તમે સાગા સીડ્સની શ્રેણીમાં છો

કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ : વિપરીત હવામાનમાં પણ અડીખમ સાગા વન્ડરકોટ અને રાજ ૭૫૫

શૂ તમે આ વર્ષના કપાસનો ફિલ્ડ રીપોટ જાણ્યો ? કઈ જાત સારી ? કઈ જાત સફળ થઇ ? ખેડૂતના અનુભવ જાણો, વધુ કપાસની જાત આવતી

વધુ વાંચો>>>>

કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ : વહેલી અને ઝડપી પાકતી જાત એટલે વન્ડરકોટ

કૃષિ વિજ્ઞાન માસિકના નવેમ્બર-૨૦૨૨ અંકમાં ગુજરાતના કપાસ ઉગાડનાર પ્રગતિશીલ ખેડૂતોના કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ રજુ થયા છે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં ખેડૂતો વાંચીને બીજા ખેડૂતો સાથે અને

વધુ વાંચો>>>>
કંપની ન્યુઝ : ડુંગળીની ખેતી ફાવે તો આકર્ષક વળતર આપે

: ની ખેતી ફાવે તો આકર્ષક વળતર આપે

લાલ ડુંગળી લાંબા સમય માટે સંગ્રહ થઈ શકાતી નથી. પરંતુ પીળી પત્તી ડુંગળી યોગ્ય દેખભાળ રાખવામાં આવે તો તેનો સંગ્રહ શક્ય બને છે. આપણે આજે

વધુ વાંચો>>>>
nidhi seeds rutu crop care jira cumin seeds

સાગા સીડ્સ – ની ખેતી માં નવું શું કરવું તે વિષે વાત કરવા પીળી પટ્ટી ઉપર ક્લિક કરો અથવા જાત વિષે ખેડૂતના અનુભવો જાણવા ખેડૂતોને ફોન કરો..

વધુ વાંચો>>>>
સાગા સીડ્સ કપાસના અનુભવો જાણવા ખેડૂતોને ફોન કરો અથવા કંપની પ્રતિનિધિ સાથે સીધી વાત કરો.

ના અનુભવો જાણવા ખેડૂતોને ફોન કરો અથવા કંપની પ્રતિનિધિ સાથે સીધી વાત કરો.

સાગા સીડ્સ કંપનીના પ્રતિનિધિ સાથે વાત કરવા અહી ક્લિક કરો. #Agribusiness, #TheProgressiveFarmer, #Agronomy, #Seedcompany, #Ruralarea, #Farmer, #Vegetablefarming, #Dripirrigation, #Pesticide, #Agriculturalmachinery, #VillagePeople, #Village, #Insecticide, #SoilAssociation, #Motorcycles,

વધુ વાંચો>>>>
Skip to content