ખેતીની માહિતીનો ખજાનો વાંચવા બાજુમાં ક્લિક કરો.

તમે કપાસની શ્રેણીમાં છો

ખેતીમાં કંઈક નવું કરવું કે જુનું જાળવી રાખવું ?

 ખેતીમાં બળદનું સ્થાન નાનાં ટ્રેકટરો લઈ રહ્યાં છે. રા.ખાતરોનો વપરાશ ખૂબ પણ હમણાંથી તેનાં ભાવો ખૂબ વધ્યા હોઈ, ખેડૂતો ખેતીની પેદાશોને સળગાવી દેવાને બદલે તેને

વધુ વાંચો>>>>

કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ : નંદુ નો સંદેશ કાકાજી વાવજો.

કૃષિ વિજ્ઞાન માસિકના નવેમ્બર-૨૦૨૨ અંકમાં ગુજરાતના કપાસ ઉગાડનાર પ્રગતિશીલ ખેડૂતોના કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ રજુ થયા છે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં ખેડૂતો વાંચીને બીજા ખેડૂતો સાથે અને

વધુ વાંચો>>>>

કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ : વહેલી અને ઝડપી પાકતી જાત એટલે વન્ડરકોટ

કૃષિ વિજ્ઞાન માસિકના નવેમ્બર-૨૦૨૨ અંકમાં ગુજરાતના કપાસ ઉગાડનાર પ્રગતિશીલ ખેડૂતોના કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ રજુ થયા છે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં ખેડૂતો વાંચીને બીજા ખેડૂતો સાથે અને

વધુ વાંચો>>>>

કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ : મોક્ષા અને કોટબેંક ખેડૂતોની પસંદ

કૃષિ વિજ્ઞાન માસિકના નવેમ્બર-૨૦૨૨ અંકમાં ગુજરાતના કપાસ ઉગાડનાર પ્રગતિશીલ ખેડૂતોના કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ રજુ થયા છે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં ખેડૂતો વાંચીને બીજા ખેડૂતો સાથે અને

વધુ વાંચો>>>>

ખેતીની સમજવી પડશે

આપણે આપણી નજર ખોટ્ટી ભાવ ઉપર ટકાવી છે ખરેખર આપણે આપણી ખેતીમાં એકમ વિસ્તાર દીઠ ઉત્પાદન વધારવાની જરૂર છે .ગયા વર્ષ કરતા આપણે એકમ વિસ્તાર

વધુ વાંચો>>>>

કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ : એગ્રીટોપ એટલે ટોપ કપાસ

કૃષિ વિજ્ઞાન માસિકના નવેમ્બર-૨૦૨૨ અંકમાં ગુજરાતના કપાસ ઉગાડનાર પ્રગતિશીલ ખેડૂતોના કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ રજુ થયા છે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં ખેડૂતો વાંચીને બીજા ખેડૂતો સાથે અને

વધુ વાંચો>>>>

અમેરિકામાં મંદી આવી રહી છે તે ભારતમાં પણ આવશે ?

આ ટેક્નોલોજીનો જમાનો આવ્યો છે . જેમ આપણા માટે મોબાઈલ લાભની વાત છે તેમ કપાસના દલાલો અને બકાલા ના વેપારીને પણ દેશ દેશાવરના સમાચારો મેળવીને

વધુ વાંચો>>>>

કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ : વહેલી અને સચોટ ઉત્પાદન એટલે અનેરી

કૃષિ વિજ્ઞાન માસિકના નવેમ્બર-૨૦૨૨ અંકમાં ગુજરાતના કપાસ ઉગાડનાર પ્રગતિશીલ ખેડૂતોના કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ રજુ થયા છે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં ખેડૂતો વાંચીને બીજા ખેડૂતો સાથે અને

વધુ વાંચો>>>>

કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ : નો સિતારો ગેલેક્સી

કૃષિ વિજ્ઞાન માસિકના નવેમ્બર-૨૦૨૨ અંકમાં ગુજરાતના કપાસ ઉગાડનાર પ્રગતિશીલ ખેડૂતોના કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ રજુ થયા છે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં ખેડૂતો વાંચીને બીજા ખેડૂતો સાથે અને

વધુ વાંચો>>>>

કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ : થાય જંગી આપે ધનદેવ

કૃષિ વિજ્ઞાન માસિકના નવેમ્બર-૨૦૨૨ અંકમાં ગુજરાતના કપાસ ઉગાડનાર પ્રગતિશીલ ખેડૂતોના કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ રજુ થયા છે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં ખેડૂતો વાંચીને બીજા ખેડૂતો સાથે અને

વધુ વાંચો>>>>

કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ : નિધિ સીડ્સ લાવે છે ના બિયારણો

કૃષિ વિજ્ઞાન માસિકના નવેમ્બર-૨૦૨૨ અંકમાં ગુજરાતના કપાસ ઉગાડનાર પ્રગતિશીલ ખેડૂતોના કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ રજુ થયા છે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં ખેડૂતો વાંચીને બીજા ખેડૂતો સાથે અને

વધુ વાંચો>>>>

ની ગંઠવા :

આ પ્રકારના કૃમિ મૂળ ઉપર અસંખ્ય નાની-મોટી ગાંઠ બનાવે છે ગાંઠો ચીરતા અંદર સફેદ રંગની ન ઉંમરની ગોળ કૃમિની માદા જોવા મળે છે. આ કૃમિનો

વધુ વાંચો>>>>

કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ : અજીત – ૧૫૫ થાય ભરપુર

કૃષિ વિજ્ઞાન માસિકના નવેમ્બર-૨૦૨૨ અંકમાં ગુજરાતના કપાસ ઉગાડનાર પ્રગતિશીલ ખેડૂતોના કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ રજુ થયા છે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં ખેડૂતો વાંચીને બીજા ખેડૂતો સાથે અને

વધુ વાંચો>>>>

કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ : બીગ્ગીને મળ્યો મેડલ – નો વિજય.

કૃષિ વિજ્ઞાન માસિકના નવેમ્બર-૨૦૨૨ અંકમાં ગુજરાતના કપાસ ઉગાડનાર પ્રગતિશીલ ખેડૂતોના કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ રજુ થયા છે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં ખેડૂતો વાંચીને બીજા ખેડૂતો સાથે અને

વધુ વાંચો>>>>

કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ : રાસી નિયો – રાસી મેજિકનો જાદુ

કૃષિ વિજ્ઞાન માસિકના નવેમ્બર-૨૦૨૨ અંકમાં ગુજરાતના કપાસ ઉગાડનાર પ્રગતિશીલ ખેડૂતોના કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ રજુ થયા છે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં ખેડૂતો વાંચીને બીજા ખેડૂતો સાથે અને કંપનીના પ્રતિનિધિ સાથે કપાસની વિવિધ જાતો અંગે ચર્ચા કરી રહ્યા છે અને આવતા વર્ષની ખેતી માટે પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છે ત્યારે તમે પણ
ફેસબુક લાઈક કરી નીચે આપેલ વોટ્સઅપ બટન પર ક્લિક કરી કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ મેળવો.

વધુ વાંચો>>>>

મુક્ત ઉત્પાદન

પ્રદુષણ મુક્ત ઉત્પાદન બીટી કપાસ કે દેશી કપાસમાં સુકારો, પાન સુકાઈ જાય, મગફળીમાં રોગના કારણે નુકસાન થાય, શેરડી, કેળમાં રાતડો કે સીગાટોકા જેવા રોગો તડબૂચના

વધુ વાંચો>>>>

આવતા વર્ષે નું ક્યુ વાવવું ? તે સમજો.

કપાસના પાકના વાવડ લૈયે આ વર્ષે બોલગાર્ડ 2 કપાસનું વર્ષ ગણી શકાય, આવતા વર્ષે કપાસનું વર્ષ હશે તેવું બધા કહે છે ત્યારે આવતા વર્ષે કપાસનું

વધુ વાંચો>>>>

બાયો આપણી ખેતીમાં આવી તો આંપણે શું ફાયદો થયો?

પંજાબ હોય કે મહારાષ્ટ્ર કે પછી આપણું ગુજરાત બધાને ખબર છે કે બાયો ટેક્નોલોજી આપણી ખેતીમાં આવી તો આંપણે શું ફાયદો થયો, 1996 થી બાયો

વધુ વાંચો>>>>

છાણિયા અને કમ્પોસ્ટનો વપરાશ

કમ્પોસ્ટ અને છાણિયું ખાતર એ મોટા પાયે વપરાતા સેન્દ્રિય ખાતરો છે જે જમીનમાં ઉમેરવામાં આવે છે. ખેતી પાકોના નકામા ભાગો તેમ જ પ્રાણીઓના ઉત્સર્ગિત કચરામાંથી

વધુ વાંચો>>>>

સૂક્ષ્મ તત્વો

સૂક્ષ્મ તત્વો સામાન્ય રીતે હલકા પોતવાળી, રેતાળ, વધુ ધોવાણવાળી કે ઓછા નિતારવાળી, ખારી તથા ભાસ્મિક જમીન, સેન્દ્રિય તત્વનું પ્રમાણ ઓછું હોય તેવી જમીન, ચુનાનું પ્રમાણ

વધુ વાંચો>>>>

કૃષિ જ્ઞાન : પાકમાં આટલું ખાસ

અત્યારે ગુલાબી ઈયળનું નુકશાન ભલે ન દેખાતું હોય પણ ફેરોમોન ટ્રેપમાં ફૂદા ખુબ જ આવે છે. ફૂડની હાજરી હોય એટલે ઈંડા મુકવાનું કામ ચાલુ હોય એ નક્કી છે….

વધુ વાંચો>>>>

: રાસી પાક નિદર્શન કાર્યક્રમ યોજાય તો મુલાકાત જરૂર લેવી.

રાસી સીડ્સ દ્વારા ગામડે ગામડે પાક નિદર્શન કાર્યક્રમો યોજી ખેડૂતોને આ વર્ષના રસી સીડ્સના વિવિધ બિયારણોના પરિણામો દેખાડે છે. જેનો મુખ્ય હેતુ ખેડૂતો તેમનાં વિસ્તારની જમીન, પિયત વ્યવસ્થાને અનુકુળ યોગ્ય બિયારણની પસંદગી કરી શકે.

વધુ વાંચો>>>>

પાક : શિયાળુ પાકમાં પોષણ વ્યવસ્થા

શિયાળાના મુખ્ય પાકો ઘઉં, લસણ, ડુંગળી, ચણા, રાયડો, જીરું વિગેરે પાકો માટે કૃષિ યુનિવર્સીટી દ્વારા થયેલ ભલામણ મુજબ જ ખાતરો વાપરવામાં આવે તો મહત્તમ ઉત્પાદન અને અધિકતમ નફો મેળવી શકાય અને સાથે સાથે જમીનની ઉત્પાદકતા પણ જાળવી શકાય.

વધુ વાંચો>>>>

ના ભાવ ટકશે કે કેમ ?

રંગે ચંગે દિવાળીના તહેવારો ધામ ધુમથી ઉજવી ને આપણે મોસમ લઇ રહ્યા છીએ . ખળામાંથી કપાસ , મગફળી , સોયાબીનનો પાક આપણે લણ્યો છે આ

વધુ વાંચો>>>>

શું તમને ખબર છે કે મેગેઝીન વાર્ષિક લવાજમ ૩૯૯ છે તે હવે ટેલીગ્રામ ચેનલમાં ફ્રી છે ? આજે જ જોડાવ

કૃષિ વિજ્ઞાનમાં શું વાંચવા મળે છે ? એપ્રિલ અંક > કપાસની નવી જાતોના ખેડૂતોના અનુભવો કપાસ બીજ પસંદગી વિશેષાંક. મે અંક > કપાસની ખેતીમાંથી આવક

વધુ વાંચો>>>>

નો ઉ૫દ્રવ ઘટાડવા શુ કરવુ?

ઉધઈનો ઉ૫દ્રવ ઘટાડવા અગાઉના પાકના અવશેષો, પાંદડાં, મૂળ, ડાળીઓનો  સારૂ બાળીને નાશ કરવો.  કોહવાયેલુ છાણિયું ખાતર વાપરવું. ખાતર તરીકે દિવેલીકે લીંબોળીના ખોળનો  ઘઉંના ઉ૫યોગ કરવો. 

વધુ વાંચો>>>>

શા માટે ા કરતા બે પૈસા વધુ ન કમાવવા ?

પાનના ગલ્લે મગનની વાત સાંભળી સુરેશ અને સુરેશની વાત સાંભળી તમે પણ ખેતીને નકામી ગણોતો અંતે તો તમને જ નુકશાન છે , જયારે ખેતી કરવાનો

વધુ વાંચો>>>>

કારતક મહિને કણબી ડાયો

કારતક મહિને કણબી ડાયો તે કહેવતને અનુરૂપ આપણામાં નીવડેલા પાક માટે સારો અને નબળા પાક માટે તિરસ્કાર ભાવ સાથે મનમાં ડહાપણ ખીલતું હશે, કોઈની ડ્રિપ

વધુ વાંચો>>>>

કૃષિ જ્ઞાન : ઉભા પાકમાં આંટો મારો અને ઉપાય કરો – ઉત્પાદન વધશે.

ભાદરવા મહિનામાં આપણો કપાસ ખુબ જ સરસ રીતે વિકસીને ઉત્પાદન આપવા માટે તૈયાર થઈ ગયો હોય, પુષ્કળ પ્રમાણમાં ફાલ, ભમરી અને જીંડવા હોય છે. એટલે આ માસ દરમ્યાન કપાસ જેટલો જોવો ગમે તેટલું તેનું ધ્યાન પણ રાખવું પડે… વધુ માહિતી માટે ઇમેજ ઉપર ક્લિક કરી કંપની સાથે વાત કરો.

વધુ વાંચો>>>>

: માં વરસાદ પછીની માવજત

અત્યારે બધી જ જગ્યાએ સારા પ્રમાણમાં વરસાદ પડેલ છે ત્યારે કપાસ અને અન્ય પાકોને નુકશાન થવાની શક્યતા છે ત્યારે કપાસના પાકમાં મુખ્યત્વે સુકારો અને ફળ ખરવાના પ્રશ્નો જોવા મળે છે તો આપણે સુકારા વિષે માઈક્રોન્યુટ્રીયન્ટ વિષે માહિતી માટે વાંચો… અથવા ફોન કરો.

વધુ વાંચો>>>>

ઓકટોબર મહિનાની ઠંડી પડવાથી આપણી ખેતીમાં આપણે શું ધ્યાન રાખવું ?

કપાસ ઉગાડતા ખેડૂતો ધ્યાન આપે ઓકટોબર મહિનાની ઠંડી પડવાથી આપણી ખેતીમાં આપણે શું ધ્યાન રાખવું ? ભૂરપવનની શરૂઆત થશે એટલે કે રાત્રીનું તાપમાન જેમ જેમ

વધુ વાંચો>>>>

: રાસી અને સોશિયલ મીડિયા – ખેડૂતોમાં આનંદો…

રાશિ સીડ્સ કંપનીના કપાસ ની જાતો RCH 659 રાશિ મેજીક અને RCH 797 જાતો વિષે વાંચો.

દરરોજ વાંચવા અમારી સાથે જોડાવ
📗- ફેસબુક પેઇઝ : https://www.facebook.com/krushi.vigyan
📙 – ટેલીગ્રામ ચેનલ : https://t.me/krushivigyan
✳️ – વોટ્સઅપ ગ્રુપ : http://wa.me/919825229966?text=krushi

વધુ વાંચો>>>>

કૃષિ જ્ઞાન : વડે

વાવણી પછી આવતા ફૂગના રોગો નું નિયંત્રણ કરવા કઈ દવા છાંટવી ? મરચીના પાકમાં સફેદફૂગ આવે અથવા કપાસમાં મોલો નો ઉપદ્રવ હોય તો શું શું પગલાં લેવા તે વિષે વાંચો.

દરરોજ વાંચવા અમારી સાથે જોડાવ
📗- ફેસબુક પેઇઝ : https://www.facebook.com/krushi.vigyan
📙 – ટેલીગ્રામ ચેનલ : https://t.me/krushivigyan
✳️ – વોટ્સઅપ ગ્રુપ : http://wa.me/919825229966?text=krushi

વધુ વાંચો>>>>

ખેતરમાં આંટો મારો એકલ દોકલ છોડના પાન, થડ, છોડમાં થતા બદલાવને ઘ્યાનમાં લ્યો

કોઈપણ છોડ હોય, મરચી હોય કે ટમેટા, કપાસ હોય કે કમોદ બધા પાકમાં રોગના લક્ષણો દેખાવાનું શરૂ થાય ત્યારે પગલા લેવા પડે કાણા વાળા ટપકા

વધુ વાંચો>>>>

નો પેરા વિલ્ટ/ સુદાન વિલ્ટ/ ન્યૂ વિલ્ટ

 જમીનમાં ભેજની અછત ટાળવી અને આવી પરિસ્થિતીમાં પિયત આપવાથી સૂકારાનું પ્રમાણ ઘટાડી શકાય છે. છોડ ઉપર ફૂલભમરી અને જીંડવાઓ બેઠા હોય ત્યારે તેમજ પાણી અને

વધુ વાંચો>>>>

ના છોડમાં કેવી રીતે આવે છે ?

હવે મરચીના છોડમાં રોગ કેવી રીતે આવે છે ? તે સમજીએ, રોગકારકના ફેલાવામાં કોણ કોણ ભાગ ભજવે છે તે પણ સમજી લેવું જોઈએ. કોઈપણ રોગકારક

વધુ વાંચો>>>>

ક્પાસની ગુલાબી ઇયળનું નિયંત્રણ કરવા વાંચો.

મોજણી અને નિગાહ માટે હેક્ટરે પાંચની સંખ્યા પ્રમાણે ગુલાબી ઈયળના નર ફૂદાને આકર્ષતા લ્યૂર સાથેના ફેરોમોન ટ્રેપ ગોઠવવા. ફૂદા ટ્રેપમાં પકડાવવાની શરૂઆત થાય અને સતત

વધુ વાંચો>>>>

ખેતી આજે ટેકનોલોજીના માઘ્યમથી દીવસે દિવસે નવા યુગમાં પ્રવેશી રહી છે

ખેતી આજે ટેકનોલોજીના માઘ્યમથી દીવસે દિવસે નવા યુગમાં પ્રવેશી રહી છે, જેમ જેમ વસ્તી વધતી જાય છે તેમ તેમ તે બધાને જોઈએ અન્ન, વસ્ત્ર આ

વધુ વાંચો>>>>

, અને આવતી નું નિયંત્રણ કેમ કરશો ?

ઉધઈનો ઉપદ્રવ ઘટાડવા અગાઉના પાકના અવશેષો, પાંદડાં, મૂળ, ડાળીઓનો બાળીને નાશ કરવો.  સારૂ કોહવાયેલુ છાણિયું ખાતર વાપરવું. ખાતર તરીકે દિવેલીકે લીંબોળીના ખોળનો ઉપયોગ કરવો. ઘઉંના પાકમાં

વધુ વાંચો>>>>

પોટાશ પાયામાં જ આપી દેવાથી ની ખેતીમાં ખુબ લાભ થાય છે.

તેલીબીયાની ખેતી હોય એટલે કે કપાસ, બાગાયત , મગફળી કે એરંડાની ખેતી હોય તો પોટાશનો ઉપયોગ વધારો. પોટાશ પાયામાં જ આપી દેવાથી કપાસની ખેતીમાં ખુબ

વધુ વાંચો>>>>

છોડ માથોડાઢક થઈ જાય ત્યારે છોડમાં નાઈટ્રોજન વધુ પ્રમાણમાં થઈ ગયું છે તે સમજો

છોડનો વિકાસ એકલો સારો નથી તેની વાત પણ નોંધો તમારા કપાસના જેવા ૪ થી સાડાપાંચ ફુટના થાય એટલે તેની મુખ્ય અગ્રકલીકા કાપો જેને ડુંખ કાપવી

વધુ વાંચો>>>>

યોગ્ય મોલેકયુલની પસંદગી કરો એકને એક ગ્રુપની વારંવાર છાંટો નહિ

કપાસની ખેતી હોય કે શાકભાજીની બધામાં હવે ચૂસિયા જીવાતનો ઉપદ્રવ વધી રહ્યો છે. ત્યારે યોગ્ય મોલેકયુલની પસંદગી કરો એકને એક ગ્રુપની દવા વારંવાર છાંટો નહિ

વધુ વાંચો>>>>

ની ગુલાબી ઇયળ

મોજણી અને નિગાહ માટે હેક્ટરે પાંચની સંખ્યા પ્રમાણે ગુલાબી ઈયળના નર ફૂદાને આકર્ષતા લ્યૂર સાથેના ફેરોમોન ટ્રેપ ગોઠવવા. ફૂદા ટ્રેપમાં પકડાવવાની શરૂઆત થાય અને સતત

વધુ વાંચો>>>>

ની ચૂસિયાં

મોલો-મશી, થ્રિપ્સ, સફેદમાખી, તડતડીયાં અને ગુલાબી ઇયળ મોલો-મશી, થ્રિપ્સ, સફેદમાખી અને તડતડીયાં માટે ફ્લોનિકામાઈડ ૫૦% ડબલ્યૂજી 6 ગ્રામ અથવા ડાયફેન્થ્યૂરોન ૫૦% ડબલ્યૂપી 15 ગ્રામ અથવા

વધુ વાંચો>>>>

માં ખૂણિયા ટપકાં

1.5 ગ્રામ સ્ટ્રેપ્ટોમાયસીન સલ્ફેટ 60 ગ્રામ કોપર ઓકિંઝક્લોરાઇડ ૫૦ વેપા 15 લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. સ્યૂડોમોનાસ ફલ્યૂરોસેન્સ જૈવિક નિયંત્રકના 30 ગ્રામ પ્રતિ 15

વધુ વાંચો>>>>

ને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ?

જીવાતને મારવી હોય તો કઈ અવસ્થામાં મારવી આપણાં માટે સહેલી ? દા . ત . આપણે કોશેટાને મારવા જમીનની ઊંડી ખેડ કરીયે . કોસેટાનો નાશ

વધુ વાંચો>>>>

ગુલાબી ને શેનો ડર લાગે છે ?

ગયા અઠવાડિયાની ગુલાબીની ચોખ્ખી વાતું સાંભળીને આપણા વાચક મિત્રોને જાગતા કરી દીધા પણ વાત વાતમાં ગુલાબી ઈયળે તેને શેનો ડર લાગે છે તે આપણને બધુ

વધુ વાંચો>>>>

ીના ઘૈણ

ધૈણના ઢાલિયા રાત્રિના સમયે પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતા હોવાથી ઉ૫દ્રવિત વિસ્તારમાં એક પ્રકાશ પિંજર/ હેક્ટર પ્રમાણે ગોઠવી તેમાં આકર્ષાયેલ ઢાલિયા કીટકોનો નાશ કરવો. ઊભા પાકમાં ઉપદ્રવ

વધુ વાંચો>>>>

ની વાતચીત – ૬

ટુંકમાં કપાસની ખેતી ફુલી ફાલી છે અને ફોરજી ના નામે નબળા કપાસ ખેડૂત ઉગાડે છે એટલે આપણુ જીવન ટકી રહેવાનું કારણ કે કપાસમાંજ જ ખેડૂતને

વધુ વાંચો>>>>

ગુલાબી ની વાતચીત – ૫

ચાલો, જીંડવામાં ગરતા પહેલા ફેરોમોન ટ્રેપથી બચવાનું છે તે ઉપરાંત બીજું કાંઈ ઘ્યાન રાખવાનું બા ? હા ઈ વાત તો હું સાવ ભૂલી ગઈ સીન્થેટીક

વધુ વાંચો>>>>

ની વાતચીત – ૪

બીજુ શું ઘ્યાન રાખવું બા !…સાંભળ અત્યારે આપણે ઈયળ સ્વરૂપે છીએ અને આપણને  બીજુ વરદાન છે કે આપણે જમીનની તીરાડમાં, કપાસના ઠાલીયામાં, કપાસની સાંઠીમાં ૮

વધુ વાંચો>>>>

ગુલાબી ની વાતચીત -3

હે, બા આપણને આ ખેડૂતો મારે કેવી રીતે તે કહો જેથી મારે બચવું કેમ તે ખબર પડે ?!  જો સાંભળ આપણને સીન્થેટીક પાયરેથ્રોઈડ ગૃપની દવાઓ

વધુ વાંચો>>>>

ની વાતચીત -૨

નાની ગુલાબી કહે, હે બા, આપણે આમ મૂળ કયાંના ? લે તને ખબર નથી ? આમ તો આપણે કીટક સમુદાયના લેપીટોપ્ટેરા ગૃપની ગેલેચીડાઈ કુટુંબમાંથી આવેલી

વધુ વાંચો>>>>

ની વાતચીત -૧

ગુલાબી ઈયળ વીણી પછી  શુુશપ્તાવસ્થામાં ચાલી ગઈ હતી. આજે  આળશ મરડીને કેમ જાગી? ખબર નહિ, હજુ કોશેટામાંથી ફુદા થવાનું  ટાણું થયું નથી. તોય આ બન્ને

વધુ વાંચો>>>>

ગુલાબી ની વાતો

ગુલાબી ઈયળ વાળો કપાસ જલ્દી વેચી નાખવો અને આપણા ગામની નજીક  આવેલા જીનર્સ પાસે જઈને કપાસનો કચરો બાળી દેવા પણ સમજાવવું જોઈએ પણ આપણે કોઈ

વધુ વાંચો>>>>

ની ગુલાબી ઇયળ

 ગુલાબી ઈયળના નર ફૂદાંને આકર્ષતા લ્યૂર સાથેના ફેરોમોન ટ્રેપ મોજણી અને નિગાહ અર્થે હેક્ટરે પાંચની સંખ્યામાં ગોઠવવા. જ્યારે ફૂદા ટ્રેપમાં પકડાવાની શરૂઆત થાય અને સતત

વધુ વાંચો>>>>
બીટી ટેકનોલોજી

" decoding="async" loading="lazy" />

ી ટેકનોલોજી

બીટી ટેકનોલોજી ની વાત કરીયે આપણે  ત્યાં જિનેટિકલ મોડીફાઇડ કપાસની મંજૂરી મળી ત્યારે કેવા કેવા વિરોધો થયેલા પરંતુ બેસીલસ થુરેજેસીસ નામના  જમીનમાં રહેલા સામાન્ય બેક્ટેરિયા

વધુ વાંચો>>>>
અનાજ અને વસ્ત્ર માટે , સાથે વૃક્ષોની ખેતી થતી હોય

" decoding="async" loading="lazy" />

ટકાઉ ખેતી એટલે જેમાંથી અને વસ્ત્ર માટે , સાથે વૃક્ષોની ખેતી થતી હોય

એક વાત  સાચી કે ખેતી ટકાઉ હોવી જોઈએ , ટકાઉ ખેતી એટલે જેમાંથી અનાજ અને વસ્ત્ર માટે કપાસ , કઠોળ સાથે વૃક્ષોની ખેતી થતી હોય

વધુ વાંચો>>>>

🍀

કપાસની વાત નીકળી છે તો ઘણી વખત કપાસ ઉગી ગયા પછી જમીન જન્ય ફૂગના લીધે ઉભા સુકાય જાય છે તેના માટે ઘણીવાર રાયઝેકટોનિયા ફૂગ જવાબદાર

વધુ વાંચો>>>>

ના ચૂસીયાં

  કપાસના બીયારણને કીટનાશકની માવજત આપેલ હોવાથી લગભગ ૩૦-૩૫ દિવસ સુધી આ જીવાત સામે રક્ષણ મળે છે.  વરસાદ ખેંચાતા આ જીવાતના ઉપદ્રવની શરૂઆત થતી હોય

વધુ વાંચો>>>>

🍀

તાપમાનની વાત નીકળી છે તો વધુ પડતા તાપમાન અને ઓછા તાપમાનમાં આપણે વાવેલા બીજ ની ઉગવાની શક્તિ ઘટે છે. દા.ત. કપાસની વાત કરીએ તો ૨૮

વધુ વાંચો>>>>

મૂળખાઈ અને સૂકારો

 ઊભા પાકમાં રોગ જાેવા મળે કે તુરંત જ મેન્કોઝેબ ૭૫ વેપા, ૦.ર % (15  લિટરમાં 40 ગ્રામ) અથવા કો૫ર ઓક્ઝિકલોરાઈડ ૦.ર % (15  લિટરમાં 60

વધુ વાંચો>>>>

🍀

 આપણે જો આપણે જે વાપરીએ તે દવાના પરિણામો વિષે એક બીજા ને જો કહીયે તો આપણા બધાના કેટલાય ખોટા ખર્ચ બચી જાય એટલેજ હું કહું

વધુ વાંચો>>>>

🍀

 ગૂગલને પૂછતાં જાણવા મળ્યું કે પારિજાત નામની જંતુનાશક બનાવતી કંપનીએ પોતાના સંશોધન ના આધારે ફોલ આર્મી એરલેકે લેપિડોપ્ટેરા ગ્રુપ માટે પેટંટેડ દવા વેલેક્ટિન બઝારમાં મુકી

વધુ વાંચો>>>>

🍀

 ખાતરોની પૂર્તિ હંમેશા આપણે કેટલું ઉત્પાદન લેવું છે તેના ગુણોતરમાં અને જમીન ચકાસણીના આધારે કરવાની હોય છે. ઓસ્ટ્રેલિયાના ખેડૂતો એક ટન એટલે કે 1000 કિલો 

વધુ વાંચો>>>>

🍀

કપાસની ખેતી હોય કે મરચીની કે પછી સોયાબીન તેમાં  આવક વધારવાનો જો કોઈ મુદ્દો  હોય તો તે છે આપણા પાકમાં  વધુ ફાલ  લાગે અને અને

વધુ વાંચો>>>>

મોટાભાગનાએ ફરી ની પસંદગી શરુ કરી  છે

કપાસમાં ભાવ સારા થયા તે જોઇને મોટાભાગનાએ  ફરી કપાસની પસંદગી શરુ કરી  છે ત્યારે ફરી ખેડૂતો  બોલગાર્ડ ટુ પસંદ કરી રહ્યા છે , ગયા વર્ષની

વધુ વાંચો>>>>

🍀

 વરસાદ ના વાવડ ના હિસાબે આ વર્ષે કયો પાક કરવો તેની વાત કરીયે તો બાઝાર એમ કહે છે કે કપાસ બોલગાર્ડ 2 આવર્ષે વધશે અને

વધુ વાંચો>>>>

🍀

બીજુ કે આગાહીકારો  સારા  વરસાદનું કહે છે. તેથી આ વર્ષે કપાસની જાત પણ એવી પસંદ કરવી પડશે જેથી વધુ વરસાદમાં ફાલ ખરણ ઓછું થાય અને

વધુ વાંચો>>>>

🍀

છેલ્લે કપાસની  વાત કરીયે કપાસની ખેતીમાં આ વર્ષે ફરી બોલગાર્ડ 2 બીજની ખપત રહેશે કારણ કે આ વર્ષે કપાસના ભાવ ખુબજ સારા રહા અને જે

વધુ વાંચો>>>>

🍀

 બઝાર ભાવની વાત આવે એટલે આજકાલ ગામના પાનના ગલ્લે અને ઓટલે બધે એકજ વાત છે આવતા વર્ષે મરચીની ખેતીમાં કેવું રહેશે ? કપાસના ભાવનું કેવું

વધુ વાંચો>>>>

પસંદગી વિશેષાંક: આજની કંપની

કૃષિ વિજ્ઞાન દ્વારા બીજ પસંદગી વિશેષાંક પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ છે જેમાં આજ ની કંપની છે રાસી સીડ્સ. રાસી સીડ્સ ના ખેડૂતોનો આપ સીધો સંપર્ક કરી

વધુ વાંચો>>>>

પસંદગી વિશેષાંક: આજની કંપની નુઝીવીડું સીડ્સ

કૃષિ વિજ્ઞાન દ્વારા બીજ પસંદગી વિશેષાંક પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ છે જેમાં આજ ની કંપની છે નુઝીવીડું સીડ્સ નુઝીવીડું સીડ્સ ના ખેડૂતોનો આપ સીધો સંપર્ક કરી

વધુ વાંચો>>>>

સામુહિક કોઈ કામ આખું ગામ કરે તો ખેતી ખર્ચમાં કેટલી રાહત થાય શું તે તમને ખબર છે ?

સામુહિક કોઈ કામ આખું ગામ કરે તો ખેતી ખર્ચમાં કેટલી રાહત થાય શું તે તમને ખબર છે ? એકજ વાત લઈએ, જો આખું ગામ કપાસ

વધુ વાંચો>>>>

: ડીલરોને ત્યાં યોજાયો રાસી પ્મના જીંડવાનો શો

અત્યારે લગભગ બધા વિસ્તારોમાં કપાસના પાકમાં પહેલી/બીજી વીણીનો કપાસ વિણવાનો ચાલી રહ્યો અથવા કપાસ નીકળી ગયો છે. તેમજ આ વર્ષે કપાસના ભાવ ખૂબ જ સારા

વધુ વાંચો>>>>

: રાસી પ્ જરૂર જોજો

આ વર્ષે કપાસના ભાવ ખૂબ જ સારા જોવા મળ્યા છે પરંતુ સાથે સાથે ઘણા બધા વિસ્તારોમાં વધુ વરસાદ અને ગુલાબી ઈયળના કારણે કપાસના પાક કાઢીને

વધુ વાંચો>>>>

: રાસી નિયો ની ખાસિયત

આ વર્ષે કપાસના ભાવ ખૂબ જ સારા જોવા મળ્યા છે પરંતુ સાથે સાથે ઘણા બધા વિસ્તારોમાં વધુ વરસાદ અને ગુલાબી ઈયળના કારણે કપાસના પાક કાઢીને

વધુ વાંચો>>>>
બીજની પસંદગીમાં સંપૂર્ણ સમાધાન એટલે રાશી…

" decoding="async" loading="lazy" />

ની પસંદગીમાં સંપૂર્ણ સમાધાન એટલે રાશી…

વધુ વાંચો>>>>

(Striga, striga asiatica)

પરજીવી છોડ એ એવા છોડ છે જે પોતાની પોષણ જરૂરિયાત આંશિક અથવા સંપૂર્ણ રીતે અન્ય જીવંત છોડમાંથી મેળવે છે. તેને પરજીવી નિંદણ કહે છે. અમરવેલ, વાકુંભા,

વધુ વાંચો>>>>
બરુ (Sorghum halepense) નીંદણ

બરુ (Sorghum halepense) નીંદણ

બરુ ૨ મીટર ઊંચાઈ ધરાવતું બહુવર્ષાયુ ઘાસ છે. તેનું પ્રસર્જન વાનસ્પતિક જડીયાથી તેમજ બીજથી થાય છે. તેનાં જડીયાં જમીનમાં 3 મીટર ઊંડા જઈ શકે છે, જો કે સામાન્ય રીતે

વધુ વાંચો>>>>
નોળી (Convolvulus arvensis) નિંદણ

" decoding="async" loading="lazy" />

(Convolvulus arvensis) નિંદણ

છેલ્લાં થોડા વર્ષોથી આપણાં વિસ્તારમાં નાળી અથવા નોળીનો પ્રશ્ન વિકટ બનતો જાય છે. નોળીએ બહુવર્ષાયુ, ઊંડા મૂળ ધરાવતું, વેલાવાળું, દ્વિદળી નીંદણ છે. જમીનમાં તેના મૂળ

વધુ વાંચો>>>>
ચીઢો (છયા) (Cyperus rotundus)

" decoding="async" loading="lazy" />

(છયા) (Cyperus rotundus)

ચીઢો નીંદણને છૈયા  કહે છે, તેનું અંગ્રેજી નામ નટસેજ (nutsedge) છે. ચીઢાની અનેક પ્રજાતિઓ છે, તે પૈકી આપણાં વિસ્તારમાં સાયપ્રસ રોટડસ (Cyperus rotundus) નામની પ્રજાતિ જોવા મળે છે, જે ગુલાબી ચીઢો

વધુ વાંચો>>>>
મનની વાત : ના ઘાટા વાવેતર માટે ન્યુંમેટીક પ્લાન્ટરની મદદ દ્વારા રાશી સીડ્સની પહેલ

" decoding="async" loading="lazy" />

: ના ઘાટા વાવેતર માટે ન્યુંમેટીક પ્લાન્ટરની મદદ દ્વારા રાશી સીડ્સની પહેલ

વધુ વાંચો>>>>
મનની વાત : ને પુરતું પોષણ આપજો

" decoding="async" loading="lazy" />

: ને પુરતું પોષણ આપજો

રાશી બીજ દ્વારા બીજ ની સાથે વેચાણ પછીની સેવા ઉપરાંત હાલ ના પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિ માં ખેડૂત તરીકે આપણે સુ કાળજી લેવી અને શું ન કરવું

વધુ વાંચો>>>>

: જાત

અજાણ્યા ખેડૂતભાઈ સાથે કપાસની જુદી જુદી જાતો વિશે ઘણી વાતો થઇ. ફોન મુક્યા પછી આ “જાત” શબ્દએ મને વિચારતો કરી મુક્યો.  “જાત” શબ્દ તો આપણી

વધુ વાંચો>>>>

સાગા સીડ્સ – ની ખેતી માં નવું શું કરવું તે વિષે વાત કરવા પીળી પટ્ટી ઉપર ક્લિક કરો અથવા જાત વિષે ખેડૂતના અનુભવો જાણવા ખેડૂતોને ફોન કરો..

સાગા સીડ્સ કંપનીના પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરવા અહી ક્લિક કરો.

વધુ વાંચો>>>>
કપાસના અનુભવો જાણવા સીધી વાત કરવા પીળી પટ્ટી ઉપર ક્લિક કરો

" decoding="async" loading="lazy" />

વિક્રમ સીડ્સ – ના અનુભવો જાણવા સીધી વાત કરવા પીળી પટ્ટી ઉપર ક્લિક કરો

વિક્રમ કંપનીના પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરવા અહી ક્લિક કરો.

વધુ વાંચો>>>>
રાસી સીડ્સ પ્રા. લી.- નવી જાત મેજિકના અનુભવો અને ખેડૂતના અભિપ્રાય જાણો.

" decoding="async" loading="lazy" />

પ્રા. લી.- નવી જાત મેજિકના અનુભવો અને ખેડૂતના અભિપ્રાય જાણો.

રાસી કંપનીના પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરવા અહી ક્લિક કરો.

વધુ વાંચો>>>>
મહિકો ના અનુભવો જાણવા ખેડૂતોને ફોન કરો અથવા કંપની પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરો.

" decoding="async" loading="lazy" />

ના અનુભવો જાણવા ખેડૂતોને ફોન કરો અથવા કંપની પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરો.

મહિકો કંપનીના પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરવા અહી ક્લિક કરો.

વધુ વાંચો>>>>
સાગા સીડ્સ ના અનુભવો જાણવા ખેડૂતોને ફોન કરો અથવા કંપની પ્રતિનિધિ સાથે સીધી વાત કરો.

" decoding="async" loading="lazy" />

ના અનુભવો જાણવા ખેડૂતોને ફોન કરો અથવા કંપની પ્રતિનિધિ સાથે સીધી વાત કરો.

સાગા સીડ્સ કંપનીના પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરવા અહી ક્લિક કરો. #Agribusiness, #TheProgressiveFarmer, #Agronomy, #Seedcompany, #Ruralarea, #Farmer, #Vegetablefarming, #Dripirrigation, #Pesticide, #Agriculturalmachinery, #VillagePeople, #Village, #Insecticide, #SoilAssociation, #Motorcycles,

વધુ વાંચો>>>>
કપાસના ખેડૂતોના અનુભવ જાણવા ખેડૂતોને ફોન કરો અથવા કંપની પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરો.

" decoding="async" loading="lazy" />

નીઝુવીડુંની ના ખેડૂતોના અનુભવ જાણવા ખેડૂતોને ફોન કરો અથવા કંપની પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરો.

નીઝુવીડું કંપનીના પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરવા અહી ક્લિક કરો. #Agribusiness, #TheProgressiveFarmer, #Agronomy, #Seedcompany, #Ruralarea, #Farmer, #Vegetablefarming, #Dripirrigation, #Pesticide, #Agriculturalmachinery, #VillagePeople, #Village, #Insecticide, #SoilAssociation, #Motorcycles, #Agriculturalscience,

વધુ વાંચો>>>>
કપાસ : કપાસનો કોઈ વિકલ્પ છે ? કપાસનું ઉત્પાદન કેમ વધારવું ?

" decoding="async" loading="lazy" />

: કપાસનો કોઈ વિકલ્પ છે ? કપાસનું ઉત્પાદન કેમ વધારવું ?

વધુ વાંચો>>>>
કપાસના ખેડૂતોના અનુભવો જાણવા સીધો ખેડૂતોને ફોન કરો અથવા પીળા રંગના બોક્ષ ઉપર ક્લિક કરો અને કંપનીના પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરો.

" decoding="async" loading="lazy" />

વિક્રમ ના ખેડૂતોના અનુભવો જાણવા સીધો ખેડૂતોને ફોન કરો અથવા પીળા રંગના બોક્ષ ઉપર ક્લિક કરો અને કંપનીના પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરો.

વિક્રમ કંપનીના પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરવા અહી ક્લિક કરો.

વધુ વાંચો>>>>
કપાસ : છે મહેનત માંગનારો પણ ખેડૂતોને સારું રળી દેનારો પાક છે

" decoding="async" loading="lazy" />

: છે મહેનત માંગનારો પણ ખેડૂતોને સારું રળી દેનારો પાક છે

વધુ વાંચો>>>>
બુંદ બુંદ સમૃદ્ધિ: નું ઉત્પાદન વધારવા અને પાણીનો કંટ્રોલ તમારા હાથમાં લો.

" decoding="async" loading="lazy" />

: નું ઉત્પાદન વધારવા અને પાણીનો કંટ્રોલ તમારા હાથમાં લો.

વધુ વાંચો>>>>

499

ખેતીમાં કયારે શું પરિસ્થિતિ આવે તેનું નક્કેિ નથી કારણ કે ટમેટાના બઝારમાં ૨૫ થી ૩૦ રૂપિયા ભાવ હોય અને ખેડૂતોને પ થી ૬ રૂપિયા મળે

વધુ વાંચો>>>>
ગુલાબી ઈયળ નું આવેદનપત્ર

" decoding="async" loading="lazy" />

ગુલાબી નું આવેદનપત્ર

કપાસ ઉગાડતા ખેડૂતોને ગુલાબી ઈયળનું ખુલ્લુ આવેદન પત્ર  ગુલાબી ઈયળના અટહાસ્ય સાથે કપાસ ઉગાડતા ખેડૂતોને ખુલ્લી ચેતવણી અમે ગુલાબી ઈયળ માત્ર કપાસના પાકમાં આવતી અડધા

વધુ વાંચો>>>>
હવા માંથી નાઈટ્રોજન મેળવતા પાકો

હવા માંથી નાઈટ્રોજન મેળવતા પાકો

વૈજ્ઞાનીકો આવતા રહેલા વર્ષો માટે ખેત ઉત્પાદન વધે તે માટે બાયો ટેકનોલોજીની મદદ લઈ રહ્યા છે.  બાયો ટેકનોલોજીના મીઠા ફળો આપણે કપાસના પાકમાં છેલ્લા ૧૨

વધુ વાંચો>>>>
ખેતીમાં સેટેલાઈટ ઈમેજ

ખેતીમાં સેટેલાઈટ ઈમેજ

મોબાઈલનો ખેતીમાં ઉપયોગ વધતો જાય છે. મોબાઈલમાં આવેલા સ્માર્ટફોન ના લીધે હવે ફોટા પાડી શકાય છે ત્યારે મોબાઈલ આજે ખેતીમાં ઉપયોગી મિત્ર બની ગયો છે.

વધુ વાંચો>>>>

જાતે પકવો જાતે ખાવ

જૈવિક નિયંત્રણમાં ઉપયોગી ફૂગ મિત્રો આપણી ખેતી હવે આપણે આપણા કુટુંબના પોષણને અવગણીને કરી રહ્યા હોઈએ તેવું તમને નથી લાગતું? કેમ આપણે ખેતી કરીએ ત્યારે

વધુ વાંચો>>>>