ખેતીની માહિતીનો ખજાનો વાંચવા બાજુમાં ક્લિક કરો.

તમે ચરમીની શ્રેણીમાં છો

વરિયાળીનો વિષે જાણો અને નિયંત્રણ કરો.

 રોગ દેખાય કે તરત જ 1% કાર્બેન્ડાઝીમ ૧૨% + મેક્રોઝેબ ૬૩% (૪૫ ગ્રામ/૧૫ લિટર) અથવા મેક્રોઝેબ ૦.૨ 1 ટકા (૪૫ ગ્રામ /૧૫ લિટર) અથવા કાર્બેન્ડાઝીમ

વધુ વાંચો>>>>