તમે ફ્લાવરની શ્રેણીમાં છો

આંબાના ઝાડમાં આવતી વિકૃતિ નિયંત્રણ કેમ કરશો. ?

   (૧) વાનસ્પતિક વિકૃતિ : આંબાની ડાળીમાં ટોયના પાન શરૂઆતમાં જાડા, ટૂંકા, દળદાર બને છે અને તેની કુદરતી લાક્ષણિકતા ગુમાવે છે. નાની ડાળીઓ ગુરછામાં ફૂટે

વધુ વાંચો>>>>

પસંદગી : મરચીમાં બજારભાવ સારો મળે છે.

મેં નિધિ સીડ્સના મરચાં નિધિ ૫૦૫નું વાવેતર કર્યું તું, તેમાં ફૂલ વેલા આવ્યા, એકી સાથે ફ્લાવરીંગ આવ્યું, અને ખાસ કરી ને વાયરસ સામે પ્રતિકારક હોવાથી

વધુ વાંચો>>>>

પસંદગી : મરચીમાં નો બગાડ નહીવત છે.

નિધી સીડ્સ મરચીમાં કલર જલ્દી ગમી જાય એવો થાય છે. મેં નિધિ સીડ્સના મરચા નિધિ ૫૦૫નું વાવેતર કર્યું હતું જેમાં ફ્લાવરીંગ વહેલું લાગે છે અને

વધુ વાંચો>>>>

કો/ કોલીમાં જીવાણુથી થતો કાળો કહોવારો

 રોગની શરૂઆત થાય ત્યારે સ્ટ્રપ્ટોમાયસીન સલ્ફેટ ૧.૫ ગ્રામ + કોપર ઓક્ઝિક્લોરાઈડ ૫૦  વેપા ૫૦ ગ્રામ પ્રતિ ૧૫ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો

વધુ વાંચો>>>>
Skip to content