તમે જીવાતની શ્રેણીમાં છો

ીના નું નિયંત્રણ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું ?

ધૈણના ઢાલિયા રાત્રિના સમયે પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતા હોવાથી ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં એક પ્રકાશ પિજર/ હેક્ટર પ્રમાણે ગોઠવી તેમાં આકર્ષાયેલ

માથા બાંધનારી ઇયળ

એક પ્રકાશ પીંજર પ્રતિ હેક્ટર ગોઠવવાથી પાન વાળનાર ઇયળના ફૂદાની વસ્તી કાબૂમાં રહે છે. બીવેરીયા બેસીયાના નામની ફૂગનો

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEXTq5iRScMzhFal8-ntK3EH9SX2RYNtcVKI7xci7uiOB8WEGektpNw_5_YQd_TUC6RTbjXgX9Do2O3W-l2eyKKIZZBxU9Y1CY1vpKib888q7seXKdLikeCKyM8c2cDwtA3hY7OZxWKy64u2784z0jl-pQ=w958-h532-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

ને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ? દા . ત . આપણે કોશેટાને મારવા

અને માં આવતી ગાભમારાની ઇયળનું નિયંત્રણ

કાર્બોફ્યૂરાન ૩% દાણાદાર કીટનાશક પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે ચાસમાં આપી વાવણી કરવાથી પાકની શરૂઆતની અવસ્થામાં આ જીવાત

આપણા પાકમાં આવતી વિવિધ ોનું જીવન ચક્ર કેવી રીતનું હોય છે ?

જીવાતની વાત ઉપરથી યાદ આવ્યું કે આ બધી આપણા પાકમાં આવતી વિવિધ જીવાતોનું જીવન ચક્ર કેવી રીતનું હોય

ને શેનો ડર લાગે છે ?

ગયા અઠવાડિયાની ગુલાબીની ચોખ્ખી વાતું સાંભળીને આપણા વાચક મિત્રોને જાગતા કરી દીધા પણ વાત વાતમાં ગુલાબી ઈયળે તેને

પર્ણ-વ- વેધક

પર્ણ-વ-ફળ પાનકોરીયું મારવા માટે ક્લોરાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫% એસસી 6 મીલિ અથવા ફલ્યૂબેન્ડિએમાઇડ ૪૮૦% એસસી 6 મીલિ અથવા સાયાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૦.૨૬%

ની લીલી ઇયળ

લીલી ઈયળના નર ફૂદાને આકર્ષતા ફેરોમોન ટ્રેપ હેકટરે ૪૦ પ્રમાણે ગોઠવવા અને લ્યૂર દર ૨૧ દિવસે બદલવી. કિવનાલફોસ

(રૂગોજ સ્પાયરિલિંગ વ્હાઇટફ્લાય)

શરૂઆતમાં પુખ્ત સફેદમાખીની મોંજણી માટે થડ ઉપર પીળા રંગના ચીકણાં પીંજર લગાવવા. પ્રથમ તબક્કે આ જીવાતના નિયંત્રણ માટે

અને ની ગાભમારાની ઇયળ

કાર્બોફ્યૂરાન ૩% દાણાદાર કીટનાશક પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે ચાસમાં આપી વાવણી કરવાથી પાકની શરૂઆતની અવસ્થામાં આ જીવાત

ીના ઘૈણ

ધૈણના ઢાલિયા રાત્રિના સમયે પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતા હોવાથી ઉ૫દ્રવિત વિસ્તારમાં એક પ્રકાશ પિંજર/ હેક્ટર પ્રમાણે ગોઠવી તેમાં આકર્ષાયેલ

નાં

ઉ૫દ્રવિત વિસ્તારમાં પ્રકાશ પિંજર પ્રતિ હેકટરે એકની સંખ્યામાં ગોઠવી તેમાં આકર્ષાયેલ ઢાલિયા તેમજ પાન ખાનાર ઇયળના ફૂદાનો નાશ

ની વાતચીત – ૬

ટુંકમાં કપાસની ખેતી ફુલી ફાલી છે અને ફોરજી ના નામે નબળા કપાસ ખેડૂત ઉગાડે છે એટલે આપણુ જીવન

ની વાતચીત – ૫

ચાલો, જીંડવામાં ગરતા પહેલા ફેરોમોન ટ્રેપથી બચવાનું છે તે ઉપરાંત બીજું કાંઈ ઘ્યાન રાખવાનું બા ? હા ઈ

ની વાતચીત – ૪

બીજુ શું ઘ્યાન રાખવું બા !…સાંભળ અત્યારે આપણે ઈયળ સ્વરૂપે છીએ અને આપણને  બીજુ વરદાન છે કે આપણે

ની વાતચીત -3

હે, બા આપણને આ ખેડૂતો મારે કેવી રીતે તે કહો જેથી મારે બચવું કેમ તે ખબર પડે ?! 

ની વાતચીત -૨

નાની ગુલાબી કહે, હે બા, આપણે આમ મૂળ કયાંના ? લે તને ખબર નથી ? આમ તો આપણે

ની વાતચીત -૧

ગુલાબી ઈયળ વીણી પછી  શુુશપ્તાવસ્થામાં ચાલી ગઈ હતી. આજે  આળશ મરડીને કેમ જાગી? ખબર નહિ, હજુ કોશેટામાંથી ફુદા

ની વાતો

ગુલાબી ઈયળ વાળો કપાસ જલ્દી વેચી નાખવો અને આપણા ગામની નજીક  આવેલા જીનર્સ પાસે જઈને કપાસનો કચરો બાળી

ની ી ઇયળ

 ગુલાબી ઈયળના નર ફૂદાંને આકર્ષતા લ્યૂર સાથેના ફેરોમોન ટ્રેપ મોજણી અને નિગાહ અર્થે હેક્ટરે પાંચની સંખ્યામાં ગોઠવવા. જ્યારે

ીની પાન ખાનાર ઇયળ (સ્પોડોપ્ટેરા)

પાન ખાનાર ઈયળ (સ્પોડોપ્ટેરા)  સામૂહિક ધોરણે ફેરોમોન ટ્રેપ ૪૦ પ્રતિ હેકટર પ્રમાણે ગોઠવી આ જીવાતની વસ્તી કાબૂમાં  રાખી

ડાંગર ગાભમારાની ઇયળ અને ચૂસીયાં

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLU5f2L5GUQshWHLKPNCKVJpwIacAtsZlX7MzvFq9ABQP_8AcBptAm68nl9nU9KpGqwPu3cK1w_JGKLBj4Z5zC6VjrnpE80OUh0LEsnBcZ088XRBw2EAOLGVXjtkeIzsVjcxAXeWLJTByTGsusrIqagujA=w959-h535-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ગાભમારાની ઇયળ અને ચૂસીયાં

ગાભમારાની ઇયળના નિયંત્રણ માટે ખેતરમાં રાત્રીના સમયે પ્રકાશપીંજર ગોઠવી ગાભમારાની ઇયળના તેમજ લશ્કરી ઇયળના પુખ્ત આકર્ષીને નાશ કરી

મગીના પાકમાં આવતા કાતરા

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLXnQcml0Mgn5fIgo16BSajD09cfY3FwMkJN1Hb4ut0bkeDwF_bwTHVStSRlFQChB4oM68X5oiYIx7YkuWpPHlWcRS_ordI_-ZZ36Y53RuzuoY8PW_zD1V3i1Dzj2XjGtw4b2JG2QOq5TexmFsc05AEs8Q=w800-h445-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ના પાકમાં આવતા કાતરા

હેકટર દીઠ એક પ્રકાશ પિંજરનો ઉપયોગ કરી ફૂદીઓને આકર્ષી નાશ કરવો.  લીંબોળીની મીંજનો ભૂકો અથવા લીમડાના પાન ૫૦૦

લીંબુનું પાનકોરીયું

" loading="lazy" data-lazy-src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK6Mvan_tFrXkaLABDrXIj76d8c5wvRFMwoDsfV-DmziByakAPXrLUwmBQBuAGW_WLuoZdXv3TtCt7ylg7F4uhXCbE5RRwzCiiO743J9LOtPIjDBpVRqIelspxktXnfJY0Dqw0l5BDPsjo60sscH8w7gIKLLxK1bZv5OvtJLM60tIv5Yd5ZkCtt1v0/s320/image18.jpg?is-pending-load=1" />

નું પાનકોરીયું

લીંબુમાં નવી ફૂટ નીકળતી હોય ત્યારે છટણી કરવી નહીં. છટણી ફક્ત શિયાળામાં જ કરવી.  વારંવાર નાઈટ્રોજનયુકત ખાતરો આપવા

ડૂંખ વેધક

શેરડીના ખેતરમાં પ્રકાશપિંજર તથા ફેરોમોન ટ્રેપ ગોઠવીને જીવાતની મોજણી કરવી. એક ટ્રાઈકોકાર્ડના આઠ ભાગ કરી દરેકને ૧૫ બાય

(ધરૂ)નો જીવાણુથી થતો પાનનો સૂકારો/પાનનો ઝાળ

 ખેતરના શેઢાપાળા નીંદણ મુકત અને સાફ રાખવા. પાકમાં ભલામણ કરેલ જથ્થા મુજબ જ નાઈટ્રોજન યુકત ખાતરો ત્રણ કે

મરચીના ચુસીયા

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLXlFiGzi32FWLSx4mRhTbabgzA38HeuFV4fRxhYNM0QB454ofknX3_u93wP6OHGo54ePG_AXblzxMWnQG1Ov1sanUoIc3czkKFnwQygSf4xw_-qyn4qDIVdFVw31hmpzCp85o_cfHRZioPsdD4nPpTw2Q=w800-h445-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ના ચુસીયા

 મરચીની રોપણી કરવાની હોય તે ખેતરમાં ઉનાળામાં ઊંડી ખેડ કરવી.  તંદુરસ્ત ધરૂ ઉછેરવા ધરૂવાડીયાની જમીનમાં ઉનાળામાં સોઈલ સોલારાઈઝેશન

ના ચૂસીયાં

  કપાસના બીયારણને કીટનાશકની માવજત આપેલ હોવાથી લગભગ ૩૦-૩૫ દિવસ સુધી આ જીવાત સામે રક્ષણ મળે છે.  વરસાદ

ની થ્રિપ્સ

 ઉપદ્રવની શરૂઆતમાં લીમડાની લીંબોળીની મીંજનો ભૂકો ૫૦૦ ગ્રામ (૫% અર્ક) અથવા લીંબોળીનું તેલ ૩૦ મીલિ અથવા લીમડા આધારિત

ના તડતડિયાં

 ભીંડા વાવતાં પહેલાં એક કિ.ગ્રા. બીજ દીઠ ૧૦ ગ્રામ ઇમિડાક્લોપ્રીડ ૭૦ ડબલ્યૂએસ અથવા ૯ મીલિ ઇમિડાક્લોપ્રીડ ૬૦૦ એફએસ

ની સાંઠાની માખી

ઇમિડાકલોપ્રીડ ૭૦ ડબલ્યૂએસ ૫ ગ્રામ/કિ.ગ્રા. બીજ પ્રમાણે માવજત આપી વાવેતર કરવું.  બિયારણનો દર ૫ કિ.ગ્રા./હે. પ્રમાણે રાખવો. પારવણી

ચીકુની કળી કોરી ખાનાર

 બેસીલસ થુરીન્જીન્સીસ નામના જીવાણુનો પાઉડર 30 ગ્રામ અથવા બ્યૂવેરીયા બેસીયાના નામની ફૂગનો પાઉડર 60 ગ્રામ 15  લિટર પાણીમાં

ની

 બીજને ઇમિડાક્લોપ્રીડ ૭૦ ડબલ્યૂએસ ૭.૫ ગ્રામ અથવા ઇમિડાક્લોપ્રીડ ૬૦૦ એફએસ 10 મીલિ અથવા થાયામેથોક્ઝામ ૭૦ ડબલ્યૂએસ ૨.૮ ગ્રામ

ની ગાભમારાની ઇયળ

   આ જીવાતનો ઉપદ્રવ ધરૂવાડીયામાંથી જ શરૂ થઇ જતો હોઇ કાર્બોફયૂરાન ૩ ટકા અથવા કારટેપ હાઈડ્રોક્લોરાઈડ ૪ ટકા

: મીંજ અને ચૂસીયાં પ્રકારની

આ જીવાતોના ઉપદ્રવની શરૂઆતમાં  વર્ટીસીલીયમ લેકાની નામની ફૂગનો પાઉડર ૬૦ ગ્રામ ૧૫ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. ચૂસીયાં

: ઉનાળે પણ આવે

મોલોની વસ્તી જાણવા પીળાં ચીકણાં ટ્રેપ ગોઠવવા. દર અઠવાડીએ જીવાતોનું સર્વેક્ષણ કરવું. ઉપદ્રવની શરૂઆતમાં બ્યૂવેરીયા બેસીયાના નામની ફૂગનો

: ભૂખરૂ ચાંચવું

ખેતરમાંથી અને ખેતરની ફરતેથી જંગલી બાજરી અને રાજગરાના છોડ વીણીને ભેગા કરી નાશ કરવો છોડના નુકસાનગ્રસ્ત ભાગોને પૂછ 

ી : પાન ખાનાર

માદા ફૂદી જથ્થામાં ઈંડાં મૂકતી હોવાથી તેનો વીણીને નાશ કરવો. જમીન પર પડેલ પાંદડાની નીચે રહેલ ઈયળોને  હાથથી

ઘાસચારાની : ટપકાંવાળી લશ્કરી ઇયળ

લીંબોળીનો ખોળ જમીન તેયાર કરતી વખતે નાખવો. મકાઈના ખેતરમાં ૫૦ ફેરોમોન ટ્રેપ પ્રતિ હેકટરે લગાવી તેની લ્યૂર ૪૦

, જરબેરા ફૂલછોડ : થ્રિપ્સ

વધુ ઉપદ્રવ વખતે ખીલ્યા વગરની કળીઓને છોડની  પ થી ૬ સે.મી.ની ડાળી સાથે કાપી નાશ કરવો .  ડાયફેન્થૂરોન

મગફળીની લીલી ઈયળ અને પાન ખાનાર ઈયળ

ીની લીલી અને પાન ખાનાર ઈયળ

🍀 પાન ખાનાર ઇયળની માદા ફૂંદી જથ્થામાં ઈંડાં મૂકતી હોય જેથી તેનો વીણીને નાશ કરવો. 🍀 આ જીવાતના ફૂદા રાત્રિના

પાક સંરક્ષણ : માં આવતી ની ઓળખ અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLVfpPJA6P4OPRwEcmMHg-f6rnBXndJ8RhLwLaBKwLLfZbhXQ0HCTCdtFdrNItZ3THA9G9-L4-nY3H5tjKuLAqI-pE_NIxUopvRB0DBW1E6ojLCkDhPqI-ZfRoO6e7IUdxZpWaQ6CJLakSF1rN15hYRuHw=w1400-h940-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: માં આવતી ની ઓળખ અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ

ખેતી પાકોમાં થી નિયંત્રણ

આજના ઝડપી યુગમાં મોટાભાગના માણસો માનતા હોય છે કે, ફકત રાસાયણિક જંતુનાશક દવાથી જ જીવાતોનું ઝડપી અને સફળ

ોના નિયંત્રણ માટે વપરાતા કીટનાશકો અને તેના લક્ષણો આધારિત વર્ગીકરણ

આધુનિક ખેતીમાં વધુ ઉપજ મેળવવા માટે પાક સંરક્ષણ એક અનિવાર્ય અંગ ગણાય છે. તે માટે વપરાતા કીટનાશકો અંગેની

જીવાત : આધારિત કીટનાશક

" loading="lazy" data-lazy-src="https://krushivigyan.com/wp-content/uploads/Krushi-Vigyan-August-2020-2-14_result.jpg?is-pending-load=1" />

: આધારિત કીટનાશક

કથીરી

" loading="lazy" data-lazy-src="https://4.bp.blogspot.com/-kp6d_DDFYGE/Xms60LBudLI/AAAAAAABJNE/odCYMZarmy4ueZuUtCYOvyt7UugmTZaEQCK4BGAYYCw/s1600/24.jpg?is-pending-load=1" />

: ીમાં આવી નવી - વ્હાઈટફ્લાય

ગુજરાતમાં પ્રથમ વખત ૨૦૧૯ માં જુનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકામાં નોંધાયેલ છે તેમજ આ જીવાત મુળભુત રીતે ઉતર અમેરિકાના

કૃમિ સામે રક્ષણ આપતી એક આધુનિક કૃમિનાશક

" loading="lazy" data-lazy-src="https://4.bp.blogspot.com/-NeQ2Gq_dzHA/XlpG7VKqIlI/AAAAAAABIis/AXF4xf9FetAhdDPg_Y4njYu1YRP88CJdwCK4BGAYYCw/s1600/2020%2B1%2Binner_page-19.jpg?is-pending-load=1" />

નિમિટ્ઝ સામે રક્ષણ આપતી એક આધુનિક કૃમિનાશક

નિમિટ્ઝ કૃમિ સામે રક્ષણ આપતી એક આધુનિક કૃમિનાશક  #farmtechnology #nimitz

બાયર લાભસૂત્ર : ના પાકમાં

" loading="lazy" data-lazy-src="https://3.bp.blogspot.com/-R07ns-Mj6_I/XlpFldGpghI/AAAAAAABIiU/sVA6R_EgaJkVT9E9padMKoiJ2TSOKgItwCK4BGAYYCw/s1600/2020%2B1%2Binner_page-16.jpg?is-pending-load=1" />

લાભસૂત્ર : ના પાકમાં

ડુંગળીના પાકમાં થ્રીપ્સ  #bayerlabhsutra #onion #thrips #agriculture

સ્પીનોસાડવધુ વાંચવા માટે આપેલ ઈમેજ જુઓ અથવા કૃષિ વિજ્ઞાન લવાજમ ભરો વાર્ષિક લવાજમ ફક્ત રુ. ૨૫૦/- અથવા અમારું

મોલો

" loading="lazy" data-lazy-src="https://2.bp.blogspot.com/-ye2JAdTlDF8/Xms4Gx-tKKI/AAAAAAABJMc/DVwJle3zOlgf3x24w0Y8m1DCQH862CI2QCK4BGAYYCw/s1600/002%2B%252822%2529.jpg?is-pending-load=1" />

ઈયળ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://3.bp.blogspot.com/-SHNB_jswlLE/Xmtbj18GzxI/AAAAAAABJO4/5p_qu63Iwrgdmvy7RQy2_1W-XfoWYNzNgCK4BGAYYCw/s1600/002%2B%252827%2529.jpg?is-pending-load=1" />

ગુલાબ નિયંત્રણ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/--S3XdBramHI/XRc-F9MiHMI/AAAAAAAA6Jk/CHsSVWZyYicETWKi_u_COmDtU-xuS2djACLcBGAs/s1600/32%2BMAY%2B2019%2BCOLOR-14.jpg?is-pending-load=1" />

નિયંત્રણ

ગુલાબી ઈયળ નું આવેદનપત્ર

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-5XuxaKEHXBI/W1wDYxZH19I/AAAAAAAAqcA/h6cokfSYnvAZVjRt_yCDBHaPxRVLmh2twCLcBGAs/s640/12%2Bgulabi%2Bavedan%2Bpatra.jpg?is-pending-load=1" />

નું આવેદનપત્ર

કપાસ ઉગાડતા ખેડૂતોને ગુલાબી ઈયળનું ખુલ્લુ આવેદન પત્ર  ગુલાબી ઈયળના અટહાસ્ય સાથે કપાસ ઉગાડતા ખેડૂતોને ખુલ્લી ચેતવણી અમે

શાકભાજી પાકોમાં

" loading="lazy" data-lazy-src="https://2.bp.blogspot.com/-IL9DYJRa2Hc/Wfhv07Pq91I/AAAAAAAAl2E/Ds6Yg1h6OpoRtvGpCn62jAt4kuwvGCuQgCLcBGAs/s1600/16.jpg?is-pending-load=1" />

પાકોમાં

શાકભાજી પાકોમાં સંકલિત જીવાત વ્યવસ્થાપન વધુ વાંચવા માટે બાજુમાં આપેલ ઈમેજ જુઓ અથવા કૃષિ વિજ્ઞાન લવાજમ ભરો વાર્ષિક

જીવાતને બળથી નહિ કળથી ઘટાડી શકાય

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/04W7iXc98RVwEAhRQvpwt9EtbDAw65k02bZe_V8hSyh3hezTDxnZUMCaevUD0Npo7isMmxRG8zssP09NmOmpok1I787bHjLnESwK3cVUDsY7Z6SLf9ENCfXkZq5zS1XsMvB-0Qe9_aZmiHUZ5AQSEONkdoWgeLL6zseTNj03Isb6Qo6AFaGtdQ26lKMZVKAiwMarUzqwQ6j5ac08y1MIXlueR2I8rcx8nHIkQJUuwuJpqDltWoWrSPXVae-rIZwuUO7ZTLuPL5GCf88FC8psj6hub8f1DfOw9BDs0lIc0jcULKKPXT7_twk-oCOw0PZsVLpdXa3xqooej14WmRUxra-J2BNLLB2FUjUXQW-IqwX0k_sf8L8ZpEbPgAcg-EzRavG1s9wUVX3tPLAkLIEZXGu8I8JTZwO10ZHVhV4ihll0EYltvrURLCeFzPogKuQwJ420P8WmL9NCnv0jnXtKY6aqxpo4ff3nanIGF1pJ_BbLhPz8Ad4tyhMu2aEy3urpUiPd8iJeoKYVE3Jvq4sXWLPid2SAjORA8MTdhQ72OtQy8c5pi5mXM3U6P1_VbKvnS0jxZxm3Fh-MeFVTdSEyZeGfYsfRzKcPJl1Py1xXxwdOsczDHImNvyQZlWucXCeTH01x3gXoGQH2L_9eYWY2awKNPryDP6jio9bn2TpNqMIvAyzBnomwesR84uykSw=w684-h927-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

કેટલીક ને બળથી નહિ કળથી ઘટાડી શકાય

જીવાત નિયંત્રણ : સંગ્રહેલ ની જીવાતો અને તેનું નિયંત્રણ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/9wGgssy211z8SmE4myhDXQ8r-cFzUJXLhLLl6wEKVzCLCRKOYQ65qSayUhW-TzHo4JWnMorP7ikQyTEy_LevYnltfmX2ncuYPSPLqunLuaP-WqD26fcPZEJSDB8ZZNNtTFumNkHcsEi66W_izj2vsjDwmd2bqTrtxzHWPp6cUJWw_BOJemgOyJ_w4__NQO3B6rji2HXQvoVoE0Jh9-7xOourp13rw_W8e8bQdnmEoc38cthL6Ufo63WlPgem9RiM2B9b5ByZCxa7bYaZEdQk0lUqPrjSq3WmMtBBdpvQAO_muhdcRxMJ4N9ykn5e9UUaWpr8QdaIlnRZc0IBeXM5KwAnpDP25DEGSnYj3JhBzsgBKrvzbnaIWO03b66BrxkcXgW_OLSfyb2da-R6Y8lxcB2DClWG9wSQU5zi1JP696fIHN6O_V-BDPeYCaHRiagtMZYo6AHC0Q3dd2-uFtLmYpzUz4H1ow5VPgjjeUOJ8g8hDG17Jfl2AwEWkPpA1VzRKBDUzOn9BQ6zzpZL4UbmqhksV4Hs7Lx322NqLZyMGYuYauWM1X9zGDts80zFY8baqmQt9hckBUo4nmKJp3PJiNvRX39D8hC7Cxtnie3JKUIiG48sw4O9XqkmhACrvXQlQdNA4GD2ImgcssOwGOQxUFMW89E2_ZHo-cfwJ7zI3dojGJ4LVjZueSYnHtczOw=w656-h889-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નિયંત્રણ : સંગ્રહેલ ની જીવાતો અને તેનું નિયંત્રણ

જીવાત નિયંત્રણમાં વિષ-પ્રલોભીકાનો ઉપયોગ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3dPfICQeGwr_gWzc6uuzmWatA6liy4YXeC-aMd64XwPwC6lY0IPw9RcyqcHVCKh9BNOWI5KPYwtMP4pLwyYKjxiEbYHkJZEcQhXEMDSFjTfdESJU50sfrkeGVtSAw177idvbHCuDQm411FzUc6lV7R7Hw=w686-h927-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નિયંત્રણમાં વિષ-પ્રલોભીકાનો ઉપયોગ

થ્રીપ્સ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-f5YIaTUU5R4/WivV3hlIuXI/AAAAAAAAn8Y/SAB3YOW0nEUJR81MjVzZqoy-AVHbyN9egCLcBGAs/s1600/20.jpg?is-pending-load=1" />

  વધુ વાંચવા માટે આપેલ ઈમેજ જુઓ અથવા કૃષિ વિજ્ઞાન લવાજમ ભરો વાર્ષિક લવાજમ ફક્ત રુ. ૨૫૦/- અથવા

તડતડીયા – જેસિડ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-B_cxyHtgbms/WivR4Dd6oFI/AAAAAAAAn7w/-QrqfYDoa9IIiciUMwFRoI-nIo7YXXkRACLcBGAs/s1600/18.jpg?is-pending-load=1" />

– જેસિડ

વધુ વાંચવા માટે આપેલ ઈમેજ જુઓ અથવા કૃષિ વિજ્ઞાન લવાજમ ભરો વાર્ષિક લવાજમ ફક્ત રુ. ૨૫૦/- અથવા અમારું

મોલો

" loading="lazy" data-lazy-src="https://4.bp.blogspot.com/-gf7TeZMvVZY/WivEIS-xAjI/AAAAAAAAn6s/uyj5NoaqlVgGjt69mjw6gen6relEnf-RACLcBGAs/s1600/16.jpg?is-pending-load=1" />

  વધુ વાંચવા માટે આપેલ ઈમેજ જુઓ અથવા કૃષિ વિજ્ઞાન લવાજમ ભરો વાર્ષિક લવાજમ ફક્ત રુ. ૨૫૦/- અથવા