ખેતીની માહિતીનો ખજાનો વાંચવા બાજુમાં ક્લિક કરો.

તમે જીરુંની શ્રેણીમાં છો

પાક : શિયાળુ પાકમાં પોષણ વ્યવસ્થા

શિયાળાના મુખ્ય પાકો ઘઉં, લસણ, ડુંગળી, ચણા, રાયડો, જીરું વિગેરે પાકો માટે કૃષિ યુનિવર્સીટી દ્વારા થયેલ ભલામણ મુજબ જ ખાતરો વાપરવામાં આવે તો મહત્તમ ઉત્પાદન અને અધિકતમ નફો મેળવી શકાય અને સાથે સાથે જમીનની ઉત્પાદકતા પણ જાળવી શકાય.

વધુ વાંચો>>>>

  હવામાનના બદલાવ  વિષે જણાવો તેવું  એક વાંચક અનિલભાઈ લખે છે એટલે આ વાત ફરીવાર વિગતે જોઈએ  , હવામાનના બદલાવની વાતને આપણે બરાબર  સમજવી પડશે

વધુ વાંચો>>>>
જીરુંની ખેતી : જીરુંના પાકની

" decoding="async" loading="lazy" />

ની ખેતી : જીરુંના પાકની

જીરૂ એ ટુંકા ગાળાનો તથા છીછરા મુળ વાળો પાક હોઇ સામાન્ય રીતે દર વર્ષ છાણિયું ખાતર આપવાની જરૂરિયાત નથી. છતાં વધારે રેતાળ જમીન કે જ્યા

વધુ વાંચો>>>>
કંપની ન્યુઝ : પાકની ખેતીમાં રાખવાની કાળજી અંગે નિધિ સીડ્સનો ખેડૂતોને સંદેશ.

" decoding="async" loading="lazy" />

: પાકની ખેતીમાં રાખવાની કાળજી અંગે નિધિ સીડ્સનો ખેડૂતોને સંદેશ.

વધુ વાંચો>>>>