ખેતીની માહિતીનો ખજાનો વાંચવા બાજુમાં ક્લિક કરો.

તમે કોકડવાની શ્રેણીમાં છો

, ટામેટીમાં

રોગનો ફેલાવો સફેદમાખીથી થતો હોવાથી તેના નિયંત્રણ માટે મરચીના પાકમાં ફેનપ્રોપેથ્રીન ૩૦ ટકા ઇસી ૪.૭ મિ.લી. અથવા પાયરીપ્રોક્ષીફેન ૧૦ ટકા ઇસી ૨૫ મિ.લી. પ્રતિ ૧૫

વધુ વાંચો>>>>

/ ટામેટીનો

 રોગની શરૂઆત થયે ઇમીડાક્લોપ્રીડ ૧૭.૮ એસએલ ૬ મિ.લી. ૧૫ લિટર પાણીમાં અથવા ડાયફેન્થ્યૂરોન ૫૦ ટકા વે.પા. ૨૦ ગ્રામ ૧૫ લિટર પાણીમાં ઓગાળી છંટકાવ કરવો.

વધુ વાંચો>>>>

, ટામેટીનો

રોગનો ફેલાવો સફેદમાખીથી થતો હોવાથી તેના નિયંત્રણ માટે મરચીના પાકમાં ફેનપ્રોપેથ્રીન ૩૦ ઇસી ૬ મિ.લી. અથવા પાયરીપ્રોક્ષીફેન ૧૦ ઇસી ૩૦ મિ.લી. પ્રતિ ૧૫ લિટર પાણી

વધુ વાંચો>>>>

, ટામેટીનો નું કેવી રીતે નિયંત્રણ કરશો ?

રોગનો ફેલાવો સફેદમાખીથી થતો હોવાથી તેના નિયંત્રણ માટે મરચીના પાકમાં ફેનપ્રોપેથ્રીન ૩૦ ઇસી 8 મીલિ અથવા પાયરીપ્રોક્ષીફેન ૧૦ ઇસી 25 મીલિ પ્રતિ 15  લિટર પાણી

વધુ વાંચો>>>>