ખેતીની માહિતીનો ખજાનો વાંચવા બાજુમાં ક્લિક કરો.

તમે પાનના ટપકાની શ્રેણીમાં છો

ના પાંદડા ખરે કેવી રીતે ?

મરચીમાં બે રોગ આવે છે એક બેકટેરીયલ સ્પોટ- પાનના ટપકાનો રોગ અને બીજો સરકોસ્પોરા લીફ સ્પોટ- આ બન્ને રોગ લાગ્યા પછી મરચીના પાન ૧૫ થી

વધુ વાંચો>>>>
શાકભાજીમાં પાનના  ટપકાં

" decoding="async" loading="lazy" />

વેલાવાળા માં પાનના  ટપકાં

કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ વેપા 8  ગ્રામ અથવા કોપર ઓક્ઝિક્લોરાઇડ ૫૦ વેપા 50   ગ્રામ અથવા મેન્કોઝેબ ૭૫ વેપા 45  ગ્રામ 15  લિટર પાણીમાં ઉમેરી ૧૫ દિવસના

વધુ વાંચો>>>>

ના મહત્વના ો ક્યાં ક્યાં આવે છે ?

મરચીના મહત્વના રોગો ક્યાં ક્યાં આવે છે ? તેવા એક પ્રસના નો જવાબ લખીયે તો નોંધો કે મરચીમાં  એન્થ્રેકનોઝ, પાનના ટપકા, ભૂકી છારો, મરચીનો સુકારો

વધુ વાંચો>>>>

🍀

 દા.ત. જમીનમાં ખોસેલું તાપમાન અને ભેજ માપવાનું યંત્ર તમને સંદેશો મોકલે કે આજે દોઢ ઇંચનું ઈરીગેશન આપવા ડ્રિપથી  આટલા હજાર લીટર પાણી આપો, દિવસ અને

વધુ વાંચો>>>>
મરચાના પાકના ની વાત આવે ત્યારે કોઈ બાંધછોડ નહિ

" decoding="async" loading="lazy" />

તમારા ના પાકના ની વાત આવે ત્યારે કોઈ બાંધછોડ નહિ

મરચીના પાકને વધારે નફાકારક કેવી રીતે બનાવી શકાય તે ખરેખર ખૂબ જ અગત્યનું છે મરચીના પાકમા ત્રણ મુખ્ય ફૂગથી આવતા રોગ છે તે વિષે વાંચો.

વધુ વાંચો>>>>