ખેતીની માહિતીનો ખજાનો વાંચવા બાજુમાં ક્લિક કરો.

તમે બાયરની શ્રેણીમાં છો

ડાંગરની વિવિધ જાતો

" decoding="async" loading="lazy" />

ની વિવિધ જાતો

આજે ટેક્નોલોજી અને કૃષિ વિજ્ઞાનની વાત કરવી છે ,બાયર ક્રોપ સાયન્સ દ્વાર બાંગલાદેશમાં એરિઝ 16019 નામની ચોખા – ડાંગર ની હાઈબ્રીડ જાત મૂકી છે જે મોટો

વધુ વાંચો>>>>
મરચાના પાકના ની વાત આવે ત્યારે કોઈ બાંધછોડ નહિ

" decoding="async" loading="lazy" />

તમારા ના પાકના ની વાત આવે ત્યારે કોઈ બાંધછોડ નહિ

મરચીના પાકને વધારે નફાકારક કેવી રીતે બનાવી શકાય તે ખરેખર ખૂબ જ અગત્યનું છે મરચીના પાકમા ત્રણ મુખ્ય ફૂગથી આવતા રોગ છે તે વિષે વાંચો.

વધુ વાંચો>>>>
બાયર લાભસૂત્ર : ના પાકને તંદુરસ્ત રાખો.

" decoding="async" loading="lazy" />

: ના પાકને તંદુરસ્ત રાખો.

ઘઉંના પાકને તંદુરસ્ત રાખો.  આ વર્ષે સારા વરસાદ હોવાને લીધે પિયતની સગવડ સારી છે અને જેના કારણે શિયાળુ પાકનું ખુબ જ સારું વાવેતર થયેલ છે.

વધુ વાંચો>>>>
શાકભાજીના ઉત્પાદન પર વૃદ્ધિ અંત:સ્ત્રાવો/ ોનું મહત્વ

" decoding="async" loading="lazy" />

ઉપજ વધારવાની રીત: ગુણવતા ભર્યા ના ઉત્પાદન પર વૃદ્ધિ અંત:સ્ત્રાવો/ ોનું મહત્વ

વધુ વાંચો>>>>