તમે સિન્ટીલાની શ્રેણીમાં છો

કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ : વહેલી અને સચોટ ઉત્પાદન એટલે અનેરી

કૃષિ વિજ્ઞાન માસિકના નવેમ્બર-૨૦૨૨ અંકમાં ગુજરાતના કપાસ ઉગાડનાર પ્રગતિશીલ ખેડૂતોના કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ રજુ થયા છે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં ખેડૂતો વાંચીને બીજા ખેડૂતો સાથે અને

વધુ વાંચો>>>>
Skip to content