તમે insect_Augustની શ્રેણીમાં છો

ીનાં

ઉ૫દ્રવિત વિસ્તારમાં પ્રકાશ પિંજર પ્રતિ હેકટરે એકની સંખ્યામાં ગોઠવી તેમાં આકર્ષાયેલ ઢાલિયા તેમજ પાન ખાનાર ઇયળના ફૂદાનો નાશ

ની ી ઇયળ

 ગુલાબી ઈયળના નર ફૂદાંને આકર્ષતા લ્યૂર સાથેના ફેરોમોન ટ્રેપ મોજણી અને નિગાહ અર્થે હેક્ટરે પાંચની સંખ્યામાં ગોઠવવા. જ્યારે

ની પાન ખાનાર ઇયળ (સ્પોડોપ્ટેરા)

પાન ખાનાર ઈયળ (સ્પોડોપ્ટેરા)  સામૂહિક ધોરણે ફેરોમોન ટ્રેપ ૪૦ પ્રતિ હેકટર પ્રમાણે ગોઠવી આ જીવાતની વસ્તી કાબૂમાં  રાખી

ડાંગર ગાભમારાની ઇયળ અને ચૂસીયાં

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLU5f2L5GUQshWHLKPNCKVJpwIacAtsZlX7MzvFq9ABQP_8AcBptAm68nl9nU9KpGqwPu3cK1w_JGKLBj4Z5zC6VjrnpE80OUh0LEsnBcZ088XRBw2EAOLGVXjtkeIzsVjcxAXeWLJTByTGsusrIqagujA=w959-h535-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ગાભમારાની ઇયળ અને ચૂસીયાં

ગાભમારાની ઇયળના નિયંત્રણ માટે ખેતરમાં રાત્રીના સમયે પ્રકાશપીંજર ગોઠવી ગાભમારાની ઇયળના તેમજ લશ્કરી ઇયળના પુખ્ત આકર્ષીને નાશ કરી