તમે કંપની ન્યુઝની શ્રેણીમાં છો

રિટોરવા એક નવી પ્રોડક્ટ

શું તમે વાયરસ સામે એન્ટીવાઈરસ પ્રવૃત્તિ કરીને છોડને તેના આઘાતથી બચાવવા માંગો છો ? તો જાણો કે વાયરસ ચુસીયા જીવાત દ્વારા ફેલાય છે.
આ માહિતી તમારી ખેતી બદલી નાખે અને તમને ઉપાય મળી જાય. 9898038222

🍀

🍀

સલ્ફર મિલ એટલે કે રીપ બ્રાન્ડ હેઠળ સારા જંતુનાશક વેચતી કંપની સલફર મિલ લિમિટેડ દ્વારા પાલનપુર ખાતે કૃષિનોવા

કંપની ન્યુઝ : સાગા -૧૧ આંતર પાકની ખેતી સતાને પગલે..

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLV6VAplgTEmcb-sHPaOCqqghvy7OhgMZl_s1ijcS-KHTKbTeG-blVFMUDPJglORVFt_sb4r8tR1yZxLsmz4QLFHT5Lh3dvFYtWxdALebUreetNaj221OvRWFDhaeGMDDYj5SGtfzBuEli1eSLwbAbtaRw=w798-h453-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: સાગા -૧૧ આંતર પાકની ખેતી સતાને પગલે..

બુંદ બુંદ સમૃદ્ધિ : સાથે – એક સ વાર્તા

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/OFIhdlmkVT8bBqvRPSyIvtJ8J2uY9ihMlJfnMi4NPWCUhoaqREetgvZH-lWCtiOh-Uu2h7NtTtB2hY-xGlqmKFNNNKT450ZUOtiSThVXaG6v6lCxLs8HNDwGY-zmlAImobBJtAUTmwVE0-ipGjMIEWajav3dhiC91nHGYdHf1PXll5NHVswYlcOoHJxHh4n46Bon9hsGWLZXIhRZp_6RYh2r9NKRs2xwNweBflnQFjxr6N5Xo-pTrBOnqdausZ1eccj390vkTnqyZgVTJ1qDZi2OFJ63ZBQoCJApW1SWbCH8TbcD8NFoZxSUofM3TeaByaNjizsrkoI1juQEvJFNdEm-a4tMjjzX-2UBhi9mqz3YGkX-cZ3JgPh4pJVzVHaLuWmW5hJEUF2ouiL1wdUfVEsWyWozeBfgyWkD27XhWAoeeWcwkCgEe32c_t7tsJq8K0257ORJtsC5-MqK4PpotoRPWuWVTfyETzFXsMrlDXRjXv8XT7eSLZFn9lN_g5bhwCgcvj7DWEnvgbGJQlk2FSh0l9BSQUD2EsAaoLzy52c4WmTcs3-L_UGXayvOnfar43FOq88BQvccZ2gsQMyds0nQKciwwb3YtLUMY41EAtKyGtnrwKEM0ZJFHxaTMt9vcWEpH4KhoqDtsbaZt8XBfK28lTL3XvE8irRQ4-wGiFmgLdcbJ_DDXcud9WIfhCEIHOmYiS7S3hubuyYgK1FlJRi4=w709-h354-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

: સાથે – એક સ વાર્તા

કંપની ન્યુઝ : નિધી , ખેડૂતોની પ્રથમ પસંદગીનું બીજ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/indfGpNPn9l7b2btm6YHxv0uIja9udWHwKJoHTuJjiSvEHzkXDnSrIIBYYZkPJ20PGYYN4bzCxHPcZtPmb5_CYfoOfaGXe2qtDYTsJNHx3yfnVdwUHZpWfIbPbA60hYzwnDv1Oh0ul-odNBBxchXFIopogG3WLJYLuD7n15i8iJyO-s4LyVmdXlFtwtAOOjM1UrHir9x_gZKFCxFRXQIS0tSDRYM14TaCF8tY8PPgQMOjraNU1gsz2dCfIOifOiBcbgb9c3t1Po28aiYxRwWelrWYlU3nFS48QKXEObf-jVWPNAzEqo-8pLMylR8SdhN9_jxjOk2VJnTEVnIj7tzeNxhdJ8uZEInXQ_qTCeSUP8EI-qPkQN5szS54VMsKx8ORfm8M6nVmsD_32y3I9XT8sgNgb0BsHznAqZkuAfYoQmgF3Dg51TCFB_0TPLLjcKCzqZ7C6XeBiM2xgsYSmQIUyVBk6w5xhrzV_11w8CSCD7l6XZtzmqXf67r5WiemJ3I_IZahKDa9_Y7Xdzv-0pMvABBqgFZEmolWWS2jlOJihWB9dZDJuPThrS0xLP3RsJY7cxr0mDT9TM3zWwlyDI4XM-2eD049_TM9IASvgYFDG6pxFVCHoJukXI5hdFgzuC4gcVEfTv4uGPMyKLSxzR3dVpdWEcy1zWnOHc3R6p-BB6uK4hOHzyW4JwKTZCd-xKvdSVXCstGH8cvp5-P9bwCyxXj=w709-h354-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

: નિધી , ખેડૂતોની પ્રથમ પસંદગીનું બીજ

શિયાળુ પાકની સલામતી માટે પાકમાં આંટો મારવો અને જરૂર પડે તો આટલું કરવું.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/J6nrEkP6c0beiOsqb4VeSDWfQT7ihGCEk_MaRoTbT4Ho7ouW5xyD_4xzH66qAKk_Bo60Ssscam7M-QCtckbWFALgwpyavI0nLUCD3ULYS0Di88bLFYpH9mPGovQ5IKZ9t6K5A2oeYZrARRzipDj5QbhcHVY--eBq_tDESjNQiFYyt970Wx09V1CvPn1YlqaRkrV-z8S4IbUJ8JD5cLX_nw_s4uLS-7PcZ54q_nHHBAgXDG7iFhm2HN518-GxMQFS2KZriHkmaJwdmNigkquBsxYfC02ziRGn7epQSuGS94cA45a9zuj-_gK1IXUcRhn2hfiskeC700oO28sDwiQ8waVQ3t8H6oZvMaeIjVXXxoq0kbIlWvyovbMTKnzP2S7xt3pDt_Pg_sUM3gtIGBNuQf4IRGWzVRTH2WDZioexvwxNF6Dpugri4EhpoaDu4nUsA-MXv2tqFsiKSj3xmB1wFcnEv4-bUO3Cr7AzztuhK4HfOFmIvT1cbAUVqL1N6gJyP3e6hR_p_K8Zs5WQxthcIoGLU5lzp9rFDuxf_voNFSxde_XzlsHr0GjFd6mtNEOqpE1NVc92n2sZtagOqGf_wgXqGcdXTwOkGBtpNM24UieZUe6a-FHIOHw0kD6khyhIm6Jzn01dWiZpa8zWNUDKrWoX73U7U2ccjmHZCFb1KMhvcMB-elBpMr10GncA-z8omWtb078OM3lk8JvIyoJufwus=w709-h354-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

કૃષિ જ્ઞાન : પાકની સલામતી માટે પાકમાં આંટો મારવો અને જરૂર પડે તો આટલું કરવું.

મનની વાત : ડીલરોને ત્યાં યોજાયો રાસી પ્મના જીંડવાનો શો

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/hKXdklh49VVfTStgBuACgaVKRpACPkR90v0sPztwN1s_RQvoGFX42XsuFhqIUtFAetOR5eWBRSjArxnaLk36MpTF16TfSDrvy8lOZ8veEvqvAZVzec1n6B49wi5DciRsKdddErzOamn1m4U9IThF2ywZfl3Etzm3H8SJmfyN6bPF0XxV7srFLtq8wR7b_On4tm2-AM4JPQSTWcBst2J8vvQxlhba73kVLw6Od3Mk2fotz09-86Ylkqrlr4mpIbzG1s8v34SSSNN1bG69BjnwncCXoPAq--p1Q9muTM4BhF9mIkUwEL-krpACqzxmHVkFKoqXVk4gucPqQRaOVX_onVb9pf4bRBsMRHimlYLLWS1lg2c_X_jEkxApmKYTbYlnDQwEH3yZusX5rX3YtRS9T7fdxr8IYPiOAJm_oh_H94u86bXM3LFFrPQSkk_7Ncqh5NydJ_XwdZI7wfR-0BdKlu04UvIpQF7gGKREvzSTsmTIYKUZMs-Y-Q7CpVDfzJBy5vfz2ivqsMyijG-IoPdjsHIIL55OiT061wD2-8m5xLE5jkQTDiOI-DZzk3TMkCc5Sm9o06wVjg-kUDRQ3ecntj-EnO1Ng38ot8rREbFrndqLHH7Fk46KP_m8p8QU16Y-9w07vSjpvP3Jr3xxDVUY6xD872LhhHaklI05koVl2gDTKIirjLeM-RvNeb--4yKLpN4UA9nTziU4jVCUjqWszfvX=w709-h354-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

: ડીલરોને ત્યાં યોજાયો રાસી પ્મના જીંડવાનો શો

અત્યારે લગભગ બધા વિસ્તારોમાં કપાસના પાકમાં પહેલી/બીજી વીણીનો કપાસ વિણવાનો ચાલી રહ્યો અથવા કપાસ નીકળી ગયો છે. તેમજ

મનની વાત : રાસી પ્ જરૂર જોજો

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLU1stVA1GK63fX8pFaDfEooh5JcWQqGt7EgUicaA2AZYG6bDP-c8dnlacD7_hj2C8bF2ckjAHiZUZdOr4t9uRQ-CHWGxZB2I5Nh7noIoAzocLENglA1hnBoNaL4W1QTzBphwJeWecWVVxsJgqvuVkN7lg=w1400-h800-no?authuser=1&is-pending-load=1" />

: રાસી પ્ જરૂર જોજો

આ વર્ષે કપાસના ભાવ ખૂબ જ સારા જોવા મળ્યા છે પરંતુ સાથે સાથે ઘણા બધા વિસ્તારોમાં વધુ વરસાદ

મનની વાત : રાશી -૭૯૭ આ વર્ષની સ જાત

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLVqOAxfPVuiQICkCfYFRCmcA-dXg-dGuVDlWNdv7uYsBijFJ9lW1PDgnMdjBRQJN88-f7tUxIqaQVogphsKWLWQovJxeaYujuOXLSz9p_bMFQpfiy6S74QQOU3-AGN-vrNOxiq8CPcZClDFARVh5AbCJw=w608-h386-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: રાસી નિયો ની ખાસિયત

આ વર્ષે કપાસના ભાવ ખૂબ જ સારા જોવા મળ્યા છે પરંતુ સાથે સાથે ઘણા બધા વિસ્તારોમાં વધુ વરસાદ

કંપની ન્યુઝ : ની ખેતી ફાવે તો આકર્ષક વળતર આપે

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLX5nrwP1jseL302LjcnonRm0iDXseqzwJjnoOsAlyuBHf65AjK0Et20HNFSR-DTK7tHgwqisLi49jH0Y-jCOJButn_bHUFkM6cSyiodEB-CbtDKF5AFSTEgln8n3-dgkOH9CqwJCqbTyBZezfOrVl1A1Q=w571-h366-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: ની ખેતી ફાવે તો આકર્ષક વળતર આપે

લાલ ડુંગળી લાંબા સમય માટે સંગ્રહ થઈ શકાતી નથી. પરંતુ પીળી પત્તી ડુંગળી યોગ્ય દેખભાળ રાખવામાં આવે તો

શિયાળુ પાકો માટે નિયંત્રણ કેલેન્ડર

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLVxouws-nUVy40Bw3muG7WedapHn7h-Q9QTo3pBeK-yDJdoGva053kqtwK6lm8WTQd0whiKAUtR9uh-aqUIaR2DmdDI1Boi_HrxZknrZnlemFL_LO7L0hwBSztye6_mVfSZk9GnwMHCLsSBdzZyrXr45Q=w1613-h937-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

કૃષિ જ્ઞાન : પાકો માટે નિયંત્રણ કેલેન્ડર

પાક પોષણ : : યુરોપીયન ટેકનોલોજીના ો હવે ભારતમાં

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLVKgCU8omgOl_fkSUypJnDOsjBFP8GDTiIaa7AKkRNLwy_TUBtihTLpTCVdghitiJKZdnkwCjfAwqwH9hnsqUhGLSJ9hrVb5lqDVNagGvF1nPRkL64e3H2rLh0kfYwPIqLZ4127LuQ2RYE9_lF9D3kIzw=w1573-h937-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: : યુરોપીયન ટેકનોલોજીના ો હવે ભારતમાં

ફીનોઝેન ખેડૂતોની સમૃદ્ધિમાં વધારો કરી આર્થિક અને ટકાઉ કૃષિને ટેકો આપવાના ઉદ્દેશથી શરુ કરવામાં આવ્યું છે. ફીનોઝેન ઉચ્ચતમ

બુંદ બુંદ સમૃદ્ધિ : જૈન મીની ફુવારાથી ની ઉપજ અને ગુણવત્તામાં સ્થાપિત વિક્રમ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLX2taI8JdzPjYiNvEt1osp2B44WuL2Z3S1qt-rSFU9i7Z_1YE3DtBWlh7sH8SX6WYQ9UwrDZKfT_ZYnle4h32L8YCqLTrxuPff89XbdbkKY46wxZHBl5DT3ow2PVsJjm1BdihkGb0g-Idp1oj0wm_nDqw=w608-h452-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: જૈન મીની ફુવારાથી ની ઉપજ અને ગુણવત્તામાં સ્થાપિત વિક્રમ

મનની વાત : રાશી -૭૯૭ આ વર્ષની સ જાત

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLVqOAxfPVuiQICkCfYFRCmcA-dXg-dGuVDlWNdv7uYsBijFJ9lW1PDgnMdjBRQJN88-f7tUxIqaQVogphsKWLWQovJxeaYujuOXLSz9p_bMFQpfiy6S74QQOU3-AGN-vrNOxiq8CPcZClDFARVh5AbCJw=w608-h386-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: રાશી -૭૯૭ આ વર્ષની સ જાત

કંપની ન્યુઝ : રવિ સીઝનની તૈયારીઓ શરુ.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLV70h1vZ0Rmbwdz0Ncr_pVz7sdbPmxLVjuVaGB7UyJhYa-vREF-k0qKDPNXWc0cE9RufF2FpjoSMhnn4Ozk6GkZykpsLQBLZUB9oRoWhVm3ROXHeNRzcpsLyKc4Ih3tkDz1OvN32YPhdsYetszqnjAM3w=w608-h449-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: રવિ સીઝનની તૈયારીઓ શરુ.

મનની વાત : રાશી હમેશા ખેડૂતોની સાથે

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLXZKAyZI2TWo3ytZOOYsXwmzzPByyxdtLIQGhqLbWNNrPYdPX5v5DYtGGfRkw_Z00PzSHVM6Z_o61jaejCr_7k2CViu0fpkfdkXbahQ-CXoXa7uPdVoUC_bLB-HkSr_XOzcaTOKLm3j0iD-0P_FfxwYZQ=w1400-h952-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: રાશી હમેશા ખેડૂતોની સાથે

એરીસના ફર્ટીગેશનથી નું મબલક ઉત્પાદન

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLVyuziF5VrnC4Qk8kPg1tFd3UDiGfnoga0SP5nLk3pse4DJPGsWpxWdcBxhwjjvogWptYo1oU-qgKrPaEjgzLzlt85SX9CnM-zWu-n2XAsV90dLhk3tkEvcjvscxeHKaqNx1jDn35TehIgOTngepXjHaA=w1050-h686-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ના ફર્ટીગેશનથી નું મબલક ઉત્પાદન

મરચીની ખેતી કરતા ખેડૂતો માટે એરીસ એગ્રો લીમીટેડ મુંબઈનો એક સંદેશ ખુબ ઉપયોગી થાય તેવો છે તેથી મરચીની

બાયર લાભસૂત્ર :ના પાકમાં સામે ક્રાંતિનો આરંભ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLWkJ8I40EnnP8XxemMn7KcCz69AZp3NPMyKmXI0wt6fEg59Zzqb1gmU4_Ardhr9P4fIjb50YPrs0_NqZD7F9NSSfEUWaTf5WjTMAv-NTQxPSH6afJSxv98cK8oCdhVpNx9-CJYAWyF7kreHBIEEeTip4Q=w1050-h585-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

:ના પાકમાં સામે ક્રાંતિનો આરંભ

મરચાની સ ખેતી ડ્રિપ દ્વારા

" loading="lazy" data-lazy-src="http://krushivigyan.com/wp-content/uploads/Krushi-vigyan-january2021-19.jpg?is-pending-load=1" />

લાલ ની સ ખેતી ડ્રિપ દ્વારા

કંપની ન્યુઝ : મેપાસોલ (પોટેશિયમ મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ)

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3c_bi1UQR7kb--i5Coyx_8JqzQU9ivWjurX7XOS6-UtATjrKtuEFYmP774hL4zBPPcGxHAW0l32NRaE7wOXYuacwEoud2mCBLXAIovhLMRwuAymVbvm9fYZQVMqgBawZVTQ46LM9W8dWQf9OzRedfzYVw=w656-h889-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: મેપાસોલ (પોટેશિયમ મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ)

પિયત વ્યવસ્થાને સરળ અને સુગમ બનાવતી ક્રાંતિકારી શોધ – નેટાફિમ ફ્લેક્સનેટ પાઈપ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3fpPLthqGLro1im7THVOZLVhZy0Z8GLWov6a1KfBMfGzLzmFKxHh74Iijbcr3Fa8Q_qr2o31YLvVkaDSmBXVncDaPwqC4Nb8EyDWc1wA7DGqlYAYpRRNOgfb6zPH81-x1Y0ZRl1tS86f7de1UAqLLiWIQ=w656-h889-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

પાકમાં વ્યવસ્થાને સરળ અને સુગમ બનાવતી ક્રાંતિકારી શોધ – નેટાફિમ ફ્લેક્સનેટ પાઈપ

: ગ્રો ઓનલાઈન – B2B ભારતના એગ્રો ડીલરનું માર્કેટ પ્લેસ

क्या आप कृषि विक्रेता या एग्रो इनपुट डीलर हो ? क्या आप जंतुनाशक और बिज विक्रेता है?  तो

શેરડીના પાક માં દ્વારા ઉત્પાદન કેવી રીતે વધારી શકાય ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://krushivigyan.com/wp-content/uploads/Krushi-Vigyan-August-2020-2-17_result.jpg?is-pending-load=1" />

ના પાક માં દ્વારા ઉત્પાદન કેવી રીતે વધારી શકાય ?

મગી અને ની સમસ્યા માટે ઉત્કૃષ્ટ સમાધાન

" loading="lazy" data-lazy-src="http://krushivigyan.com/wp-content/uploads/KRUSHIVIGYAN_2020_06_JUNE-29.jpg?is-pending-load=1" />

ી અને ની સમસ્યા માટે ઉત્કૃષ્ટ સમાધાન

બાયર લાભસૂત્ર : સાચા અર્થમાં ખેડૂતોનો વૃદ્ધિમિત્ર

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-8ExikypFW5I/XpW4IaBF4ZI/AAAAAAABKQg/WG7y7uM9xX8zREEkMVvurM8AOsoRBu53wCKgBGAsYHg/s1600/2%2B%252827%2529.jpg?is-pending-load=1" />

લાભસૂત્ર : સાચા અર્થમાં ખેડૂતોનો વૃદ્ધિમિત્ર

કૃમિ સામે રક્ષણ આપતી એક આધુનિક કૃમિનાશક

" loading="lazy" data-lazy-src="https://4.bp.blogspot.com/-NeQ2Gq_dzHA/XlpG7VKqIlI/AAAAAAABIis/AXF4xf9FetAhdDPg_Y4njYu1YRP88CJdwCK4BGAYYCw/s1600/2020%2B1%2Binner_page-19.jpg?is-pending-load=1" />

નિમિટ્ઝ સામે રક્ષણ આપતી એક આધુનિક કૃમિનાશક

નિમિટ્ઝ કૃમિ સામે રક્ષણ આપતી એક આધુનિક કૃમિનાશક  #farmtechnology #nimitz

બાયર લાભસૂત્ર : ના પાકમાં

" loading="lazy" data-lazy-src="https://3.bp.blogspot.com/-R07ns-Mj6_I/XlpFldGpghI/AAAAAAABIiU/sVA6R_EgaJkVT9E9padMKoiJ2TSOKgItwCK4BGAYYCw/s1600/2020%2B1%2Binner_page-16.jpg?is-pending-load=1" />

લાભસૂત્ર : ના પાકમાં

ડુંગળીના પાકમાં થ્રીપ્સ  #bayerlabhsutra #onion #thrips #agriculture

કંપની ન્યુઝ : પ્લાન્ટબાયોટીક્સ ઉત્તમ બાયોપોષણ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-vYt9GRd6RZU/XimTEhIXCTI/AAAAAAABHkM/yH5y9s_Y8Xwo2pMeCshunNGHj-PWhLD-wCKgBGAsYHg/s1600/2019%2B12%2Binner_page_1-27.jpg?is-pending-load=1" />

: પ્લાન્ટબાયોટીક્સ ઉત્તમ બાયોપોષણ

#plantbiotix #companynews #zytex

બાયર લાભસૂત્ર : ના પાકને તંદુરસ્ત રાખો.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-uKgEYeZVHRg/XilGKplL9kI/AAAAAAABHhk/Ssky21u_OzIp4vM1HSdf71rW3pVvgmLnwCKgBGAsYHg/s1600/2019%2B12%2Binner_page_1-7.jpg?is-pending-load=1" />

: ના પાકને તંદુરસ્ત રાખો.

ઘઉંના પાકને તંદુરસ્ત રાખો.  આ વર્ષે સારા વરસાદ હોવાને લીધે પિયતની સગવડ સારી છે અને જેના કારણે શિયાળુ

બીજના પ્રણેતા નરેન્દ્ર માથોલીયા

" loading="lazy" data-lazy-src="https://3.bp.blogspot.com/-i6gYCYxHpk0/XNwk0YAoETI/AAAAAAAA3zs/MAe1nDPYzno_b1TTVKZAKoovCtg7gqbJgCLcBGAs/s1600/krushi%2Bvigyan%2BApril%2B2019%2B%2B%252850%2529.jpg?is-pending-load=1" />

નિધિ ના પ્રણેતા નરેન્દ્ર માથોલીયા

એરીસ એગ્રો લી. મુંબઈ દ્વારા રાહત કાર્ય

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-e3VmNswaADg/Wfh_8fI-2RI/AAAAAAAAl4Q/eveDJXwaTp0D_NuuaJWoX5sehD4eLfbZgCLcBGAs/s1600/35.jpg?is-pending-load=1" />

સામાજિક નિસબત : એગ્રો લી. મુંબઈ દ્વારા રાહત કાર્ય

  વધુ વાંચવા માટે આપેલ ઈમેજ જુઓ અથવા કૃષિ વિજ્ઞાન લવાજમ ભરો વાર્ષિક લવાજમ ફક્ત રુ. ૨૫૦/- અથવા

અસ્પી સ્પ્રેયર અને ડસ્ટર

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-ElcSVH_kimA/WfhXV8j-u0I/AAAAAAAAlzk/dk6wh6Ugr3AbnS6i2f-6uCbvoe636giyACLcBGAs/s1600/35.jpg?is-pending-load=1" />

સ્પ્રેયર અને ડસ્ટર

અસ્પીના સ્થાપક શ્રી લલ્લુભાઈ એમ. પટેલ કહેતા કે ભારતના ખેડૂતોને પાક ઉત્પાદન વધારવા, હરિયાળી ક્રાંતિ લાવવા માટે અસ્પી

ફૂગનાશક ફેંન્ડર

" loading="lazy" data-lazy-src="https://3.bp.blogspot.com/-S4Y6duqDGsk/WfGy9FLrRrI/AAAAAAAAlys/psjPOs0WSmUyFTqgmSO7vIOb5DqjGhzbACLcBGAs/s1600/34.jpg?is-pending-load=1" />

યુ પી એલ : નવું ફેંન્ડર

નવું ફૂગ્નાશક ફેંન્ડર   ફૂગનાશક ફેન્ડર ફેન્ડર : ફેન્ડર એસડીએચઆઈ અને તરાઈ ટ્રાઇઝોલ જૂથના મિશ્રણનું એક નવું જ

એરીસ એગ્રો લીમીટેડ સૂક્ષ્મ તત્વો વિષે જાણકારી

" loading="lazy" data-lazy-src="https://4.bp.blogspot.com/-5_s0Qy9WZIY/WdySBZqel9I/AAAAAAAAlsE/SvQWTa_cHFcTfNkkuQQT4B2RRtVbiz7HACLcBGAs/s1600/30.jpg?is-pending-load=1" />

એગ્રો લીમીટેડ સૂક્ષ્મ તત્વો વિષે જાણકારી

માઇક્રોન્યુટ્રીયન્ટ- સુક્ષ્મ તત્વો વિશે એરીસ એગ્રો લીમીટેક કંપનીના શ્રી રાજેશ ગુપ્તાની મુલાકાત કૃષિ ઉત્પાદનમાં જમીનની ફળદ્રુપતાનું શું મહત્વ

બુંદ બુંદ સમૃદ્ધિ : ડ્રીપ થી ની ખેતી બની નફાકારક

" loading="lazy" data-lazy-src="https://2.bp.blogspot.com/-B2FgI1-s2pU/WfGWvk5iLVI/AAAAAAAAlyU/re6-2VImNCwGuHUGvDcmaPvI3qagfAEQQCLcBGAs/s1600/32.jpg?is-pending-load=1" />

: ડ્રીપ થી ની ખેતી બની નફાકારક

નેટાફીમ ડ્રીપ થી ડુંગળીની ખેતી બની નફાકારક નેટાફીમ કંપની એ વિશ્વમાં ૧૧૦ દેશોમાં કામ કરતી અને ખેડૂતોમાં લોકપ્રિય

બુંદ બુંદ સમૃદ્ધિ: ની નફાકારક ખેતી

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/ioix3ZbovpmRr5eKJXyoPOY5AVGCTt48ZF0RUkXcbPkLBLLGebfcM0hUzZopj4U5eZEyXGrK7jK4_NyzBRMJJZQlC8nWcCb0cbtoPxy1LsgZrQHSgtofmpyKUcEA0xMU0awx5x9FFdLbaLwtd1ziIGZpl9AZ51WUtoAKgHvgxZMZvNaV3tpIl0Vzpg-JM5C20R802ORAMsx-5xndJlo9RZsMKdzZGXzoUbzhv4TjSm9p2950tqXn2uYCs0iS-IbGuXRDis1BTAzQmbjNEEMxO-ONNA2oiIbD6_1m19QsNNgErohjItzAhyHSZuhWVftCxK1r3rX5pAtB3co1KUs5ylt7I1mfkxuuhxhZQaR1HKJRmxEOhXK59-C7hkk6ew9dvh9rf_JW8rEkW5DJHV1uw5Lc21gjlPjtFEKh2QW5G87KZG9EyToAmykPMgXcX6xSwj5C8vbs4ASfda9KBp0Sa-ZO3BFWdm9mdHa2RkAqlAYXdi1tAB65I-mZXWZHd6zpsjIIF3pp8_30zOB5SWhtVsMHQB-1CBqxXmICxE1TlvRgPs9TpmbWO3iutaU4CmyuxW1zpRXYSgWRyu8771cTIG5kWxAEUnSTac45FQc8lm4_4Wbln6qs85Kwt5B-SNLCMXBXKjwLIXYEnyFeKGlmPI1gOr54OtbC2l7CKBAkHlmZ_H9NTPAPGbM94UyOEQ=w683-h927-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: ની નફાકારક ખેતી

ખાતર… કોસાવેટ ફર્ટીસ-WG

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3f_YIqVgWvnfHBueLLXWHeZYEW7gh1-d3ODLgv4NYefPxcwXwk2BTr5AVQZYwxTmk4WGg5mbGZYJewERoS-1XODbgrQDpKYYZ0axR9leuwblel7wRgTQhmMtG0rp8DtHC2F1zRfH50J5X3w2f-nzgak8Q=w684-h927-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

પોષક તત્વ : સલ્ફર … કોસાવેટ ફર્ટીસ-WG