdIYc59pCAgxCndxDK3h7-QwBhjM9D-t4QSv2yopZBvTXr3-aaVCmzZLw8_iJoCW-H-ql11muRSdVHbemUKLPMJYVXlvHgpWxJRTmXrDej9FiYwFAwpq1UJsp7qZ05U4pBaeE0um-QvGSuHCp4wy-g6MshQPCOnCuhiwJuPM_4Q7y6iD8u6THUjdoUImKUwzv0R5zamxfq4UknVo_IFcGIKpRlDgR58GrebG_T1RfS1CkapJ2VltKM7ruj5YkfJ8hbeDWB8ZRpDmOYKJUYPFuTZ91YEJ4LhLDD-uBp0e8dv8Og4zk4I9IYccmFdbLTURcuNOrfnihXOmpkc8dwIys1522s-jRKK6nDSiRgOXZccMkjlz0FWIODkRicodi4ff55UXPNUfKtjFQGm1Uh_koiycHVqPaJC7-vUX9a7kkZ3GbduAfokeWVrVougJBU87K4YeQfj4kb8s4Zf_kAnKvY3AKljOWSFEmSmVotmlQg97RzITWQKiuqVp-v1w4bGivPanFMK3rYjM21lN_EPo3hIP0yyIZnZV8nRMb9qHWuQXPozAU1iJAitPu_51OuIRjf8FPRqpKXlZ8_Isgo3svJKA556GaZBHtiqD4z8UcPy1b4QExfTZhWpP5ucWtzycPIQItzIN5nSUKAQFOnnLEpT8LQ1zNOrNuF84TjpL4Ed4mTzKSZW_JPqSK-hgXA1MqeSB7Xg4=w655-h888-no?is-pending-load=1" />

ગુલાબી ઈયળ નું આવેદનપત્ર

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-5XuxaKEHXBI/W1wDYxZH19I/AAAAAAAAqcA/h6cokfSYnvAZVjRt_yCDBHaPxRVLmh2twCLcBGAs/s640/12%2Bgulabi%2Bavedan%2Bpatra.jpg?is-pending-load=1" />

નું આવેદનપત્ર

કપાસ ઉગાડતા ખેડૂતોને ગુલાબી ઈયળનું ખુલ્લુ આવેદન પત્ર  ગુલાબી ઈયળના અટહાસ્ય સાથે કપાસ ઉગાડતા ખેડૂતોને ખુલ્લી ચેતવણી અમે

શાકભાજી પાકોમાં

" loading="lazy" data-lazy-src="https://2.bp.blogspot.com/-IL9DYJRa2Hc/Wfhv07Pq91I/AAAAAAAAl2E/Ds6Yg1h6OpoRtvGpCn62jAt4kuwvGCuQgCLcBGAs/s1600/16.jpg?is-pending-load=1" />

પાકોમાં

શાકભાજી પાકોમાં સંકલિત જીવાત વ્યવસ્થાપન વધુ વાંચવા માટે બાજુમાં આપેલ ઈમેજ જુઓ અથવા કૃષિ વિજ્ઞાન લવાજમ ભરો વાર્ષિક

જંતુનાશકોની ખરીદી અને વપરાશ માટે કાળજી

" loading="lazy" data-lazy-src="https://3.bp.blogspot.com/-fPJWzGyZl3w/WcH6pvxxRVI/AAAAAAAAlWM/BeRiWUhXCdwTyQ1aD6jO7YxJwtJCnXApgCLcBGAs/s1600/17.jpg?is-pending-load=1" />

ોની ખરીદી અને વપરાશ માટે કાળજી

ખેતી પાકોમાં નુકશાન કરતી જાતોમાં નિયંત્રણ માટે વિવિધ પધ્ધતિઓનો વિકાસ કરવામાં આવેલ છે.   જંતુનાશકો રાસાયણિક પદાથો છે અને

આંબા અને લીંબુ જેવા ફળપાકો તથા ગુલાબમાં ફુગથી થતો અવરોહ મૃત્યુનો રોગ જોવા મળે છે.   વધુ વાંચવા

જીવાત નિયંત્રણ પ્રેરક નો ઉપયોગ.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-G2K7UuQZImY/Wc0EQt77jsI/AAAAAAAAldg/vyLWY3T_ZA87yv0W2sqyqFsLose3I9j4ACLcBGAs/s1600/26.jpg?is-pending-load=1" />

નિયંત્રણ પ્રેરક નો ઉપયોગ.

જૈવિક નિયંત્રણમાં ઉપયોગી ફૂગ બ્યુવેરીયા બેસીયાના મેટારીઝીમ એનીસોપ્લી લેકાસીલીયમ લેકાની (વટીસીલીયમ લેકાની) ઉપયોગ સંબંધી જાણકારી  વધુ વાંચવા માટે

વાલ્યુરોન

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-fcr6A35PP7c/XmshVhvpDiI/AAAAAAABJKM/d9-GhFGLRGY4EYyza7_GqNrpa4rj4YSlwCK4BGAYYCw/s1600/BW%2B2018%2B07-14.jpg?is-pending-load=1" />

એસીટામાપ્રીડ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-99wdBoiTWbU/WpOciVREsfI/AAAAAAAAo0Q/v38E3e4JVFAYG7EvZAWS_Wc-msp-KkZxwCLcBGAs/s1600/16.jpg?is-pending-load=1" />

વધુ વાંચવા માટે આપેલ ઈમેજ જુઓ અથવા કૃષિ વિજ્ઞાન લવાજમ ભરો વાર્ષિક લવાજમ ફક્ત રુ. ૨૫૦/- અથવા અમારું

તળછારો

" loading="lazy" data-lazy-src="https://3.bp.blogspot.com/-VGVEnpUEgTI/Xmy7QVgHObI/AAAAAAABJWQ/-nz6nzkn8FA12LU_FyO1gmllknsNUWQBACK4BGAYYCw/s1600/2017%2B02.jpg?is-pending-load=1" />

રોગ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/IoOGFvMfNNpRI-k0VvN6tBdtt2un3_1EUZA-_SNtv-9ggxmrZpTpamUmd3yc7bAOCa0m0Xuxf5OcAwjoUkorwizqrpLN6kpntgR44DpGV_hXSR7F51E78SrxBZOOwCh24Ha0lX2O0m7CAUo7UeMFYg_hdYhy6kvP9KnAfgKfd3VGSpG2gEp4hb70VchK6FULTEydoTrCezus9nftCTNsFwPWeIvO6DooKHThH3bku0nELIAmVIfTXMCDy1KT5j1UNvctqzQfp4qP8QGkT-PTtTAGobG7H6BJ4RjP64fItN1I5-dv7qmnVPavfpOrwmXa2eCJLTV2SohKfgFbqCX47erwDojh4xr5dot_DmXwe5FiV6QMr5zw_6bVN-7Ldc5AFVvD9TeLyvhDHL8BUrZ7NF3FEWI5vlpxFoGU84_OWcwHDaAEvTj0Qk770NsXZhLaX9zG2qnhmHn4tOl-bD0zQFwz2B6Tyif2BUvBEbVSucP9mu-5CaWyOwTWJdVEb3sz5NWG1_yOd_ROFNdgU-7ofiE5VzorzVXzA2r8qHt3NoxFcJBhxVFwK9ahQ7V5yffV1UOSmdzOybQdWFbgAYEwNgjLieUOn8tmT_0_4IVMo7adFMDvKDYLW54Q67xZ1256xKluHoyvQwwAXpHIJhDssQxQcSxCex7or7OteRQi7psrRzX96DKo5yEa8ZCSUg=w692-h937-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ફુગથી થતો

ગેરુ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://4.bp.blogspot.com/-Ezzdj9ZabY0/Xmy6lREwvTI/AAAAAAABJWE/agDjuwg1xE8i8FFxwkOM22z0Nw2bXv3IgCK4BGAYYCw/s1600/2017%2B01.jpg?is-pending-load=1" />

ઓડી

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/MEKBXEXG2z2ak6o7dKq--MPBa2KraNazRzmWoyVujYpOY-7s0BD4GzCFgMIO6tHSpLflh9SI-FsAkNEktUKC0RZQxjRz-uvEaVxwQ97fzEsxXtA7D3X_uppq1wFdfPwqFRQZcevlciAulF0fdLoTVFdERK5RR2IVZfuleq9X8uG0lHrCA5NP3NoLEK6INJHR3nYwIpegxgfQw3cRQcwuohWc6eJfYcbj6pmp1qrslCZ2L3AFmb4vV0xpyAEmfmd_UJVKJR-W2egJRyv0ph8VX596f8-MLtHEIxXF1DMo36YFqwaTI2favB4yVyzK-JIxzQQszwXNfSAtbkkR1gjfyp9A1iiRho796O-vD8n8CscjsEZHF1uuaZ9-qeoUnC4Sh3N3qCasFjdRC4RXzVVgGJA8b4Zajy81Ugonrlwleg17HV0ytMedKCCfOeO5J2uO1An-XKMUeYZx1vIER1J0Tu9D0VmmByo37LtO0K2RJNpsFxGuJvWtYnHu-z8MvtJRNQj17-oMN4v6eNsRSTpcmoILn-zFCvCqxPPhICRv3JQ6eOKILK9vC7zauL0Dsx9ZX7mlncsUtXEtPOTQQ97NydbKRdYFdd_3fZK0PmUmc0SjQLzC_nn8BYcfSuMQBt6pZh4In0CeEdIg8Yhu6VoC-nVJNHS8phbkBjpPmTaRTGg7fq-db_2g3EDRMpEHUQ=w684-h927-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

કીટનાશક રસાયણનું એક નવું સ્વરૂપ

જીવાતને બળથી નહિ કળથી ઘટાડી શકાય

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/04W7iXc98RVwEAhRQvpwt9EtbDAw65k02bZe_V8hSyh3hezTDxnZUMCaevUD0Npo7isMmxRG8zssP09NmOmpok1I787bHjLnESwK3cVUDsY7Z6SLf9ENCfXkZq5zS1XsMvB-0Qe9_aZmiHUZ5AQSEONkdoWgeLL6zseTNj03Isb6Qo6AFaGtdQ26lKMZVKAiwMarUzqwQ6j5ac08y1MIXlueR2I8rcx8nHIkQJUuwuJpqDltWoWrSPXVae-rIZwuUO7ZTLuPL5GCf88FC8psj6hub8f1DfOw9BDs0lIc0jcULKKPXT7_twk-oCOw0PZsVLpdXa3xqooej14WmRUxra-J2BNLLB2FUjUXQW-IqwX0k_sf8L8ZpEbPgAcg-EzRavG1s9wUVX3tPLAkLIEZXGu8I8JTZwO10ZHVhV4ihll0EYltvrURLCeFzPogKuQwJ420P8WmL9NCnv0jnXtKY6aqxpo4ff3nanIGF1pJ_BbLhPz8Ad4tyhMu2aEy3urpUiPd8iJeoKYVE3Jvq4sXWLPid2SAjORA8MTdhQ72OtQy8c5pi5mXM3U6P1_VbKvnS0jxZxm3Fh-MeFVTdSEyZeGfYsfRzKcPJl1Py1xXxwdOsczDHImNvyQZlWucXCeTH01x3gXoGQH2L_9eYWY2awKNPryDP6jio9bn2TpNqMIvAyzBnomwesR84uykSw=w684-h927-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

કેટલીક ને બળથી નહિ કળથી ઘટાડી શકાય

જીવાત નિયંત્રણ : સંગ્રહેલ ની જીવાતો અને તેનું નિયંત્રણ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/9wGgssy211z8SmE4myhDXQ8r-cFzUJXLhLLl6wEKVzCLCRKOYQ65qSayUhW-TzHo4JWnMorP7ikQyTEy_LevYnltfmX2ncuYPSPLqunLuaP-WqD26fcPZEJSDB8ZZNNtTFumNkHcsEi66W_izj2vsjDwmd2bqTrtxzHWPp6cUJWw_BOJemgOyJ_w4__NQO3B6rji2HXQvoVoE0Jh9-7xOourp13rw_W8e8bQdnmEoc38cthL6Ufo63WlPgem9RiM2B9b5ByZCxa7bYaZEdQk0lUqPrjSq3WmMtBBdpvQAO_muhdcRxMJ4N9ykn5e9UUaWpr8QdaIlnRZc0IBeXM5KwAnpDP25DEGSnYj3JhBzsgBKrvzbnaIWO03b66BrxkcXgW_OLSfyb2da-R6Y8lxcB2DClWG9wSQU5zi1JP696fIHN6O_V-BDPeYCaHRiagtMZYo6AHC0Q3dd2-uFtLmYpzUz4H1ow5VPgjjeUOJ8g8hDG17Jfl2AwEWkPpA1VzRKBDUzOn9BQ6zzpZL4UbmqhksV4Hs7Lx322NqLZyMGYuYauWM1X9zGDts80zFY8baqmQt9hckBUo4nmKJp3PJiNvRX39D8hC7Cxtnie3JKUIiG48sw4O9XqkmhACrvXQlQdNA4GD2ImgcssOwGOQxUFMW89E2_ZHo-cfwJ7zI3dojGJ4LVjZueSYnHtczOw=w656-h889-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નિયંત્રણ : સંગ્રહેલ ની જીવાતો અને તેનું નિયંત્રણ

પર્યાવરણ : પર્યાવરણમાં ઓથી થતું અને તેને રોકવાના ઉપાયો

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/2wtotLvutD6ZO_l6JulSYyQy3DPHOhKYmomz5y2h75LJfCwdT3IQgZsX5SYKdGRFMzl0u-dLnxSrxJsEZZjcevSqs8rNJc4D2RdS0O_H1h7Mpa5Xzfr0DOW09hM9gqIb41jIMWsUFSWzzxWAMDPvNs_OKKmwYPLtRNu3MJfGMrseo2iN4qSukqvgle8kjqbwDMRpkragprwWOZ5DZ9_Ctmpg1__U6z0e3Sxfq03K0sh3pwUn3DfnCoI-TdKZH130wNdrHgnuvV5r48ClGgNf6WGUOTFwZ9bQi-Zv-fypUaZC6AWWZt6rbFgb0z_OLb3CjZAZtSGZQgZSW8U9k7fHPZWp1aD8g8MRs6-raqdMRIYUbgKQ8XPrPI70UZJ2vZK4KI_eUOlX-tlUogkZbwNGAsN2lWT_qodsKK7saGgY45Val6CkK6-leAu_HVxnLXS0QCru5FeK2HOtxAqZpCH5blcqEudKPxKSZ20xCGwb66unsBbtYUMBOBq_7Sansy9uQPqkZhnzlAUQdVe0M8Da02TUaSTUVf5fV14O67Lb6NojeiFA-x2JeXHLGUqk8fKWELqZreHFggyUP77cpT6PAb_xqte4go_gSRy8HX6D4KSO37nCq0zSSjZNImPGotIWYB4cGKqlbkaDF3OeVLE3ZIAbSYAJSypefBoXwTg3FAJrpcW4gNOGSwIfImOP3g=w684-h927-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: પર્યાવરણમાં ઓથી થતું અને તેને રોકવાના ઉપાયો

જીવાત નિયંત્રણમાં વિષ-પ્રલોભીકાનો ઉપયોગ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3dPfICQeGwr_gWzc6uuzmWatA6liy4YXeC-aMd64XwPwC6lY0IPw9RcyqcHVCKh9BNOWI5KPYwtMP4pLwyYKjxiEbYHkJZEcQhXEMDSFjTfdESJU50sfrkeGVtSAw177idvbHCuDQm411FzUc6lV7R7Hw=w686-h927-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નિયંત્રણમાં વિષ-પ્રલોભીકાનો ઉપયોગ

સફેદમાખીને મહાત કરતુ એક નવું રાસાયણ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3eKgdE7tyX6KAP0S6g-372baOVhKopT2K8mnRoyA7PtzMh3PkJJG2bQUGPJEI53aqV62FUwDiYAeI6nnjVnIviOMl_4AwFopqIObEYE2V37o2aAbyGDzsAOZAYE9j52djE1HWhkbP4ELUT96cQPG6jTvA=w683-h926-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

પાયરીપરોકઝીફેન – ને મહાત કરતુ એક નવું રાસાયણ

થ્રીપ્સ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-f5YIaTUU5R4/WivV3hlIuXI/AAAAAAAAn8Y/SAB3YOW0nEUJR81MjVzZqoy-AVHbyN9egCLcBGAs/s1600/20.jpg?is-pending-load=1" />

  વધુ વાંચવા માટે આપેલ ઈમેજ જુઓ અથવા કૃષિ વિજ્ઞાન લવાજમ ભરો વાર્ષિક લવાજમ ફક્ત રુ. ૨૫૦/- અથવા

તડતડીયા – જેસિડ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-B_cxyHtgbms/WivR4Dd6oFI/AAAAAAAAn7w/-QrqfYDoa9IIiciUMwFRoI-nIo7YXXkRACLcBGAs/s1600/18.jpg?is-pending-load=1" />

– જેસિડ

વધુ વાંચવા માટે આપેલ ઈમેજ જુઓ અથવા કૃષિ વિજ્ઞાન લવાજમ ભરો વાર્ષિક લવાજમ ફક્ત રુ. ૨૫૦/- અથવા અમારું

મોલો

" loading="lazy" data-lazy-src="https://4.bp.blogspot.com/-gf7TeZMvVZY/WivEIS-xAjI/AAAAAAAAn6s/uyj5NoaqlVgGjt69mjw6gen6relEnf-RACLcBGAs/s1600/16.jpg?is-pending-load=1" />

  વધુ વાંચવા માટે આપેલ ઈમેજ જુઓ અથવા કૃષિ વિજ્ઞાન લવાજમ ભરો વાર્ષિક લવાજમ ફક્ત રુ. ૨૫૦/- અથવા