તમે પ્રાકૃતિક ખેતીની શ્રેણીમાં છો

ઓર્ગેનિક એટલે શું ?

જેમાં પાક ઉગાડવા અને વૃદ્ધિ માટે વાપરેલા ઇનપુટસની આડ અસરથી  મુક્ત હોય એટલે કે રેસીડયુલ ફ્રી ખેતી કરવી

પ્રયોગ:

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/n14QxryG4WisLEKR9_0gnBBrspeU_0m_6UnbUByDM_NXN0tjXEXYWPO4AsSAYtqw4_3kP5qu4S7w8kEjpXpC5SRqHD7iqXsls0tw_vUJUqn6GTnvt1xLGkYAcjpvu2sTeVvzFM9X7IrfNygum0mybyJuUL7VBFRYNuLTtxEVCySZxLZ4rq4OUFb2SQlsSjIjJr3BRVgx9ZOYH_zkfz_E5VoUNfX-7XiTIml-UGYOHFakWKbvFydoCPcHhRE4sbx1yDDIdXhyjIo6QxpvkYv5Joj_zAkFU0e2a3kqihaxiAKDAlsWKvCKs0tFdrdQ33NDtEwF7nxKaP3KyuepeO3J5dnyP787msC5mE6YeWIH0XYY05wfF3_Frv8SPfxvGze8-nLw0gSEXq28vuXLhOBgWkfMBhfpcZ9SLUqjnFp4VQ7madac0FDK4cIcPqSRc6Lbeq0FdI9WJfZuDK5i7__YSL8fXM8gWwnRiA7HGLu1cEYNrec2aaxM8UHudInHGinNe0RFQEVcQWUhP0S5QTh1f5xtFZXgtndyzaJgQ4kTX-cXhcv869WQZ__S6S5XIX1URq2l7FvHWtV9PLJhKk8cZNDyz71G9FpEyI3PPWSECXttd11u1Bd8Y1y0-pt0kFKdRuMvhqn2VF5c_P14ORT77YgdpWAKOQ9zsbxgjVB9Z1f7j1YO-OrChDeHS9RsFv-hOVlnvGANmfw-6ZNP-Q4pjt4X=w709-h354-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

:

(અમે અમારી વાડીમાં નીચે મુજબના પ્રયોગો હાથ ધર્યા છે. આ પ્રયોગો અજમાવી અમે ખૂબ ફાયદો મેળવ્યો છે.

પ્રયોગ: પશુ ગરમીમાં લાવવા | સાંધાના દુખાવા માટે વનસ્પતિ |

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLVsRRtBf_amfFq3dqn_yX7MnNvsYWEB8gskje6hN_1GRG02bJ-Ubc-XRnnWm0Xamo9jN1t6CgNFXR44inKE8TN0ABtYdk_CJRKD4ajTBtELgX4P4Z0qeMF6Sd05l_LLbrba-cBqeyRgfT2z2_KYw3SIRw=w571-h331-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: પશુ ગરમીમાં લાવવા | સાંધાના દુખાવા માટે વનસ્પતિ |

આજે ઘણા બધા લોકો કહે છે કે, શું કરીએ તો ૧૦૦ વર્ષ સુખાકારી રીતે જીવાય. આ સવાલનો મારી

અળસિયા : અળસિયાનું બનાવવાની રીત અને તેની અગત્યતા

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/V49qdhzOFXVETO07aAPTADsTeHY-eXv_1rjw7-ResMKxijHceh1uD4BUib8s4yR5ZywQsjjeZ4AYE49QchBg4Ne8ax2kWP0TSrLiGESRayecteM2TudQ6roFWx7n2hnb9xKZ7M6htykjnBi64dtri-9meiHU38wwiO18redIiyKFEi0KgLZv_7ixFGX_E8SAnNiTq2E5l1otLmtHJsTayIw-jL-4flSNpzwVBDUVq9aYITLJKLunLEihL-sabQ0z-htm5hk3KTR1IrNUH0yMJ5hrjr6jcLNzyLG-JTADYen_dN_P5juYcPVf8-NlKC1qnn5g9B0PToVyGFQgnxcc8t1_CFLklFGqZ_qSJXp5h-FQdll0Rin2C3yp6wWKpU6Tlj5Xk08Lrhd7D-mIkb1bXR2IR82S5QYIi8HdIXNUuF9FVIJX23yyVmukqRwMxuHEP9_EQ85jbI3nQqPqiueoftK-mCRYswP2BMsA4Lszl4JAQv-ktxNSmQEdZSIinP-_Rd8QT5iiugwIEL-YTlJ1CTEZvi_6J8J32BiBoObyxpRTpBRMvftWcRtokDpN8ZIDxmPbDTjSMwgTpA995-fyxafX9pO1BSlggwYXNVKSfCxqySfREQpxwDVyXjIhFYSbbakhnwmCYZm-VLjrBuI4zUe-IHLXKssBp7SxQcj9LVj4GfcXtjKYWU3PtOJvxgglvjovPykmdhvluQHvmkjoTYO0ZA=w847-h677-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: અળસિયાનું બનાવવાની રીત અને તેની અગત્યતા

પ્રયોગ: મારી બિન ખર્ચાળ ઓ | ચુસીયા માટે ખાટી છાસ | લીમડાની લીંબોળીથી

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3f4kaFNpY_KdwuqOiTsL7Uq9bk9tOoJ-iU6hh73-RvZ4vURmYRHbmK0k2rLHVrBHkj4OfsTFf-426M1F-ievGk6SuvumVxsQzVCxdv4TvUKwFiRqxM7I6EWGWzAm44gUjmhtguIXcDmGigSQbIfFkzzeA=w684-h928-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: મારી બિન ખર્ચાળ ઓ | ચુસીયા માટે ખાટી છાસ | લીમડાની લીંબોળીથી

પ્રયોગ: પશુ ગરમીમાં લાવવા | સાંધાના દુખાવા માટે વનસ્પતિ |

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLVGaI8iYiavEE0-SpLtjzwubswwy5AD-BAVF8yHvZyLHXJSs0J-oHdLkp8Zh5ui0OdQNm31j0XFRc2whRDs6_GyBeLU1WT2Ch7SGhFb15qAy3JXaLQL5axVsodDl8uieVFt70lkDmDALLlDEmeqYDwLTA=w1400-h933-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

: પશુ ગરમીમાં લાવવા | સાંધાના દુખાવા માટે વનસ્પતિ |

અમૃત માટી બનાવવાની રીત અને તેની દેખભાળ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3c-_gUBoOEwBPs5SdwQrfemP85nqNcHQfnnKqRnP1-HcBVDJdf7qvMCW951tt9oa00Tj4lZM0P8ViD1c3FaDtwfRBYkUyWUwI1z9q6a171W8aLS_C8CGq2g2eZPYFpJpLGLE5VwQd9QTt44JQdsDZn37g=w684-h928-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

અમૃતમાટી: બનાવવાની રીત અને તેની દેખભાળ

ખેતી પદ્ધતિ : કચરામાંથી વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી ગલાતીયું બનાવો.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3dL_FERcnNTjBvzKdXwB2Dc0irkXiO0kCfS376omhQEAqi_QL-9EqIJBDt7uckrqYXvi9_nJIOG8LJ07aympP-FuIzY9tJzoL5hOguz_OVlEP4ZK5HtsJXpS1lFioulOLeaRvQhx-XDalRwLXvldIQ6DA=w691-h937-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: કચરામાંથી વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી ગલાતીયું બનાવો.

પ્રયોગ :

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3dOZxooWLNi7TkCXGnGfUAv7hPzBqfbynWrMQPYCf-Xs5LOdN9bHrFJqnD5N_-tOfn4cGLSBYFTk9g8-p_o9gd_pW8Xp-Ww7EltHGk2dhuqZHCKrvqQKmfEPprWGLHYdhMeOAGCA7cAck-53LqpUPy2zw=w691-h937-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

:

પ્રયોગ :

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-cVPtsmgGJZU/XpWrqzPtzBI/AAAAAAABKO4/zxAsOjyDLfkiKn-JTmWdqjwJFzcpohH4wCKgBGAsYHg/s1600/2%2B%252810%2529.jpg?is-pending-load=1" />

:

શાકભાજી જાતે પકવો જાતે ખાવ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://2.bp.blogspot.com/-dlGDbQ_0eMU/XlpDgVf4qEI/AAAAAAABIh8/knxZEwqaTNQLTj-fEA49PUpaHTtovgW5wCK4BGAYYCw/s1600/2020%2B1%2Binner_page-14.jpg?is-pending-load=1" />

ગૃહ લક્ષ્મી : તાજા જાતે પકવો જાતે ખાવ

તાજા શાકભાજી જાતે પકવો જાતે ખાવ  #gruhlakshmi #vegetable #organic

પ્રયોગ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://4.bp.blogspot.com/-n9TKg3G84H0/Xlo-oEqbg_I/AAAAAAABIhM/AIJdQQ_SsDsBiyYEBzWQGzz6praDcYFrwCK4BGAYYCw/s1600/2020%2B1%2Binner_page-10.jpg?is-pending-load=1" />

પ્રયોગ

કંપની ન્યુઝ : પ્લાન્ટબાયોટીક્સ ઉત્તમ બાયોપોષણ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-vYt9GRd6RZU/XimTEhIXCTI/AAAAAAABHkM/yH5y9s_Y8Xwo2pMeCshunNGHj-PWhLD-wCKgBGAsYHg/s1600/2019%2B12%2Binner_page_1-27.jpg?is-pending-load=1" />

: પ્લાન્ટબાયોટીક્સ ઉત્તમ બાયોપોષણ

#plantbiotix #companynews #zytex

પ્રયોગ :

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-MzZoWsa1iUA/XimLaojc1SI/AAAAAAABHig/Pd-vQfYzKEgH7AN4as08-BRcXmr5FlrsQCKgBGAsYHg/s1600/2019%2B12%2Binner_page_1-14.jpg?is-pending-load=1" />

:

પ્રયોગ 

પ્રયોગ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-JLxQ00ow104/XRdPyRavq3I/AAAAAAAA6SE/VPQTsrF-J-sITsjl1XAhaDL3d-EjUuagACKgBGAs/s1600/2%2B%252810%2529.jpg?is-pending-load=1" />

પ્રયોગ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://4.bp.blogspot.com/-yFCP4dqe8SE/W_OiUt47_GI/AAAAAAAAteM/zTd-wmj-4pMfPJ-B95cRCzfv3mO_L2c-wCLcBGAs/s1600/kv-013.jpg?is-pending-load=1" />

પ્રયોગ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://4.bp.blogspot.com/-z5DicGYjDw0/WoKDmMsN3TI/AAAAAAAAouc/tZIP7VOGa4A8BAHSyzjTBbQQgoGmo9zgwCLcBGAs/s1600/15.jpg?is-pending-load=1" />

વધુ વાંચવા માટે આપેલ ઈમેજ જુઓ અથવા કૃષિ વિજ્ઞાન લવાજમ ભરો વાર્ષિક લવાજમ ફક્ત રુ. ૨૫૦/- અથવા અમારું

પ્રયોગ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://3.bp.blogspot.com/-l5f20PZo4mQ/Wfh6y7FwwEI/AAAAAAAAl3w/-F-fbh9EAysOB2BmZAiiQAMquK6dtCGKACLcBGAs/s1600/31.jpg?is-pending-load=1" />

જાતે પકવો જાતે ખાવ

જૈવિક નિયંત્રણમાં ઉપયોગી ફૂગ મિત્રો આપણી ખેતી હવે આપણે આપણા કુટુંબના પોષણને અવગણીને કરી રહ્યા હોઈએ તેવું તમને

પ્રયોગ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-yYgLofa20ws/WehShF90xcI/AAAAAAAAlt4/dmthEQ8iTCc-6ARZ0em9VVXmf_Ur6NjCgCLcBGAs/s1600/31.jpg?is-pending-load=1" />

કાબરી અને લીલી ઇયળને ભગાડે કુવાડીયો, ધતુરો અને સીતાફળ !      આજે પાક સરક્ષણમાં ખેડૂતોના ખેતી ખર્ચ ઘણો

પ્રયોગ : , કો અને માં ચળકાટ લાવે

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/La5cuL14rtshkvKPBP0uuQb42q-8k-5jxkbsOaW0FVgOeXaXSZCP8br3sQkSTzVfVuKdH4ns7x4N6j0UnTqZLr97sLnDgExJkH2EhQSm9JSJpseUJLNPqsSXslTtV6WId9hs3iTkV4lo9NpFyapbb578vjMqo_kA0Z7Y9oriD4MwC4Z5EbWzKHY8ykwySKf-0WeAxhqNv8csY4cWMfsJJpTdP0qdlAyQR4-taFWqEQUYMDxgBOZJldN3r6bR2rWe7AZHI0lgccjvmoawLEgYT1O2lc2wKcBL9g2CSzYamPrwGc5tqjhgc_eP1iiw0NmSwomEvIGpol8q6p4M_M2SVBv0zp_6hy-vs8RMxGt4zApJTIwpLCkCD45gJbdCS6_DeUcdHeF4NPQ8YchOutpuS5sMoLwgADL-GrGo6idd79N82UHttuOZa9SV_Y60VWVHCCKLJi9FzV5QGAtWocJ2Mi0bvwdgWDdHto00Nn2i1gK8_mc1kFOBCj5LoqJWaMwAWSqJd5KrUCR4ryQxme-Ms-noN9TfGxjCoPayeXe9VVRIPfzZV9wVcRm62hOMqAmKdBn8JnCknJTQcV-j9vjtNRYfMZUfHNas7UvoIiTM45OeL_S64VeM83iZpg8wDn1ObzT4sP-cCEfJHqBVMaXkgiENAJBcBmBIwrQWUnWwVbSIjeGkky3HJ-fsBq4F7g=w684-h927-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: , જ અને માં ચળકાટ લાવે

પાક સંરક્ષણ લેખમાળા -૪૮ : અંગે મનોમંથન જરૂરી છે.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/OfN7aYfArJaoQdioMHYq9xTVzrw6r735cNwXVT2HSosamGjEv2wFD0GXhPJCrtjEuH5SvygscVtYuOH1CP5skZ7pE1jMD1aphOgh2JXDlVvj3shNyzFoQnl2pkXSmwMPljJnJA3W9Ccevv9k1QmryUw-FVP6QZIkKN64S4fqVMhirnUlZy_oOn5r7T9WGkB20FRpyhxMjYNKjvp3r3c7jlU43-wwF285GCCIksB0mWWFecLg_keCrzNgMGhn2N5joJAB_mThJJIyIHHlGxwdmqZeBepZPo_vUk27ylvXElJwhP9h833sCJa5N0UqK2OQ2jOKwqUEwYtqzhGpEowq2AsGxlDI0kk4el_J1AZyWR1-1wTQLn9pk1KIvyxWfY0dfvCcL3mpmobDmRIE6xFZxs0pxPtmk2hSTGxgLlPv8KPa1Bxb3zYZ4AVdBSuN0eSiQDtPz12W2NNIJV0F-ZidW3jWWUsm78dKrwO4ev_vRHULc2ALto_uFj4yFA5daB4UGrsHfuI5unfC31soc2SsMUrfehK5g0A60fs9jeuK_SlDwvHiETezRk1ZoqkPLw6WCJVXNdFnsgFEW7zHbAzdzj6_81s6VN0VNBERjojXLT6u_hEMaA50W6FkxglAtdvKK9syFdVddTgF4qpBbC5CNnY4kPtt89l9uoaShzcHHk1F6mVcF2_alCnR2XRjKQ=w656-h889-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

-૪૮ : અંગે મનોમંથન જરૂરી છે.