તમે રોગ/ફૂગ/બેક્ટેરિયાની શ્રેણીમાં છો

ના પાકમાં પર્ણચ્છેદનો સૂકારો

કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ વેપા 15 ગ્રામ અથવા એડીફેનફોસ ૫૦ ઈસી 15 મીલિ અથવા વેલીડામાયસીન ૩ એસએલ 15 મીલિ 15

ના પાકમાં આવતી સફેદ કૃગના નિયંત્રણ માટે

ટ્રાયકોડર્માં પાઉડરનો ઉપયોગ ખેડૂતો કરતા થયા છે. મગફળીમાં આવતો આ થડના સડાનો રોંગ સ્કેલોરીશીયમ રૉલ્ફસી નામની સફેદ ફૂગને

મરચી, ટામેટી નો  કોકડવા

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLV4jcT7D4mYKu6H0ar_7Zr3gdA_d5AazlpPQTqpTwzVovlqwZlfOuySp9elPnnV2f6IvQ5hxdqc2ZWaDRsy0IfpvkTyMUtwS1Gz5WtojkaBo4lEOU9DjvZtBuawPXvhsZWIyB2Pi4y_AqGhDO2IUANG-A=w1461-h807-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

, ટામેટી નો  કોકડવા

રોગનો ફેલાવો સફેદમાખીથી થતો હોવાથી તેના નિયંત્રણ માટે મરચીના પાકમાં ફેનપ્રોપેથ્રીન ૩૦ ઇસી 8 મીલિ અથવા પાયરીપ્રોક્ષીફેન ૧૦

શિયાળુ પાક માટે ઓ વડે આગોતરું આયોજન

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLXpoyFvak0Ns9vmajC8LSMm9veyt1WI5_r-3YlrqRr8MR4QSa6tJV6Gj4UQmpljqyVFur3ES9OBySWcJ8Qf0o-3tPnHCLq6CX0U9hx7DiO6kl6l3cK9kojfUbgFm_W7_XE3vmRPow5yY__rCofGYpku-A=w608-h417-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

કૃષિજ્ઞાન: પાક માટે ઓ વડે આગોતરું આયોજન

મરચીનો – બેક્ટેરીયલ વિલ્ટ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLVMtv7Od1KbSfc4HRCjeM_tPGIGvcc0AJak7CYfL7YP40uwmqSsqBPWFidur67DHujYozW4bQLvGUTQNgNYSvwhwEmnzog1Cbyg2qxVKnzw-J8uwSwRzzX9oJwpcP6wc9V0h2BDT9f5K-PPYyBsLgcvjg=w1400-h945-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો – બેક્ટેરીયલ વિલ્ટ

મગી, અને માં નું

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLW5aKnnSbalCX-QO9sAJZwSGWeuAKpxFmxdEdp_0VTtxQ0vOPVYVkmnaIrSKM_UjKzXBk2doPp-iyOKjdo-YqU6haxEd5PZ6JKusueyRjxj9zoO8fK3J_DZFTI90ca5iFvNqPP_nJNb_LDZyPp-BWUm4w=w1400-h890-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

કૃષિજ્ઞાન: ી, અને માં નું

મરચીનો – ફ્યુઝેરીયમ વિલ્ટ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLUbebKzicM9VXwar1P1wi9gHcv7jf-84bMaE-dYHtBBjJOYM6fauy81TsLc07WgVLkZeoCuS19x8MlTLqZVaRSTF_zqaiXixRGr4uM5My8SrzF5gltakttOJ_zgMVmRQwpDkbVNys4lhS1H7ECtyrBvrg=w1400-h901-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો – ફ્યુઝેરીયમ વિલ્ટ

મરચીનો – પાઉડરી મીલ્ડ્યું

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLWJGNxNP3QGD2TpI9TkaRVe34UvAwhiN1K2tHDrKYDdssDYHT69IJiMNnz2x5RQ2VMNxhnHLe_T6_8gGwObNDdikDAta1d7w2-k3SIUBal4LFBMqT8jK9ggXu04IO2RDsLZJCjLI8uDTwpu28ykcJ24Kg=w1050-h663-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો – પાઉડરી મીલ્ડ્યું

મરચીનો – ફાઈટોપ્થોરા બ્લાઈટ –

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLWBUhr-wuKU1JJW0qB3U1e3ZfJ2x5QZQbFe0qn33n_0iQHtv8DoQ9ZgHv2tD3D4oIkSS-cDetzUB739DYFwM-9b6T076nc0g-6yrJdPed3Bf1gb7coCEqEIEuUeg2eXEgwnM0XvcD7NcLPAZnhOgIxNoQ=w1050-h595-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો – ફાઈટોપ્થોરા બ્લાઈટ –

મરચીનો – એન્થ્રેક્નોઝ – પરોટ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLUAJX-ejf1n11UvWbPak-0BPHyyJx3hqaE2Ji3hgumGXEG5nGgc_TKjTNnwm2I0v2PwAJVXscM-nPP__TzCnQ3YfQX-8o4zMBeFquz6ksjSTwqDn43JhdjK7bUhYJz-SlZIYFz0qnWKFL99-UUFTC0cIw=w1050-h680-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો – એન્થ્રેક્નોઝ – પરોટ

મરચીનો – સીનોફોરા બ્લાઈટ – એક ડાળીનો

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLWw6mLIQjaqrz6jdkSBAoCtuqs_jxJ4CtihhBT3lN4m2aXBHA6ErcargbGg4PnNRg1B2Oe0Rk_ZMuk0dM8LTrtq6OjrJY1vSd_HUh99m8pUN7j3BGstS_vuOcH2tcVLvENdVbVYRbEByWQ4M91R7M6WQw=w1050-h661-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો – સીનોફોરા બ્લાઈટ – એક ડાળીનો

મરચીનો – સર્કોસ્પોરા લીફ સ્પોટ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLURDlgB7iln_Kc3eJQeK3pklKg0ICiZ3uPoxIoVQR6LdpTCK6oh7ckULM8lXNcVt7woXYl337k-JLQns1EaEtcMr_6N7tgaLni9m2yKLtVKp0Ewlek_yLsBHiz64PsPktaoP7HqoZ5w1OoIdx469NXf9A=w1050-h654-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો – સર્કોસ્પોરા લીફ સ્પોટ

મરચીનો – બેક્ટેરીયલ લીફ સ્પોટ – પન્ના ટપકા

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLWE36knISMvLcxSVIGoaCjDEhZPC_Ir7wgFEBxyZolg16zwATX1pvW4kRqT3JS10IHBqQhvJCyTzMVfFtHmVN813-qjh7z8GYO9HaRuadayVo3F8WGfPC-IffAQ6oN-FrNB3AZKtqAkmvjCGwDIJudzcg=w1050-h649-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો – બેક્ટેરીયલ લીફ સ્પોટ – પન્ના ટપકા

મરચીનો – સ્કલોરોશિયમ રોલ્ફ્સી

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLVrEEZnX0U1njFEMK4U1uQtgv91D0ulvFI0ARUVRBtqU8uCf9ePTsfMXMP7ZXskkV26YqLtdMnvlenyGT86eN8VcWYmWt9thEz0oaEht0VyZ8cyFFZxqqTlcy7Y-PI3HHVeAoDg9JgBFZHAts0GYdoIMw=w1050-h643-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો – સ્કલોરોશિયમ રોલ્ફ્સી

મરચીનો – લીફ કર્લ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLWL9lF11KGYCNg20T5JS9Ia6PM1bMBF__B5Ir_rtujzcNBa4RzUHyRLt-KoV_55Lw1cnL1YqsIK1xBz5wdahkamWbvY0TXrfzeDOfd97kFytdIcbqzE5OUsKeAJ4UF7w48dt3q7b5VzOqhBf--KW7QAcw=w1050-h647-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો – લીફ કર્લ

મરચીમાં સંકલિત

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLUsp389OeHXYPP_ewkJ12vOG4lHJcCmA5F1hISOaDcVyZooS17lVhKP47WcfCDgcgwzWBobyiyqj1ioTdeouwZCtmOQ1Zqn3CznZrEZ8zPPKq0fCkpz9854k0z6aYStEaiy3NjqCO-6a2Sx0s4ELarh6g=w1050-h589-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ત્રિકોણ એટલે શું ?

મરચીમાં સંકલિત

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLUsp389OeHXYPP_ewkJ12vOG4lHJcCmA5F1hISOaDcVyZooS17lVhKP47WcfCDgcgwzWBobyiyqj1ioTdeouwZCtmOQ1Zqn3CznZrEZ8zPPKq0fCkpz9854k0z6aYStEaiy3NjqCO-6a2Sx0s4ELarh6g=w1050-h589-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ની ખેતી માં ્ડોમિશ્રણનો ઉપયોગ

મરચીમાં સંકલિત

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLUsp389OeHXYPP_ewkJ12vOG4lHJcCmA5F1hISOaDcVyZooS17lVhKP47WcfCDgcgwzWBobyiyqj1ioTdeouwZCtmOQ1Zqn3CznZrEZ8zPPKq0fCkpz9854k0z6aYStEaiy3NjqCO-6a2Sx0s4ELarh6g=w1050-h589-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

માં નિયંત્રણ

સાયનોપાયરાફેન : એક આધુનિક નાશક

" loading="lazy" data-lazy-src="https://krushivigyan.com/wp-content/uploads/mites.jpg?is-pending-load=1" />

: એક આધુનિક

હરિયાળી ક્રાંતિના ઉદય પછી કૃષિ ક્ષેત્રે ઉત્પાદન વધારાની સાથે સાથે કૃષિ રસાયણોનો પણ વપરાશ વધવા પામ્યો છે. ખાસ

ડાયફેનથ્યુરોન

" loading="lazy" data-lazy-src="http://krushivigyan.com/wp-content/uploads/KRUSHIVIGYAN_2020_07_JULY-color-22-scaled.jpg?is-pending-load=1" />

ડાયફેનથ્યુરોન એ થાયો-યુરિયા જુથમાં સમાવેશ થતું અગત્યનું કીટનાશક છે. તેમજ તે કથીરીનાશક તરીકે પણ કામ કરે છે.

સાયનોપાયરાફેન

" loading="lazy" data-lazy-src="http://krushivigyan.com/wp-content/uploads/KRUSHIVIGYAN_2020_07_JULY-color-21-scaled.jpg?is-pending-load=1" />

સાયનોપાયરાફેન (cyenopyrafen) જુદા જુદા પાકોમાં નુકસાન કરતી પાનકથીરીના નિયંત્રણ માટે વાપરતા સારા પરીણામો મળેલ છે.

ફેનપાયરોક્ષીમેટ

" loading="lazy" data-lazy-src="http://krushivigyan.com/wp-content/uploads/KRUSHIVIGYAN_2020_07_JULY-color-20-scaled.jpg?is-pending-load=1" />

ફેનપાયરોક્ષીમેટ દવા સૌ પ્રથમ નિહોન નોહયાકૂ કંપની દ્વારા ૧૯૯૦માં તૈયાર કરવામાં આવી હતી જ્યારે તેની નોંધણી ૧૯૯૧માં કરવામાં

ક્રોમાફેનોઝાઇડ

ક્રોમાફેનોઝાઇડ

એક જૂથની કીટનાશકનો સતત ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તેની સામે રક્ષણ માટે પ્રતિકારક શક્તિ કેળવાય છે. આથી તેના

ફ્લુફેનોક્ઝુરોન

" loading="lazy" data-lazy-src="http://krushivigyan.com/wp-content/uploads/KRUSHIVIGYAN_2020_07_JULY-color-18-FILEminimizer.jpg?is-pending-load=1" />

પાકસંરક્ષણ વિશેષાંક :

ફ્લુફેનોક્ઝુરોન એક કથીરીનાશકની સાથે સાથે કીટનાશક તરીકે પણ કામ કરે છે. પરંતુ કૃષિમાં તે મુખ્યત્વે કીટનાશક કરતાં કથીરીનાશક

ટોલ્ફેનપાયરાડ એ સૌ પ્રથમ ૧૯૯૧ માં મિત્સુબીસી કેમિકલ કોર્પોરેશન દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ. ટોલ્ફેનપાયરાડ એ પાયરાઝોલ જુથમાં સમાવેશ

મેટીરામ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/KcwU3Yqk0snnkUm9sgsEZITZF8CxpmSonHcrshS8A52f-zz9RcMO0yhHyIUCUqBi318VaOQ5dRKHqpYWrWguc1Vm6hCyo_qcJ5ldFE9duOQZvMFzFbbdLwGdz2ZpH29eCMri7DiqrJYlbFX3pO4A2ralZtM3rodWaTxRyZY0lkgf1_Tp4fAqV0MP8zaKnUpMTxq7B2dDJCGOuJ00Luo_hDoA7ri3O2N3ecKsvfYdQVeyFqfkVuz3VatjrMNWOI3BHsvGn62ICMzZbkeazyZ0E_wHKJ5LjyP2YAAzeHYrGqP2Y4AwrU9yRZC0A4YVQBVOu2SNOTi7S8UwFgXgllEhGtjfJZT-S4cHNk7svfH9apQmwFqqR31tY7W_V8FeSHje60ih13o5AWx_fD_FykEfqo2uXvG44rOth3VAFuPnk8CQFn9Ua5E-awPvSJf6skZzeZMDpXzAjXCxDf63b62BwlFssV7gn1c06Fq4N7keWVp6BNqwMYX_ACwc8P3h7QOptOTckwRUcyhQF76ZzbZ5HBISa6xwWErRXEHQ2FfFYiREx9wbf4bNHrKy1dO8qFt6M2fxUqGduWdt7Pdbnr9VQ5J03RrZjZeymQVgPDAnd4-bDH7OosYENmO6WwDKI1TYeLA53AM-5PfF-4Cdt0yBdqLK26vzERR-f9hbQrRXArnS1JAm0QubUoOORWEzlaxDBZkKUJG4a8sh81fjc-5F0m2GDmMh1CDXUzPoYDUK3B3g6Wvg=w655-h888-no?is-pending-load=1" />

ક્લોરોથેલોનીલ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/SWG9uDIlvyGPt_n2jYyYRFLF_NTGlPcdPSs1JVLTKskslZE300R69B3oUimNaOyC4ZVH1Ae_K42ratPfnvalq8_TrFYNHAQfIuNLmMKKriMOnNogiFWbSGIvWpOkbLR0a1j9Xg4DTCiKUvS7szZdRIGS4geTKWecHbgUMIgys_EP6dpxbDe3K-igiUU-Od7SctKngg0akEK-gUm1bwAh6tTN00qJmdC4oQ-ncTazebTXHMP_9ESauB4_M8j1jZ1Y5SeyPb-q_H9PtbDiVE_lhv2MrMWcLetiOEHSiHbQbDbaSGJBkZ5U20mWFzj2pKdAmhlvW62iH-TDcZ_bGP0hm9mROGaq_Y5-S11XtkUJwrfEnNyjb_KyMRXpOFv4iLAjJO3OWEiH6YoyUpMsI0cGqTWh9AtdFElnpFG9fHbfqQWxud4vVi-FqQvjsc5n1IZ0kp2G1rUfb-FJhH7EPPIDzGsygsiFvfb689l8i1LvnM8YVNd7FWSDTJnrcEYtGA85m8l8rb4Hyj-7ffROdwMq6vdTGI_vy7Qm9n9cFDNxfTEWT_HIUDaL99TV__gc-jq8_Hn6QJlGPAHbcA_08C8rd84_gJe-lwlx4CKrr4DwK4clZXg1ADJQ63ZkXl2pVDDe-Hc6RLygJqcrbHh9WMLqr8KooUXt8Cc8WZX2NwtpVZLKQOQpsmxpjL0R_3IenD35xeK70p5RyIKLkCdHvXbGW2yyyJucIEkfVgq3GzKbcXC4tXKG=w655-h888-no?is-pending-load=1" />

ટેબુકોનાઝોલ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/Z5-F1aJIhUvjHf19rXYLzf26DCyRywRy5P2rYH14ZO6wHvG49r0V-xhasfBIRpf4d4gc7mB-xBR9OFM3dqughPp8_CVkl81gbhT9YdiTBrd11xS2np2xSMBtOiHS7Pmz1FHMmeqybi6ubD48HHf-GhUbFfGuSp-VYmlEQ-_JpM7YqUXhaJys5xWrA2StyGwK0iQhoiIO4NfF0D2Y_UoF_-36bU_4LLQ4La2ArYpmdXqxeJkgrbsTJnZexgDECTJtSQW7l1aR52iBaajNmjNq5-MW7xvFCHFdWrC7IKvbLv4S9WhmDX0EKG3cfakX-zpAfrG8M7wWy9A_o-5kNNXTtSCloj1chHbJ92XEkXPBH5QFcAlVJRQuPRtJ6TWr0IBdN8hI5Z9OAsh706anr1PAeBuW5OL3f3HIVReuz9WdeYRgDbMRbazxQ3ee995WswqXeZmAnmMZQjdpXalQLl1AQagfx-rKbInleNBS7WeqxqDnOT0rEu5vvyhvHWL7X_hMiA9LebAhqOi2xQuc-Gna_23qQi2qxCuP6aThFiw0TNN27inPpJVb-HipoTFq_f_4wee4FJJfJcLc2Uk5ui_LVN7eCvJ_TuXuBZCM407AMi8nuXRCIcG5MaxZUfpDVnSQG4Tcj0UdH_2ttSFTBvhTlesINv-OBz_PL2wwv_6fV8BwHatkHZvV1xflgriiujnI0xFsCRiZY1lvJRTZjnu93t44CL1rONh6v0dE1ALcOcD3j289=w655-h888-no?is-pending-load=1" />

પ્રોપીકોનાઝોલ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/VzQ1rvH_kess4xu_zajHJ8ct_uwTe1M1RWcfWSY8VRVKMqliLcDUk6LOMaeQM6KdQYoNb5nQQRCQf4VJ2upaxX6e7qWpiAawQdpoGjbevIwPTqGz5gd0i1Tg4FGCxvIYHmbfncAdXDC7g759O8353kXR-OsUhVKGhlo8B7gE4yYAyNbMhlMmY6cZ9yEV7EbGFhUwRcoTpmPjJuWUkJKnqkm4yCk6oxOc0157oKmCJLihaKQPf5GX2lSM-v2IKd0jMLVZSzodnDOUxKKM94dY3pImuduymtqaFBDfNxQynJkHgerNbz9k9xf8PMy28iwDYEcRhuCU4Z3ubFmz8O-QPgKKP2Gzk8b5fECkUHoAhhupY-vZd49ALZN30w9EnmsUCf6RVedtR9Owr4tfGzLnKIksX5FC7gQTip8dBsmpqVk_lhOIGPAYRibR3EjookPd_6Q1Z62YM6xzoZVHospX89JZ0EbS1vIfZ9SHQdwXOj3qqTP46QluIVQe3oKTdyIe9UY22OS52FxTExEi7-SaYTCKSCG6buXXgDxHE0EAYTPC6-GVbgwJdRKzgrb3_25ZGJOstT0D-h0l-58U5R3EVaF5As8gMUQIQHsy1S3ue2Fgc8ZxMBXU-eeZcxWWmJE7QzRua_GxVULubYbsYLkfdHBFCMrCyP0Q8F9r0AOO4ZwwGsav6xBsirSJQ6-U4PVhax4JQgzUcqFgQGHsKWrwFd3FQVy-fdFFEl5Fu8RKggXKcMob=w655-h888-no?is-pending-load=1" />

હેક્ઝાકોનાઝોલ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/bO2de1ErvVuKfLTCv9ZVuhWbacWnFx5sEOg12U-pUHdIeK6TDNcL0s6Kl4HyWrrYuFJeQhHeMJcGCPOxUt11uwabRde6zcHWPC8kTkjLY9nyF-987FyafwLVA1K7JC81JnCaN_SgkUIEApBipIRh8buN-WFgmaqoeB76hICI4EjoQ4-QJbdQLuILSuxn9dVK8SMu62hinNMFbW98aWFMcU4C7Dnrtjtgk9VTdRFFe0yF4HCzMQ58_MrZbWekdizIbSUpnTjv0p2aINEKaxGXAjlNoFQ4UhpI4ekrpuc4IaZm0BUq5PiqKtumxtS0cC9xlazKmw1rUEs3__worUlKvMQo58yqgPWFJoE9_GcnU4T8pnJKK2opD8WC2zBINoj2CsCMHRRiSw7E8_O2P6QlSmObwbVPTc0r03ZoxMO48NpPFiDCV6xxSBKyPRXVEAeUtoTsZMu9cxB3hhpN_srfaMR7ba-FcY82AMzPN9xSpmuHbWTKkTcRpz819FwmN53TNkqiXJ1RaPuJ3ztJhFM5p1m79NKEK4MgeMKoIM5pVczMNAseqNBa0RKyVQ9bEY6LwxRQclWq2n9kAgJkjfkiqPfb7DqKfSEw_99IWlYWuCBaR0Qzt722oVd4h_45E91Eiw4E3QrIyAuXqZJRGCIRFziBZERAW3HYxonD2WnId2eb_RCtQWXHKufog0C0wfQ19oXWiKvNGkn5iSexJht9eRR_q5Af2dUNuBLTM7MR4_ZwSour=w655-h888-no?is-pending-load=1" />

પ્રોપીનેબ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/ixvjMTmndah5sA4igHSp_8MESI2vJSjaaOc_-IZXAdIYc59pCAgxCndxDK3h7-QwBhjM9D-t4QSv2yopZBvTXr3-aaVCmzZLw8_iJoCW-H-ql11muRSdVHbemUKLPMJYVXlvHgpWxJRTmXrDej9FiYwFAwpq1UJsp7qZ05U4pBaeE0um-QvGSuHCp4wy-g6MshQPCOnCuhiwJuPM_4Q7y6iD8u6THUjdoUImKUwzv0R5zamxfq4UknVo_IFcGIKpRlDgR58GrebG_T1RfS1CkapJ2VltKM7ruj5YkfJ8hbeDWB8ZRpDmOYKJUYPFuTZ91YEJ4LhLDD-uBp0e8dv8Og4zk4I9IYccmFdbLTURcuNOrfnihXOmpkc8dwIys1522s-jRKK6nDSiRgOXZccMkjlz0FWIODkRicodi4ff55UXPNUfKtjFQGm1Uh_koiycHVqPaJC7-vUX9a7kkZ3GbduAfokeWVrVougJBU87K4YeQfj4kb8s4Zf_kAnKvY3AKljOWSFEmSmVotmlQg97RzITWQKiuqVp-v1w4bGivPanFMK3rYjM21lN_EPo3hIP0yyIZnZV8nRMb9qHWuQXPozAU1iJAitPu_51OuIRjf8FPRqpKXlZ8_Isgo3svJKA556GaZBHtiqD4z8UcPy1b4QExfTZhWpP5ucWtzycPIQItzIN5nSUKAQFOnnLEpT8LQ1zNOrNuF84TjpL4Ed4mTzKSZW_JPqSK-hgXA1MqeSB7Xg4=w655-h888-no?is-pending-load=1" />

આંબા અને લીંબુ જેવા ફળપાકો તથા ગુલાબમાં ફુગથી થતો અવરોહ મૃત્યુનો રોગ જોવા મળે છે.   વધુ વાંચવા

એસીટામાપ્રીડ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-99wdBoiTWbU/WpOciVREsfI/AAAAAAAAo0Q/v38E3e4JVFAYG7EvZAWS_Wc-msp-KkZxwCLcBGAs/s1600/16.jpg?is-pending-load=1" />

વધુ વાંચવા માટે આપેલ ઈમેજ જુઓ અથવા કૃષિ વિજ્ઞાન લવાજમ ભરો વાર્ષિક લવાજમ ફક્ત રુ. ૨૫૦/- અથવા અમારું

તળછારો

" loading="lazy" data-lazy-src="https://3.bp.blogspot.com/-VGVEnpUEgTI/Xmy7QVgHObI/AAAAAAABJWQ/-nz6nzkn8FA12LU_FyO1gmllknsNUWQBACK4BGAYYCw/s1600/2017%2B02.jpg?is-pending-load=1" />

રોગ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/IoOGFvMfNNpRI-k0VvN6tBdtt2un3_1EUZA-_SNtv-9ggxmrZpTpamUmd3yc7bAOCa0m0Xuxf5OcAwjoUkorwizqrpLN6kpntgR44DpGV_hXSR7F51E78SrxBZOOwCh24Ha0lX2O0m7CAUo7UeMFYg_hdYhy6kvP9KnAfgKfd3VGSpG2gEp4hb70VchK6FULTEydoTrCezus9nftCTNsFwPWeIvO6DooKHThH3bku0nELIAmVIfTXMCDy1KT5j1UNvctqzQfp4qP8QGkT-PTtTAGobG7H6BJ4RjP64fItN1I5-dv7qmnVPavfpOrwmXa2eCJLTV2SohKfgFbqCX47erwDojh4xr5dot_DmXwe5FiV6QMr5zw_6bVN-7Ldc5AFVvD9TeLyvhDHL8BUrZ7NF3FEWI5vlpxFoGU84_OWcwHDaAEvTj0Qk770NsXZhLaX9zG2qnhmHn4tOl-bD0zQFwz2B6Tyif2BUvBEbVSucP9mu-5CaWyOwTWJdVEb3sz5NWG1_yOd_ROFNdgU-7ofiE5VzorzVXzA2r8qHt3NoxFcJBhxVFwK9ahQ7V5yffV1UOSmdzOybQdWFbgAYEwNgjLieUOn8tmT_0_4IVMo7adFMDvKDYLW54Q67xZ1256xKluHoyvQwwAXpHIJhDssQxQcSxCex7or7OteRQi7psrRzX96DKo5yEa8ZCSUg=w692-h937-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ફુગથી થતો

ગેરુ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://4.bp.blogspot.com/-Ezzdj9ZabY0/Xmy6lREwvTI/AAAAAAABJWE/agDjuwg1xE8i8FFxwkOM22z0Nw2bXv3IgCK4BGAYYCw/s1600/2017%2B01.jpg?is-pending-load=1" />

સફેદમાખીને મહાત કરતુ એક નવું રાસાયણ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3eKgdE7tyX6KAP0S6g-372baOVhKopT2K8mnRoyA7PtzMh3PkJJG2bQUGPJEI53aqV62FUwDiYAeI6nnjVnIviOMl_4AwFopqIObEYE2V37o2aAbyGDzsAOZAYE9j52djE1HWhkbP4ELUT96cQPG6jTvA=w683-h926-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

પાયરીપરોકઝીફેન – ને મહાત કરતુ એક નવું રાસાયણ