તમે સુકારોની શ્રેણીમાં છો

પાનના ઝાળ

  આ રોગમાં સુકારાની શરૂઆત પાનની ટોચ ઉપરથી થાય છે. શરૂઆતમા ટોચ ભૂખરી અને બદામી થઈ સુકાઈ જાય છે જેની ઉપય પાતળી છારી લાગી હોય

વધુ વાંચો>>>>
મગફળીનો અલ્ટરનેરીયાથી થતો સૂકારો

માં પાનનાં ટપકાં/ બ્લાસ્ટ

કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ વેપા 15 ગ્રામ 15 લિટર પાણીમાં ઉમેરી બે છંટકાવ ૧૫-૨૦ દિવસના અંતરે કરવા

વધુ વાંચો>>>>

નો સુકારાનું નિયંત્રણ કરવા શું કરવું ?

આ રોગમાં પાન નીચે લટકી પડે છે. અને પીળા પડતા જોવા મળે છે. આખો છોડ સુકાઈ જાય છે. રોગિષ્ટ છોડને થોડા અઠવાડિયા બાદ કાપવામાં આવે

વધુ વાંચો>>>>

મુક્ત ઉત્પાદન

પ્રદુષણ મુક્ત ઉત્પાદન બીટી કપાસ કે દેશી કપાસમાં સુકારો, પાન સુકાઈ જાય, મગફળીમાં રોગના કારણે નુકસાન થાય, શેરડી, કેળમાં રાતડો કે સીગાટોકા જેવા રોગો તડબૂચના

વધુ વાંચો>>>>

પાળા ઉપર હોય ત્યાં આ ઓછો દેખાય

મરચીનો બીજો રોગ ની વાત કરીયે તો મરચીના ઉભા છોડ સુકાવાની ગોંડલ વિસ્તારમાં રહેતી હોય છે પાણી રેડથી પાવતું હોય ત્યાં પાણીના પ્રવાહ તરફ આ

વધુ વાંચો>>>>

: માં વરસાદ પછીની માવજત

અત્યારે બધી જ જગ્યાએ સારા પ્રમાણમાં વરસાદ પડેલ છે ત્યારે કપાસ અને અન્ય પાકોને નુકશાન થવાની શક્યતા છે ત્યારે કપાસના પાકમાં મુખ્યત્વે સુકારો અને ફળ ખરવાના પ્રશ્નો જોવા મળે છે તો આપણે સુકારા વિષે માઈક્રોન્યુટ્રીયન્ટ વિષે માહિતી માટે વાંચો… અથવા ફોન કરો.

વધુ વાંચો>>>>

ના મહત્વના ો ક્યાં ક્યાં આવે છે ?

મરચીના મહત્વના રોગો ક્યાં ક્યાં આવે છે ? તેવા એક પ્રસના નો જવાબ લખીયે તો નોંધો કે મરચીમાં  એન્થ્રેકનોઝ, પાનના ટપકા, ભૂકી છારો, મરચીનો સુકારો

વધુ વાંચો>>>>

?

મરચીની ખેતીની નવી ટેક્નિક એમ કહે છે કે મરચીની વૈજ્ઞાનિક ખેતી કરવી હોયતો ઊંચા પાળા તેના ઉપર ટપકની નળી અને તેના ઉપર 30 માઇક્રોનનું ઉપરથી

વધુ વાંચો>>>>

ની ખેતીમાં

મરચીની ખેતી પાળા  ઉપર એટલે કે રેઈઝબેડ ઉપર ન થાય તો મરચીમાં આવતા રોગો વધે છે.  મરચીમાં ૧૪ પ્રકારની ફૂગ, ૧૬ પ્રકારના વાયરસ, પાંચ  પ્રકારના

વધુ વાંચો>>>>