ખેતીની માહિતીનો ખજાનો વાંચવા બાજુમાં ક્લિક કરો.

તમે વિક્રમ સીડ્સ પ્રા. લી.ની શ્રેણીમાં છો

ફરી સોળે કળાએ ખીલ્યા

કપાસની આ વર્ષની રંગત એટલી સારી છેકે બોલગાર્ડ 2 કપાસ ફરી સોળે કળાએ ખીલ્યા અને આવતા વર્ષે કપાસ વર્ષ હોય તો ના નહિ તેવું કપાસની

વધુ વાંચો>>>>

કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ : બીગ્ગીને મળ્યો મેડલ – નો વિજય.

કૃષિ વિજ્ઞાન માસિકના નવેમ્બર-૨૦૨૨ અંકમાં ગુજરાતના કપાસ ઉગાડનાર પ્રગતિશીલ ખેડૂતોના કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ રજુ થયા છે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં ખેડૂતો વાંચીને બીજા ખેડૂતો સાથે અને

વધુ વાંચો>>>>
કપાસના અનુભવો જાણવા સીધી વાત કરવા પીળી પટ્ટી ઉપર ક્લિક કરો

" decoding="async" loading="lazy" />

વિક્રમ સીડ્સ – ના અનુભવો જાણવા સીધી વાત કરવા પીળી પટ્ટી ઉપર ક્લિક કરો

વિક્રમ કંપનીના પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરવા અહી ક્લિક કરો.

વધુ વાંચો>>>>
કપાસના ખેડૂતોના અનુભવો જાણવા સીધો ખેડૂતોને ફોન કરો અથવા પીળા રંગના બોક્ષ ઉપર ક્લિક કરો અને કંપનીના પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરો.

" decoding="async" loading="lazy" />

વિક્રમ ના ખેડૂતોના અનુભવો જાણવા સીધો ખેડૂતોને ફોન કરો અથવા પીળા રંગના બોક્ષ ઉપર ક્લિક કરો અને કંપનીના પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરો.

વિક્રમ કંપનીના પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરવા અહી ક્લિક કરો.

વધુ વાંચો>>>>
બીજ પસંદગી વિશેષાંક ભાગ – ૧ : વિક્રમ સીડ્સ

" decoding="async" loading="lazy" />

પસંદગી વિશેષાંક ભાગ – ૧ : વિક્રમ સીડ્સ

વધુ વાંચો>>>>