તમે Disease_Augustની શ્રેણીમાં છો

મગીનો અલ્ટરનેરીયાથી થતો સૂકારો

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLURp2u8ArmsAuAZnu-DAOeRDUpRZOH3VhBjnr3b5dC2gyqr5edN9ygCrj9bGJU5X-ZiSYqka1XKQN7sCqUvrSxtkM5Ne9KdzFC1P900hKJulry0EgvC_14yjJMsc5zkRCCDqYBD17s12ruEt5m9vuDQmg=w1449-h808-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ીનો અલ્ટરનેરીયાથી થતો સૂકારો

દિવેલાનો સૂકારો

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLXLFYGUHHKD2EzJjCtblNcO5hZGNAc_MggS55KQ_TGjOqcx30N-cJPMYGuWONblfczvND_cB4fVzPM9VwbonFBC3QY8AdszLI8vOXnbj18JK0UNLSmtMOpzFIHcNAoZUWoVpwzGt62P9G1nRCCHJ5kAGg=w1313-h741-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો સૂકારો

છાણિયું ખાતર અને લીલા પડવાશનો બહોળા પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવો.  સૂકારા સામે પ્રતિકારક  બીજની જાત ગુજરાત દિવેલા સંકર 7 

રીંગણી નાના પર્ણ/ લઘુ પર્ણ/ ગટ્ટીયા પાન

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLXDaFbA0xQ25mhREEsOWXzp9S9jvajcNRW9e0K8DjajB3ayDJvAM4wP24Ri8EKHNZH5qPGsRzQjsV4vMVVok6j_s4sm2Lf60jcy5XMIyNUI_IWShpaFQ5DD2T6Rw2KRp2n0JGnVwvqsmxfO64HJ9I-ZiA=w958-h531-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ી નાના પર્ણ/ લઘુ પર્ણ/ ગટ્ટીયા પાન

રોગવાળા છોડ નો ઉપાડીને નાશ કરવો અને પાકને નીંદણમુકત રાખવો.  રીંગણના ધરૂની ફેરરોપણી કરતાં પહેલાં ટ્રેટાસાઈક્લિનના ના દ્રાવણમાં

મગીનો અલ્ટરનેરીયાથી થતો સૂકારો

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLURp2u8ArmsAuAZnu-DAOeRDUpRZOH3VhBjnr3b5dC2gyqr5edN9ygCrj9bGJU5X-ZiSYqka1XKQN7sCqUvrSxtkM5Ne9KdzFC1P900hKJulry0EgvC_14yjJMsc5zkRCCDqYBD17s12ruEt5m9vuDQmg=w1449-h808-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

માં પાનનાં ટપકાં/ બ્લાસ્ટ

કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ વેપા 15 ગ્રામ 15 લિટર પાણીમાં ઉમેરી બે છંટકાવ ૧૫-૨૦ દિવસના અંતરે કરવા

ભીંડાનો પીળીયો પીળી નસનો

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLVHIF8aEWGNcyTxjnVvu3Z2CZkqMFlD7gFCixPbum_bqt-WU722bydipxwpyKq4ddWaip8cnq-yLMuUU49IDevP6URAu6oeCFcJlWz6x0tmtIk6YApEV8Fk5JlVpynzxm5-1AIjR3svysxgAO-jDz8yyg=w1234-h688-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો પીળીયો પીળી નસનો

રોગના અસરકારક નિયંત્રણ માટે શરૂઆતમાં રોગિષ્ઠ છોડ દેખાય કે તરત ઉપાડી નાશ કરવો. ઇમીડાકલોપ્રીડ ના ૪૦, ૫૫ અને

મરચી, ટામેટી નો  કોકડવા

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLV4jcT7D4mYKu6H0ar_7Zr3gdA_d5AazlpPQTqpTwzVovlqwZlfOuySp9elPnnV2f6IvQ5hxdqc2ZWaDRsy0IfpvkTyMUtwS1Gz5WtojkaBo4lEOU9DjvZtBuawPXvhsZWIyB2Pi4y_AqGhDO2IUANG-A=w1461-h807-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

, ટામેટી નો  કોકડવા

રોગનો ફેલાવો સફેદમાખીથી થતો હોવાથી તેના નિયંત્રણ માટે મરચીના પાકમાં ફેનપ્રોપેથ્રીન ૩૦ ઇસી 8 મીલિ અથવા પાયરીપ્રોક્ષીફેન ૧૦

શાકભાજીનો    

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLW1Hoc8Xh1G1b3Ag4gq3i9p6qvFT6XnKaYt4b2rfwuHEM7EwHD5zoQLhPL9K6OwPC59Fb91cMNLr-B2MTc9tBS-Qmtb6qA5hrTLQolyipTpA3_coUOexMKQW28-bzWUjC5zLuEj9AHDvqVWKrA16fX2Kg=w1134-h630-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

વેલાવાળા નો    

પાક ૪૫ થી ૫૦ દિવસનો થાય ત્યારે મેન્કોઝેબ ૭૫ વેપા 45 ગ્રામ અથવા કલોરોથેલોનીલ ૭૫ વેપા 45  ગ્રામ

શાકભાજીમાં પાનના  ટપકાં

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLXoeLCON-K3HCTP4dw0gRytyeWLDDkOyg3UBodJfbZ8GFeKWgugMQ0bR72LrFG-IgNyJbyv80rpI8OVjv6H9IIfGxNJR9g62MU5U52mtPK_HP3Rz8sN_CdCrObnq6pBw79XIRM1OvG2KV0uRZf_sNS9FA=w1137-h632-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

વેલાવાળા માં પાનના  ટપકાં

કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ વેપા 8  ગ્રામ અથવા કોપર ઓક્ઝિક્લોરાઇડ ૫૦ વેપા 50   ગ્રામ અથવા મેન્કોઝેબ ૭૫ વેપા 45