ખેતીની માહિતીનો ખજાનો વાંચવા બાજુમાં ક્લિક કરો.

તમે કંપની ન્યુઝની શ્રેણીમાં છો

કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ : નંદુ નો સંદેશ કાકાજી વાવજો.

કૃષિ વિજ્ઞાન માસિકના નવેમ્બર-૨૦૨૨ અંકમાં ગુજરાતના કપાસ ઉગાડનાર પ્રગતિશીલ ખેડૂતોના કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ રજુ થયા છે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં ખેડૂતો વાંચીને બીજા ખેડૂતો સાથે અને

વધુ વાંચો>>>>

કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ : વહેલી અને ઝડપી પાકતી જાત એટલે વન્ડરકોટ

કૃષિ વિજ્ઞાન માસિકના નવેમ્બર-૨૦૨૨ અંકમાં ગુજરાતના કપાસ ઉગાડનાર પ્રગતિશીલ ખેડૂતોના કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ રજુ થયા છે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં ખેડૂતો વાંચીને બીજા ખેડૂતો સાથે અને

વધુ વાંચો>>>>

કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ : મોક્ષા અને કોટબેંક ખેડૂતોની પસંદ

કૃષિ વિજ્ઞાન માસિકના નવેમ્બર-૨૦૨૨ અંકમાં ગુજરાતના કપાસ ઉગાડનાર પ્રગતિશીલ ખેડૂતોના કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ રજુ થયા છે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં ખેડૂતો વાંચીને બીજા ખેડૂતો સાથે અને

વધુ વાંચો>>>>

કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ : એગ્રીટોપ એટલે ટોપ કપાસ

કૃષિ વિજ્ઞાન માસિકના નવેમ્બર-૨૦૨૨ અંકમાં ગુજરાતના કપાસ ઉગાડનાર પ્રગતિશીલ ખેડૂતોના કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ રજુ થયા છે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં ખેડૂતો વાંચીને બીજા ખેડૂતો સાથે અને

વધુ વાંચો>>>>

કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ : વહેલી અને સચોટ ઉત્પાદન એટલે અનેરી

કૃષિ વિજ્ઞાન માસિકના નવેમ્બર-૨૦૨૨ અંકમાં ગુજરાતના કપાસ ઉગાડનાર પ્રગતિશીલ ખેડૂતોના કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ રજુ થયા છે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં ખેડૂતો વાંચીને બીજા ખેડૂતો સાથે અને

વધુ વાંચો>>>>

ફાર્મ ઈનપુટ : ની ખેતી મલ્ચીંગમાં બમ્પર ઉત્પાદન મેળવો.

કૃષિક્ષેત્રે થતા પ્લાસ્ટિકના વિવિધ ઉપયોગને ‘પ્લાસ્ટિકલ્ચર’ કહેવાય છે. આ ઉપાય ખેતીમાં પ્લાસ્ટિકના વિવિધ ઉપયોગોમાં નો સૌથી સરળ ઉપાય છે

વધુ વાંચો>>>>

કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ : નો સિતારો ગેલેક્સી

કૃષિ વિજ્ઞાન માસિકના નવેમ્બર-૨૦૨૨ અંકમાં ગુજરાતના કપાસ ઉગાડનાર પ્રગતિશીલ ખેડૂતોના કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ રજુ થયા છે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં ખેડૂતો વાંચીને બીજા ખેડૂતો સાથે અને

વધુ વાંચો>>>>

કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ : થાય જંગી આપે ધનદેવ

કૃષિ વિજ્ઞાન માસિકના નવેમ્બર-૨૦૨૨ અંકમાં ગુજરાતના કપાસ ઉગાડનાર પ્રગતિશીલ ખેડૂતોના કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ રજુ થયા છે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં ખેડૂતો વાંચીને બીજા ખેડૂતો સાથે અને

વધુ વાંચો>>>>

કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ : નિધિ સીડ્સ લાવે છે ના બિયારણો

કૃષિ વિજ્ઞાન માસિકના નવેમ્બર-૨૦૨૨ અંકમાં ગુજરાતના કપાસ ઉગાડનાર પ્રગતિશીલ ખેડૂતોના કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ રજુ થયા છે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં ખેડૂતો વાંચીને બીજા ખેડૂતો સાથે અને

વધુ વાંચો>>>>

કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ : અજીત – ૧૫૫ થાય ભરપુર

કૃષિ વિજ્ઞાન માસિકના નવેમ્બર-૨૦૨૨ અંકમાં ગુજરાતના કપાસ ઉગાડનાર પ્રગતિશીલ ખેડૂતોના કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ રજુ થયા છે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં ખેડૂતો વાંચીને બીજા ખેડૂતો સાથે અને

વધુ વાંચો>>>>

કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ : બીગ્ગીને મળ્યો મેડલ – નો વિજય.

કૃષિ વિજ્ઞાન માસિકના નવેમ્બર-૨૦૨૨ અંકમાં ગુજરાતના કપાસ ઉગાડનાર પ્રગતિશીલ ખેડૂતોના કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ રજુ થયા છે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં ખેડૂતો વાંચીને બીજા ખેડૂતો સાથે અને

વધુ વાંચો>>>>

કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ : રાસી નિયો – રાસી મેજિકનો જાદુ

કૃષિ વિજ્ઞાન માસિકના નવેમ્બર-૨૦૨૨ અંકમાં ગુજરાતના કપાસ ઉગાડનાર પ્રગતિશીલ ખેડૂતોના કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ રજુ થયા છે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં ખેડૂતો વાંચીને બીજા ખેડૂતો સાથે અને કંપનીના પ્રતિનિધિ સાથે કપાસની વિવિધ જાતો અંગે ચર્ચા કરી રહ્યા છે અને આવતા વર્ષની ખેતી માટે પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છે ત્યારે તમે પણ
ફેસબુક લાઈક કરી નીચે આપેલ વોટ્સઅપ બટન પર ક્લિક કરી કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ મેળવો.

વધુ વાંચો>>>>

: અમેરિકાની ટેકનોલોજી હવે ભારતમાં.

નિધિ ઓર્ગેનિક લેન્ડ પ્રા. લી. કંપની દ્વારા અમેરિકન ટેકનોલોજી જેવી કે એમએસી અને એનયુઈ ટેકનોલોજી ધરાવતી પ્રોડક્ટ્સ ની વિશાળ રેંજ ઉપલબ્ધ છે.

વધુ વાંચો>>>>

કૃષિ જ્ઞાન : પાકમાં આટલું ખાસ

અત્યારે ગુલાબી ઈયળનું નુકશાન ભલે ન દેખાતું હોય પણ ફેરોમોન ટ્રેપમાં ફૂદા ખુબ જ આવે છે. ફૂડની હાજરી હોય એટલે ઈંડા મુકવાનું કામ ચાલુ હોય એ નક્કી છે….

વધુ વાંચો>>>>

: રાસી પાક નિદર્શન કાર્યક્રમ યોજાય તો મુલાકાત જરૂર લેવી.

રાસી સીડ્સ દ્વારા ગામડે ગામડે પાક નિદર્શન કાર્યક્રમો યોજી ખેડૂતોને આ વર્ષના રસી સીડ્સના વિવિધ બિયારણોના પરિણામો દેખાડે છે. જેનો મુખ્ય હેતુ ખેડૂતો તેમનાં વિસ્તારની જમીન, પિયત વ્યવસ્થાને અનુકુળ યોગ્ય બિયારણની પસંદગી કરી શકે.

વધુ વાંચો>>>>

ફાર્મ ઈન્પુટ : ખેતીમાં નોન વુવન ક્રોપ કવરનો ઉપયોગ

ખેડૂતો રક્ષણાત્મક ખેતી પદ્ધતિ અપનાવી રહ્યા છે .તેમાંનું એક પાસું એટલે ખેતી માં ક્રોપ કવર નો ઉપયોગ .તો ખેડૂત મિત્રો આ લેખ માં આપણે ક્રોપ કવર વિષે માહિતી મેળવીશું .

વધુ વાંચો>>>>

: મોબાઈલ ખેડૂતનો મિત્ર

સ્માર્ટફોન દ્વારા આંગળીના ટેરવે ઘરે બેઠા સાચી અને સચોટ કૃષિ માહિતી મેળવી શકે છે એગ્રીબોન્ડ જેવું પ્લેટફોર્મ જે નિશુલ્ક ખેડૂતોને સાચી અને સચોટ માહિતી પ્રદાન કરે છે. અને ખેતીને વધુ ને વધુ સમૃદ્ધ બનાવવામાં મદદરૂપ થાય છે.

વધુ વાંચો>>>>

કૃષિ જ્ઞાન : ઉભા પાકમાં આંટો મારો અને ઉપાય કરો – ઉત્પાદન વધશે.

ભાદરવા મહિનામાં આપણો કપાસ ખુબ જ સરસ રીતે વિકસીને ઉત્પાદન આપવા માટે તૈયાર થઈ ગયો હોય, પુષ્કળ પ્રમાણમાં ફાલ, ભમરી અને જીંડવા હોય છે. એટલે આ માસ દરમ્યાન કપાસ જેટલો જોવો ગમે તેટલું તેનું ધ્યાન પણ રાખવું પડે… વધુ માહિતી માટે ઇમેજ ઉપર ક્લિક કરી કંપની સાથે વાત કરો.

વધુ વાંચો>>>>

: માં વરસાદ પછીની માવજત

અત્યારે બધી જ જગ્યાએ સારા પ્રમાણમાં વરસાદ પડેલ છે ત્યારે કપાસ અને અન્ય પાકોને નુકશાન થવાની શક્યતા છે ત્યારે કપાસના પાકમાં મુખ્યત્વે સુકારો અને ફળ ખરવાના પ્રશ્નો જોવા મળે છે તો આપણે સુકારા વિષે માઈક્રોન્યુટ્રીયન્ટ વિષે માહિતી માટે વાંચો… અથવા ફોન કરો.

વધુ વાંચો>>>>

ફાર્મ ઈન્પુટ : 11મુ એગ્રી એશિયા પ્રદર્શન -2022

સંરક્ષિત ખેતીમાં લોકોની રુચિ અને ગ્રોઇટના સંરક્ષિત ખેતી ઉત્પાદનો અને તકનીકો વિશેની લોકોની જાગૃકતા વધુ પ્રોત્સાહક છે સૌથી સારી વાત એ છે કે અમે એવા કેહદુંતો સુધી પહોંચી શક્યા જેઓ ખેતીમાં નવી તકનીકનો ઉપયોગ કરી આવક વધારવા માંગે છે…. વધુ માહિતી માટે કંપની સાથે સીધો સંપર્ક કરો.

વધુ વાંચો>>>>

: સમયસર મળતી સલાહ અને ભલામણ ખેડૂતના સાચા મિત્ર

આ કારણ થી આજે આપણા દેશમાં ખેતીની અંદર પણ ઘણા ડિજિટલ પ્લેટ ફોર્મ આવી ગયા છે જે ખેડૂતને એક નવી રાહ આપી રહ્યા છે. આવનારા સમયમાં આ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ એક નમક જેવું કામ કરશે…..

વધુ વાંચો>>>>

: . ।

બેસ્ટ એગ્રોલાઈફ બન્યું ભારતનું પ્રથમ ઉત્પાદક.
શિન્વા અને ઇઝુકી આવ્યું બઝારમાં.
ઇમારા અને જુડવા-જી નું લોન્ચિંગ
ડિસ્ટ્રપ્ટર હવે ભારતમાં.

વધુ વાંચો>>>>

: ઓનલાઇનના માધ્યમથી કરી રહ્યું છે ખેડૂતોની પ્રગતિમાં યોગદાન !

એગ્રોસ્ટાર માત્ર ફોન પાર જ નહિ પરંતુ ઘણા બધા ઓનલાઇન પ્લેટફોર્મ પર ખેડૂતોની સેવા કરવા માટે હાજર છે. હવે એગ્રો સ્ટાર એપ, વોટ્સઅપ, ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક, સ્નેપચેટ, યુટ્યુબ બધી જ જગ્યાએ એગ્રોસ્ટાર ખેડૂતોના પ્રશ્નોનું સમાધાન કરવા માટે કામ કરી રહ્યું છે.

વધુ વાંચો>>>>

: રાસી અને સોશિયલ મીડિયા – ખેડૂતોમાં આનંદો…

રાશિ સીડ્સ કંપનીના કપાસ ની જાતો RCH 659 રાશિ મેજીક અને RCH 797 જાતો વિષે વાંચો.

દરરોજ વાંચવા અમારી સાથે જોડાવ
📗- ફેસબુક પેઇઝ : https://www.facebook.com/krushi.vigyan
📙 – ટેલીગ્રામ ચેનલ : https://t.me/krushivigyan
✳️ – વોટ્સઅપ ગ્રુપ : http://wa.me/919825229966?text=krushi

વધુ વાંચો>>>>

કૃષિ જ્ઞાન : વડે

વાવણી પછી આવતા ફૂગના રોગો નું નિયંત્રણ કરવા કઈ દવા છાંટવી ? મરચીના પાકમાં સફેદફૂગ આવે અથવા કપાસમાં મોલો નો ઉપદ્રવ હોય તો શું શું પગલાં લેવા તે વિષે વાંચો.

દરરોજ વાંચવા અમારી સાથે જોડાવ
📗- ફેસબુક પેઇઝ : https://www.facebook.com/krushi.vigyan
📙 – ટેલીગ્રામ ચેનલ : https://t.me/krushivigyan
✳️ – વોટ્સઅપ ગ્રુપ : http://wa.me/919825229966?text=krushi

વધુ વાંચો>>>>

: ઘરે વાવો – તંદુરસ્તી મેળવો.

કિચન ગાર્ડન બનાવવાના ફાયદા, કિચન ગાર્ડન કેવી રીતે બનાવવું ? ક્યાં ક્યાં બિયારણ કિચન ગાર્ડનમાં વાવી શકાય ? વગેરે માહિતી માટે વાંચો.

દરરોજ વાંચવા અમારી સાથે જોડાવ
📗- ફેસબુક પેઇઝ : https://www.facebook.com/krushi.vigyan
📙 – ટેલીગ્રામ ચેનલ : https://t.me/krushivigyan
✳️ – વોટ્સઅપ ગ્રુપ : http://wa.me/919825229966?text=krushi

વધુ વાંચો>>>>

ફાર્મ ઇનપુટ : તરફ પ્રયાસ ખેતીમાં નોન વુવન ક્રોપ કવરનો ઉપયોગ

ક્રોપ કવર ક્યાં ક્યાં પાકોમાં ઉપયોગ કરી શકાય ? ક્રોપ કવર ઉપયોગ કરવા કઈ વસ્તુઓ ની જરૂરિયાત રહે છે? ક્રોપ કવર લગાડવાની સાચી પદ્ધતિ કઈ ? અને તેનાથી શું ફાયદા થાશે ? જાણો કૃષિ વિજ્ઞાન દ્વારા.

વધુ વાંચો>>>>

: સુમિલ કેમિકલની નવી પ્રોડક્ટ- બ્લેક બેલ્ટ અને લી .

સુમિલ કંપની એક આધુનિક ટેક્નોલોજીથી બનેલ એક એવી દવા જે દ્રાય કેપ ટેક્નોલાજી (કેપ્સુલ ) સ્વરૂપથી બનેલ છે. જે પાકમાં આવતી બધી જ પ્રકારની ઈયળ માટે અસરકારક દવા છે.

વધુ વાંચો>>>>

દ્વારા બે નવા ફુગનાશક બઝારમાં મુખ્ય છે

રાલીઝ ઇન્ડિયા દ્વારા બે નવા ફુગનાશક બઝારમાં મુખ્ય છે એક છે કેપ્સસ્ટોન અને બીજું છે ઝાફૂ આ બને ફુગનાશક નેકબલાસ્ટ અને સીથ બ્લાઇટ નામના રોગ

વધુ વાંચો>>>>

રિટોરવા એક નવી પ્રોડક્ટ

શું તમે વાયરસ સામે એન્ટીવાઈરસ પ્રવૃત્તિ કરીને છોડને તેના આઘાતથી બચાવવા માંગો છો ? તો જાણો કે વાયરસ ચુસીયા જીવાત દ્વારા ફેલાય છે.
આ માહિતી તમારી ખેતી બદલી નાખે અને તમને ઉપાય મળી જાય. 9898038222

વધુ વાંચો>>>>
🍀

🍀

સલ્ફર મિલ એટલે કે રીપ બ્રાન્ડ હેઠળ સારા જંતુનાશક વેચતી કંપની સલફર મિલ લિમિટેડ દ્વારા પાલનપુર ખાતે કૃષિનોવા રીપ ટેક્નોલોજી સેંટર સારું થયું છે ત્યાં

વધુ વાંચો>>>>

: ડીલરોને ત્યાં યોજાયો રાસી પ્મના જીંડવાનો શો

અત્યારે લગભગ બધા વિસ્તારોમાં કપાસના પાકમાં પહેલી/બીજી વીણીનો કપાસ વિણવાનો ચાલી રહ્યો અથવા કપાસ નીકળી ગયો છે. તેમજ આ વર્ષે કપાસના ભાવ ખૂબ જ સારા

વધુ વાંચો>>>>

: રાસી પ્ જરૂર જોજો

આ વર્ષે કપાસના ભાવ ખૂબ જ સારા જોવા મળ્યા છે પરંતુ સાથે સાથે ઘણા બધા વિસ્તારોમાં વધુ વરસાદ અને ગુલાબી ઈયળના કારણે કપાસના પાક કાઢીને

વધુ વાંચો>>>>

: રાસી નિયો ની ખાસિયત

આ વર્ષે કપાસના ભાવ ખૂબ જ સારા જોવા મળ્યા છે પરંતુ સાથે સાથે ઘણા બધા વિસ્તારોમાં વધુ વરસાદ અને ગુલાબી ઈયળના કારણે કપાસના પાક કાઢીને

વધુ વાંચો>>>>
કંપની ન્યુઝ : ની ખેતી ફાવે તો આકર્ષક વળતર આપે

" decoding="async" loading="lazy" />

: ની ખેતી ફાવે તો આકર્ષક વળતર આપે

લાલ ડુંગળી લાંબા સમય માટે સંગ્રહ થઈ શકાતી નથી. પરંતુ પીળી પત્તી ડુંગળી યોગ્ય દેખભાળ રાખવામાં આવે તો તેનો સંગ્રહ શક્ય બને છે. આપણે આજે

વધુ વાંચો>>>>
પાક પોષણ : : યુરોપીયન ટેકનોલોજીના ો હવે ભારતમાં

" decoding="async" loading="lazy" />

: : યુરોપીયન ટેકનોલોજીના ો હવે ભારતમાં

ફીનોઝેન ખેડૂતોની સમૃદ્ધિમાં વધારો કરી આર્થિક અને ટકાઉ કૃષિને ટેકો આપવાના ઉદ્દેશથી શરુ કરવામાં આવ્યું છે. ફીનોઝેન ઉચ્ચતમ યુરોપીયન ટેકનોલોજી દ્વારા તૈયાર થયેલ ઉત્કૃષ્ટ પાણીમાં

વધુ વાંચો>>>>
મરચીનું મબલક ઉત્પાદન

" decoding="async" loading="lazy" />

એરીસના ફર્ટીગેશનથી નું મબલક ઉત્પાદન

મરચીની ખેતી કરતા ખેડૂતો માટે એરીસ એગ્રો લીમીટેડ મુંબઈનો એક સંદેશ ખુબ ઉપયોગી થાય તેવો છે તેથી મરચીની ખેતી કરી હોય તેમણે આ ખેડૂતનો અભિપ્રાય

વધુ વાંચો>>>>
પિયત વ્યવસ્થાને સરળ અને સુગમ બનાવતી ક્રાંતિકારી શોધ – નેટાફિમ ફ્લેક્સનેટ પાઈપ

" decoding="async" loading="lazy" />

પાકમાં વ્યવસ્થાને સરળ અને સુગમ બનાવતી ક્રાંતિકારી શોધ – નેટાફિમ ફ્લેક્સનેટ પાઈપ

વધુ વાંચો>>>>

: ગ્રો ઓનલાઈન – B2B ભારતના એગ્રો ડીલરનું માર્કેટ પ્લેસ

क्या आप कृषि विक्रेता या एग्रो इनपुट डीलर हो ? क्या आप जंतुनाशक और बिज विक्रेता है?  तो आपके लिया आ गया है इन्टरनेट पे

વધુ વાંચો>>>>
કૃમિ સામે રક્ષણ આપતી એક આધુનિક કૃમિનાશક

" decoding="async" loading="lazy" />

નિમિટ્ઝ સામે રક્ષણ આપતી એક આધુનિક કૃમિનાશક

નિમિટ્ઝ કૃમિ સામે રક્ષણ આપતી એક આધુનિક કૃમિનાશક  #farmtechnology #nimitz

વધુ વાંચો>>>>
બાયર લાભસૂત્ર : ના પાકને તંદુરસ્ત રાખો.

" decoding="async" loading="lazy" />

: ના પાકને તંદુરસ્ત રાખો.

ઘઉંના પાકને તંદુરસ્ત રાખો.  આ વર્ષે સારા વરસાદ હોવાને લીધે પિયતની સગવડ સારી છે અને જેના કારણે શિયાળુ પાકનું ખુબ જ સારું વાવેતર થયેલ છે.

વધુ વાંચો>>>>
એરીસ એગ્રો લી. મુંબઈ દ્વારા રાહત કાર્ય

" decoding="async" loading="lazy" />

સામાજિક નિસબત : મુંબઈ દ્વારા રાહત કાર્ય

  વધુ વાંચવા માટે આપેલ ઈમેજ જુઓ અથવા કૃષિ વિજ્ઞાન લવાજમ ભરો વાર્ષિક લવાજમ ફક્ત રુ. ૨૫૦/- અથવા અમારું ફેસબુક પેઇઝ લાઈક કરો. 

વધુ વાંચો>>>>
અસ્પી સ્પ્રેયર અને ડસ્ટર

" decoding="async" loading="lazy" />

સ્પ્રેયર અને ડસ્ટર

અસ્પીના સ્થાપક શ્રી લલ્લુભાઈ એમ. પટેલ કહેતા કે ભારતના ખેડૂતોને પાક ઉત્પાદન વધારવા, હરિયાળી ક્રાંતિ લાવવા માટે અસ્પી હમેશા પાક સરક્ષણ સાધનોની ગુણવતા દ્વારા મદદ

વધુ વાંચો>>>>
ફૂગનાશક ફેંન્ડર

" decoding="async" loading="lazy" />

યુ પી એલ : નવું ફેંન્ડર

નવું ફૂગ્નાશક ફેંન્ડર   ફૂગનાશક ફેન્ડર ફેન્ડર : ફેન્ડર એસડીએચઆઈ અને તરાઈ ટ્રાઇઝોલ જૂથના મિશ્રણનું એક નવું જ ફૂગનાશક છે ફ્લુક્ઝાપારોકઝાડ ૬.૨૫ % + ઇપોકઝીકોનાઝોલ

વધુ વાંચો>>>>
એરીસ એગ્રો લીમીટેડ  સૂક્ષ્મ તત્વો વિષે જાણકારી

એરીસ એગ્રો લીમીટેડ સૂક્ષ્મ તત્વો વિષે જાણકારી

માઇક્રોન્યુટ્રીયન્ટ- સુક્ષ્મ તત્વો વિશે એરીસ એગ્રો લીમીટેક કંપનીના શ્રી રાજેશ ગુપ્તાની મુલાકાત કૃષિ ઉત્પાદનમાં જમીનની ફળદ્રુપતાનું શું મહત્વ છે?       કૃષિ ઉત્પાદનમાં જમીનની ૫૦ %

વધુ વાંચો>>>>
બુંદ બુંદ સમૃદ્ધિ : ડ્રીપ થી ની ખેતી બની નફાકારક

" decoding="async" loading="lazy" />

: ડ્રીપ થી ની ખેતી બની નફાકારક

નેટાફીમ ડ્રીપ થી ડુંગળીની ખેતી બની નફાકારક નેટાફીમ કંપની એ વિશ્વમાં ૧૧૦ દેશોમાં કામ કરતી અને ખેડૂતોમાં લોકપ્રિય કંપની છે નેટાફીમ કંપની ખેડૂતોને ઉતમ એગ્રોનોમી

વધુ વાંચો>>>>