તમે પાન કોરીયુંની શ્રેણીમાં છો

: પાનકોરીયું અને પર્ણ-વ-ફળ વેધક

પર્ણ-વ-ફળ વેધકની ઇયળના ઉપદ્રવની શરૂઆત થતા જ નર ફૂદાને સમૂહમાં પકડવા (આકર્ષવા) માટે ૪૦ ટ્રેપ પ્રતિ હેક્ટરે ગોઠવવા. બ્યૂવેરીયા બેસીયાના નામની ફૂગનો પાઉડર 60 ગ્રામ

વધુ વાંચો>>>>

વેલાવાળા : પાનકોરીયું

પાકને ખાતર અને પાણી પ્રમાણસર આપવું. બીજને વાવતાં પહેલાં ઈમિડાક્લોપ્રીડ  ૭૦ ડબલ્યૂએસ ૭.૫ ગ્રામ અથવા થાયોમેથોક્ઝામ ૭૦ ડંબલ્યૂએસ ૪ ગ્રામ પ્રતિ કિલો બીજની માવજત આપવી. 

વધુ વાંચો>>>>
એસીટામાપ્રીડ

વધુ વાંચવા માટે આપેલ ઈમેજ જુઓ અથવા કૃષિ વિજ્ઞાન લવાજમ ભરો વાર્ષિક લવાજમ ફક્ત રુ. ૨૫૦/- અથવા અમારું ફેસબુક પેઇઝ લાઈક કરો. 

વધુ વાંચો>>>>
Skip to content