ખેતીની માહિતીનો ખજાનો વાંચવા બાજુમાં ક્લિક કરો.

તમે મલ્ચીંગની શ્રેણીમાં છો

પ્લાસ્ટિક મલ્ચિગની મર્યાદાઓ :

૧. ઓર્ગેનિક મલ્ચિગની સપેક્ષે પ્લાસ્ટિક મલ્ચીંગ પ્રમાણમાં વધુ ખર્ચાળ છે. ર. નર્સરી દ્વારા તૈયાર કરામેલા જ રોપાઓ બળી જવાની સંભાવના રહે છે.  ૩. ટોપ ડ્રેસિંગ

વધુ વાંચો>>>>

કરવાની તકનીક શું છે ?

૧. પ્લાસ્ટિક મલ્ચીંગ પવન ન હોય તે સમયે પાથરવું જોઈએ. . ર. મલ્ચીંગ કાગળમાં કોઈ ઘડીઓ રહેવી જોઈએ નહિ તથા બેડ ઉપર ચુસ્ત રીતે કવરીંગ

વધુ વાંચો>>>>