તમે ગાભમારાની ઈયળની શ્રેણીમાં છો

: માં નિયંત્રણ

ગાભમારાની ઈયળનો ઉપદ્રવ મહદ્‌અંશે ઓછો જાેવા મળે તેવી જાતોની પસંદગી કરવી જાેઇએ. આ જીવાતનો ઉપદ્રવ ધરૂવાડિયામાંથી જ શરૂ થઇ જતો હોઇ કાર્બોફયૂરાન ૩ ટકા અથવા

વધુ વાંચો>>>>

: ની

ગાભમારાની ઈયળના નીયંત્રણ માટે જો ઉપદ્રવ ઓછો હોય તો નુક્સાનવાળા છોડને ઈયળ સહિત મૂળમાંથી ખેચી લઈ તેનો નાશ કરવો. વધારે ઉપદ્રવ હોય તો ક્વિનાલફોસ રપ

વધુ વાંચો>>>>

ટ્કોગ્રામા ભમરી

જીવાતની ઈંડા અવસ્થા પર પરજીવીકરણ કરતા વિવિધ કીટકો પૈકી ટ્રાઈકોગ્રામા ભમરી અગત્યનું પરજીવી કીટક ગણાય છે. પુખ્ત પરજીવી ભમરી કદમાં ખૂબ જ નાની હોય છે.

વધુ વાંચો>>>>
Skip to content