તમે અજીત સીડ્સની શ્રેણીમાં છો

ના માં સફળ થયેલ ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો કપાસ પસંદગી વિશેષાંક ૨૦૨૩

મેં અજીત સીડ્સનો ACH-૧૫૫ કપાસનું વાવેતર કરેલ હતું જેમાંથી મને એકરે ૧૦૦ મણનું ઉત્પાદન મળેલ છે. જશુભાઈ અગરસંગભાઈ રાઠોડ મુ. થોરીયાળી તા. સાયલા જી. સુરેન્દ્રનગર

વધુ વાંચો>>>>

કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ : અજીત – ૧૫૫ થાય ભરપુર

કૃષિ વિજ્ઞાન માસિકના નવેમ્બર-૨૦૨૨ અંકમાં ગુજરાતના કપાસ ઉગાડનાર પ્રગતિશીલ ખેડૂતોના કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ રજુ થયા છે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં ખેડૂતો વાંચીને બીજા ખેડૂતો સાથે અને

વધુ વાંચો>>>>