તમે એગ્રીટોપ પ્રા.લી.ની શ્રેણીમાં છો

ટોપ એગ્રીટોપ

એગ્રીટોપ – ૭૭૭ સત્રીભાઈ કનુભાઈ જોશી ગામ : પીઠડ, તા. જોડિયા જી. જામનગર મો. ૮૧૨૮૭ ૪૭૭૧૭ મેં આ વર્ષે એગ્રીટોપ – ૭૭૭ જાતનું વાવેતર કરેલ

વધુ વાંચો>>>>

કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ : એગ્રીટોપ એટલે ટોપ કપાસ

કૃષિ વિજ્ઞાન માસિકના નવેમ્બર-૨૦૨૨ અંકમાં ગુજરાતના કપાસ ઉગાડનાર પ્રગતિશીલ ખેડૂતોના કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ રજુ થયા છે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં ખેડૂતો વાંચીને બીજા ખેડૂતો સાથે અને

વધુ વાંચો>>>>
Skip to content