ખેતીની માહિતીનો ખજાનો વાંચવા બાજુમાં ક્લિક કરો.

તમે થ્રીપ્સની શ્રેણીમાં છો

: ની થ્રિપ્સ

થ્રીપ્સ :  *સ્પીનોસાડ ૪પ એસસી ૬ મિ.લી. અથવા ફીપ્રોનીલ પ એસસી ૩૦ મિ.લી. અથવા સાઈંટરનીલીપ્રોલ  ૧૦ ઓડી ૬ મિ.લી. અથવા લેમડાસાયહેલોથ્રીન પ ઇસી ૮ મિ.લી.

વધુ વાંચો>>>>

મલ્ચીંગના પ્રકારો :

૧. ઓર્ગેનિક મલ્યીંગ : સામાન્ય રીતે સેન્દ્રિય પદાર્થો જેવા કે પાકના પાંદડાઓ, ખાતર કે પછી લીલા ઘાસનો ઉપયોગ ઓર્ગેનિક મલ્ચીંગ તરીકે થાય છે.  2. ઈનઓર્ગેનિક

વધુ વાંચો>>>>

મરી મસાલાના પાકોની અને થ્રિપ્સનું નિયંત્રણ વિષે વાંચો.

લેકાનીસીલીયમ લેકાની કે બ્યૂવેરીયા બેસીયાના નામની ફૂગનો પાઉડર ૬૦ ગ્રામ ૧૫ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. * મોલો અને થ્રીપ્શનો વધુ ઉપદ્રવ જણાય તો ઇમિડાકલોપ્રીડ

વધુ વાંચો>>>>

ની થ્રિપ્સ નિયંત્રણ માટેની કઈ વાપરવી ?

 વાડીમાં સર્વે કરતા ૧૦ સે.મી. ડાળી ઉપર પ કે તેથી વધુ થ્રીપ્સ જોવા મળે ત્યારે સાયાન્ટ્રાનિલીપ્રોલ ૧૦ ઓડી ૮ મિ.લી. ૧૫ લિટર પાણીમાં દ્રાવણ બનાવી

વધુ વાંચો>>>>

અને માં આવતી

ખેતરમાંથી ઘાસ અને નીંદામણ દૂર કરવું. પાકમાં નિયત સમયાંતરે પિયત આપતાં રહેવું. બ્યૂવેરીયા બેસીયાના અથવા મેટારીઝયમ એનીસોપ્લી નામની ફૂગ ૬૦ ગ્રામ ૧૫ લિટર પાણીમાં ભેળવી

વધુ વાંચો>>>>

નિયંત્રણ કરવા થ્રિપ્સના ને સમજવું જરૂરી છે

થ્રિપ્સ નામની હઠીલી જીવાત માટે આપણે ખુબ દવાઓ છાંટવા છતાં કાબુ આવતો નથી તે જગ જાહેર વાત છે ત્યારે થ્રિપ્સના જીવનચક્રને સમજવું જોઈએ અને લેબલ

વધુ વાંચો>>>>

(ક્રાયસોપા) ઓળખો અને નિયંત્રિત કરો.

લીલી પોપટી (ક્રાયસોપા ) : તેનું પુખ્ત નાજુક, ચપળ અને આછા લીલા રંગનું હોય છે તેને એફ્કિ લાયન તઝીડે પણ ઓળખાય છે. તે બહુભોજી છે.

વધુ વાંચો>>>>

(લેડી બર્ડ લ)

દાળિયા (લેડી બર્ડ બીટલ ) : તે ખૂબ જ જોવા મળતું અને જાણીતું પરભક્ષી કોટક છે. ખેતીમાં તેનો એક દાયકાથી કીટકીના જૈવિક નિયંત્રણ માટે ઉપયોગ

વધુ વાંચો>>>>

થ્રિપ્સ વિષે જાણો

 – થ્રિપ્સ વિષે જાણો : થિપ્સ એક્દમ નાજુક ૧થી ૨ મિ.મી લંબાઈના, શંકુ આકારના પીળાશ પડતા કે ભૂખરાં રંગના કીટક છે. બચ્ચાં પાંખો વગરના હોય

વધુ વાંચો>>>>

અને ની

 લસણ રોપતી  વખતે ચાસમાં કાર્બોફ્યૂરાન ૩ જી ૩૩ કિ.ગ્રા./હે. પ્રમાણે આપવુ. આ જીવાત તેની કોશેટા અવસ્થા જમીનમાં પસાર કરતી હોવાથી અવાર-નવાર જમીનમાં ગોડ કરવો, પાકમાં

વધુ વાંચો>>>>

ની , અને તડતડિયાં

 બ્યૂવેરીયા બેસીયાના કે વર્ટીસીલીયમ લેકાની નામની ફૃગનો પાઉડર ૬૦ ગ્રામ ૧૫ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. જો ઉપદ્રવ વધારે જણાય તો ફ્લોનિકામાઈડ ૫૦ ડબલ્યૂજી ૬

વધુ વાંચો>>>>

ની થ્રિપ્સ

ફેરરોપણી બાદ ૧૫ દિવસે ખેતરમાં છોડની ફરતે કાર્બોફ્યૂરાન ૩% જી ૧૭ કિ.ગ્રા./ હે. પ્રમાણે આપવી. ફેરરોપણી બાદ ૩૦ દિવસે ઈમિડાક્લોપ્રીડ ૧૭.૮% એસએલ 6 મીલિ અથવા

વધુ વાંચો>>>>

ખેતરમાં આંટો મારવાની ટેક આપણને કેવી રીતે મદદ કરી શકે છે ? વાંચો…

આપણી બોલકી વાડીને સેઢો હોય કે જમીન આપણી વાડીના ઝાડ હોય કે આપણે વાવેલો પાક આ બધા આપણને કંઇક કહેવા માગે છે પરંતુ તેને સાંભળવાના

વધુ વાંચો>>>>

ટોલ્ફેનપાયરાડ એ સૌ પ્રથમ ૧૯૯૧ માં મિત્સુબીસી કેમિકલ કોર્પોરેશન દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ. ટોલ્ફેનપાયરાડ એ પાયરાઝોલ જુથમાં સમાવેશ થતું અગત્યનું કીટનાશક છે. આ કીટનાશક કીફુન,

વધુ વાંચો>>>>
થ્રીપ્સ

" decoding="async" loading="lazy" />

  વધુ વાંચવા માટે આપેલ ઈમેજ જુઓ અથવા કૃષિ વિજ્ઞાન લવાજમ ભરો વાર્ષિક લવાજમ ફક્ત રુ. ૨૫૦/- અથવા અમારું ફેસબુક પેઇઝ લાઈક કરો. 

વધુ વાંચો>>>>