કૃષિ વિજ્ઞાન લવાજમ કેવી રીતે ભરવું ?

કૃષિ વિજ્ઞાન લવાજમ 

બેંક દ્વારા ભરવા બેંકની વિગત મેળવવા માટે અહી ક્લિક કરો. 

 

નીચે પ્રમાણે પેમેન્ટ કરો અને પેમેન્ટનો સ્ક્રીનસોટ અમને 9825229966 ઉપર વોટ્સઅપ કરો. 

Skip to content