ખેતીની માહિતીનો ખજાનો વાંચવા બાજુમાં ક્લિક કરો.

તમે યુ પી એલ કંપનીની શ્રેણીમાં છો

ફૂગનાશક ફેંન્ડર

" decoding="async" loading="lazy" />

યુ પી એલ : નવું ફેંન્ડર

નવું ફૂગ્નાશક ફેંન્ડર   ફૂગનાશક ફેન્ડર ફેન્ડર : ફેન્ડર એસડીએચઆઈ અને તરાઈ ટ્રાઇઝોલ જૂથના મિશ્રણનું એક નવું જ ફૂગનાશક છે ફ્લુક્ઝાપારોકઝાડ ૬.૨૫ % + ઇપોકઝીકોનાઝોલ

વધુ વાંચો>>>>