તમે હીરાફૂદાની શ્રેણીમાં છો

જ અને કોલીફલાવરમાં હીરાફૂંદુનું નિયંત્રણ કેમ કરવું?

હીરાફૂંદુ : ઉપદ્રવ વખતે નોવાલ્યૂરોન ૧૦ ઇસી ૩૦ મિ.લી. અથવા ક્લોરાન્ટ્રાનિલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસસી ૬ મિ.લી. અથવા ફલૂબેન્ડીયામાઇડ ૪૮૦ એસસી ૧૦ મિ.લી. અથવા ઈન્ડોક્ઝાકાર્બ ૧૫.૮ ઈસી

વધુ વાંચો>>>>
aries agro
Skip to content