તમે કપાસ બીજ પસંદગી વિશેષાંકની શ્રેણીમાં છો

અંકુર સીડ્સનો ના ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLVjbkaIpd_bZ028dlRP3wIi_WRgQiXhN9JfRZNFGAmjGKcWQAk_06bj4sAwRTX2W2Y4h4khz5qEmuWScRCb9R2kKfyRWgIsF4dyjubVXfSUPN_LbWX-VeIBvEHtShXMA2t8vSUoo6PCc4Br2cqooMr8dQ=w1050-h568-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો ના ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો.

કર્તવ્ય સીડ્સનો ના ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3dg-E3XBIVd0tjg5OphfdVCQAf9plTY_zgY-jfqnNOtg1pOE6djbHQecGHj9_TJEgUv8SrFxglvfAP9sWhSF587cwud8XnoCBY9GwOYKSNYbk6demnJ1kOXhlaImzLYsZCkTr_XDW7uhty1FspYQkIVnw=w1400-h813-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો ના ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો.

કપાસના ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3clnMpRbXJqcizUXxO3iL3sXZlzOqbjW0BICn7I5QdZR0yUwA_BtI2w4170Xmckk8ofdZG5oau8uQd57CWqr7iQpQoDW4MJgd7xIwH1Q09pdSvVOTSwaPtT6ydvdkPvmAp8bYrgA1dtvc6tH_iRlefV4w=w1400-h794-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

વિક્રમ સીડ્સનો ના ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો.

બીજની પસંદગીમાં સંપૂર્ણ સમાધાન એટલે રાશી…

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3e7WMrrMVQg5yRJiYGxAv-4TwtLcvCDpncakSHaMYk485dieZ9vhRrDFHb3KxWLoMiQI1o64S3hd2vYjY_qi-ComA37FUsUfsajf93YfEGWBNqJ6vUh58KzVpgw9lZa8x-u7rpHisoBjP3mgjRgdJFZTQ=w1400-h734-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ની પસંદગીમાં સંપૂર્ણ સમાધાન એટલે રાશી…

માર્કીવ સીડ્સનો ના ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3ch89AyBXdEqanQkTJJueWBmFqfFE_WKFpqJ0uw9UK4RxTXigZw4E0ZrKKjyjqZopjra3pP0dZru1bDCdw39ORUFrNRrF_cCZDZfttEE-W65NI7lJ-154lmX8Qa4rXIaXwb8x0xlBBKu4H11u-lFYgZnA=w640-h373-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો ના ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો.

કાવેરી સીડ્સનો ના ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3d41iYs8vBVSW8vkHEwhcpjzzWb5erquJsAnAZnSX7lRl3msmrcQ7PIxiimv4q_KiP1D5R7mAgBYy-hayIbXovpF-KmIXOpGDUgVuq9b36LT7v0WmxpxHiLqnw43HcZmJ_pqz3Bvkox2BulweEsb0r0Fg=w640-h356-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો ના ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો.

અંકુર સીડ્સનો ના ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3d-teaCag6bs9G8G0tJJYoCc8GA1LlPpvwJ7g6AbToKWMoZekiyrteFyRUcoIVGeZIxnNTAx6LJrRMTVCfjPXpe3TS0I8qjwbgx10FJBn2FZbV7MWuO8w_hMK1UHLqNgjfXnAVCn_Cx0V-5e28_9niEvg=w640-h374-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો ના ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો.

કર્તવ્ય સીડ્સનો ના ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3dtNYjM-dpvIqtsBey2mMLenRHc5xpBOlRXnQj70u0BCzgLMCfMw1x4WCouHCZHsjvEz6KWKy7O3NC6ry2byPfoB3Z51IjCK4jlPRr973ufSxq3F8WsKlqM7VKVMCb71LWvag_9cI3LZp_-CySWwbeqYA=w640-h359-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો ના ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો.

સાગા સીડ્સનો ના ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3f2xHp7T18ZKM4Od3qsa0CP7DtDB9QJOOD0cWXb82n8WMjUq-wkYhTE9Z6wneQ8xEy6BDfNuo-RY6JfQKaO8bCrEIFwbav231d8aWV2k_-lV44IKY0jZNMALlYgEOglnDDOopqmq7ChX7WF4O7d6bUXMA=w640-h400-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો ના ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો.

કપાસના ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3esabCqhPwe2iktIonpPOuxqueUN6WRRtb7gCSOL4yQpLvV8Tqv52UKQG6fZtkAOiwZqp9mvkhRtiWV70fzoh-Fcff_DCRyD4x4eUyC6MfGUO9tVcii4hLMeWpu6kAkXXd0lczFgKnUmxmAvPp05b47LQ=w640-h446-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

વિક્રમ સીડ્સનો ના ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો.

કપાસના ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3eoBo6wHJ8q_uR5X7lln7rkF3iseQPFj7sJVffod_MM0j5T4vf_2imSCskYEGVaSuuXQy6XO-Y1n1HjqoM0QExKurZ0Tmr6DitXklKNcIhChq4ANLVk8GsWCws5JGl2cTB8YLvimePfViIeXTrm_foDHA=s903-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નિધિ સીડ્સનો ના ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો.

કપાસના ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3cvCh3SsJrBeNUiEqxWmBDChxR5ZXaCpQE-AcSYI7oBsNDaYJnucqtmrO0bFw8wkutKHO-DmRDoNeK9FffJZn0QkY42ofbqEmbBnsbxSxRjHX8f8DgeWmAXC0QGoGW-cW9gwUTh5aP7iFbeUvdjhvH0fg=s903-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

એગ્રીટોપ કંપનીનો ના ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો.

કપાસના ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3eiDXgszu3Q2t4LQDo_PwL344FykJiXjVTXsu2Mg28nUUN8XLMzVVrvlrG94py-M6vzAOhgSRg9cf1fODBhMJ2GsamGoG3thlQTAN6tFhhrYEAYsixeo3J0sAb86sp_4zKvlmW0jwM5b_L2dBlxgl11Ow=s903-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નુઝીવીડું કંપનીનો ના ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો.

રાસી સીડ્સનો ના ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3egEdiqywLpgEz8zk6t0F7o4HLV4bBDSAa_pZ8WG9sR-TSuE805MNgmk6_3N4fprOulhXY-2mgCFPoDqA4zZhRgkoKqN47Iq8KLVTG3sNWe9s-C3JoBFn34oGE2AXNJBfhJ0dOKjvITICpyuGgOwO8TXA=w1050-h640-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો ના ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો.

અજીત સીડ્સનો ના ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3d9msUe-9sC6UK2ndCnYGkEydTvT9bol_kNmhOz5IBnBNM1er43_TBXixxTYGqdKzwna7GAA7ZV7OqEMz9G7o4DHoj4Atldwsye9LC46eufQWTlzCfnYW1t66QwyvQch-AdNx5r5Tx8qDZbXVhSQkoSGg=s903-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો ના ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો.

સીન્ટીલાં સીડ્સ – ની ખેતીમાં કમાવા માટે પસંદગીનું મહત્વ જાણવા ફોન કરો

સીન્ટીલા સીડ્સ કંપનીના પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરવા અહી ક્લિક કરો. –

સાગા સીડ્સ – ની ખેતી માં નવું શું કરવું તે વિષે વાત કરવા પીળી પટ્ટી ઉપર ક્લિક કરો અથવા જાત વિષે ખેડૂતના અનુભવો જાણવા ખેડૂતોને ફોન કરો..

સાગા સીડ્સ કંપનીના પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરવા અહી ક્લિક કરો.

કપાસના અનુભવો જાણવા સીધી વાત કરવા પીળી પટ્ટી ઉપર ક્લિક કરો

" loading="lazy" data-lazy-src="https://3.bp.blogspot.com/-ZH9_fL3FKAA/XsT7xM3kklI/AAAAAAABMv0/m6FbWT6ds7wMduv2DUHCshrUvJ9nNmQnACK4BGAYYCw/w295-h400/MAY%2B2020%2BBITMAP-17.jpg?is-pending-load=1" />

વિક્રમ સીડ્સ – ના અનુભવો જાણવા સીધી વાત કરવા પીળી પટ્ટી ઉપર ક્લિક કરો

વિક્રમ કંપનીના પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરવા અહી ક્લિક કરો.

ડોક્ટર સીડ્સ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://3.bp.blogspot.com/-1s8w2Dr7cAk/XsT0Jkjmo8I/AAAAAAABMvA/LuKtUl85iRkqxqwnCoyRUt18ceZWAnPNQCK4BGAYYCw/s1600/MAY%2B2020%2BBITMAP-13.jpg?is-pending-load=1" />

ડોક્ટર સીડ્સના પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરવા અહી ક્લિક કરો.

અજીત સીડ્સ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-TqnEDZP7YEs/XsTlIRVlCrI/AAAAAAABMuE/zJDgJ6bi-2Y4QkKzfqQJmzackarFjFCzACK4BGAYYCw/s640/MAY%2B2020%2BBITMAP-11.jpg?is-pending-load=1" />

અજીત કંપનીના પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરવા અહી ક્લિક કરો.  

રાસી સીડ્સ પ્રા. લી.- નવી જાત મેજિકના અનુભવો અને ખેડૂતના અભિપ્રાય જાણો.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://4.bp.blogspot.com/-rrbfIlCOqTg/XsTdMAsBK6I/AAAAAAABMtM/xw1R6_kTsbo6iyWTPiWamablqmqA2iWoQCK4BGAYYCw/s1600/MAY%2B2020%2BBITMAP-7.jpg?is-pending-load=1" />

પ્રા. લી.- નવી જાત મેજિકના અનુભવો અને ખેડૂતના અભિપ્રાય જાણો.

રાસી કંપનીના પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરવા અહી ક્લિક કરો.

મહિકો ના અનુભવો જાણવા ખેડૂતોને ફોન કરો અથવા કંપની પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરો.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://2.bp.blogspot.com/-uS01qJ_2e4o/XqxI_ipJ_7I/AAAAAAABLUs/M97NUMmwXH0hYnY97VZl0GSUtiEkPIKNwCK4BGAYYCw/s1600/044%2Bmahyco%2Bpage-1.jpg?is-pending-load=1" />

ના અનુભવો જાણવા ખેડૂતોને ફોન કરો અથવા કંપની પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરો.

મહિકો કંપનીના પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરવા અહી ક્લિક કરો.

સાગા સીડ્સ ના અનુભવો જાણવા ખેડૂતોને ફોન કરો અથવા કંપની પ્રતિનિધિ સાથે સીધી વાત કરો.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://2.bp.blogspot.com/-1KvmU4JkzSw/XqxINI-PaBI/AAAAAAABLUc/Y7KlkORPmLUIdwd5I2avVv6t3F6Kp_05QCK4BGAYYCw/s1600/043%2BSAGA%2BADVT-1.jpg?is-pending-load=1" />

ના અનુભવો જાણવા ખેડૂતોને ફોન કરો અથવા કંપની પ્રતિનિધિ સાથે સીધી વાત કરો.

સાગા સીડ્સ કંપનીના પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરવા અહી ક્લિક કરો. #Agribusiness, #TheProgressiveFarmer, #Agronomy, #Seedcompany, #Ruralarea, #Farmer, #Vegetablefarming, #Dripirrigation,

કપાસના ખેડૂતોના અનુભવ જાણવા ખેડૂતોને ફોન કરો અથવા કંપની પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરો.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-LwZchfOIlx8/XqxEqxxjJ3I/AAAAAAABLTQ/9AqwfsyaHHAa5rJvxJQJHoC8TAZ7YtNUQCK4BGAYYCw/s1600/038%2BNIZUVEEDU-1.jpg?is-pending-load=1" />

નીઝુવીડુંની ના ખેડૂતોના અનુભવ જાણવા ખેડૂતોને ફોન કરો અથવા કંપની પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરો.

નીઝુવીડું કંપનીના પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરવા અહી ક્લિક કરો. #Agribusiness, #TheProgressiveFarmer, #Agronomy, #Seedcompany, #Ruralarea, #Farmer, #Vegetablefarming, #Dripirrigation, #Pesticide,

કપાસના ખેડૂતોના અનુભવો જાણવા સીધો ખેડૂતોને ફોન કરો અથવા પીળા રંગના બોક્ષ ઉપર ક્લિક કરો અને કંપનીના પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરો.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-d6MZ1X3HHOA/Xqw7ok1QMEI/AAAAAAABLSE/Bpeei-z5MXAE8Pb2Lh5AULdB9MCIJQdiQCK4BGAYYCw/s1600/033%2BVIKRAM%2BADVT-1.jpg?is-pending-load=1" />

વિક્રમ ના ખેડૂતોના અનુભવો જાણવા સીધો ખેડૂતોને ફોન કરો અથવા પીળા રંગના બોક્ષ ઉપર ક્લિક કરો અને કંપનીના પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરો.

વિક્રમ કંપનીના પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરવા અહી ક્લિક કરો.

ડોક્ટર સીડ્સ 2020

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-SaRA2GzZj4Q/XqsJXhO16HI/AAAAAAABLQE/zk4dfMxMY_oP5SGu_sS17dTQLQuz8QhEwCK4BGAYYCw/s1600/029%2BDOCTOR%2BAD-1.jpg?is-pending-load=1" />

2020

ડોક્ટર સીડ્સ કંપનીના પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરવા અહી ક્લિક કરો.

કપાસ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://4.bp.blogspot.com/-1v030jIJ2MM/XlpPKa6WezI/AAAAAAABIjo/nZdjrmoq76Ql0Rb3C3GiivjWgRXokJw4QCK4BGAYYCw/s1600/2020%2B1%2Binner_page-27.jpg?is-pending-load=1" />

અજીત

અજીત કપાસ એટલે વહેલી વીણી #cotton #ajeetseeds

રાસી સીડ્સ-

" loading="lazy" data-lazy-src="https://2.bp.blogspot.com/-hYZjdgfIBQc/XlpECJX5jfI/AAAAAAABIiI/XWyDEUOLAi8AKJBEGfPKb8iIA9Ni8ZOIwCK4BGAYYCw/s1600/2020%2B1%2Binner_page-15.jpg?is-pending-load=1" />

-

રાસી મનની વાત : HDPS પદ્ધતિ દ્વારા મેક્સ કપાસનું વધુ ઉત્પાદન  #mannivat #rasiseeds #cotton # agriculture

અજીત સીડ્સ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-U20dY75VE1A/XimN3Sm1j2I/AAAAAAABHi8/iyU-GNbeDC4FnPavOKgRyYWT78eLEKYaACKgBGAsYHg/s1600/2020%2B1%2Binner_page-27.jpg?is-pending-load=1" />

અજીત કપાસ એટલે વહેલી વીણી

બીજ પસંદગી વિશેષાંક ભાગ – ૧ : મહારાષ્ટ્ર હા. સીડ્સ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-TuaGs2nX0MQ/XNz5CpXmNyI/AAAAAAAA36I/sSEeAuKWNJ8USaukUIyPg2_gtzg4_Y_7ACLcBGAs/s1600/krushi%2Bvigyan%2BApril%2B2019%2B%2B%252829%2529.jpg?is-pending-load=1" />

પસંદગી વિશેષાંક ભાગ – ૧ : મહારાષ્ટ્ર હા. સીડ્સ

બીજ પસંદગી વિશેષાંક ભાગ – ૧ : વિક્રમ સીડ્સ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://2.bp.blogspot.com/-3YtoOavyn1E/XNz3wZER1EI/AAAAAAAA35Q/j1Jt5OVUzvkLOte-tcn1Gmd4mzrkZmIoQCLcBGAs/s1600/krushi%2Bvigyan%2BApril%2B2019%2B%2B%252825%2529.jpg?is-pending-load=1" />

પસંદગી વિશેષાંક ભાગ – ૧ : વિક્રમ સીડ્સ

બીજ પસંદગી વિશેષાંક ભાગ – ૧ :

" loading="lazy" data-lazy-src="https://2.bp.blogspot.com/-o2mEOke7VJc/XNz2wgrE1II/AAAAAAAA340/AdLw8sfzBjsVwinxxKBwX5FM31ef56xBwCLcBGAs/s1600/krushi%2Bvigyan%2BApril%2B2019%2B%2B%252824%2529.jpg?is-pending-load=1" />

પસંદગી વિશેષાંક ભાગ – ૧ :