ખેતીની માહિતીનો ખજાનો વાંચવા બાજુમાં ક્લિક કરો.

તમે શિયાળુની શ્રેણીમાં છો

ં મકાઇમાં પાનનો સૂકારો/ ટર્સીકમ લીફ બ્લાઇટ

 રોગની શરૂઆતમાં ગૌમૂત્ર ૧૦ ટકા અથવા લીમડાના પાનનો અર્ક ૧૦ ટકા (૧ લિટર/૧૦ લિટર પાણી)નો છંટકાવ વાવણીના ૩૦, ૪૦, ૫૦ અને ૬૦ દિવસે કરવો અથવા

વધુ વાંચો>>>>

ં મકાઇનો પાનનો સૂકારો/ ટર્સીકમ લીફ બ્લાઇટ

રોગપ્રતિકાર જાતો લેવી. * બીજને ટાલ્ક આધારિત ટ્રાયકોડર્માં વીરીડી ૧ ટકા વેપા (૨x૧૦૮ સીએફયુ/ગ્રામ) નો ૭ ગ્રામ/કે.ગ્રા. બીજ પ્રમાણે પટ આપવો અથવા બીજને કેપ્ટાન ફૂગનાશકનો

વધુ વાંચો>>>>

એક વાર પાંદડું ખરી ગયું પછી તો રસોડું જ ગયું એટલે નુકશાનની તો શું વાત કરવી ?

ભૂકીછારો શિયાળુ સીઝનની શરૂઆતમાં આવતો મરચીનો રોગ છે. અત્યારની વાત કરીયે તો દિવસ અને રાત્રીના મહત્તમ અને મિનિમમ તાપમાનમાં 15 ડિગ્રીનો તફાવત થાય તો મરચીમાં

વધુ વાંચો>>>>

કૃષિ જ્ઞાન : પાકમાં આટલું ખાસ

અત્યારે ગુલાબી ઈયળનું નુકશાન ભલે ન દેખાતું હોય પણ ફેરોમોન ટ્રેપમાં ફૂદા ખુબ જ આવે છે. ફૂડની હાજરી હોય એટલે ઈંડા મુકવાનું કામ ચાલુ હોય એ નક્કી છે….

વધુ વાંચો>>>>

પાક : શિયાળુ પાકમાં પોષણ વ્યવસ્થા

શિયાળાના મુખ્ય પાકો ઘઉં, લસણ, ડુંગળી, ચણા, રાયડો, જીરું વિગેરે પાકો માટે કૃષિ યુનિવર્સીટી દ્વારા થયેલ ભલામણ મુજબ જ ખાતરો વાપરવામાં આવે તો મહત્તમ ઉત્પાદન અને અધિકતમ નફો મેળવી શકાય અને સાથે સાથે જમીનની ઉત્પાદકતા પણ જાળવી શકાય.

વધુ વાંચો>>>>

ની કાપણી

ગુજરાત રાજ્યમાં ચોમાસામાં ૮૦ થી ૯૦ દિવસમાં શિયાળું અને ઉનાળું ત્રદ્તુમાં ૯૮ થી ૧૦૮ દિવસમાં પાક તૈયાર થાય છે. સૂયમુખીના ફૂલના દડાનો પાછળનો ભાગ પીળા

વધુ વાંચો>>>>

સુર્યમુખી અને :

ચોમાસા પાકમાં ક્રાંત્રિક અવસ્થા જેવી કે ફૂલઆવવું, દાણા ભરાવવાની અવસ્થાએ ભેજની ખેંચ જણાય તો એકાદ પિયત આપવાથી ઉત્પાદન વધે છે. જ્યારે શિયાળું અને ઉનાળું પાક

વધુ વાંચો>>>>

સુર્યમુખીની હાઈબ્રીડ જાતો કઈ સારી ?

 પિયત હેઠળ શિયાળુ તેમજ ઉનાળુ ઋતુમાં હમેશા સંકર જાતોનું જ વાવેતર કરવું જોઈએ. હાલમાં પબ્લિક અને પ્રાઈવેટ સેક્ટરની ઘણી બધી સંકર જાતો વાવેતર માટે ભલામણ

વધુ વાંચો>>>>

વાવેતર સમય સાચવો

   સુર્યમુખી પાકનું ઋતુ અમર્યાદિત હોવાથી વર્ષ દરમ્યાન ગમે ત્યારે લઇ શકાય છે તેથી આ પાક બહુપાક પદ્ધતિમાં સમાવિષ્ટ થઈ શકે છે. ચોમાસું પાકનું વાવેતર

વધુ વાંચો>>>>

: રાસી પ્ જરૂર જોજો

આ વર્ષે કપાસના ભાવ ખૂબ જ સારા જોવા મળ્યા છે પરંતુ સાથે સાથે ઘણા બધા વિસ્તારોમાં વધુ વરસાદ અને ગુલાબી ઈયળના કારણે કપાસના પાક કાઢીને

વધુ વાંચો>>>>

: રાસી નિયો ની ખાસિયત

આ વર્ષે કપાસના ભાવ ખૂબ જ સારા જોવા મળ્યા છે પરંતુ સાથે સાથે ઘણા બધા વિસ્તારોમાં વધુ વરસાદ અને ગુલાબી ઈયળના કારણે કપાસના પાક કાઢીને

વધુ વાંચો>>>>
કંપની ન્યુઝ : પાકની ખેતીમાં રાખવાની કાળજી અંગે નિધિ સીડ્સનો ખેડૂતોને સંદેશ.

" decoding="async" loading="lazy" />

: પાકની ખેતીમાં રાખવાની કાળજી અંગે નિધિ સીડ્સનો ખેડૂતોને સંદેશ.

વધુ વાંચો>>>>
બાયર લાભસૂત્ર : ના પાકને તંદુરસ્ત રાખો.

" decoding="async" loading="lazy" />

: ના પાકને તંદુરસ્ત રાખો.

ઘઉંના પાકને તંદુરસ્ત રાખો.  આ વર્ષે સારા વરસાદ હોવાને લીધે પિયતની સગવડ સારી છે અને જેના કારણે શિયાળુ પાકનું ખુબ જ સારું વાવેતર થયેલ છે.

વધુ વાંચો>>>>