તમે મોલેક્યુલની શ્રેણીમાં છો

સાયનોપાયરાફેન : એક આધુનિક

" loading="lazy" data-lazy-src="https://krushivigyan.com/wp-content/uploads/mites.jpg?is-pending-load=1" />

: એક આધુનિક

હરિયાળી ક્રાંતિના ઉદય પછી કૃષિ ક્ષેત્રે ઉત્પાદન વધારાની સાથે સાથે કૃષિ રસાયણોનો પણ વપરાશ વધવા પામ્યો છે. ખાસ

ડાયફેનથ્યુરોન

" loading="lazy" data-lazy-src="http://krushivigyan.com/wp-content/uploads/KRUSHIVIGYAN_2020_07_JULY-color-22-scaled.jpg?is-pending-load=1" />

ડાયફેનથ્યુરોન એ થાયો-યુરિયા જુથમાં સમાવેશ થતું અગત્યનું કીટનાશક છે. તેમજ તે કથીરીનાશક તરીકે પણ કામ કરે છે.

સાયનોપાયરાફેન

" loading="lazy" data-lazy-src="http://krushivigyan.com/wp-content/uploads/KRUSHIVIGYAN_2020_07_JULY-color-21-scaled.jpg?is-pending-load=1" />

સાયનોપાયરાફેન (cyenopyrafen) જુદા જુદા પાકોમાં નુકસાન કરતી પાનકથીરીના નિયંત્રણ માટે વાપરતા સારા પરીણામો મળેલ છે.

ફેનપાયરોક્ષીમેટ

" loading="lazy" data-lazy-src="http://krushivigyan.com/wp-content/uploads/KRUSHIVIGYAN_2020_07_JULY-color-20-scaled.jpg?is-pending-load=1" />

ફેનપાયરોક્ષીમેટ દવા સૌ પ્રથમ નિહોન નોહયાકૂ કંપની દ્વારા ૧૯૯૦માં તૈયાર કરવામાં આવી હતી જ્યારે તેની નોંધણી ૧૯૯૧માં કરવામાં

ક્રોમાફેનોઝાઇડ

ક્રોમાફેનોઝાઇડ

એક જૂથની કીટનાશકનો સતત ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તેની સામે રક્ષણ માટે પ્રતિકારક શક્તિ કેળવાય છે. આથી તેના

ફ્લુફેનોક્ઝુરોન

" loading="lazy" data-lazy-src="http://krushivigyan.com/wp-content/uploads/KRUSHIVIGYAN_2020_07_JULY-color-18-FILEminimizer.jpg?is-pending-load=1" />

પાકસંરક્ષણ વિશેષાંક :

ફ્લુફેનોક્ઝુરોન એક કથીરીનાશકની સાથે સાથે કીટનાશક તરીકે પણ કામ કરે છે. પરંતુ કૃષિમાં તે મુખ્યત્વે કીટનાશક કરતાં કથીરીનાશક

ટોલ્ફેનપાયરાડ એ સૌ પ્રથમ ૧૯૯૧ માં મિત્સુબીસી કેમિકલ કોર્પોરેશન દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ. ટોલ્ફેનપાયરાડ એ પાયરાઝોલ જુથમાં સમાવેશ

મેટીરામ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/KcwU3Yqk0snnkUm9sgsEZITZF8CxpmSonHcrshS8A52f-zz9RcMO0yhHyIUCUqBi318VaOQ5dRKHqpYWrWguc1Vm6hCyo_qcJ5ldFE9duOQZvMFzFbbdLwGdz2ZpH29eCMri7DiqrJYlbFX3pO4A2ralZtM3rodWaTxRyZY0lkgf1_Tp4fAqV0MP8zaKnUpMTxq7B2dDJCGOuJ00Luo_hDoA7ri3O2N3ecKsvfYdQVeyFqfkVuz3VatjrMNWOI3BHsvGn62ICMzZbkeazyZ0E_wHKJ5LjyP2YAAzeHYrGqP2Y4AwrU9yRZC0A4YVQBVOu2SNOTi7S8UwFgXgllEhGtjfJZT-S4cHNk7svfH9apQmwFqqR31tY7W_V8FeSHje60ih13o5AWx_fD_FykEfqo2uXvG44rOth3VAFuPnk8CQFn9Ua5E-awPvSJf6skZzeZMDpXzAjXCxDf63b62BwlFssV7gn1c06Fq4N7keWVp6BNqwMYX_ACwc8P3h7QOptOTckwRUcyhQF76ZzbZ5HBISa6xwWErRXEHQ2FfFYiREx9wbf4bNHrKy1dO8qFt6M2fxUqGduWdt7Pdbnr9VQ5J03RrZjZeymQVgPDAnd4-bDH7OosYENmO6WwDKI1TYeLA53AM-5PfF-4Cdt0yBdqLK26vzERR-f9hbQrRXArnS1JAm0QubUoOORWEzlaxDBZkKUJG4a8sh81fjc-5F0m2GDmMh1CDXUzPoYDUK3B3g6Wvg=w655-h888-no?is-pending-load=1" />

ક્લોરોથેલોનીલ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/SWG9uDIlvyGPt_n2jYyYRFLF_NTGlPcdPSs1JVLTKskslZE300R69B3oUimNaOyC4ZVH1Ae_K42ratPfnvalq8_TrFYNHAQfIuNLmMKKriMOnNogiFWbSGIvWpOkbLR0a1j9Xg4DTCiKUvS7szZdRIGS4geTKWecHbgUMIgys_EP6dpxbDe3K-igiUU-Od7SctKngg0akEK-gUm1bwAh6tTN00qJmdC4oQ-ncTazebTXHMP_9ESauB4_M8j1jZ1Y5SeyPb-q_H9PtbDiVE_lhv2MrMWcLetiOEHSiHbQbDbaSGJBkZ5U20mWFzj2pKdAmhlvW62iH-TDcZ_bGP0hm9mROGaq_Y5-S11XtkUJwrfEnNyjb_KyMRXpOFv4iLAjJO3OWEiH6YoyUpMsI0cGqTWh9AtdFElnpFG9fHbfqQWxud4vVi-FqQvjsc5n1IZ0kp2G1rUfb-FJhH7EPPIDzGsygsiFvfb689l8i1LvnM8YVNd7FWSDTJnrcEYtGA85m8l8rb4Hyj-7ffROdwMq6vdTGI_vy7Qm9n9cFDNxfTEWT_HIUDaL99TV__gc-jq8_Hn6QJlGPAHbcA_08C8rd84_gJe-lwlx4CKrr4DwK4clZXg1ADJQ63ZkXl2pVDDe-Hc6RLygJqcrbHh9WMLqr8KooUXt8Cc8WZX2NwtpVZLKQOQpsmxpjL0R_3IenD35xeK70p5RyIKLkCdHvXbGW2yyyJucIEkfVgq3GzKbcXC4tXKG=w655-h888-no?is-pending-load=1" />

ટેબુકોનાઝોલ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/Z5-F1aJIhUvjHf19rXYLzf26DCyRywRy5P2rYH14ZO6wHvG49r0V-xhasfBIRpf4d4gc7mB-xBR9OFM3dqughPp8_CVkl81gbhT9YdiTBrd11xS2np2xSMBtOiHS7Pmz1FHMmeqybi6ubD48HHf-GhUbFfGuSp-VYmlEQ-_JpM7YqUXhaJys5xWrA2StyGwK0iQhoiIO4NfF0D2Y_UoF_-36bU_4LLQ4La2ArYpmdXqxeJkgrbsTJnZexgDECTJtSQW7l1aR52iBaajNmjNq5-MW7xvFCHFdWrC7IKvbLv4S9WhmDX0EKG3cfakX-zpAfrG8M7wWy9A_o-5kNNXTtSCloj1chHbJ92XEkXPBH5QFcAlVJRQuPRtJ6TWr0IBdN8hI5Z9OAsh706anr1PAeBuW5OL3f3HIVReuz9WdeYRgDbMRbazxQ3ee995WswqXeZmAnmMZQjdpXalQLl1AQagfx-rKbInleNBS7WeqxqDnOT0rEu5vvyhvHWL7X_hMiA9LebAhqOi2xQuc-Gna_23qQi2qxCuP6aThFiw0TNN27inPpJVb-HipoTFq_f_4wee4FJJfJcLc2Uk5ui_LVN7eCvJ_TuXuBZCM407AMi8nuXRCIcG5MaxZUfpDVnSQG4Tcj0UdH_2ttSFTBvhTlesINv-OBz_PL2wwv_6fV8BwHatkHZvV1xflgriiujnI0xFsCRiZY1lvJRTZjnu93t44CL1rONh6v0dE1ALcOcD3j289=w655-h888-no?is-pending-load=1" />

પ્રોપીકોનાઝોલ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/VzQ1rvH_kess4xu_zajHJ8ct_uwTe1M1RWcfWSY8VRVKMqliLcDUk6LOMaeQM6KdQYoNb5nQQRCQf4VJ2upaxX6e7qWpiAawQdpoGjbevIwPTqGz5gd0i1Tg4FGCxvIYHmbfncAdXDC7g759O8353kXR-OsUhVKGhlo8B7gE4yYAyNbMhlMmY6cZ9yEV7EbGFhUwRcoTpmPjJuWUkJKnqkm4yCk6oxOc0157oKmCJLihaKQPf5GX2lSM-v2IKd0jMLVZSzodnDOUxKKM94dY3pImuduymtqaFBDfNxQynJkHgerNbz9k9xf8PMy28iwDYEcRhuCU4Z3ubFmz8O-QPgKKP2Gzk8b5fECkUHoAhhupY-vZd49ALZN30w9EnmsUCf6RVedtR9Owr4tfGzLnKIksX5FC7gQTip8dBsmpqVk_lhOIGPAYRibR3EjookPd_6Q1Z62YM6xzoZVHospX89JZ0EbS1vIfZ9SHQdwXOj3qqTP46QluIVQe3oKTdyIe9UY22OS52FxTExEi7-SaYTCKSCG6buXXgDxHE0EAYTPC6-GVbgwJdRKzgrb3_25ZGJOstT0D-h0l-58U5R3EVaF5As8gMUQIQHsy1S3ue2Fgc8ZxMBXU-eeZcxWWmJE7QzRua_GxVULubYbsYLkfdHBFCMrCyP0Q8F9r0AOO4ZwwGsav6xBsirSJQ6-U4PVhax4JQgzUcqFgQGHsKWrwFd3FQVy-fdFFEl5Fu8RKggXKcMob=w655-h888-no?is-pending-load=1" />

હેક્ઝાકોનાઝોલ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/bO2de1ErvVuKfLTCv9ZVuhWbacWnFx5sEOg12U-pUHdIeK6TDNcL0s6Kl4HyWrrYuFJeQhHeMJcGCPOxUt11uwabRde6zcHWPC8kTkjLY9nyF-987FyafwLVA1K7JC81JnCaN_SgkUIEApBipIRh8buN-WFgmaqoeB76hICI4EjoQ4-QJbdQLuILSuxn9dVK8SMu62hinNMFbW98aWFMcU4C7Dnrtjtgk9VTdRFFe0yF4HCzMQ58_MrZbWekdizIbSUpnTjv0p2aINEKaxGXAjlNoFQ4UhpI4ekrpuc4IaZm0BUq5PiqKtumxtS0cC9xlazKmw1rUEs3__worUlKvMQo58yqgPWFJoE9_GcnU4T8pnJKK2opD8WC2zBINoj2CsCMHRRiSw7E8_O2P6QlSmObwbVPTc0r03ZoxMO48NpPFiDCV6xxSBKyPRXVEAeUtoTsZMu9cxB3hhpN_srfaMR7ba-FcY82AMzPN9xSpmuHbWTKkTcRpz819FwmN53TNkqiXJ1RaPuJ3ztJhFM5p1m79NKEK4MgeMKoIM5pVczMNAseqNBa0RKyVQ9bEY6LwxRQclWq2n9kAgJkjfkiqPfb7DqKfSEw_99IWlYWuCBaR0Qzt722oVd4h_45E91Eiw4E3QrIyAuXqZJRGCIRFziBZERAW3HYxonD2WnId2eb_RCtQWXHKufog0C0wfQ19oXWiKvNGkn5iSexJht9eRR_q5Af2dUNuBLTM7MR4_ZwSour=w655-h888-no?is-pending-load=1" />

પ્રોપીનેબ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/ixvjMTmndah5sA4igHSp_8MESI2vJSjaaOc_-IZXAdIYc59pCAgxCndxDK3h7-QwBhjM9D-t4QSv2yopZBvTXr3-aaVCmzZLw8_iJoCW-H-ql11muRSdVHbemUKLPMJYVXlvHgpWxJRTmXrDej9FiYwFAwpq1UJsp7qZ05U4pBaeE0um-QvGSuHCp4wy-g6MshQPCOnCuhiwJuPM_4Q7y6iD8u6THUjdoUImKUwzv0R5zamxfq4UknVo_IFcGIKpRlDgR58GrebG_T1RfS1CkapJ2VltKM7ruj5YkfJ8hbeDWB8ZRpDmOYKJUYPFuTZ91YEJ4LhLDD-uBp0e8dv8Og4zk4I9IYccmFdbLTURcuNOrfnihXOmpkc8dwIys1522s-jRKK6nDSiRgOXZccMkjlz0FWIODkRicodi4ff55UXPNUfKtjFQGm1Uh_koiycHVqPaJC7-vUX9a7kkZ3GbduAfokeWVrVougJBU87K4YeQfj4kb8s4Zf_kAnKvY3AKljOWSFEmSmVotmlQg97RzITWQKiuqVp-v1w4bGivPanFMK3rYjM21lN_EPo3hIP0yyIZnZV8nRMb9qHWuQXPozAU1iJAitPu_51OuIRjf8FPRqpKXlZ8_Isgo3svJKA556GaZBHtiqD4z8UcPy1b4QExfTZhWpP5ucWtzycPIQItzIN5nSUKAQFOnnLEpT8LQ1zNOrNuF84TjpL4Ed4mTzKSZW_JPqSK-hgXA1MqeSB7Xg4=w655-h888-no?is-pending-load=1" />

વાલ્યુરોન

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-fcr6A35PP7c/XmshVhvpDiI/AAAAAAABJKM/d9-GhFGLRGY4EYyza7_GqNrpa4rj4YSlwCK4BGAYYCw/s1600/BW%2B2018%2B07-14.jpg?is-pending-load=1" />

એસીટામાપ્રીડ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-99wdBoiTWbU/WpOciVREsfI/AAAAAAAAo0Q/v38E3e4JVFAYG7EvZAWS_Wc-msp-KkZxwCLcBGAs/s1600/16.jpg?is-pending-load=1" />

વધુ વાંચવા માટે આપેલ ઈમેજ જુઓ અથવા કૃષિ વિજ્ઞાન લવાજમ ભરો વાર્ષિક લવાજમ ફક્ત રુ. ૨૫૦/- અથવા અમારું

સફેદમાખીને મહાત કરતુ એક નવું રાસાયણ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3eKgdE7tyX6KAP0S6g-372baOVhKopT2K8mnRoyA7PtzMh3PkJJG2bQUGPJEI53aqV62FUwDiYAeI6nnjVnIviOMl_4AwFopqIObEYE2V37o2aAbyGDzsAOZAYE9j52djE1HWhkbP4ELUT96cQPG6jTvA=w683-h926-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

પાયરીપરોકઝીફેન – ને મહાત કરતુ એક નવું રાસાયણ