તમે insect_Julyની શ્રેણીમાં છો

મગીના પાકમાં આવતા કાતરા

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLXnQcml0Mgn5fIgo16BSajD09cfY3FwMkJN1Hb4ut0bkeDwF_bwTHVStSRlFQChB4oM68X5oiYIx7YkuWpPHlWcRS_ordI_-ZZ36Y53RuzuoY8PW_zD1V3i1Dzj2XjGtw4b2JG2QOq5TexmFsc05AEs8Q=w800-h445-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ીના પાકમાં આવતા કાતરા

હેકટર દીઠ એક પ્રકાશ પિંજરનો ઉપયોગ કરી ફૂદીઓને આકર્ષી નાશ કરવો.  લીંબોળીની મીંજનો ભૂકો અથવા લીમડાના પાન ૫૦૦

લીંબુનું પાનકોરીયું

" loading="lazy" data-lazy-src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK6Mvan_tFrXkaLABDrXIj76d8c5wvRFMwoDsfV-DmziByakAPXrLUwmBQBuAGW_WLuoZdXv3TtCt7ylg7F4uhXCbE5RRwzCiiO743J9LOtPIjDBpVRqIelspxktXnfJY0Dqw0l5BDPsjo60sscH8w7gIKLLxK1bZv5OvtJLM60tIv5Yd5ZkCtt1v0/s320/image18.jpg?is-pending-load=1" />

નું પાનકોરીયું

લીંબુમાં નવી ફૂટ નીકળતી હોય ત્યારે છટણી કરવી નહીં. છટણી ફક્ત શિયાળામાં જ કરવી.  વારંવાર નાઈટ્રોજનયુકત ખાતરો આપવા

ડૂંખ વેધક

શેરડીના ખેતરમાં પ્રકાશપિંજર તથા ફેરોમોન ટ્રેપ ગોઠવીને જીવાતની મોજણી કરવી. એક ટ્રાઈકોકાર્ડના આઠ ભાગ કરી દરેકને ૧૫ બાય

(ધરૂ)નો જીવાણુથી થતો પાનનો સૂકારો/પાનનો ઝાળ

 ખેતરના શેઢાપાળા નીંદણ મુકત અને સાફ રાખવા. પાકમાં ભલામણ કરેલ જથ્થા મુજબ જ નાઈટ્રોજન યુકત ખાતરો ત્રણ કે

મરચીના ચુસીયા

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLXlFiGzi32FWLSx4mRhTbabgzA38HeuFV4fRxhYNM0QB454ofknX3_u93wP6OHGo54ePG_AXblzxMWnQG1Ov1sanUoIc3czkKFnwQygSf4xw_-qyn4qDIVdFVw31hmpzCp85o_cfHRZioPsdD4nPpTw2Q=w800-h445-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ના ચુસીયા

 મરચીની રોપણી કરવાની હોય તે ખેતરમાં ઉનાળામાં ઊંડી ખેડ કરવી.  તંદુરસ્ત ધરૂ ઉછેરવા ધરૂવાડીયાની જમીનમાં ઉનાળામાં સોઈલ સોલારાઈઝેશન

ના ચૂસીયાં

  કપાસના બીયારણને કીટનાશકની માવજત આપેલ હોવાથી લગભગ ૩૦-૩૫ દિવસ સુધી આ જીવાત સામે રક્ષણ મળે છે.  વરસાદ

ની થ્રિપ્સ

 ઉપદ્રવની શરૂઆતમાં લીમડાની લીંબોળીની મીંજનો ભૂકો ૫૦૦ ગ્રામ (૫% અર્ક) અથવા લીંબોળીનું તેલ ૩૦ મીલિ અથવા લીમડા આધારિત

ના તડતડિયાં

 ભીંડા વાવતાં પહેલાં એક કિ.ગ્રા. બીજ દીઠ ૧૦ ગ્રામ ઇમિડાક્લોપ્રીડ ૭૦ ડબલ્યૂએસ અથવા ૯ મીલિ ઇમિડાક્લોપ્રીડ ૬૦૦ એફએસ

ની સાંઠાની માખી

ઇમિડાકલોપ્રીડ ૭૦ ડબલ્યૂએસ ૫ ગ્રામ/કિ.ગ્રા. બીજ પ્રમાણે માવજત આપી વાવેતર કરવું.  બિયારણનો દર ૫ કિ.ગ્રા./હે. પ્રમાણે રાખવો. પારવણી

ચીકુની કળી કોરી ખાનાર

 બેસીલસ થુરીન્જીન્સીસ નામના જીવાણુનો પાઉડર 30 ગ્રામ અથવા બ્યૂવેરીયા બેસીયાના નામની ફૂગનો પાઉડર 60 ગ્રામ 15  લિટર પાણીમાં

ની

 બીજને ઇમિડાક્લોપ્રીડ ૭૦ ડબલ્યૂએસ ૭.૫ ગ્રામ અથવા ઇમિડાક્લોપ્રીડ ૬૦૦ એફએસ 10 મીલિ અથવા થાયામેથોક્ઝામ ૭૦ ડબલ્યૂએસ ૨.૮ ગ્રામ

ની ગાભમારાની ઇયળ

   આ જીવાતનો ઉપદ્રવ ધરૂવાડીયામાંથી જ શરૂ થઇ જતો હોઇ કાર્બોફયૂરાન ૩ ટકા અથવા કારટેપ હાઈડ્રોક્લોરાઈડ ૪ ટકા