મનની વાત : રાસી પ્રાઈમ કપાસ જરૂર જોજો

મનની વાત : રાસી પ્રાઈમ કપાસ જરૂર જોજો

આ વર્ષે કપાસના ભાવ ખૂબ જ સારા જોવા મળ્યા છે પરંતુ સાથે સાથે ઘણા બધા વિસ્તારોમાં વધુ વરસાદ અને ગુલાબી ઈયળના કારણે કપાસના પાક કાઢીને ખેડૂતો શિયાળુ પાક તરફ જતા રહ્યા છે. અત્યારે જે ખેડૂત મિત્રોના ખેતરમાં કપાસનો પાક ઉભો છે તે ખેડૂત મિત્રોને અમો નીચે મુજબની ભલામણ કરીએ છીએ.  4,740 total views,  274 views today

 4,740 total views,  274 views today

Read More

મનની વાત : રાસી નિયો કપાસની ખાસિયત

મનની વાત : રાશી કપાસ -૭૯૭ આ વર્ષની સફળ જાત

આ વર્ષે કપાસના ભાવ ખૂબ જ સારા જોવા મળ્યા છે પરંતુ સાથે સાથે ઘણા બધા વિસ્તારોમાં વધુ વરસાદ અને ગુલાબી ઈયળના કારણે કપાસના પાક કાઢીને ખેડૂતો શિયાળુ પાક તરફ જતા રહ્યા છે. અત્યારે જે ખેડૂત મિત્રોના ખેતરમાં કપાસનો પાક ઉભો છે તે ખેડૂત મિત્રોને અમો નીચે મુજબની ભલામણ કરીએ છીએ.  16,616 total views,  143 views today

 16,616 total views,  143 views today

Read More

મનની વાત : કપાસને પુરતું પોષણ આપજો

મનની વાત : કપાસને પુરતું પોષણ આપજો

રાશી બીજ દ્વારા બીજ ની સાથે વેચાણ પછીની સેવા ઉપરાંત હાલ ના પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિ માં ખેડૂત તરીકે આપણે સુ કાળજી લેવી અને શું ન કરવું તેની વાત કરીએ.

Read More

રાસી સીડ્સ પ્રા. લી.- નવી જાત મેજિકના અનુભવો અને ખેડૂતના અભિપ્રાય જાણો.

રાસી સીડ્સ પ્રા. લી.-   નવી જાત મેજિકના અનુભવો અને ખેડૂતના અભિપ્રાય જાણો.

રાસી કંપનીના પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરવા અહી ક્લિક કરો.

Read More